بررسی وضعیت نشر کتاب در استان خراسان (1377-1373) و ترسیم وضعیت مطلوب

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس
  • نویسنده محمدرضا حسنی
  • استاد راهنما علی شکویی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1378
چکیده

تحقیق حاضر یک تحقیق پیمایشی است که وضعیت نشر استان خراسان را طی یک دوره پنج ساله از 1377-1373 با تکیه به آمارهای موجود و بررسی وضعیت ناشران و کتابفروشان و نظر خواهی از آنان به تصویر می کشاند. ابزار تحقیق پرسشنامه بووده و اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از آمار توصیفی تحلیل شده اند. جامعه آماری شامل ناشران خراسانی است که حداقل یک کتاب منتشر نموده اند و کتابفروشیهایی که حداقل 50 درصد حجم آنها را کتاب تشکیل می دهد. پژوهش در قالب پنج سوال دنبال شده است : *وضعیت نشر کتاب در استان خراسان در مقایسه با کل کشور چگونه است ? *وضعیت نشر استان خرسان طی سالهای 1373-1377 چگونه بوده است ؟ *وضعیت فعالیت ناشران استان خراسان طی سالهای 77-73 چگونه بوده است ؟ *آیا وضعیت موجود نشر مورد رضایت ناشران می باشد؟ *وضعیت فروش کتاب در استان خراسان چگونه است ؟ نتایج تحقیق نشان داد که در سال 77 حدود 3/9 درصد عناوین کشور در استان خراسان تولید شده است . و از نظر میزان رشد از سال 73 تا 77 در کل سیر نزولی طی کرده و از 2/5 درصد رشد در سال 74 به -2 درصد رشد منفی در سال 77 سقوط کرده است . وضعیت ناشران از نظر کلی نشان دهنده این است که هر ساله بر تعداد ناشران افزوده، اما از فعالیت آنها کاسته شده است . وضعیت ناشران از نظر کیفی رشد مطلوبی داشته و ناشران به سمت تخصصی شدن و نشر کتب سودمند پیش رفته اند که این امر با افزایش ناشران دارای مدارک دانشگاهی بالا ارتباط دارد. عمده ناشران خراسان از وضع موجود تا حدی راضی بوده اند و به عمده مشکلات مطرح شده که در قالب پیشنهادات سازنده مطرح شده پاسخ مثبت داده اند. عمده کتابفروشان استان خراسان نیز از وضعیت موجود تا حدودی راضی بوده اند. اما در پرسش های باز اکثرا سال 77 را بدترین سال از نظر فروش دانسته اند. کتب درسی و کمک درسی، قرآن و ادعیه و زبان حجم عمده فروش را به خود اختصاص داده و در مراتب بعدی ادبیات ، کودکان و دین قرار داشته است و فقط حدود 9 درصد حجم کتابفروشیها را کتب ناشرین خراسان تشکیل داده است .

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

بررسی وضعیت نشر کتاب در استان گیلان

هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت نشر کتاب و ناشران استان گیلان و نمایاندن نقاط قوت و ضعف آن است، تا در برنامه ریزی ها و تصمیم گیری های آینده مورد استفاده مسوولان قرار گیرد. جامعه پژوهش شامل تمامی ناشران فعال استان گیلان در سال 1388 است که حداقل 1 کتاب منتشر کرده باشند. مهم ترین نتایج بدست آمده عبارتند از : انتشار کتاب در استان گیلان از سال 1381 تا 1388 روند مشخصی نداشته است و از 50 درصد رشد مثبت د...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023