کاربرد فعالیتهای همتایان - ارتباطی در تدریس گرامر انگلیسی به زبان آموزان

پایان نامه
چکیده

در طی تاریخ تدریس زبانهای بیگانه، روشهای تدریس گرامر تحت تاثیر تغییرات دوره ای زیادی قرار گرفته است . تحقیق کنونی با هدف روشن ساختن تاثیر بکار بردن یکی از روشهای ارتباطی یعنی فعالیتهای همتایان - ارتباطی در تدریس گرامر انجام گرفته است . به این منظور فرضیه صفر زیر پیشنهاد گردید: بین پیشرفت یادگیری ساختارهای گرامری توسط دانش آموزانی که بدانها به روش فعالیتهای همتایان - ارتباطی و روش سنتی تدریس شده است هیچگونه تفاوت معناداری وجود ندارد. برای بررسی و تست فرضیه فوق الذکر، از طریق آزمون f و با اجرای تست نلسون یکپارچگی سطح معلومات گرامری 70 نفر دانش آموزان دختر ایرانی (که از طریق انتخاب تصادفی و امکان پذیر بعنوان موضوع این تحقیق برگزیده شده بودند و در مقطع سوم نظری در دو کلاس به تحصیل اشتغال داشتند) به اثبات رسید. آنگاه در ابتدای آزمایش این دانش آموزان مورد یک آزمون گرامر 50 سئوالی گرفتند و سپس به آنها در دو گروه شاهد و آزمون، گرامر انگلیسی بترتیب بروشهای کاربرد فعالیتهای همتایان - ارتباطی و سنتی تدریس شد. در نهایت مجددا از آنها آزمون گرامر 50 سئوالی بعمل آمد. برای تست فرضیه، نتایج پیش آزمون و آزمون نهایی از طریق روش آماری آزمون همسانی میانگین ها (t-test) مورد بررسی قرار گرفت و چون مقدار t مشاهده شده بگونه معناداری بیش از t کریتیکال بود، فرضیه صفر تحقیق رد شد. لذا بدین ترتیب با توجه به نتایج این تحقیق می توان استدلال کرد که کاربرد روش فعالیتهای همتایان - ارتباطی در تدریس گرامر انگلیسی به دانش آموزان دختر ایرانی در سطح دبیرستان موثرتر از روش سنتی معمول است .

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأثیر محیط تدریس، میزان تحصیلات، تجربه تدریس، و جنسیت بر باورهای معلمان زبان انگلیسی دربارة گرامر و تدریس گرامر

یکی از جنبه‌های تدریس نظر و باورهای معلم دربارة تدریس، یادگیری، یادگیرنده، محتوی تدریس، و به طور کلی مسایلی است که در کار خود با آن سر و کار دارد. هدف اصل این تحقیق مطالعة تأثیر عوامل فردی چون میزان تحصیلات، میزان تجربه تدریس، و جنسیت و عوامل محیطی چون محیط تدریس بر نظر و باور معلمان زبان درباره تدریس گرامر است. بدین منظور 130 معلم زبان زن و مرد و با مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس و تجره تدریس...

متن کامل

تأثیر محیط تدریس، میزان تحصیلات، تجربه تدریس، و جنسیت بر باورهای معلمان زبان انگلیسی دربارة گرامر و تدریس گرامر

یکی از جنبه های تدریس نظر و باورهای معلم دربارة تدریس، یادگیری، یادگیرنده، محتوی تدریس، و به طور کلی مسایلی است که در کار خود با آن سر و کار دارد. هدف اصل این تحقیق مطالعة تأثیر عوامل فردی چون میزان تحصیلات، میزان تجربه تدریس، و جنسیت و عوامل محیطی چون محیط تدریس بر نظر و باور معلمان زبان درباره تدریس گرامر است. بدین منظور 130 معلم زبان زن و مرد و با مدرک تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس و تجره تدریس...

متن کامل

استفاده از نمایش در تدریس گرامر زبان انگلیسی به زبان آموزان ایرانی در سطح مقدماتی

آن چه همیشه در زمینه ی آموزش زبان انگلیسی به کودکان حائز اهمیت بوده است، استفاده از روش های خلاقانه ی تدریس است تا به این طریق کودکان با علاقه ی بیشتری جذب یادگیری شوند. تحقیق حاضر در زمینه ی استفاده از نمایش در تدریس گرامر به کودکان فارسی زبان می باشد. در این میان محقق، که خود تجربه ای حدوداً پانزده ساله در زمینه ی نگارش، بازیگری و نمایش برای کودکان دارد کوشیده است تا با استفاده از دوازده نمایش...

15 صفحه اول

تاثیر فعالیتهای کلاسی حل مسئله روی تمایل به ارتباط، توانش ارتباطی خود ادراکی، و اضطراب ارتباط در زبان آموزان ایرانی زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی

تمایل به بر قراری ارتباط که به عنوان اراده فرد در برقراری ارتباط در هنگامی که فرصت آن بروز پیدا می کند تعریف می شود(مک اینتایر و همکاران،1998)نقش مهمی در یادگیری زبان دوم / خارجی ایفامی نماید. تحقیق حاضر درصدد آن است که تاثیر اجرای فعالیتهای کلاسی مبتنی بر حل مسئله را روی تمایل زبان آموزان به برقراری ارتباط مورد بررسی قراردهد. جهت رسیدن به این هدف 61 زبان آموز سطح پیش متوسطه از طریق یک امتحان ت...

متن کامل

بررسی گفتمان کلاس: مطالعه موردی کلاس تدریس انگلیسی به عنوان زبان خارجی در ایران هنگام استفاده از روش ارتباطی

این مقاله جنبه های مختلف گفتمان کلاس را در یک کلاس تدریس زبان انگلیسی که در آن از روش ارتباطی استفاده می شود مورد بررسی قرار می دهد. اطلاعات لازم از طریق مشاهده تعاملات کلاسی و ضبط صدا در 5 جلسه و جمعا بالغ بر 4 ساعت جمع آوری شد. برای تحلیل داده ها، چهارچوبی تحلیلی تهیه شد که مشتمل بر ویژگی های مهم کلاس یعنی تبادلات آموزشی، ویژگی های نهاده، روش بازخورد، و نوع سوالات بود. نتایج حاصل از تحلیل داد...

متن کامل

استفاده از روش تدریس ارتباطی برای افزایش یادگیری کلی زبان آموزان

هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر یادگیری توأم با همکاری بر یادگیری کلی و انگیزه زبان آموزانایرانی بوده است. به منظور دستیابی به هدف این تحقیق، 56 نفر از زبان آموزان آموزشگاه زبان صبا درانتخاب شده PET تهران از میان 90 زبان آموز بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون استاندارد انگلیسیو در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. در هر دو گروه، محتوای مشخص شده طی 24 جلسه توسطپژوهشگر/مدرس تدریس شد با ای...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022