تأثیر نانوسلنیوم بر هومئوستاز آهن و میزان بیان ژن رسپتور ترانسفرین به روش sq-rt-pcr در گوسفند

پایان نامه
چکیده

سلنیوم یکی از عناصر کمیاب است که نقشی اساسی را در زندگی جانداران ایفا می نماید. یکی از مهم ترین نقش های این عنصر شرکت در ساخت گلوتاتیون پراکسیداز و تیوردوکسین ریدوکتاز است. مشخص شده است زمانی که اندازه ذرات به مقیاس نانومتر کاهش می یابد خواص جدیدی مانند اثرات کوانتومی و واکنش پذیری بالا در محدوده ای وسیع تر را آشکار می نمایند. از این رو نانوسلنیوم قابلیت زیستی مشابهی با سلنیت دارد در حالی که خواص توکسیک نانوسلنیوم 7 برابر کمتر از سلنیت است.برای پی بردن به اثرات زیستی نانوذرات سلنیوم و مقایسه آن با اثرات سلنیت سدیم 15 رأس گوسفند با در محدوده سنی 5 تا 12 ماه، در سه گروه تیمار یک، تیمار دو و شاهد به طور کاملاً تصادفی دسته بندی شدند و با انجام آزمایشات cbc و انگل شناسی از سلامت کامل آن ها اطمینان حاصل شد. سپس به گروه تیمار یک، نانو ذرات سلنیوم با دوز یک میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن (تهیه شده به روش شیمیایی بر پایه احیاء اکسید سلنیوم در فاز محلول) و به گروه تیمار دو سلنیت سدیم با دوز یک میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به مدت ده روز خورانده و نمونه های خون و مغز استخوان در روزهای صفر (قبل از خوراندن نانو ذرات سلنیوم و سلنیت سدیم)، 10، 20 و 30 به ترتیب با استفاده از ونوجکت و سوزن rosenthal g18 (از جناغ سینه) صورت پذیرفت. میزان آهن، tibc سرم و درصد اشباعیت ترانسفرین طی چهار نوبت نمونه برداری از ورید وداج تعیین و نمونه های مغز استخوان نیز جهت استخراج rna برای انجام آزمون sq-rt-pcr (semi-quantetive reverse transcriptase polymerase chain reaction) جهت بررسی میزان بیان ژن ترانسفرین و گیرنده مربوطه به پژوهشکده فناوری جنین دام دانشگاه شهرکرد منتقل شد. داده های به دست آمده توسط نرم افزار سیگما استات ویرایش 2 و با استفاده از آنالیز واریانس یک طرفه و تست های تکمیلی دانت و توکی در سطح p<0/05 مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج حاصله بیانگر آن بود که سطح آهن سرم در هر دو گروه دریافت کننده نانو ذرات سلنیوم و سلنیت سدیم از روندی نزولی و در مقابل سطح tibc سرم در گروه دریافت کننده نانوذرات سلنیوم از روندی صعودی برخوردار بود. درصد اشباعیت ترانسفرین در گروه دریافت کننده نانوذرات سلنیوم در ا بتدا دچار افزایشی معنادار شد و سپس رو به کاهش نهاد. بیان ژن ترانسفرین و رسپتور مربوطه در ابتدا افزایش و شپس در روز کاهش معناداری را نشان داد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مطالعه بیان ژن ureI هلیکوباکترپیلوری به روش RT-PCR

سابقه و هدف: هلیکوباکترپیلوری یک ارگانیسم مارپیچی شکل و گرم منفی بوده که عامل زخم معده است و نقش مهمی در ایجاد سرطان معده دارد. اجزای مختلف اوره آز، از عوامل مهم برای تحریک سیستم ایمنی هستند. هنوز واکسن موثری علیه این باکتری وجود ندارد و تحقیقات در زمینه یافتن واکسن، ضروری به نظر می رسد. هدف از تحقیق حاضر، ایجاد سازواره ژنی بر اساس ژن ureI و بررسی بیان آن است. مواد و روش­ها: در این مطالعه تجربی...

متن کامل

بیان ژن leoA هلیکوباکترپیلوری در سلول‌های تخمدان همستر چینی به روش RT-PCR

زمینه و هدف : عفونت هلیکوباکترپیلوری یکی از شایع‌ترین عفونت‌های مزمن باکتریایی در جهان به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه است. ژن leoA نقش مهمی در بیماری‌زایی ایفا می‌کند و نقش اصلی این ژن افزایش ترشح سم توسط باکتری است. این مطالعه به منظور جداسازی و کلون‌سازی ژن leoA در وکتور بیانی pEGFP-C2 و بررسی بیان آن به روش RT-PCR در سیستم یوکاریوتی انجام شد. روش بررسی : در این مطالعه توصیفی آزمایشگاهی ژن l...

متن کامل

بررسی بیان ژن lnT هلیکوباکتر پیلوری در سلول‌های HDF انسان به روش RT-PCR

Background and Objectives: Helicobacter pylori is a gram-negative and spiral bacterium that causes stomach and duodenal disease in humans. Because of the presence of disadvantages in antibiotic therapies, increasing efforts &nbsp;have been made to produce effective vaccine for this infection. The aim of this study was to generate a construct &nbsp;&nbsp;carrying the lnT gene and to survey its...

متن کامل

میزان بیان ژن vWF در بیماران و ناقلین فون‌ویلبراند نوع 3 با روش Real-time RT PCR

  چکید ه   سابقه و هدف   بیماری فون‌ویلبراند، شایع‌ترین اختلال خونریزی‌دهنده ارثی است که در نتیجه نقص و ساختار غیر طبیعی فاکتور فون‌ویلبراند ایجاد می­شود. این فاکتور که نقش اساسی در انعقاد خون بازی می‌کند، توسط ژن vWF کد می‌شود. نوع 3 ، وخیم‌ترین فرم بیماری است که دارای توارث اتوزومال مغلوب می­باشد. هدف از پژوهش حاضر، بررسی اثر موتاسیون‌های مختلف ژن vWF بر بیان mRNA در افراد مبتلا به بیماری فون...

متن کامل

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

کلون سازی و بررسی بیان ژن nlpD اسینتوباکتر بومانی در سلول های HDF انسان به روش RT-PCR

سابقه و هدف: اسینتوباکتر بومانی یکی از باکتری­ های بسیار مقاوم در برابر انواع آنتی­ بیوتیک ­ها در جهان است. این باکتری عامل عفونت­ های بیمارستانی به صورت بومی یا همه­ گیر بوده و هنوز واکسن موثری علیه آن وجود ندارد. NlpD یکی از عوامل آنتی­ ژنی مهم است که سبب تحریک سیستم ایمنی میزبان می­ گردد. بنابراین، هدف از این تحقیق، کلون­سازی و بررسی بیان ژن nlpD باکتری اسینتوباکتر بومانی در سلول­ های HDF (H...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهرکرد - دانشکده دامپزشکی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023