اثر آموزش ساختارهای درون جمله ای و گرامری بر خواندن و درک مطلب دانشجویان علوم سیاسی

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
  • نویسنده مجید قربانی
  • استاد راهنما منصور فهیم پرویز بیرجندی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1385
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

اثربخشی ساختارهای متن بر درک مطلب دانشجویان

هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه متغیرهای ساختاری متن، برای نمونه، سبک شرحمتن، بر روی دانشجویان رشته های روانشناسی و علوم تربیتی بوده است. نمون ۀ موردمطالعه، عبارت بودند از دانشجویان مشغول به تحص یل در دانشگاه ها ی دولت ی شهرتهران که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند. این دانشجویان در ای ن3) به × 300 نفر بوده اند که در یک طرح عاملی دوراهه ( 4 ( بخش از تحقیق (آ...

متن کامل

اثربخشی آموزش راهبردهای فراشناختی بر بهبود خواندن، درک مطلب و سرعت خواندن دانش‏آموزان

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش راهبردهای فراشناختی (آموزش دوجانبه) بر بهبود خواندن، درک مطلب و سرعت خواندن دانش‏آموزان ابتدایی دارای اختلال یادگیری خواندن انجام شد. جامعه آماری پژوهش عبارت بود از کلیه‌ی دانش آموزان دختر دوره ابتدایی آموزش وپرورش شهر تهران که در سال تحصیلی 1389-1388 مشغول به تحصیل بودند.به منظور انتخاب نمونه آماری در مرحله اول، از همه مناطق آموزش وپرورش تهران، یک منطقه به ص...

متن کامل

تأثیر تعامل بر درک مطلب خواندن

هدف از این پژوهش بررسی میزان درک مطلب خواندن ۲ گروه از زبان آموزان سطح متوسط ایرانی از یک متن در ۲ قالب متفاوت می باشد. گروه اول از زبان آموزان متن را بصورت ساده شده (هم از لحاظ واژگانی و هم از لحاظ دستوری) خوانده و به سوالات درک مطلب پس از آن پاسخ دادند. گروه دوم همان متن را بصورت اصلی (ساده نشده) خوانده ولی قبل از پاسخ دادن به سوالات این فرصت را داشتند تا با معلم خود تعاملی ایجاد کرده و نکات ...

متن کامل

تاثیر آموزش تکلیف محور بر مهارت خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی دانشجویان مامایی

مقدمه: یکی از مشکلات مهم و اساسی در نظام آموزشی ما استفاده از روشهای آموزش سنتی در تدریس زبان انگلیسی در مدارس و دانشگاه هاست. کیفیت آموزشی نامطلوب و عدم علاقه دانشجویان به یادگیری زبان به علت عدم آگاهی معلمان از روش های صحیح تدریس خواندن و درک مطلب زبان انگلیسی است. استفاده از شیوه های آموزشی فرایند محور نظیر روش تکلیف محور، راهی برای حل معضلات و رفع نقایص روش تدریس سنتی زبان انگلیسی می باشد ....

متن کامل

اثربخشی آموزش چرخش ذهنی بر عملکرد خواندن (دقت، سرعت و درک مطلب) دانش‌آموزان نارساخوان

هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی آموزش چرخش ذهنی بر عملکرد خواندن دانش‌آموزان نارساخوان بود. روش پژوهش، آزمایشی از نوع پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه آماری این پژوهش کلیه دانش‌آموزان دختر و پسر پایه دوم نارساخوان تبریز در سال تحصیلی 95- 1394 بودند. نمونه پژوهش شامل 30 نفر از دانش‌آموزان نارساخوان بودند که به صورت در دسترس انتخاب و در یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل جایگزین شدند. برای...

متن کامل

تأثیر آموزش متقابل بر بهبود درک مطلب و خواندن دانش‌آموزان دختر نارساخوان

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش متقابل بر بهبود درک مطلب و خواندن دانش­آموزان دختر نارساخوان در پایه پنجم ابتدایی بود. بدین منظور از بین دانش­آموزان دختر پایه­ پنجم ابتدایی 30 نفر به‌عنوان نارساخوان انتخاب و به­صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل جایگزین شدند. مشارکت‌کنندگان گروه آزمایش در 8 جلسه 45 دقیقه­ای، آموزش متقابل را دریافت کردند. در این پژوهش برای جمع­آوری داده­ها از آزمون ه...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022