مطالعه نژادهای فیزیولوژیک در جمعیت ایرانی phytophthora sojae، عامل بوته میری سویا با استفاده از روشهای کلاسیک و مولکولی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی
  • نویسنده عباس محمدی
  • استاد راهنما ناصر صفایی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1386
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر باکتریهای آنتاگونیست بر کنترل بوته میری سویا در اثر Phytophthora sojae

در این تحقیق خاصیت آنتاگونیستی 158 باکتری جدا شده از ریزوسفر سویا در مقابل Phytophthora sojae عامل بوته‌میری سویا به روش کشت متقابل بررسی شد. از این تعداد 66 جدایه گرم مثبت، 92 جدایه گرم منفی تشخیص داده شدند. برای مطالعات گلخانه‌ای 100 جدایه آنتاگونیست‌ که هاله بازدارندگی 3 و بیش از 3 میلیمتر در مقابل P. sojae ایجاد کرده بودند انتخاب شدند. نتایج آزمایشات گلخانه‌ای که در قالب طرح فاکتوریل با دو ...

متن کامل

شناسایی مورفولوژیک و مولکولی عامل بوته میری خیار در رفسنجان

بیماری بوته‌میری خیار از جمله عوامل محدود کننده کشت خیار که باعث خسارت قابل توجهی در گلخانه‌های تجاری می‌شود. به منظور شناسایی عوامل بیماری زا، نمونه‌برداری و جداسازی عامل بیماری طی سال‌های 1388 تا 1390 از گلخانه‌های تجاری خیار در رفسنجان انجام شد. تعداد 23 جدایه پیتیوم با استفاده از محیط کشت انتخابی جداسازی و بیماریزایی جدایه‌ها روی گیاهچه‌های خیار ارزیابی و اثبات گردید. شناسایی بیمارگر بر‌اسا...

متن کامل

بررسی تاثیر باکتریهای آنتاگونیست بر کنترل بوته میری سویا در اثر phytophthora sojae

در این تحقیق خاصیت آنتاگونیستی 158 باکتری جدا شده از ریزوسفر سویا در مقابل phytophthora sojae عامل بوته میری سویا به روش کشت متقابل بررسی شد. از این تعداد 66 جدایه گرم مثبت، 92 جدایه گرم منفی تشخیص داده شدند. برای مطالعات گلخانه ای 100 جدایه آنتاگونیست که هاله بازدارندگی 3 و بیش از 3 میلیمتر در مقابل p. sojae ایجاد کرده بودند انتخاب شدند. نتایج آزمایشات گلخانه ای که در قالب طرح فاکتوریل با دو ع...

متن کامل

شناسایی مورفولوژیک و مولکولی عامل بوته میری خیار در رفسنجان

بیماری بوته­میری خیار از جمله عوامل محدود کننده کشت خیار که باعث خسارت قابل توجهی در گلخانه های تجاری می­شود. به منظور شناسایی عوامل بیماری زا، نمونه برداری و جداسازی عامل بیماری طی سال های 1388 تا 1390 از گلخانه های تجاری خیار در رفسنجان انجام شد. تعداد 23 جدایه پیتیوم با استفاده از محیط کشت انتخابی جداسازی و بیماریزایی جدایه ها روی گیاهچه های خیار ارزیابی و اثبات گردید. شناسایی بیمارگر بر­اسا...

متن کامل

ارزیابی استرین های Streptomyces برای مبارزه بیولوژیکی عامل بوته میری طالبی (Phytophthora drechsleri)

برای بررسی امکان مبارزه بیولوژیکی با بیماری بوته میری جالیز که عامل آن قارچ Phytophthora drechsleri می باشد، 13 استرین Streptomycesکه هشت استرین آن ها از خاک اطراف ریشه بوته های جالیز مزارع و گلخانه های اطراف ورامین و پنج استرین که قبلا از خاک اطراف ریشه فلفل جدا شده بود مورد استفاده قرار گرفت. برای بررسی اثر آنتاگونیستی استرین ها در آزمایشگاه، از روش کشت متقابل و سلوفان استفاده شد. نتایج نشان ...

متن کامل

زیست شناسی و بوم شناسی phytophthora drechsleri tucker عامل بوته میری کدوئیان در استان فارس

زیست شناسی و بوم شناسی قارچ phytophthora drechsleri tucker عامل پوسیدگی ریشه و طوقه کدوئیان در استان فارس مورد مطالعه قرار گرفت . اینبیمری در نقاط مختلف جالیزکاری استان فارس مانند مرودشت ، سیدون، کوشک ، سروستان، فسا و جهرم شیوع دارد. نمونه های هموتالیک و هتروتالیک قارچ از کدوئیان جدا شد. بر طبق مطالعاتی که بعمل آمد نشان داد که ایزوله های مختلف از لحاظ خصوصیات مرفولوژیکی شبیه بهم و مانند ایزوله ...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تربیت مدرس - دانشکده کشاورزی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023