استخراج متن چاپی از تصاویر گرافیکی

پایان نامه
چکیده

در این پایان نامه ، برای اولین بار روشی برای جداسازی متن چاپی فارسی از تصاویر گرافیکی ارائه شده است . جدولها ، روندنماها و نقشه ها از جمله تصویرهای گرافیکی هستند. این روش از سه مرحله تشکیل شده است . در مرحله اول عناصر گرافیکی شاخص با توجه به برخی ویژگیهای تصویری آنها جدا می شوند. در مرحله دوم متن های چسبیده به عناصر گرافیکی آشکار و جدا می شوند. در مرحله سوم ، با استفاده از طبقه بندی حداقل فاصله ، عناصر گرافیکی که در تصویر متن خروجی مرحله دوم باقی مانده اند، جدا می شوند.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

استخراج متن چاپی از زمینه مصور

در این پایان نامه الگوریتمی برای استخراج متن از تصاویر رنگی ارائه شده است. در این تحقیق ابتدا تصویر با آستانه یابی جداگانه بر روی هیستوگرام های قرمز، سبز و آبی، به تعداد مناسبی زیر تصویر تبدیل می شود. سپس در هر زیر تصویر با استفاده از پنجره هایی با ابعاد وفقی و یک سیستم قاعده پایه بر اساس گراف همسایگی و ویژگیهای شاخص جدا کننده تکه های تصویری متن از غیرمتن، نویز حذف می شود. برای استخراج متن، ابت...

15 صفحه اول

نقدی بر متن چاپی تاریخ طبرستان

تاریخ طبرستان کتابی بسیار ارزشمند مشحون از مطالب تاریخی، جغرافیایی، ادب فارسی و عربی، اتیمولوژی و فقه اللغه، علم رجال، حکایات، شیعه شناسی و... است و دامنۀ مطالعاتی گسترده‌ای را در بر می گیرد؛ به ویژه در زمینۀ حکایت های تاریخی و ادبی و وقایع مربوط به جنبش های آزادی خواه که توسط بزرگان مفتخر به عنوان «سید» رهبری شده، کتابی بی نظیر و بی مانند است. متأسفانه این کتاب با داشتن حوزۀ دانش و اطلاعات وسی...

متن کامل

استخراج نواحی متن از تصاویر طبیعی

حس بینایی درگاه ورود اطلاعات فراوان و در نتیجه افزایش کارایی سیستم می باشد. یکی از علومی که در راستای افزایش کارایی حس بینایی در سیستم های هوشمند به کار گرفته می شود، علم ماشین بینایی است. کشف و استخراج متن در تصویر یکی از مسائل بسیار مهم در زمینه ماشین بینایی می باشد. یکی از علوم مهمی که باعث افزایش درک مفهوم تصاویر متن دار برای سیستم می شود، استخراج متن آن است. بطور کلی متن، وزن زیادی از مفهو...

15 صفحه اول

استخراج متن از تصاویر صحنه های طبیعی

استخراج متن موجود در تصاویر صحنه های طبیعی، امروزه مورد توجه محققین زیادی قرارگرفته است. محتوای صحنه می تواند به دو طبقه مهم تقسیم بندی شود. محتوای ادراکی و محتوای معنایی. محتوای ادراکی شامل خصوصیات رنگ، شکل و بافت صحنه می باشد. در مقابل محتوای معنایی شامل متن، چهره، رفتارها و حرکات انسان است. در میان اطلاعات مختلف موجود در صحنه، اطلاعات متنی از اهمیت ویژ ه ای برخوردارند، چرا که به آسانی توسط ا...

15 صفحه اول

تصاویر نو از یک متن اصلی

این مقاله ترجمه را به عنوان یک "اتاق تاریک" معرفی می‌کند که جنبه‌های تجربی متن اصلی را نمایان می‌سازد و آنها را از نامرئی بودن رهایی می‌بخشد. ترجمه همچون یک فرایند عکاسی است در یک اتاق تاریک که متن اصلی را در زاویه‌ای نو ظاهر می‌کند. برای اثبات این مطلب در این مقاله خواهیم دید چگونه ویژگی‌های نوشتاری مخصوص چارلز دیکنز، تبدیل کردن ذهنیتهایش به عینیت و جان دادن به شخصیتها در یک ترجمه به زبان فران...

متن کامل

نقدی بر متن چاپی تاریخ طبرستان

تاریخ طبرستان کتابی بسیار ارزشمند مشحون از مطالب تاریخی، جغرافیایی، ادب فارسی و عربی، اتیمولوژی و فقه اللغه، علم رجال، حکایات، شیعه شناسی و... است و دامنۀ مطالعاتی گسترده ای را در بر می گیرد؛ به ویژه در زمینۀ حکایت های تاریخی و ادبی و وقایع مربوط به جنبش های آزادی خواه که توسط بزرگان مفتخر به عنوان «سید» رهبری شده، کتابی بی نظیر و بی مانند است. متأسفانه این کتاب با داشتن حوزۀ دانش و اطلاعات وسی...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023