نام پژوهشگر: حسین وثوقی

بررسی تأثیر دانستن قواعد دستوری و مهارت های نگارشی بر انشانویسی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهرستان کرج
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1389
  نوشین رحیم   حسین وثوقی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر دانستن قواعد دستوری و مهارت های نگارشی بر انشانویسی دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی صورت گرفته است. نمونه آماری شامل 70 دانش آموز دختر اول راهنمایی می باشد که در دو کلاس 35 نفره در قالب گروه آزمایش قرار گرفته اند. نمونه تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شده است. ابزار پژوهش عبارتند از: - فرم تنظیمی جمع آوری اطلاعات برای همتا کردن کلاس های مورد پژوهش؛ - پیش آزمون و پس آزمون که شامل آزمون سوالات و آزمون انشانویسی است؛ - فرم ارزشیابی برای نمره گذاری تحلیلی انشانویسی. برای تجزیه و تحلیل داده ها از طریق شیوه های آمار توصیفی (میانگین، فراوانی، درصد و انحراف معیار) و شیوه های آمار استنباطی، آزمون t برای گروه های همبسته با استفاده از نرم افزار آماری spss استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که: - با اطمینان 95% می توان گفت بین نمرات آزمون سوالات پیش آزمون و پس آزمون همبستگی وجود دارد. - با اطمینان 95% می توان گفت بین مقدار t محاسبه شده در آزمون سوالات پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد. - با اطمینان 95% می توان گفت بین نمرات آزمون انشای پیش آزمون و پس آزمون همبستگی وجود دارد. - با اطمینان 95% می توان گفت بین مقدار t محاسبه شده در آزمون انشای پیش آزمون و پس آزمون تفاوت معنی داری وجود دارد. واژگان کلیدی: قواعد دستوری، مهارت های نگارشی، انشانویسی، مقطع راهنمایی، دانش آموزان ایرانی.

بررسی ارائه مکرر متون خواندن توسط مدرس بر پیشرفت مهارت خواندن در زبان آموزان سطح متوسط ایرانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
  سامیه لواف   حسین وثوقی

این پژوهش به منظور بررسی روش ارایه مکرر متون خواندن توسط مدرس بر توانایی خواندن و درک مفاهیم دانش آموزان سطح متوسطه ایرانی انجام گرفته است. به همین منظور 69 شرکت کننده از 2 کلاس پیش دانشگاهی الزهرا در آزمون نلسون به منظور سنجش مهارتهای عمومی زبان شرکت کردند و 60 شرکت کننده همگن انتخاب شدند. به علت اینکه این پژوهش در پیش دانشگاهی انجام شده بود و محقق انتخابی به جز استفاده از گروههای دست نخورده نداشت? یک کلاس به عنوان گروه آزمایش و دیگری به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. در ابتدای دوره از هر دو گروه یک آزمون مقدماتی که شامل یک متن به همراه 5 سوال بود از طریق روش سنجش پایه آموزش? به منظور سنجش میزان روانخوانی? سرعت و درک مطلب گرفته شد. طی 7 هفته به گروه آزمایشی? متون خواندن به روش تکرار متن توسط مدرس تدریس شد? در حالیکه گروه شاهد همان متون را طی زمان مشابه بصورت سنتی دنبال میکردند. در پایان 7 جلسه ، به منظوراندازه گیری میزان تاثیر این روش تدریس ، آزمون نهایی دو گروه شاهد و آزمایش با استفاده از روش آماری (t- test) مورد مقایسه قرار گرفت . نتایج بررسی های آماری نشان داد که تفاوت قابل ملاحظه ای بین دو گروه بوجود آمده است. بنابراین فرضیه تحقیق ما رد شد و میتوان نتیجه گرفت که مدرسان زبان انگلیسی میتوانند با استفاده از تکرار متون خواندن مفاهیم خواندنی و مهارت خواندن را به روش موثرتری تدریس نمایند.

مطالعه صرفی و نحوی گویش رامهرمزی در مقایسه با فارسی معیار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشکده علوم انسانی 1384
  سارا عبادی   حسین وثوقی

چکیده ندارد.

معناشناسی واژگانی: مقایسه افعال فارسی و انگلیسی دارای قید مستتر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور 1386
  عطیه رمضانی قمی   بلقیس روشن

چکیده ندارد.

بررسی میزان دانش واژگانی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهرستان اقلید
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشگاه پیام نور مرکز تهران - دانشکده علوم انسانی 1387
  نرگس عابدینی   جلال رحیمیان

چکیده ندارد.

مطالعه عوامل انسجام فارسی در متون کشاورزی دانشگاهی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1388
  الهام زارع   بلقیس روشن

انسجام مفهومی معنایی است که به روابط معنایی موجود در متن اشاره می کند و عملکرد آن، ارتباط یک بخش از متن با دیگر بخش های آن است. کشف این ارتباط معنایی جهت تفسیر یک متن بسیار ضروری است. در این پژوهش به بررسی عوامل انسجام در متون کشاورزی دانشگاهی رشته اصلاح نباتات پرداخته می شود. بدین منظور ابتدا از بین کتاب های کشاورزی دانشگاهی رشته اصلاح نباتات، چهار کتاب انتخاب گردید. سپس از میان پاراگراف های این چهار کتاب، 102 پاراگراف به صورت تصادفی انتخاب و عوامل انسجامی اعم از دستوری، واژگانی و پیوندی در آنها مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت، در متون مذکور 3465 عنصر انسجامی یافت شد. بر اساس نتایج بدست آمده، عوامل انسجامی واژگانی با مجموع 2274(65/63%)، از بسامد وقوع بالایی نسبت به عوامل انسجامی دستوری با مجموع 744(21/47) بین میانگین های بدست آمده از عوامل انسجامی بکار رفته در متون مذکور، از آزمون t استفاده گردید. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که بین میانگین های انسجام دستوری، انسجام پیوندی و انسجام واژگانی با یکدیگر از لحاظ آماری در سطح احتمال 1% تفاوت معنی دار وجود دارد. بنابراین متون کشاورزی دانشگاهی از انسجام درونی لازم در بافت متنی برخوردار می باشند. همچنین در تدوین متون مذکور، ویژگی های زبان علم رعایت شده است، زیرا در نوشتن این متون از عامل انسجامی حذف و واژه های هم معنا استفاده کمتری شده است. بنابراین بین سبک و سیاق علمی و نحوه استفاده از عناصر انسجامی رابطه وجود دارد. بطور کلی، در تهیه این متون از عوامل انسجامی استفاده شده است که این امر امکان دستیابی به مفاهیم اصلی متون مذکور را فراهم کرده است.

درونیابی داده های فازی توسط چند جمله ای درونیاب لاگرانژ فازی، اسپلاین طبیعی فازی و اسپلاین not-a-knot فازی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران - دانشکده علوم 1379
  حسین وثوقی   اسماعیل بابلیان

هدف این پایان نامه آن است تا در کنار معرفی اجمالی مساله درونیابی داده های فازی و حل ارائه شده توسط لوئن، نگرشی دقیق به آن قسمت از اسپلاین های فازی داشته باشد که بطور مقدماتی کالوا، برای اسپلاین های درجه 1 و 3 ارائه نمود و توسط عباسبندی و بابلیان به اسپلاین های طبیعی فازی از درجه m>2,l 2m-1 توسعه یافت . همچنین نشان می دهیم برای به کارگیری اسپلاین های طبیعی فازی و اسپلاین های فازی با شرط نبود یک گره و چند جمله ای درونیاب لاگرانژ فازی چگونه و از چه روش محاسباتی استفاده شود.

the role of vocabulary learning strategies on vocabulary retention and on language proficiency in iranian efl students
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران 1377
  بابک اعتماد   حسین وثوقی

آموزش زبان دوم طی سالهای اخیر بدنبال روشهای بهتری برای تحقق بخشیدن به اهداف معلمین و دانش آموزان بوده است . در مورد معلمین این امر منجر به تحقیقاتی در مورد ساختار زبانی، محاوره ای و تعاملی گردیده است . در مورد دانش آموزان این امر به مطالعاتی درباره نگرش دانش آموزان نسبت به فراگیری در داخل کلاس و بیرون از آن و همچنین انواع مختلف روشهای پردازش ذهنی منجر شده است . هدف از این تحقیق یافتن روشهائی است که دانشجویان زبان برای فراگیری لغات جدید بکار می گیرند و پاسخ به این پرسش که: آیا این روشها موجب به خاطرسپردن لغات جدید وگسترش مهارتهای عمومی زبان دوم می شود؟ برای انجام این تحقیق، از 104 دانشجوی سال آخر زبان انگلیسی از دانشگاه علامه طباطبائی و شهید بهشتی کمک گرفته شد. از تست واژگان برای امتحان دایره لغات و از تست میشیگان جهت امتحان مهارتهای عمومی زبان استفاده شد. همچنین پرسشنامه ای جهت مشخص کردن روشهای فراگیری لغات جدید در اختیار دانشجویان قرار گرفت . یافته ها حاکی از این بود که بیشتر دانشجویان از روشهای مختلف فراگیری واژگان استفاده می کنند. با استفاده از روش تحلیل برگشت چند متغیری (multiple-regression analyses) مشخص گردید که "حودانگیختگی" (self-initiation) و "دقت انتخابی" (selective-attention) که د. روش فراشناختی هستند، عوامل پبش بینی کننده مثبت در تبحر زبان انگلیسی می باشند. همچنین حدس یافتی (contextual guessing)، استفاده از واژه نامه، یادداشت برداری (note-taking)، توجه به ترکیب کلمه (wordformation)، رمزگردانی بافتی)contextual encoding) و فعال سازی (activation) واژگان جدید با مهارتهای عمومی زبان انگلیسی و دایره لغت همبستگی مثبت داشتند. در صورتی که تکرار و یادگیری طوطی وار واژگان جدید عوامل پیش بینی کننده منفی برای مهارتهای عمومی زبان انگلیسی و دایره لغت بودند.

modularity of reading comprehension in multiple-choice cloze procedure and reliability fluctuation
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت معلم تهران 1377
  ابوطالب ایرانمهر   حسین وثوقی

هدف این رساله تحقیق در مورد یافتن ارتباط بین واحدهای درک مطلب (از قبیل پروسه واژگانی، پروسه ساختاری و پروسه تفسیر معنایی) از طریق تست کلوز چهار چوابی در بین دانشجویان سال آخر رشته زبان انگلیسی میباشد. در مرحله اول از 150 دانشجو (80 مونث و 70 مذکر) از بین دانشجویان کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاههای علامه طباطبائی، دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد شمال تست نلسون (450 دی) گرفته شد. هدف از امتحان فوق انتخاب نفراتی بود که از لحاظ مهارت زبان انگلیسی تقریبا یکسان بوده و در حد پیشرفته باشند. از میان دانشجویان فوق الذکر 120 دانشجو انتخاب و به دو گروه 60 نفری تصادفی و آزمایشی تقسیم شدند. در مرحله بعد ابتدا از هر دو گروه امتحان تافل بعمل آمد که البته فاقد بخش درک شنوایی بود. در این تحقیق از امتحان تافل به عنوان ابزار استاندارد در محاسبه همبستگی با تست کلوز استفاده شد. بلافاصله پس از امتحان تافل به هر دو گروه تست کلو.ز چهار جوابی به همراه پاسخنامه مربوطه داده شد با این تفاوت که تست کلوز گروه آزمایشی دارای عنوان و تست کلوز گروه تصادفی فاقد عنوان بود. سپس اوراق تست کلوز و پاسخنامه های آن جمع آوری شده و از دانشجویان خواسته تا آنچه را از درک مطلب کلوز به یاد می آورند را در چند سطر کوتاه و به زبان فارسی در اوراقی که از قبیل توزیع شده بود بنویسند. پس از ارزشیابی تک تک پاسخنامه ها، نمرات خام جهت تایید و یا رد فرضیات صفر بکار گرفته شدند. برای اثبات فرضیه صفر اول از نمرات تست کلوز و تافل برررسی فاکتوری بعمل آمد و در نتیجه اثبات گردید درک مطلب در ذهن دانشجویان به صورت پروسه های مجزا عمل مینماید. بدین صورت که در ابتدا پروسه واژگانی کلمات کتن را در ذهن خواننده فعال نموده و سپس پروسه ساختاری کلمات را در ساختارهای مناسب قرار داده و در نهایت پروسه تفسیر معانی از متن مورد نظر یک مفهوم کلی و منطقی بدست م ی آورد. برای فرضیه صفر دوم از نتایج دو تست کلوز و با استفاده از جدول تی مشاهده شد که مقدار t3.60 از میزان بخرانی 2.069 بزرگتر بوده و اثبات گردید که تست کلوز دارای عنوان نسبت به تست کلوز مشابه بدون عنوان از اعتبار بالاتری برخوردار است .

تاثیر یادگیری افعال دو کلمه ای بر روی دانش زبانی و درک خواندن مطلب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1377
  اسمعیل قزلقاش   حسین وثوقی

تحقیق حاضر به منظور آزمایش تاثیر یادگیری افعال دو کلمه ای بر روی دانش زبانی و درک خواندن مطلب دانشجویان رشته ای زبان انگلیسی انجام گرفت . بر اساس ماهیت این تحقیق فرضیه های زیر پیشنهاد گردیدند: (1) یادگیری افعال دو کلمه ای تاثیری بر روی دانش زبانی دانشجویان رشتهای زبان انگلیسی ندارد. (2) یادگیری افعال دو کلمه ای تاثیری بر روی درک خواندن مطلب دانشجویان رشته ای زبان انگلیشی ندارد. (3) هیچ تفاوتی میان دانشجویان دختر و پسر در یادگیری افعال دو کلمه ای وجود ندارد. به منظور آزمایش فرضیه های صفر نمونه ای از 70 دانشجوی دختر و پسر رشته زبان انگلیشی از دانشگاه تهران انتخاب گردیدند. این دانشجویان به طور تصادفی به دو گروه (شاهد و کنترل) تقسیم شدند. اعضای دو گروه به طور تصادفی در شرایط زیر قرار گرفتند: (1) ده متن که دارای افعال دو کلمه ای بودند به گروه شاهد ارائه شدند. (2) همان متنها در حالیکه دارای افعال معمولی معادل افعال دو کلمه ای موجود در منتهای گروه شاهد بودند به گروه کنترل ارائه گردیدند. طرحی که در این مطالعه مورد استفاده قرار گرفت یک طرح واقعی تجربی بود. در آغاز یک پیش آزمون دانش زبانی (تافل) از دانشجویان گرفته شد تا از برابری دو گروه در دانش زبانی اطمینان حاصل شود. همچنین یک پیش آزمون درک مطلب یه صورت متنی که افعال دو کلمه ای از آن حذف شده بودند مورد استفاده واقع شد تا همسطح بودن دو گروه در این زمینه آشکار شود. پس از تکمیل دوره تدریس که ده هفته به درازا کشید و در هر هفته یک جلسه 70 دقیقه ای برگزار شد پیش آزمونها دوباره به عنوان پس آزمون مورد استفاده قرار گرفتند تا تاثیر تدریس را اندازه گیری کنند. تجزیه و تحلیل آماری آزمونهای t محاسبه شده منجر به رد فرضیه صفر اولی و پذیرش فرضیه صفر سومی گردید. به عبارت دیگر نتایج نشان داد که: (1) یادگیری افعال دو کلمه ای تاثیر بسزایی بر روی دانش زبانی دانشجویان رشته زبان انگلیسی دارد. (2) یادگیری افعال دو کلمه ای تاثیر شایسته ای بر روی درک خواندن مطلب دانشجویان رشته زبان انگلیسی دارد. (3) هیچ تفاوت مهمی میان دانشجویان دختر و پسر رشته زبان انگلیسی در یادگیری افعال دو کلمه ای وجود ندارد.

توصیف تاویلی ساختمان جمله در زبان فارسی /از ژرف ساخت به روساخت /
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1353
  حسین وثوقی

چکیده ندارد.

توصیف تاویلی ساختمان جمله در زبان فارسی : از ژرفساخت به روساخت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1353
  حسین وثوقی   منصور اختیار

رساله حاضر پس از مروری کلی به نظریه دستور زایشی - گشتاری، جمله های زبان فارسی را از لحاش این نظریه به دو دسته عمده تک پایه و چندپایه متمایز می گرداند.