the role of vocabulary learning strategies on vocabulary retention and on language proficiency in iranian efl students

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران
  • نویسنده بابک اعتماد
  • استاد راهنما حسین وثوقی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1377
چکیده

آموزش زبان دوم طی سالهای اخیر بدنبال روشهای بهتری برای تحقق بخشیدن به اهداف معلمین و دانش آموزان بوده است . در مورد معلمین این امر منجر به تحقیقاتی در مورد ساختار زبانی، محاوره ای و تعاملی گردیده است . در مورد دانش آموزان این امر به مطالعاتی درباره نگرش دانش آموزان نسبت به فراگیری در داخل کلاس و بیرون از آن و همچنین انواع مختلف روشهای پردازش ذهنی منجر شده است . هدف از این تحقیق یافتن روشهائی است که دانشجویان زبان برای فراگیری لغات جدید بکار می گیرند و پاسخ به این پرسش که: آیا این روشها موجب به خاطرسپردن لغات جدید وگسترش مهارتهای عمومی زبان دوم می شود؟ برای انجام این تحقیق، از 104 دانشجوی سال آخر زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبائی و شهید بهشتی کمک گرفته شد. از تست واژگان برای امتحان دایره لغات و از تست میشیگان جهت امتحان مهارتهای عمومی زبان استفاده شد. همچنین پرسشنامه ای جهت مشخص کردن روشهای فراگیری لغات جدید در اختیار دانشجویان قرار گرفت . یافته ها حاکی از این بود که بیشتر دانشجویان از روشهای مختلف فراگیری واژگان استفاده می کنند. با استفاده از روش تحلیل برگشت چند متغیری (multiple-regression analyses) مشخص گردید که "حودانگیختگی" (self-initiation) و "دقت انتخابی" (selective-attention) که د. روش فراشناختی هستند، عوامل پبش بینی کننده مثبت در تبحر زبان انگلیسی می باشند. همچنین حدس یافتی (contextual guessing)، استفاده از واژه نامه، یادداشت برداری (note-taking)، توجه به ترکیب کلمه (wordformation)، رمزگردانی بافتی)contextual encoding) و فعال سازی (activation) واژگان جدید با مهارتهای عمومی زبان انگلیسی و دایره لغت همبستگی مثبت داشتند. در صورتی که تکرار و یادگیری طوطی وار واژگان جدید عوامل پیش بینی کننده منفی برای مهارتهای عمومی زبان انگلیسی و دایره لغت بودند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

language learning strategies and vocabulary size of iranian efl learners

learning a second or foreign language requires the manipulation of four main skills, namely, listening, reading, speaking, and writing which lead to effective communication. it is obvious that vocabulary is an indispensible part of any communication, so without a vocabulary, no meaningful communication can take place and meaningful communication relies heavily on vocabulary. one fundamental fac...

the effect of teaching vocabulary through memory learning strategies on iranian intermediate efl learners long-term vocabulary retention

بسیاری از دبیران و دانش آموزان بر این باورند که یادگیری لغات آسان است و شیوه های مختلفی برای یادگیری وجود دارد گرچه یادآوری لغات پس از مدت طولانی بسیار دشوار و پرزحمت است . هدف از این تحقیق آن است که تاثیر استراتژی های حافظه بر روی نگهداری بلند مدت لغات در زبان آموزان خانم سطح متوسط در ایران را بررسی کند. قبل از شروع تدریس، آزمون تعیین سطحی به منظور داشتن زبان آموزان یک سطح برگزار شده و بر اساس...

the effect of lexically based language teaching (lblt) on vocabulary learning among iranian pre-university students

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش تدریس واژگانی (واژه-محور) بر یادگیری لغات در بین دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی است. بدین منظور دو گروه از دانش آموزان دوره پیش دانشگاهی (شصت نفر) که در سال تحصیلی 1389 در شهرستان نور آباد استان لرستان مشغول به تحصیل بودند انتخاب شده و به صورت قراردادی گروه آزمایش و گواه در نظر گرفته شدند. در ابتدا به منظور اطمینان یافتن از میزان همگن بودن دو گروه از دانش واژگان، آ...

15 صفحه اول

the impact of morphological awareness on the vocabulary development of the iranian efl students

this study investigated the impact of explicit instruction of morphemic analysis and synthesis on the vocabulary development of the students. the participants were 90 junior high school students divided into two experimental groups and one control group. morphological awareness techniques (analysis/synthesis) and conventional techniques were used to teach vocabulary in the experimental groups a...

15 صفحه اول

the effect of learning strategies on the speaking ability of iranian students in the context of language institutes

the effect of learning strategies on the speaking ability of iranian students in the context of language institutes abstract language learning strategies are of the most important factors that help language learners to learn a foreign language and how they can deal with the four language skills specifically speaking skill effectively. acknowledging the great impact of learning strategies...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023