نام پژوهشگر: احمدرضا شاهوردی

غربالگری اکتینومایست های مولد ترکیبات کاهنده مقاومت به آنتی بیوتیک ها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1388
  مهدی مشتاقی نیکو   احمدرضا شاهوردی

استفاده توأم از ترکیبات دارویی یکی از مهمترین راهبردهایی است که جهت غلبه بر توانمندی باکتریهای مقاوم به ترکیبات ضد میکروبی به خدمت گرفته می شود. در این تحقیق، غربالگری اکتینومایست ها از خاک مناطق مختلف ایران جهت یافتن سویه های مولد ترکیباتی کاهنده مقاومت نسبت به سیپروفلوکسازین انجام شده است. محیطهای گلیسرول کازئین آگار و آسپاراژین ویتامین آگار به عنوان محیطهای جداسازی استفاده شدند. فعالیت ضد میکروبی و افزایش آن به وسیله روش سیلندر آگار روی محیط مولر هینتون آگار غنی شده با غلظت زیر حد مهارکنندگی سیپروفلوکسازین بر ضد staphylococcus aureus برآورد گردید. جدایه های دارای فعالیت جهت تولید متابولیتهای مطلوب به محیط عصاره مالت- عصاره مخمر- گلوکز آگار ( isp2 ) تلقیح و به مدت 5 روز در شیکر انکوباتور با دور 200 و دمای °c28 قرار داده شدند. بعد از جداسازی زیتوده، مایع رویی با حلال کلروفرم استخراج گردید. حلال کلروفرم در فشار پایین تبخیر شد. سنجش فعالیت زیستی عصاره آلی تغلیظ شده و فاز آبی پس از استخراج بر ضدstaphylococcus aureus انجام گرفت. جداسازی بیشترعصاره کلروفرمی با ستون کروماتوگرافی سیلیکاژل انجام گرفت. از سیستم hplc مجهز به ستون معکوس c18 جهت خالص سازی بیشتر جزء فعال به دست آمده از ستون کروماتوگرافی سیلیکاژل استفاده شد. قله های مشاهده شده در کروماتوگرام hplc به طور جداگانه جمع آوری، تغلیظ، خشک شدند و سنجش فعالیت آنها با روش انتشار از دیسک بر ضد staphylococcus aureus انجام گرفت. از 57 نمونه خاک، 550 اکتینومایست جدا شد. 14 جدایه مقاومت staphylococcus aureus به سیپروفوکسازین را کاهش دادند. سویه ns9 جدا شده از گرمسار با بیشترین فعالیت کاهندگی مقاومت برای مطالعات بعدی انتخاب گردید. مایع تخمیر سویه مذکور هاله عدم رشدی به میزان 18 و 12 میلی متر را به ترتیب در حضور و عدم حضور6 میکروگرم سیپروفلوکسازین در محیط ایجاد نمود. هیچ گونه فعالیت کاهش مقاومتی توسط فاز آبی پس از استخراج مشاهد نشد. سنجش فعالیت زیستی اجزاء شسته شده ستون کروماتوگرافی سیلیکاژل آشکار کرد که جزء متانولی اثر ضد میکروبی سیپروفلوکسازین را افزایش می دهد. خالص سازی بیشتر جزء متانولی به وسیله hplc منجر به 10 جزء شد. سنجش اجزاء ثابت کرد که اجزاء شماره 5 و 7 مقاومت staphylococcus aureus را کاهش می دهند. بررسی توالی ژن s rrna16 نشان داد که سویه ns9 به جنس streptomyces با شباهت 97/75% تعلق دارد. کار بیشتر با بهره گیری از راهبردهای مختلف نظیر استفاده از تکنیکهای nmr و طیف سنجی جرمی جهت شناسایی ساختار این جزء فعال همچنان ادامه دارد.

بررسی تغییرات سرمی سلنیوم، مس و روی درگوسفند متعاقب تجویز خوراکی نانوذرات سلنیوم
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده دامپزشکی 1388
  نسرین حقیقی   غلامعلی کجوری

سلنیوم یکی از عناصر کمیاب است که نقشی اساسی را در زندگی جانداران ایفا می نماید. مهم ترین نقش های این عنصر شرکت در ساخت گلوتاتیون پراکسیداز و تیوردوکسین ریدوکتاز است. مشخص شده است زمانی که اندازه ذرات به مقیاس نانومتر کاهش می یابد خواص جدیدی مانند اثرات کوانتومی و واکنش پذیری بالا در محدوده ای وسیع تر را آشکار می نمایند. از این رو نانوسلنیوم قابلیت زیستی مشابهی با سلنیت دارد در حالی که خواص توکسیک نانوسلنیوم 7 برابر کمتر از سلنیت است. بدین منظور و برای پی بردن به اثرات زیستی نانوذرات سلنیوم و مقایسه آن با اثرات سلنیت سدیم 15 رأس گوسفند با متوسط سنی 1/5سال، در سه گروه تیمار یک، تیمار دو و شاهد به طور کاملاً تصادفی دسته بندی شدند و با انجام آزمایشات cbc و انگل شناسی از سلامت آن-ها اطمینان حاصل شد. سپس به گروه تیمار یک، نانو ذرات سلنیوم با دوز یک میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن و به گروه تیمار دو، سلنیت سدیم با دوز یک میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت ده روز خورانده و به ترتیب در روز های صفر (قبل از خوراندن نانوسلنیوم و سلنیت سدیم )، ده، بیست و سی پس از خوراندن دارو از ورید وداج خونگیری شد. سرم نمونه ها در اسرع وقت جدا و اقدام به سنجش تغییرات سطح سرمی سلنیوم، مس و روی در زمان های یاد شده به ترتیب با استفاده از دستگاه جذب اتمی، کیت راندوکس و روش 5-br-paps گردید. داده های به دست آمده توسط نرم افزار سیگما استات ویرایش 2 و با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و تست های تکمیلی دانت و توکی در سطح 05/0p< مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج حاصله بیانگر آن بود که سطح سلنیوم سرم در گروه دریافت دارنده نانوذرات سلنیوم (تیمار 1) در روزهای 20 و 30 و در گروه دریافت دارنده سلنیت سدیم (تیمار 2) در روزهای 10، 20 و 30 از افزایشی معنادار نسبت به روز صفر برخوردار شد ( p<0/05)، اتفاقی که تنها در روز دهم برای سطح سرمی مس نیز رخ داد و در هر دو گروه سطح سرمی مس دچار افزایشی غیرمعنادار شد (p>0/05) و سپس رو به کاهش معنادار نهاد ( p<0/05). خاطر نشان می سازد که افزایش سطح سرمی مس گروه تیمار 1 در روز دهم نسبت به گروه کنترل معنادار بود ( p<0/05). اما یافته ها در مورد سطح سرمی روی متفاوت بود، به طوری که در گروه تیمار 1 در روزهای 10، 20 و 30 و در گروه تیمار 2 تنها در روز 10 کاهش معنادار آن نسبت به سطح پایه (روز صفر) رخ داد ( p<0/05). یافته های فوق حکایت از آن دارند که با بهره گیری از ذرات سلنیوم در سطح نانو، تغییراتی در نوع عملکرد این عنصر پدید می آید که از آن جمله می توان به تأخیر در افزایش سطح سرمی سلنیوم در گروه تیمار 1 (از روز 20) نسبت به گروه تیمار 2 (از روز 10) و نیز اثرات منفی و بلند مدت آن بر سطح سرمی روی اشاره نمود.

تأثیر نانوسلنیوم بر هومئوستاز آهن و میزان بیان ژن رسپتور ترانسفرین به روش sq-rt-pcr در گوسفند
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده دامپزشکی 1388
  سمانه جهان آبادی   غلامعلی کجوری

سلنیوم یکی از عناصر کمیاب است که نقشی اساسی را در زندگی جانداران ایفا می نماید. یکی از مهم ترین نقش های این عنصر شرکت در ساخت گلوتاتیون پراکسیداز و تیوردوکسین ریدوکتاز است. مشخص شده است زمانی که اندازه ذرات به مقیاس نانومتر کاهش می یابد خواص جدیدی مانند اثرات کوانتومی و واکنش پذیری بالا در محدوده ای وسیع تر را آشکار می نمایند. از این رو نانوسلنیوم قابلیت زیستی مشابهی با سلنیت دارد در حالی که خواص توکسیک نانوسلنیوم 7 برابر کمتر از سلنیت است.برای پی بردن به اثرات زیستی نانوذرات سلنیوم و مقایسه آن با اثرات سلنیت سدیم 15 رأس گوسفند با در محدوده سنی 5 تا 12 ماه، در سه گروه تیمار یک، تیمار دو و شاهد به طور کاملاً تصادفی دسته بندی شدند و با انجام آزمایشات cbc و انگل شناسی از سلامت کامل آن ها اطمینان حاصل شد. سپس به گروه تیمار یک، نانو ذرات سلنیوم با دوز یک میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (تهیه شده به روش شیمیایی بر پایه احیاء اکسید سلنیوم در فاز محلول) و به گروه تیمار دو سلنیت سدیم با دوز یک میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت ده روز خورانده و نمونه های خون و مغز استخوان در روزهای صفر (قبل از خوراندن نانو ذرات سلنیوم و سلنیت سدیم)، 10، 20 و 30 به ترتیب با استفاده از ونوجکت و سوزن rosenthal g18 (از جناغ سینه) صورت پذیرفت. میزان آهن، tibc سرم و درصد اشباعیت ترانسفرین طی چهار نوبت نمونه برداری از ورید وداج تعیین و نمونه های مغز استخوان نیز جهت استخراج rna برای انجام آزمون sq-rt-pcr (semi-quantetive reverse transcriptase polymerase chain reaction) جهت بررسی میزان بیان ژن ترانسفرین و گیرنده مربوطه به پژوهشکده فناوری جنین دام دانشگاه شهرکرد منتقل شد. داده های به دست آمده توسط نرم افزار سیگما استات ویرایش 2 و با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و تست های تکمیلی دانت و توکی در سطح p<0/05 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج حاصله بیانگر آن بود که سطح آهن سرم در هر دو گروه دریافت کننده نانو ذرات سلنیوم و سلنیت سدیم از روندی نزولی و در مقابل سطح tibc سرم در گروه دریافت کننده نانوذرات سلنیوم از روندی صعودی برخوردار بود. درصد اشباعیت ترانسفرین در گروه دریافت کننده نانوذرات سلنیوم در ا بتدا دچار افزایشی معنادار شد و سپس رو به کاهش نهاد. بیان ژن ترانسفرین و رسپتور مربوطه در ابتدا افزایش و شپس در روز کاهش معناداری را نشان داد.

بررسی اثرات پیشگیری کننده نانوذره سلنیوم بر میزان bun و کراتینین سرم ناشی از ورزش سنگین
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده دامپزشکی 1390
  سمیرا شریفی سامانی   محمدرضا محزونیه

exertionalrhabdomyolysisیک سندرم همراه با اختلالات ماهیچه اسکلتی است که منجر به کاهش بهره دهی حیوان می شود. محققین عوامل مختلفی را در پیدایش آن دخیل دانسته اند و معمول ترین علت را انجام ورزش های سنگین با شدت بیشتر ویا در مدت زمانی بیش از عادت حیوان می دانند.به دنبال ورزش سنگین و بروز سندرم، امکان تخریب و صدمات ماهیچه ای و در ادامه امکان بروز نفروز حاصل از میوگلوبینوری افزایش می یابد. از این رو سنجش bun و کراتینین سرم نقش ویژه ای را در تخمین پیش آگهی سندرم بر عهده دارد.در این تحقیق از 8 رأس الاغ با محدوده وزنی و سنی یکسان بهره گرفته شد و حیوانات به طور کاملا تصادفی در دو گروه تیمار (دریافت دارنده نانو ذرات سلنیوم) و شاهد تقسیم شدند. سپس نانوذره سلنیوم تهیه شده به روش شیمیایی به میزان 5/0 میلی گرم به ازاء هر کیلوگرم وزن بدن طی 10 روز به گروه تیمار (4 رأس) و آب مقطر به گروه شاهد خورانده شد و در پایان این دوره حیوانات وادار به راه رفتن (10 دقیقه)، تمرین سنگین (چهار نعل به مدت 15 دقیقه) و ساده (راه رفتن به مدت 15 دقیقه) شدند. در ادامه و طی زمان های 2 ، 24 و 72 ساعت پس از ورزش اقدام به خون گیری از ورید وداج و تعیین میزان bun، کراتینین و پروتئین تام سرم شد. جهت تجزیه و تحلیل آماری نتایج از روش سنجش تکراری آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون های تکمیلی توکی (tukey test) و dunnets methodدر سطح 05/0>p بهره گرفته شد.نتایج نشان داد که میزان کراتینین سرم 2 ساعت پس از اتمام ورزش دچار افزایشی معنی دار در هر دو گروه شاهد و تیمار شد. نکته جالب توجه آن که روند نزولی کاسته شدن از میزان سرمی کراتینین گروه تیمار بسیار چشمگیر تر از گروه شاهد بود، به طوری که 72 ساعت پس از ورزش تفاوت بین دو گروه معنی دار گزارش شد. میزان bun سرم نیز دچار افزایشی معنی دار در گروه شاهد شد به طوری که 2 ساعت پس از ورزش میزان آن به 91/3±88/35 رسید که این افزایش نه تنها نسبت به قبل از ورزش، بلکه نسبت به گروه تیمار (دریافت دارنده نانوذرات سلنیوم) نیز معنی دار گزارش شد. تغییرات سطح bun در گروه تیمار طی زمان های مختلف معنی دار نبود. با ارزیابی همزمان میزان pcv و پروتئین تام سرم تغییرات شدید القاء شده بر حجم مایعات (بروز یا عدم بروز دهیدراتاسیون) در گردش نمایان مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به عدم افزایش همزمان این دو فراسنجه در گروه تیمار در یافتیم که تغییرات موجود در سطح کراتینین و bun تنها تحت تأثیر توان متابولیسمی حیوان و پاسخ وی به تجویز نانوذرات سلنیوم قرار گرفته و دهیدراتاسیون نقشی در تعیین سطح این فراسنجه ها نداشته است.

phytochemical analysis and antimicrobial and cytotoxicity bioassays of ferulago bernardii tomk.& m.pimen
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران - دانشکده داروسازی 1385
  فرحناز خالقی سیگارودی   عباس شفیعی

چکیده ندارد.

سنتز نانوذرات مغناطیسی fe3o4 با پوشش طلا توسط عصاره گیاه اکالیپتوس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده فنی مهندسی 1387
  عمادالدین هراتی فر   احمدرضا شاهوردی

نانوذرات مگنتیت (fe3o4) کاربردهای زیست دارویی بسیاری از قبیل عامل کنتراست در تصاویر mri، سیستم رهایش دارو وکاربردهای درمانی در دماهای زیاد دارند. به دلیل جلوگیری از کلوخه ای شدن و همچنین سازگاری نانوذرات با بدن انسان، سطح ذرات با عوامل مختلفی اصلاح می شود. از میان روش های اصلاح سطحی، پوشش دهی با طلا به علت زیست سازگار بودن au با بدن انسان و همچین خواص منحصر به فرد آن مورد توجه قرار گرفته است. در این پروژه نانوذرات مگنتیت از طریق روش هم رسوبی یون های آهن در یک محیط قلیایی در دمای محیط و بدون استفاده از فعال کننده سطحی سنتز شدند. میزان احیاءکنندگی عصاره های گیاهی اکالیپتوس و آزادیراکتا برای سنتز نانوذرات طلا به کمک روش تیتراسیون مورد بررسی قرار گرفت و از میان آنها اکالیپتوس به عنوان عامل احیاءکننده انتخاب شد و از طریق آن پوشش دهی نانوذرات مغناطیسی با طلا صورت گرفت. نتایج حاصل از تصاویر tem نشان داد که محدوده ابعاد نانوذرات مگنتیت، بین nm 24-6 با قطر متوسط nm 10 می باشد. آنالیزهای eds و xrd، حضور فازهای au و fe3o4 را تایید کرد. بعلاوه ظاهر شدن پیک های جذب پلاسمون در طیف سنجی uv در محدوده nm 700-500 تشکیل لایه طلا روی ذرات و ایجاد نانوذرات کامپوزیتی au-fe3o4 را اثبات کرد. استفاده از عصاره گیاهی به عنوان عامل احیاءکننده و همچنین عدم استفاده از فعال کننده های سطحی در سنتز نانوذرات از ویژگی های این روش می باشد.

خالص سازی، تعیین اثرات ضدمیکروبی و بررسی ساختار آنتی بیوتیکهای حاصل از streptomyces graminof aciensmiz-373
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 0
  پری ناز سیفی نیکچه   احمدرضا شاهوردی

بررسیهای اخیر در علم پزشکی حاکی از آنست که بدلیل فعالیت سیستمهای ژنتیکی هوشیار در سلولهای میکروارگانیسمهای بیماریزا، گونه های مقاوم نسبت به آنتی بیوتیکهای موجود در حال گسترش روزافزون هستند. از این رو کشف آنتی بیوتیکهای جدید امروزه از شاخه های مهم تحقیقات در علوم دارویی محسوب می گردد. در این تحقیق در ادامه مطالعاتی که پس از شناسایی بر روی سویه ای از گونه streptomyces graminofaciens جدا شده از خاک صورت گرفته بود، شرایط مناسب تولید آنتی بیوتیک توسط این گونه مورد بررسی قرار گرفت . پس از تایید اثر ضدمیکروبی مواد آنتی بیوتیکی بر میکروارگانیسمهای بیماریزای مقاوم، تولید در حجم 15lit و مراحل استخراج و خالص سازی با روشهای مختلف استخراج با حلال، کروماتوگرافی ستونی، ژل فیلتراسیون و preparative tlc بطور متوالی انجام شد. بررسی اثر ضدمیکروبی در هر مرحله با آزمونهای آنتی بیوگرام استاندارد و ردیابی با روشهای شیمیایی (رنگ آمیزی)، فیزیکی (اسپکتروفتومتر uv) و بیولوژیک (بیواتوگرافی)، صورت می گرفت . در نهایت به دو ماده دارای فعالیت ضد میکروبی با ظاهر روغنی، چسبنده و زرد رنگ و وزن تقریبی 1/5-2mg دست یافتیم. خواص فیزیکوشیمیایی، اسپکتروسکوپی و بیولوژیکی این مواد مورد مطالعه قرار گرفت و مشخص گردید که در بین انواع آنتی بیوتیکها، بیشترین شباهت را به خانواده آنتی بیوتیک های ماکرولیدی از خود نشان می دهند. از آنجا که تاکنون آنتی بیوتیکی با طیف اثر گسترده و موثر بر پاتوژنهای مقاوم گرم مثبت ، گرم منفی و ماندیدا از این گونه میکروبی جدا نشده است ، این تحقیق در نوع خود اولین مورد به شمار می رود. با توجه به اهمیت آنتی بیوتیکهای تولیدی این گونه، تعیین ساختار دقیق ملکولی که لازمه آن تولید در مقیاس وسیع تر و بهره گیری از روشهای خالص سازی پیشرفته و روشهای طیف سنجی خاص مواد آنتی بیوتیکی است ، از اهداف آینده برای ادامه این تحقیق شمرده می شود.

استحصال بیولوژیکی مس از غبار کوره های ریورب مجتمع مس سرچشمه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1381
  محمد مسینایی   منوچهر اولیا زاده

غبار تولیدی در کوره های ریورب مجتمع مس سرچشمه با تناژی معادل 30 تن بر روز و متوسط عیار مس 30درصد به کمک فیلترهای الکترواستاتیکی از گازهای خروجی جدا می شود. غبار جمع شده بدون هیچ تغییری به سیستم برگشت داده می شود که علاوه بر آلودگی محیط زیست در اثر انتشار در فضای کارخانه باعث اتلاف مس موجود و همچنین بعلت ریزی زیاد با دمش کوره در آجرهای نسوز نفوذ و باعث از بین رفتن نسوزها می گردد .

تداخل اثر ساب فراکشنهای ‏‎i‎‏ و ‏‎ii‎‏ با نیتروفورانتوئین در انتروباکتریهای حساس جداشده از کلینیک و نمونه های جهش یافته انتخابی
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1380
  مرجان کاکاوند   احمدرضا شاهوردی

برای انجام این پایان نامه ابتدا به تعداد 62میکروارگانیسم گرم منفی از خانواده انتروباکتریاسه از مراکز درمانی بیمارستان امام خمینی-بیمارستان شریعتی و آزمایشگاه رازی جمع آوری شدند. این میکروارگانیسم ها جهت آزمایشات تشخیص کیفی و همچنین آزمایش ‏‎mic‎‏ که طی آن حساسیت و مقاومت آنها به آنتی بیوتیک نیتروفورانتوئین مشخص شد و مورد بررسی قرار گرفت.در طی مراحل بعدی آزمایش کاهش ‏‎mic‎‏ آنها نسبت به نیتروفورانتوئین در مقابل ساب فراکشن های ‏‎i‎‏ و ‏‎ii‎‏ و منتول چپ گرد و راست گرد و همچنین افزایش مقاومت میکروارگانیسم ها به صورت انتخابی با استفاده از اشعه ماورا بنفش با طول موج 254 نانومتر و تست کاهش ‏‎mic‎‏ توسط فرآورده های ذکر شده در مقابل نیتروفورانتوئین مورد بررسی قرار گرفت.

تاثیر نگهدارنده لاکتوباسیل های جدا شده از انواع خمیر در نانهای سنتی ایرانی
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1381
  بیتا صداقت   محمدرضا فاضلی

از آنجائیکه نان به عنوان یک منبع غذایی مهم مورد استفاده مردم جهان می باشد و توجه به کیفیت نان و بالا بردن ارزش تغذیه ای نان و جلوگیری از هدر رفتن سرمایه های ملی به دلیل دور ریزی بالای نان به خصوص لواش در کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. دراین پایان نامه سعی شده قدمی در جهت افزایش زمان نگهداری نان لواش با کمک لاکتوباسیلها برداشته شود.