خالص سازی، تعیین اثرات ضدمیکروبی و بررسی ساختار آنتی بیوتیکهای حاصل از streptomyces graminof aciensmiz-373

پایان نامه
چکیده

بررسیهای اخیر در علم پزشکی حاکی از آنست که بدلیل فعالیت سیستمهای ژنتیکی هوشیار در سلولهای میکروارگانیسمهای بیماریزا، گونه های مقاوم نسبت به آنتی بیوتیکهای موجود در حال گسترش روزافزون هستند. از این رو کشف آنتی بیوتیکهای جدید امروزه از شاخه های مهم تحقیقات در علوم دارویی محسوب می گردد. در این تحقیق در ادامه مطالعاتی که پس از شناسایی بر روی سویه ای از گونه streptomyces graminofaciens جدا شده از خاک صورت گرفته بود، شرایط مناسب تولید آنتی بیوتیک توسط این گونه مورد بررسی قرار گرفت . پس از تایید اثر ضدمیکروبی مواد آنتی بیوتیکی بر میکروارگانیسمهای بیماریزای مقاوم، تولید در حجم 15lit و مراحل استخراج و خالص سازی با روشهای مختلف استخراج با حلال، کروماتوگرافی ستونی، ژل فیلتراسیون و preparative tlc بطور متوالی انجام شد. بررسی اثر ضدمیکروبی در هر مرحله با آزمونهای آنتی بیوگرام استاندارد و ردیابی با روشهای شیمیایی (رنگ آمیزی)، فیزیکی (اسپکتروفتومتر uv) و بیولوژیک (بیواتوگرافی)، صورت می گرفت . در نهایت به دو ماده دارای فعالیت ضد میکروبی با ظاهر روغنی، چسبنده و زرد رنگ و وزن تقریبی 1/5-2mg دست یافتیم. خواص فیزیکوشیمیایی، اسپکتروسکوپی و بیولوژیکی این مواد مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص گردید که در بین انواع آنتی بیوتیکها، بیشترین شباهت را به خانواده آنتی بیوتیک های ماکرولیدی از خود نشان می دهند. از آنجا که تاکنون آنتی بیوتیکی با طیف اثر گسترده و موثر بر پاتوژنهای مقاوم گرم مثبت ، گرم منفی و ماندیدا از این گونه میکروبی جدا نشده است ، این تحقیق در نوع خود اولین مورد به شمار می رود. با توجه به اهمیت آنتی بیوتیکهای تولیدی این گونه، تعیین ساختار دقیق ملکولی که لازمه آن تولید در مقیاس وسیع تر و بهره گیری از روشهای خالص سازی پیشرفته و روشهای طیف سنجی خاص مواد آنتی بیوتیکی است ، از اهداف آینده برای ادامه این تحقیق شمرده می شود.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

شناسایی ایزوله های محیطی تولیدکننده ی بیوسورفکتانت،خالص سازی و بررسی اثرات ضدمیکروبی بیوسورفکتانت هایِ حاصل

چکیده در حال حاضر اغلب تحقیقات روی بیوسورفکتانت ها برای کاربردهای صنعتی و محیطی صورت گرفته و علیرغم پتانسیل بالا و منشأ زیستی شان، مطالعات کمتری بر روی کاربردهای آنها در زمینه های زیست پزشکی انجام می شود. استفاده از کاربردهای بالقوه بیوسورفکتانت ها در زمینه پزشکی تنها در طی دهه اخیر گسترش یافته است . هدف از این تحقیق شناسایی بهترین سویه های بومی تولید کننده بیوسورفکتانت و پیدا کردن روش مناس...

15 صفحه اول

کلونینگ ، بیان ژن، خالص سازی و تعیین خصوصیات آنزیم الاستاز حاصل از باکتری سودوموناس آئروجینوزا

سابقه و هدف: الاستاز حاصل از سودوموناس آئروجینوزا یک آنزیم مهم در زمینه مطالعات بنیادی بر روی Zn-متالوپروتئازها و نیز بعنوان فاکتور ویرولانس این باکتری مطرح است. در این مطالعه ژن مربوط به آنزیم الاستاز از سودوموناس آئروجینوزا (PAE) استخراج و کلون شده و پس از بیان و تخلیص، خصوصیات بیوشیمیایی آن شامل دما و pH بهینه و نیز فعالیت در حور حلالهای آلی گلیسرول، دی متیل فرمامید (DMF)، متانول، اتانول، ا...

متن کامل

بررسی اثر ضدمیکروبی عصاره اتانولی سیر(Allium Sativum) برروی سویه های استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیکهای مختلف

مقاومت آنتی بیوتیکی زمینه را برای جایگزین نمودن روش های درمانی گیاهی دارای عوارض جانبی کمتر نسبت به داروهای رایج فراهم نموده است. این مطالعه نیز به منظور بررسی اثر ضد باکتریال عصاره اتانولی سیر علیه سویه های بالینی استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به آنتی بیوتیک انجام شد .عصاره گیری سیر با استفاده از دستگاه تقطیر در خلاء( روتاری) انجام گرفت. 17 نمونه استافیلوکوکوس اورئوس از نواحی حلق و بینی افراد ب...

متن کامل

کلونینگ ، بیان ژن، خالص سازی و تعیین خصوصیات آنزیم الاستاز حاصل از باکتری سودوموناس آئروجینوزا

سابقه و هدف: الاستاز حاصل از سودوموناس آئروجینوزا یک آنزیم مهم در زمینه مطالعات بنیادی بر روی zn-متالوپروتئازها و نیز بعنوان فاکتور ویرولانس این باکتری مطرح است. در این مطالعه ژن مربوط به آنزیم الاستاز از سودوموناس آئروجینوزا (pae) استخراج و کلون شده و پس از بیان و تخلیص، خصوصیات بیوشیمیایی آن شامل دما و ph بهینه و نیز فعالیت در حور حلالهای آلی گلیسرول، دی متیل فرمامید (dmf)، متانول، اتانول، ات...

متن کامل

بررسی اجزای تشکیل‌دهنده و اثرات ضدمیکروبی اسانس حاصل از برگ گیاه Peucedanum ruthenicum (M. Bieb.) Rochel جمع‌آوری شده از کلاردشت

  مقدمه: در طول تاریخ بشریت بسیاری از بیماری‌های عفونی با گیاهان دارویی درمان شده‌اند به طوری‌که امروزه در بسیاری از کشورهای در حال توسعه داروهای گیاهی نقش اصلی را در درمان‌های اولیه ایفا می‌کنند و در بسیاری از کشورها گیاهان به عنوان منبع منحصر به فردی در تهیه داروها محسوب می‌شوند.   هدف: تجزیه و شناسایی مواد موجود در اسانس و بررسی اثرات ضدمیکروبی آن، که در صورت داشتن اثرات مطلوب بعد از بررسی‌ه...

متن کامل

استخراج، خالص سازی و تعیین ساختار پلی ساکارید غالب جداشده از ریشه های گیاه چوبک کرک غده‌ای

پلی­ساکارید محلول در آب جدیدی با وزن مولکولی 2/35 کیلودالتون و درجة چرخش نوری °5/178+ توسط آب داغ C°80 از ریشه­های گیاه چوبک کرک غده­ای استخراج شد. خالص­سازی پلی­ساکارید با استفاده از ستون­های کروماتوگرافی دی­اتیل­آمینو­اتیل-سلولز و سفادکس جی-50 انجام گرفت و فراکشن غالب (پلی­ساکارید خالص) جمع آوری و به روش انجمادی خشک شد. راندمان استخراج پلی­ساکارید ناخالص و خالص به ترتیب 4/3% و 3/2% بود. مقدار...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023