عنوان ژورنال

مهندسی ژنتیک و ایمنی زیستی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • ناشر :انجمن ایمنی زیستی ایران

شمارگان این ژورنال

دوره 9
دوره 8
دوره 7
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1