پیامدهای استفاده از فاضلابهای تصفیه شده خانگی در آبیاری چغندرقند

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد
  • نویسنده عباس گازران
  • استاد راهنما امین علیزاده
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1376
چکیده

در این پژوهش خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی گیاه چغندرقند و خاک متاثر از کاربرد تیمارهای مختلف آب آبیاری (آب چاه عمیق بعنوان تیمار اول، پساب فاضلاب تصفیه شده بعنوان تیمار دوم و مخلوط 50 درصد آب چاه با 50 درصد پساب فاضلاب تصفیه شده بعنوان تیمار سوم) در غالب طرح بلوکهای کامل تصادفی مورد بررسی قرار گرفته اند. 1)خصوصیات پساب : پساب مورد استفاده در این طرح که از تصفیه خانه آستان قدس مشهد تامین می شد از نظر bod5 جزو فاضلابهای خانگی رقیق (bod5<100) و از نظر ss جزو فاضلابهای متوسط تا غلیظ (350<ss<200) بشمار می رود. همچنین نتایج حاصل از تجزیه هر یک از عناصر n، po4، k، mg، so4، na، cl و co3 موجود در پساب کمتر از حد مجاز ارائه شده مقادیر این عناصر توسط سازمان f.a.o (1987-1992) می باشد در مورد عناصر کمیاب mn,pb,co,zn,fe,ni و b و cu فقط b بمیزان 1/08 ppm بیشتر از حد مجاز ارائه شده توسط سازمان حفاظت محیط زیست ایران (1373 هجری شمسی) جهت استفاده در آبیاری کشاورزی می باشد. 2) خصوصیات کمی و کیفی گیاه چغندرقند: میانگین وزن یک غده (kg) عملکرد اندام هوایی (ton/hect)، عملکرد غده (ton/hect)، وزن کل گیاه (ton/hect) و همچنین درصد ازت ماده خشک غده، درصد سدیم ماده خشک غده، درصد سدیم ماده خشک اندام هوایی، درصد منیزیم ماده خشک غده، درصد منیزیم ماده خشک اندام هوایی، درصد فسفر ماده خشک غده و درصد بور ماده خشک غده به ترتیب از تیمار پساب با مقادیر 1/24، 40/41، 96/68، 137/09، 0/401 درصد، 1/575 درصد، 5/17 درصد، 0/345 درصد، 0/83 درصد، 0/042 درصد، 0/032 درصد به تیمار مخلوط با مقادیر 1/084، 38/32، 84/57، 122/89، 0/335 درصد، 1/335 درصد، 4/35 درصد، 0/276 درصد، 0/76 درصد، 0/032 درصد، 0/0313 درصد و سپس تیمار آب چاه با مقادیر 0/9012، 17/77، 70/28، 88/05، 0/22 درصد، 0/93 درصد، 3/6 درصد، 0/24 درصد، 0/564 درصد، 0/023 درصد، 0/0315 درصد روند کاهشی از خود نشان داده است برعکس درصد قند غده، درصد قند قابل استحصال، میزان کل قند قابل استحصال (ton/hect)، درصد ماده خشک غده و درصد ماده خشک اندام هوایی به ترتیب از تیمار پساب با مقادیر 10/89 درصد، 48/39 درصد، 5/09 درصد، 17/55 درصد، 11/28 درصد به تیمار مخلوط با مقادیر 11/35 درصد، 57/1 درصد، 5/48، 18/15 درصد، 12/2 درصد و سپس تیمار آب چاه با مقادیر 14 درصد، 70/64 درصد، 6/95، 18/25 درصد، 13/12 درصد روند افزایش از خود نشان داده است . 3) خصوصیات شیمیایی خاک : بعد از اتمام دوره آبیاری ph خاکها در محدوده 6/8 تا 7/42 به ترتیب از تیمار آب چاه به تیمار پساب و سپس تیمار مخلوط و همچنین میانگین هدایت الکتریکی عصاره گل اشباع خاک (ec) در محدوده 5/64 تا 7/19 به ترتیب از تیمار آب چاه به تیمار مخلوط و سپس تیمار پساب روند افزایشی داشته است . همچنین ازت کل، فسفر محلول، پتاسیم محلول و درصد کربن خاک به ترتیب با مقادیر 718 ppm، 32ppm، 3/85 meq/lit، 0/59 درصد از تیمار پساب نسبت به تیمار آب چاه با مقادیر 604ppm، 12ppm، 2/56meq/lit، 0/35 درصد افزایش داشته است در مورد عناصر کمیاب موجود در خاکها بعد از گذشت یکسال زراعی در نتیجه تاثیر تیمارهای مختلف پیامد چشمگیری مشاهده نگردید.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی اثر فاضلاب های تصفیه شده خانگی بر کیفیت و عملکرد گوجه فرنگی و کاهو و ویژگیهای خاک

بررسی اثر فاضلابهای تصفیه شده خانگی در کیفیت و عملکرد گوجه فرنگی و کاهو و ویژگیهای خاک به منظور دستیابی به آگاهی از تاثیر کاربرد فاضلابهای تصفیه شده خانگی بر رشد و عملکرد گوجه فرنگی و کاهو و ویژگیهای خاک ، آزمایشی در خاکی با بافت لوم رسی و به مدت یکسال زراعی و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در مزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه مشهد انجام شد. تیمارها عبارت بودند از "-1 آبیاری با فاضلاب تصفیه شده خا...

15 صفحه اول

جایگاه فناوری پیل سوختی میکروبی در تصفیه انواع فاضلاب‌های صنعتی، خانگی و شهری

فاضلاب‌ها منشأ اصلی بسیاری از آلودگی‌های آبی در ایران و جهان به‌شمار می‌آیند. آلودگی زیست‌‌محیطی گسترده،‌ خطری است که موجودات کنونی و آیندگان را به شدت تهدید می‌کند. پیل سوختی میکروبی(MFC) به عنوان فناوری انرژی تجدید پذیر چند منظوره به طور همزمان می‌تواند در تصفیه فاضلاب‌های مختلف و تولید برق یا زیست‌هیدوژن به طور گسترده مصرف شود. در این مقاله، عملکرد انواع MFC از نظر تولید توان، حذف آلاینده‌ها...

متن کامل

تاثیر فاضلابهای تصفیه شده خانگی بر کیفیت و عملکرد گیاهان خیار و هویج و خصوصیات خاک

به منظور بررسی چگونگی تاثیر فاضلاب تصفیه شده خانگی بر عملکرد گیاهان خیار و هویج و خصوصیات خاک آزمایشی در شرایط زراعی با پنج تیمار آب آبیاری "1) فاضلاب تصفیه شده خانگی، 2) یک دوره آب چاه + یک دوره فاضلاب تصفیه شده خانگی، 3) آب چاه + کود حیوانی، 4) آب چاه + کود شیمیایی، 5) آب چاه شاهد" در خاکی با بافت لوم رسی و با دو گیاه آزمایشی خیار و هویج به مدت یکسال انجام شد. نتایج این آزمایش نشان داد که عمل...

15 صفحه اول

بررسی کیفیت فاضلابهای شهر تهران و پیشنهاد روش تصفیه آن جهت آبیاری

دشت آبرفتی جنوب تهران که شامل اراضی مستعد زراعی است‘ در سطح نسبتا وسیعی تحت کاشت سبزیجات قراردارد. آب مورد مصرف درکشاورزان از منابع آبهای زیرزمینی بصورت قنات و بیشتر چاه ‘ وهمچنین از منابع آبهای سطحی تامین می گردد. آب سطحی عمدتا از بهم پیوستن پس آبهای حاصل از مراکز مسکونی ‘ صنعتی وتجاری شهر تهران تامین می شود. و بیشتر اراضی تحت کشت سبزیجات در بخش جنوبی توسط این فاضلابها بطو رمستقیم آبیاری می گر...

متن کامل

بررسی منابع و پیامدهای جریان فاضلاب‌ها‌‌‌ی شهری و صنعتی در روستاهای بخشی از حریم جنوبی تهران

در پی رشد کنترل‌نشدة جمعیت منطقة شهری تهران که با رشد و گسترش صنایع نیز همراه بوده،‌‌‌ منابع آب کشاورزی به‌نفع شهرها و صنایع تصرف ‌شده و مورد بهره‌برداری قرار گرفته‌اند. در مقابل، فاضلاب‌ها‌‌‌ی شهری و صنعتی در تبعیت از شیب زمین به حریم جنوبی شهر سرازیر شدند. تا کنون بخش عمدة این فاضلاب‌ها‌‌‌ بدون طی فرایند تصفیه،‌‌‌ برای آبیاری مزارع به‌کار گرفته شده‌اند. درخصوص میزان و کیفیت آلودگی آب، خاک و م...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}