نام پژوهشگر: امیررضا امیری

استخراج متن چاپی از تصاویر گرافیکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس 1381
  امیررضا امیری   احسان الله کبیر

در این پایان نامه ، برای اولین بار روشی برای جداسازی متن چاپی فارسی از تصاویر گرافیکی ارائه شده است . جدولها ، روندنماها و نقشه ها از جمله تصویرهای گرافیکی هستند. این روش از سه مرحله تشکیل شده است . در مرحله اول عناصر گرافیکی شاخص با توجه به برخی ویژگیهای تصویری آنها جدا می شوند. در مرحله دوم متن های چسبیده به عناصر گرافیکی آشکار و جدا می شوند. در مرحله سوم ، با استفاده از طبقه بندی حداقل فاصله ، عناصر گرافیکی که در تصویر متن خروجی مرحله دوم باقی مانده اند، جدا می شوند.