مضاربه و شرکت و بررسی احکام آنها و تطبیق آن با قانون بانکداری اسلامی

پایان نامه
چکیده

این رساله مشتمل بر یک مقدمه و چهارفصل است . درمقدمه احکام مضاربه و تطبیق آن با قانون بانکداری اسلامی، تعریف مضاربه، فرق مضاربه با قرض و بضاعه، مشروعیت مضاربه و آنچه در مضاربه شرط است مدنظر بوده و شرح داده شده است . در فصل اول راجع به عقد،در فصل دوم در مورد تکالیف عامل، در فصل سوم در بیان چند مسئله و در فصل چهارم در خصوص نزاع و اختلافات بین عامل و ... مطالبی نگاشته شده است .

منابع مشابه

بررسی فقهی - اقتصادی مضاربه در اسلام

مضاربه، مناسب ترین عقد از عقود اسلامی برای انواع فعالیتهای تجاری است. مضاربه عقدی است که به واسطه ی آن مالک سرمایه ای را در اختیار عامل قرار می دهد تا با آن به تجارت بپردازد، سود بدست آمده از این معامله میان عامل و مالک تقسیم می شود. سرمایه باید وجه نقد باشد و حصه ی هر یک از مالک و عامل در منافع بر اساس توافق به صورت جزء مشاع از کل مانند: نصف، ثلث و ربع و ... می باشد. سهم هر یک از طرفین از سود ...

15 صفحه اول

بررسی فقهی-حقوقی مضاربه در بانکداری اسلامی

چکیده اسلام بر اقتصاد، معاملات و روابط اقتصادی سالم و غیر ربوی تأکید بسیاری دارد. در نظام اقتصادی اسلامی ربا و بهره تحریم شده و عقودی همچون مضاربه، با شرایط و قیودی جهت تأمین نیازهای مردم پذیرفته شده است. بر اساس عقد مضاربه مالک سرمایه ای را برای انجام تجارت در اختیار عامل قرار می-دهد و سود حاصل از آن را بر حسب توافق تقسیم می کنند و چنانچه ضرر و خسارتی بدون تعدی یا تفریط عامل ایجاد شود مالک سر...

15 صفحه اول

تحلیل فقهی احکام عقودمشارکتی(مضاربه، شرکت) با تکیه بر آرای صاحب عروه الوثقی

چکیده: کتاب شریف عروه الوثقی همواره مورد توجه جامعه ی فقهی و حقوقی ما قرار داشته و دارد، این کتاب از متقن ترین و قوی ترین کتب فقهی چند قرن اخیر در فقه امامیه به شمار می آید. شروح، حواشی و تعلیقات نوشته شده بر این کتاب از سوی فقهای بزرگ کافی برای اثبات مدعای ما است. هرچند متاسفانه این کتاب دارای تمامی ابواب فقه نیست و تنها بخشی از مباحث مطروح در فقه امامیه را در بر دارد. در نوشتار حاضر مباحث م...

بررسی عقد مضاربه و تطبیق آن با قانون عملیات بانکی بدون ربا

فقیهان عقد مضاربه را با وجه نقد و فقط در صورتی صحیح می‌دانند که عملیاتی که توسط عامل انجام می‌شود عملیات تجاری باشد. این دو شرط در مواد 36 و 37 آیین‌نامۀ فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا و مادۀ 9 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز مطرح شده است. اینکه مراد از عملیات تجاری چیست، محل تردید است. به‌نظر می‌رسد با توجه به فلسفۀ تأسیس مضاربه و استفاده از عمومات و اطلاقات موجود، می‌توان نوع عملیاتی را ...

متن کامل

قرارداد مضاربه در اقتصاد معاصر (بانکداری، شرکت های مضاربه ای، اوراق مضاربه)

مضاربه از عقود اسلامی است و به عنوان شیوه ای از فعالیتهای اقتصادی به کار می رود و تاریخ کهن دارد. مضاربه یکی از بهترین راهها برای مبازه با ربا و ریشه کنی آن است تا جامعه از این سرطان اقتصادی رها شود. در شیوه ربوی خطری برای دهنده ربا وجود ندارد، اما در مضاربه احتمال آنکه، سرمایه بسوزد یا بازدهی اقتصادی نداشته باشد وجود دارد و از این جهت مضاربه و ربا دو شیوه اقتصادی متفاوت هستند. سوال اصلی این اس...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}