نام پژوهشگر: منصور فهیم

بررسی قابلیت تدریس استراتژیهای جبرانی: جنسیت و سطح مهارت زبانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1388
  زهرا سرعت   فهیمه معرفت

الف: موضوع و طرح مسئله(اهمییت موضوع و هدف): هدف این تحقیق بررسی قابلیت دریس ایتراتژیهای جبرانی با رد نظر گرفتن عوامل جنسیت و سطح مهارت زبانی زبان آوزان است. با توجه به هج (2008): توانایی برقراری ارتباط به زبان انگلیسی هدف اصلی زبان آموزان می باشد، حال انکه زبان آموزان در برقررای ارتباط به زبان دوم با مشکلات متعددی مواجه هستند لذا مجهز کردن آنها به تکنیکهایی که آنها را قادر سازد تا با این مشکلات که قسمت اعظم آنها ناشی از کافی نبودن دانش زبانی آنهاست ، سودمند و مفید خواهد بود و راه را برای انها برای بدست آوردن آن هدف نهائی همور خاهد ساخت. ب: مبانی نظری شامل مررور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسشها و فرضیه ها: واژه ی استراتژیهای مکالمه ای برای اولین بار توسط سلینکر در سال 1972 ابداع شد و بعد از آن مطالعات زیادی در جهت تقسیم بندی ومشخص سازی این استراتژیها صورت گرفت. تارن و همکارانش اولین تعریف را از این استراتژیها ارائه کردند که به یک سری از روشها دلالت میکنند که برای مقابله با مشکلاتی که زبان آموزان در فرایند یادگیری و برقراری ارتباط به زبان دوم با آنها روبرو می شوند، سودمند خواهند بود. دورنی و اسکات طبقه بندی کامل و جامعی را استراتژیهای جبرانی ارائه کرده اند که یکی از شاخه های آن استراتژیهای جبرانی می باشد. بطور کلی در اهمییت استراتژیها در فرایند یادگیری زبان دوم هیج تردیدی وجود ندارد اما دربادر لزوم تدریس استراتژیها دو دیدگاه کاملا متفاوت وجود دارد.عده ای از محققان مثل ، الیس، بیلی استاک و فوست معتقد هستند که نیازی به آموزش استراتژیها وجود ندارد و زبان آموزان بدون آموزش آنها را به کار می برند. در مقابل گروه دیگری از محققان مانند دورنی، تارل، یول و.... تأکید بر لزوم تدریس استراتژیها دارند. در سال 1995 دورنی مطالعه ای در جهت آشکارسازی اهمییت و مفید بودن آموزش استراتژیها انجام داد که مطالعه حاضر در ادامه فعالیت دورنی صورت گرفته است. در این راستا سوالات زیر در این تحقیق مطرح شد:1.آیا هیچ تفاوتی در تعداد دفعات استفاده از استراتژیهای جبرانی بین زبان آموزانی که بطور مستقیم استراتژیهای جبرانی به آنها آموزش داده شده بود و زبان آموزانی که هیچ آموزشی ندیده بودند وجود دارد؟ 2.آیا هیچ تفاوتی بین دفعات استفاده از استراتژیهای جبرانی بین زبان آموزان در سطح مقدماتی و زبان آموزان در سطح متوسط وجود دارد؟ 3. آیا هیچ تفاوتی بین تعداد دفعات استفاده از استراتژیهای جبرانی بین زبان آموزان دختر با زبان آموزان پسر وجود دارد؟ برای بررسی و پاسخگوئی به سوالات مطرح شده ،فرضییات زیر ارائه شدند: 1. هیچ تفاوتی در تعداد دفعات استفاده از استراتژیهای جبرانی بین زبان آموزانی که بطور مستقیم استراتژیهای جبرانی به آنها آموزش داده شده بود و زبان آموزانی که هیچ آموزشی ندیده بودند وجود ندارد. 2.هیچ تفاوتی در دفعات استفاده از استراتژیهای جبرانی بین زبان آموزان در سطح مقدماتی و زبان آموزان در سطح متوسط وجود ندارد. 3. هیچ تفاوتی بین تعداد دفعات استفاده از استراتژیهای جبرانی بین زبان آموزان دختر با زبان آموزان پسر وجود ندارد. پ.روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه ی مورد تحقیق، نمونه گیری و روشهای نمونه گیری ، ابزار اندازه گیری، نحوه ی اجرای آن، شیوه ی گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها: جامعه ی مورد تحقیق شامل 18 پسر در سطح متوسط و 33 دختر در سطح متوسط و مقدماتی می باشد که در یکی از موسسات زبان انگلیسی تهران مشغول به تحصیل بودند و از طریق مصاحبه و بررسی نتایج آزمون کتبی توسط محقق انتخاب شدند. بطور کلی جامعه مورد تحقیق به دو گروه کنترل و آزمایشی تقسیم شدند. در جلسه اول تصاویری در اختیار هر دو گروه قرار داده شد و از آنها خواسته شد تا درباره ی تصاویر صحبت کنند وآنها را توصیف کنند و صدای آنها توسط محقق ظبط شد.در جلسات بعدی در گروه آزمایشی استراتژیهای جبرانی آموزش داده شد ولی در گروه کنترل هیچ آموزشی مبنی بر چگونگی استفاده ز استراتژیها صورت نگرفت. در جلسه ی آخر (دهم) دو گروه در امتحان نهایی شرکت کردند و مجددا تصاویری در اختیار آنها قرار گرفت و از آنها خواسته شد تا تصاویر را توصیف کنند و درباره ی آنها صحبت کنند.در نهایت عملکرد اولیه و نهایی زبان آموزان با هم مقایسه گردید و تعداد دفعات تکرار استراتژیها توسط گروهای مختلف در سطوح مختلف مسخص گردید.با توجه به ماهیت این تحقیق که بر اساس تقسم بندی ارائه شده توسط برون (1995) آزمایشی محسوب می شود و از آنجائکه داده های جمع آوری شده به دفعات تکرار استراتژیها دلالت می کنند،از chi-square test که مناسبترین شیوه ی تجزیه و تحلیل داده های جمع آوری شده بود ، استفاده شد.ابزار استفاده در این تحقیق عبارتند از:1.لیست استراتژیها. 2. تستهایی برای سنجش عملکرد زبان آموزان قبل و بعد از تدریس 3. فلش کارت. 4. کتاب، نوار و فیلم آموزشی true to life . ت. یافته های تحقیق: بر اساس نتایج این تحقیق تفاوت قابل ملاحظه ای در تعداد دفعات استفاده از استراتژیهای جبرانی بین دو گروه آزمایشی و گروه کنترل وجود داردو همین طور دفعات استفاده از استراتژیهای جبرانی در بین گروه خانمها و آقایان متفاوت می باشد.نتایج این تحقیق مشخص کرد که تعداد دفعات استفاده از استراتژیهای جبرانی در سطوح مختلف ، متفاوت می باشد.بررسی عملکرد دو گروه مشخص کرد که هر دو گروه در عملکرد اولیه ی خود در زمانی که با مشکل زبانی مواجه می شدند ، از زبان مادری خود کمک می گرفتند ، در حا لیکه گروه آزمایشی در عملکرد نهایی خود به هیچ وجه از زبان مادری خود استفاده نکرد و به جای آن از استراتژیهای جبرانی کمک گرفتند، حال آنکه گروه کنترل در عملکرد نهایی خود نیز در صورت نیاز از زبان مادری استفاده کرده است. ث. نتیجه گیری و پیشنهادات: با توجه به نتایج این تحقیق می توان ادعا کرد که تدریس استراتژیهای جبرانی نقش به سزایی در ارتقاء مهارت زبانی زبان آموزان در برقرراری ارتباط دارد و همین طور تدریس استراتژیهاهی جبرانی باعث افزایش دفعات تکرار استفاده از برخی استراتژیها شده است.از سوی دیگر تدریس استراتژیهای جبرانی می تواند به زبان آموزان کمک کند تا به جای استفاده از زبان مادری در هنگام مواجه با فقر زبانی ، استراتژی خاصی را استفاده کنند و موفق به برقراری ارتباط که هدف اصلی آنهاست شوند.از آنجائکه این تحقیق نیز سایر مطالعات دیگر با محدودیاتی مواجه بود، پیشنهاد می شود تا تحقیقی مشابه ولی با جامعه آماری بزرگتر صورت گیرد تا به راحتی بتوان نتایج به دست آمده را تعمیم داد.همین طور تحقیقی مشابه با در نظر گرفتن سایر سطوح مهارت زبانی سودمند خواهد بود.نتایج تحقیق حاضر برای معلمان، به ویژه معلمان کم تجربه، زبان آموزان ضعیف و موسسات آموزشی سودمند و راهنما خواهد بود.

بررسی اثر نمودار مفهومی،خواندن پازل گونه،خواندن خوشه ای،و تشخیص ساختار جمله بر خواندن و درک مفاهیم یادگیرندگان ایرانی زبان خارجی در سطح متوسط
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1388
  شکرانه توکلیان ارجمند   محمد خطیب

این تحقیق بر آن است تا اثر چهار فعالیت نمودار مفهومی،خواندن پازل گونه،خواندن خوشه ای،و تشخیص ساختار جمله بر درک بهتر زبان آموزان از مهارت خواندن را بررسی نماید.200 نفر از زبان آموزان دختر موسسه زبانسرا در تهران و مشهد بین رده سنی 15 تا 18 سال در آزمون pet شرکت کردند که پس از حذف نمرات خیلی پائین و بالا 168 نفر انتخاب شدند.افراد به پنج گروه تقسیم شدند و تحلیل واریانس یکسویه همگن بودن آنها را به اثبات رساند.همچنین تست sheffe در ابتدای دوره نشان داد که تفاوت چشمگیری بین گروه ها وجود ندارد.گروه ها یک دوره دوماهه زبان را سپری کردند که این تحقیق در قسمت خواندن که مجموعاشامل 6 بخش می شد صورت می گرفت.در این دوره بر هریک از گروه ها یکی از فعالیتها اعمال شد بجز گروه کنترل که به روش سنتی آموزش داده می شدند.تکنیکهای مورد استفاده در این تحقیق شامل آمار توصیفی،تحلیل واریانس یکسویه و تست شفه (sheffe) بودند که هریک از این تکنیکها یکبار در ابتدای دوره و یکبار در انتهای دوره مورد استفاده قرار گرفتند. جهت بررسی اثر فعالیتها بر خواندن دانش آموزان در پایان دوره مجدداpet برگزار شد و در پی آن تحلیل واریانس یکسویه صورت گرفت.نتیجه حاصله بیانگر تفاوت معنادار بین گروه های استفاده کننده از فعالیت نسبت به گروه کنترل بود که منجر به رد فرضیه صفر اول شد و بیانگر تاثیر مثبت استفاده از فعالیت بر درک خواندن شاگردان گردید.اما نتیجه شفه(sheffe)که در واقع مقایسه دوبدوی گروه ها با یکدیگر بود تنهابیانگر تفاوت معنادار گروه نمودار مفهومی با گروه کنترل بود.هرچند این نتیجه تفاوت یادگیری و درک مفاهیم گروه ها در ابتداو انتهای دوره را بازگو می نمود اما این تفاوتها فقط بین دو گروه ذکر شده معنا دار می نمود.در نتیجه این تحقیق منجر به تایید فرضیه صفر دوم شد.

تاثیر غنی سازی و برجسته سازی متن بر فراگیری واژگان زبان دوم
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1388
  محمودرضا مرادیان   فهیمه معرفت

این پایان نامه به بررسی غنی سازی و برجسته سازی وازگان در متون خواندن و تاثیر آن بر فراگیری وازه در زیان دوم میپردازد.این پزوهش نشان داد که غنی سازی مستقیم تاثیر مهنی داری بر فراگیری معنی وازه دارد و اگر با برجسته سازی همراه گردد تاثیر آن بیشتر می گردد. برجسته سازی از طرف دیگر بر فراگیری شکل وازه اثر معنی دار می گذارد. افزودن غنی سازی وازه این اثر را نا مطلوب می کند. این پزوهش کاربرد مستقیم در آموزش کلاسی دارد.

بررسی الگوهای سازماندهی انشاهای استدلالی فارسی و انگلیسی دانشجویان رشته زبان انگلیسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1388
  حسین پور قاسمیان   مهدی نوروزی خیابانی

این مطالعه به بررسی تفاوت ها و شباهت ها در الگوهای سازماندهی در انشاهای استدلالی فارسی و انگلیسی دانشجویان رشته زبان انگلیسی در حضور مخاطبین فرضی انگلیسی زبان بومی و ایرانیان انگلیسی زبان با استفاده از روش فکر کردن با صدای بلند مبادرت ورزید.120 انشاء فارسی و 120 انشای انگلیسی از جهت کیفیت و الگوی سازماندهی با هم مقایسه شد و با 30 انشای فارسی دانشجویان رشته ادبیات فارسی مطابقت یافت.وجود عنصر انتقال الگوهای سازماندهی از فارسی به انگلیسی در این انشاها محرز شد و نوشته های فارسی و انگلیسی دانشجویان رشته زبان دارای یک نوع تفاوت با انشاهای دانشجویان ادبیات فارسی بود.

بررسی تاثیر ارزشیابی کار پوشه بر روی پیشرفت مهارت خواندن زبان آموزان بزرگسال انگلیسی به عنوان زبان بیگانه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1388
  زهره نفیسی   مهدی نوروزی

هدف این تحقیق بررسی نوعی روش ارزشیابی جایگزین – ارزشیابی کارپوشه برای یادگیری – با استفاده از ترسیم نمودارهای مفهومی در مقایسه با روشهای فراگیر سنتی در کلاسهای معلم محور و تاثیر آن بر روی پیشرفت تحصیلی، انگیزه درونی، انگیزه بیرونی، تعامل و خودباوری دانشجویان زبان انگلیسی در دانشگاه می باشد. دراین مطالعه توصیفی کاربردی از 137 دانشجو در چهار گروه مستقل "خواندن و درک مفاهیم" در دانشگاه الزهرا (س) بصورت یک طرح شبه آزمایشی پیش آزمون – دوره آموزشی – پس آزمون استفاده گردید. داده ها از طریق اجرای پیش آزمون و پس آزمون زبان تافل، یک آزمون پایان ترم، دو پرسشنامه انگیزش (شیا1؛ 1998) و تعامل دانشجو (nsse، 2007) و مصاحبه شفاهی نیمه سازمان یافته جمع آوری گردید. بررسی کمی داده ها با انجام چندین تی تست، تحلیل واریانس یک طرفه وتحلیل واریانس چند عاملی با استفاده از نرم افزار آماری spss 14 انجام شد. داده های کیفی از طریق بررسی محتوایی مصاحبه های نیمه سازمان یافته با دانشجویان یکی از گروه های آزمایشی به دست آمد.کلاسها در گروه کنترل به روش سنتی معلم محور اداره میشد. در گروه آزمایشی، دانشجویان پس از آموزش ترسیم نمودارهای مفهومی و تمرین کافی در این زمینه و یادگیریهای لازم در مورد ایجاد کارپوشه، پس از اتمام هر درس برای آن یک نمودار مفهومی ترسیم و پس از بررسی این نمودار توسط استاد و دریافت بازخوردهای آموزنده و نه قضاوتی، آنرا در کلاس ارائه و مورد بحث و بررسی قرار دادند. از دانشجویان خواسته شد تمامی کارهای خود را در یک کارپوشه جمع آوری کرده و در پایان ترم هر کارپوشه توسط استاد، خود دانشجو و سه دانشجوی دیگر بررسی و ارزیابی گردید. نتایج این تحقیق موید این نکته است که نمرات دانشجویان از پیش آزمون تا پس آزمون تفاوت چشم گیری داشته است که این تفاوت در گروه آزمایش بیشتر بوده است. این مطلب یافته های تحقیقات قبلی در رابطه با اثر بخشی کار پوشه به عنوان ابزاری مفید برای اندازه گیری پیشرفت تحصیلی را تایید می نماید. نمرات پرسشنامه انگیزش و تعامل بیانگر میزان بیشتری از این دو متغیر در دانشجویان گروه آزمایشی بود که موید مفید بودن ارزیابی کارپوشه در افزایش این دو متغییر می باشد. بررسی محتوایی مصاحبه شفاهی با دانشجویان گروه آزمایشی نشان داد که آنان از کارپوشه برای تقویت مهارت خواندن وپیشرفت تحصیلی، ارتقاء روشهای یادگیری، افزایش احساس خود باوری و مالکیت در یادگیری، بروز خلاقیت ها و تفکر نقادانه بهره می جویند. اساتید زبان انگلیسی باید به پتانسیل نهفته کشف نشده کارپوشه به عنوان ابزار یادگیری و سنجش توجه ویژه ای نمایند.

تاثیر برنامه خواندن نیمه گسترده بر پیشرفت توانایی نوشتار روایی زبان آموزانی که انگلیسی را به عنوان یک زبان خارجی یاد می گیرند
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1388
  عسل السادات عالمی   محمد خطیب

در راستای دستیابی به هدف مورد نظر تحقیق دو پرسش مطرح شد: 1- آیا رابطه معنا داری میان آموزش تکنیکهای نوشتار روایی همراه با اجرای برنامه خواندن نیمه گسترده و پیشرفت مهارت نوشتار روایی زبان آموزان وجود دارد؟ 2- آیا رابطه معناداری میان آموزش تکنیکهای نوشتار روایی و پیشرفت این نوع نوشتار در زبان آموزان وجود دارد؟ به منظور یافتن پاسخ پرسشهای فوق فرضیه های زیر مطرح شد: 1- هیچ رابطه معناداری میان آموزش تکنیکهای نوشتار روایی همراه با اجرای برنامه خواندن نیمه گسترده و پیشرفت مهارت نوشتار روایی زبان آموزان efl وجود ندارد. 2- هیچ رابطه معناداری میان آموزش تکنیکهای نوشتار روایی و پیشرفت این نوع نوشتار در زبان آموزان efl وجود ندارد. جامعه آماری این تحقیق در برگیرنده دو گروه زبان آموز ایرانی در سطح متوسط و رده سنی 25-15 سال بود. در این تحقیق یک گروه آزمایش و یک گروه کنترل شرکت داشتند. در گروه آزمایش که شامل بیست زبان آموز بود، ابتدا تکنیکهای نوشتار روایی آموزش داده شد. سپس اهمیت خواندن گسترده رمان، داستان کوتاه و ... در یادگیری زبان خارجی توضیح داده شده و زبان آموزان تشویق به خواندن کتابهای مدرجی شدند که از توانش زبانی آنها ساده تر بود. در گروه کنترل که بیست و شش زبان آموز شرکت داشتند، فقط تکنیکهای نوشتار روایی آموزش داده شد. هر دو گروه ملزم به نوشتن سه نوشتار روایی در طول ترم شدند. نوشتارهای روایی زبان آموزان دو کلاس توسط دو مصحح و بر مبنای پنج معیار تصحیح شد. داده ها جهت بررسی های آماری به نرم افزار spss داده شد. به منظور تحلیل داده ها و دستیابی به پاسخ پرسشها از anova و نیز آمار توصیفی استفاده شد. در این تحقیق مشاهده شد که رویکرد خواندن نیمه گسترده کتابهای مدرج تأثیر چشمگیری در پیشرفت فراگیری مهارت نوشتار زبان آموزان دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که رویکرد خواندن گسترده همزمان با آموزش تکنیکهای مهارت نوشتار روایی تأثیر بسزایی در پیشرفت توانایی نوشتار روایی زبان آموزان ایرانی دارد. یافته های این تحقیق می تواند در حیطه های مختلف تدریس زبان خارجی مانند روش تدریس و تهیه و تدوین مطالب درسی مفید باشد. مدرسین زبان و نیز طراحان برنامه های درسی می توانند از آثار مثبت خواندن گسترده داستان کوتاه، رمان، مجله و ... در بهبود بخشیدن به جنبه های مختلف مهارتهای زبانی بهره برند.

کاربرد نظریه نقد خواننده محور در تدریس داستان کوتاه انگلیسی به زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1388
  سروناز خطیب   منصور فهیم

در این تحقیق سه سوال مطرح میشود؛ 1) آیا دانش آموزانی که ادبیات را با رویکرد خواننده محور میخوانند برای خواندن متون ادبی به زبان انگلیسی انگیزه بیشتری نسبت به آنها که آن متون را با روش سنتی میخوانند دارند؟ 2) آیا یادگیری لغات در دانش آموزانی که ادبیات را از طریق رویکرد خوا ننده محور میخوانند در مقایسه با آنها که ادبیات را با روش سنتی میخوانند ، پیشرفت بیشتری میکند؟ 3) آیا زبان آموزان ایرانی که از رویکرد خواننده محور استفاده میکنند، بدون اینکه درکی از داستان را قربانی کنند ، قادر به ابراز نظریات زیباشناختی در مورد داستان های کوتاه انگلیسی هستند؟ در پی این سه سوال این فرضیات منظور میشوند : 1) دانش آموزانی که ادبیات را با رویکرد خواننده محور میخوانند ، برای خواندن متون ادبی به زبان انگلیسی ، نسبت به آنها که آن متون را به روش سنتی میخوانند ، انگیزه بیشتری ندارند. 2) یادگیری لغات در دانش آموزانی که ادبیات را از طریق رویکرد خواننده محور میخوانند ، در مقایسه با آنهایی که ادبیات را با روش سنتی میخوانند متفاوت نخواهد بود. 3) زبان آموزان ایرانی که از رویکرد خواننده محور استفاده میکنند ، بدون اینکه درکی از داستان را قربانی کنند ، قادر به ستایش زیبا شناختی نیستند. مبانی نظری این تحقیق شامل به کار گیری ? رویکرد خواننده محور و سنتی در تدریس داستان کوتاه انگلیسی در دو کلاس مجزا، نظریات و تمرینات مربوط به هر شیوه با محوریت قرار دادن اهداف هر رویکرد در هر کلاس اجرا شده است. در این تحقیق ?? نفر از دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه علامه طباطبایی شرکت کردند، این پژوهش در ? کلاس مجزای خواندن و درک مفاهیم عملی شد . تحلیل واریانس یک سویه بیانگر همگنی این ? گروه بود . ? جلسه از جلسات یک ترم هر کلاس به این تحقیق اختصاص یافت که در آن ? داستان کوتاه انگلیسی، در یکی با رویکرد سنتی و در دیگری با رویکردی خواننده محور تدریس شد و مورد نقد قرار گرفت. پس از اتمام دوره با امتحان نهایی، تاثیر استفاده از نقد خواننده محور بر انگیزه ، یادگیری لغات و درک داستان های کوتاه بررسی شد . نقش این رویکرد در موارد نامبرده شده از طریق ت تست مستقل با نتایج حاصل از استفاده رویکرد سنتی مورد مقایسه قرار گرفت. برای بررسی هر گونه تغییر در انگیزه زبان آموزان به منظور خواندن ادبیات به زبان انگلیسی قبل از شروع و پس از پایان دوره تحقیق، زبان آموزان به پرسشنامه ای مربوط پاسخ دادند. عملکرد دانش آموزان دو گروه در آزمون لغات و درک مطلب با هم مقایسه شد. برای اطمینان از همگنی دانش آموزان ، نمرات آنها در یک آزمون تافل مورد بررسی قرار گرفت و تحلیل واریانس یک سویه بیانگر وجود تفاوتی معنا دار میان این دو گروه در آغاز تحقیق نبود . به منظور بررسی میزان اثر گذاری این ? رویکرد ، پس از پایان دوره امتحان لغات و درک مفاهیم گرفته و نتایج دو گروه با هم مقایسه شد . همچنین برای بررسی ها گونه تغییر احتمالی در انگیزه زبان آموزان در خواندن ادبیات به زبان انگلیسی ، همان پرسشنامه اولیه مجددا توسط دانش آموزان تکمیل و پاسخ ها با جواب های اولیه مقایسه شد . نتایج اجرای ت تست نشان داد که تفاوت معنا داری در انگیزه بین ? گروه برای خواندن متون ادبی انگلیسی وجود ندارد ، بنابر این فرضیه اول اثبات شد . به علاوه، نتایج، بیانگر تفاوتی معنا دار در یادگیری لغات ? گروه نبود ، فلذا فرضیه دوم هم اثبات شد. با این وجود از آنجا که تفاوتی معنا دار در درک مطلب ? گروه به چشم نمیخورد ، میتوان نتیجه گرفت که ابراز پاسخ های زیباشناختی ، درک مطلب دانش آموزان را به خطر نمی اندازد و در نتیجه فرضیه سوم رد میشود.

investigating discourse markers use in spoken language between iranian tefl students and english native speakers
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1388
  معصومه موسی پور   منصور فهیم

چارچوب نظری این مطالعه شامل یک گزارش عملکردی است و مبتنی بر تعریف شیفرین (1987) از مدل چند بعدی وابستگی مطالب است. این مطالعه 10 نشانگر گفتمان (بنابراین ، بله ، بسیار خوب ، باشه ، می دانید ، خوب ، چون، من فکر می کنم ، منظور من این است که ، در واقع) را با توجه به الگوی عملکردی مشلر(1994) در مورد نشانگرهای گفتمان طبقه بندی می کند. این مطالعه به بررسی مشخصات وقوع این عناصر در گفتار فی البداهه دانشجویان ایرانی آموزش زبان انگلیسی و تضاد آن با مشخصات رخداد همان نشانگرها در گفتار فی البداهه انگلیسی زبانان بومی می پردازد. همچنین به بررسی تاثیر جنسیت در استفاده از نشانگرهای گفتمان در هر گروه (30 نفر دانشجوی ایرانی آموزش زبان انگلیسی و 30 نفر انگلیسی زبان بومی) و نیزبه بررسی میزان آگاهی دانشجویان ایرانی از کاربردهای عملگرای نشانگرهای گفتمان در گفتارشان می پردازد. تجزیه و تحلیل این نتایج را نشان می دهد: تفاوتهایی در استفاده از نشانگرهای گفتمان بین 2 گروه وجود دارد؛ دانشجویان ایرانی آموزش زبان انگلیسی نسبت به انگلیسی زبانان بومی تمایل بیشتری به استفاده از نشانگرهای گفتمان دارند، در میان دانشجویان ایرانی آموزش زبان انگلیسی ، برخی از نشانگرهای گفتمان بیشتر در گفتار مردان تولید شدند و برخی دیگر از نشانگرهای گفتمان در گفتار زنان بیشتربودند؛ مردان و زنان انگلیسی زبان بومی تقریبا به طور یکسان از همه نشانگرهای گفتمان استفاده کردند؛ و در نهایت، نشان داده شده است که اگرچه آگاهی دانشجویان ایرانی آموزش زبان انگلیسی نسبت به کاربردهای عملگرای نشانگرهای گفتمان تقریبا به میزان آگاهی انگلیسی زبانان بومی است، از آنجا که دانشجویان ایرانی آموزش زبان انگلیسی استفاده از نشانگرهای گفتمان را به طور مفرط در گفتار خود تعمیم می دهند، ممکن است که "عملکرد واقعیتگرای استفاده از نشانگرهای گفتمان" را همانند انگلیسی زبان بومی فرا نگرفته باشند و غیر بومی به نظر آیند. این مطالعه نیاز به تقویت مهارت عملکرد واقعیتگرای دانشجویان ایرانی آموزش زبان انگلیسی را در گفتار زبانی بیان می کند.

: دوره های ضمن خدمت تربیت معلمهای زبان در ایران: وضعیت موجود و راهکارهای آموزش انتقادی در شکل گیری هویت اجتماعی معلمان زبان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1389
  ارمان عابدنیا   منصور فهیم

تاکنون مطالعه تجربی ای در خصوص روشن کردن گرایش های غالب در دوره های ضمن خدمت تربیت معلم های زبان در ایران انجام نشده است. همچنین تأثیر کاربرد رویکرد انتقادی بر روی هویت شغلی معلمان زبان بدون بررسی باقی مانده است در حالی که این موضوعات از اهمیت بالایی برخوردار ند. این تحقیق ماهیتی کیفی دارد و سوالات آن به ترتیب زیر است: 1- ویژگی های اصلی یک دوره آموزش معلم زبان با رویکرد انتقادی چیست؟ 2- مزایا و معایب چنین دوره ای از دید شرکت کنندگان چیست؟ 3- تغییرات به وجود آمده در هویت شغلی معلمان زبان در چنین دوره ای از چه ماهیتی برخوردارند؟ اصلی ترین یافته این پژوهش تأثیر رویکرد انتقادی در دوره تربیت معلم بر روی هویت شغلی معلمان ضمن خدمت بود به قرار زیر: 1- تغییر رویکرد از همگامی با اصول غالب در آموزش زبان به سمت غالب شکنی انتقادی. 2- تغییر رویکرد از دید ابزاری به آموزش زبان به سمت دید انسان گرایانه و تحول گرایانه. 3- تغییر رویکرد از دید زبان محور به دید آموزش محور در آموزش زبان.

conceptual metaphor and the acquisition of english metaphorical competence by persian english majors: a cognitive linguistic approach
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1389
  اسماعیل ،ورمحمدی   منصور فهیم

بنا براستدلال زبانشناسان شناختی ، اندیشه آدمی تا حدّ زیادی استعاری است: ما اندیشه ای را، و یا قلمرو مفهومی معیّنی را، بر حسب اندیشه و یا قلمرو مفهومی معیّن دیگری درک ویا تجربه می کنیم. موارد این نوع اندیشیدن ، که استعارات مفهومی خوانده می شوند، در زبان های گوناگون به صورت تعبیرات استعاری واقعیّت می یابند. به گمان بعضی از پزوهشگران زبان دوم، آموزش وفراگیری این گونه تعبیرات باید بخشی لازم از برنامه ها ی آموزش زبان دوم باشد، زیرا زبان فراگیران تا حد زیادی غیر استعاری است، در حالی که توانش استعاری بخشی لازم و لاینفک از توانش ارتباطی افراد را تشکیل میدهد. چهارچوب نظری این تحقیق «نظریه استعاره مفهومی» بوده است که توسط جورج لیکاف و مارک جانسون و بعضی از محققان دیگر ارائه شده است. نخست، تحقیق حاضر به دنبال یافتن پاسخی به این سوال بوده است که آیا بالابردن آگاهی زبان آموزان نسبت به استعارات مفهومی در زبان انگلیسی به آنان در درک و تولید استعارات متعارف آن زبان کمک موثرتری می نماید. دوم، این تحقیق در پی یافتن پاسخی به این سوال بوده است که آیا دشواری درک انواع گوناگون استعاراتِ متعارفِ زبان انگلیسی توسط فراگیران فارسی زبان به یک اندازه است. و سوم، تحقیق حاضر در پی یافتن پاسخی به این سوال بوده است که آیا بین مهارت انگلیسیِ زبان آموزان فارسی زبان و درک استعارات متعارف زبان انگلیسی توسط آنان همبستگی معناداری وجود دارد. در این تحقیق اصطلاح «استعارات متعارف» به استعاراتی اطلاق می شود که به نظام مفهومی فرهنگ یک جامع? زبانی، که در زبان روزمره آن انعکاس می یابد، شکل می بخشد، و اصطلاح «توانش استعاری» به توانائی فراگیران زبان دوم در درک و تولید استعارات متعارف زبان دوم اطلاق می گردد. در آزمایش نخست، که برای یافتن پاسخی به سوال نخست انجام گرفت، تعداد دویست عبارت استعاری متعارف زبان انگلیسی به دو گروه از دانشجویان فارسی زبانِ سال دوم رشته زبان انگلیسی، یک گروه گواه و یک گروه آزمایش، به مدت دوازده هفته آموزش داده شد. گروه گواه با روشی سنتی،یعنی بدون دادن هر گونه آگاهی به آنان نسبت به استعارات مفهومی، و گروه آزمایش با روشی در چهارچوب زبانشناسی شناختی، یعنی با دادن آگاهی به آنان در مورد استعارات مفهومی، آموزش داده شد. این فراگیران در آزمون درک عبارات استعاری آموزش داده شده و نیز در آزمون تولید کنترل شده این عبارات، که هر یک در سه نوبت بصورت پیش آزمون ، پس آزمون ، و آزمون درنگیده انجام گرفت، شرکت کردند .در آزمایش دوم، که برای یافتن پاسخی به سوال دوم صورت گرفت، گروهی از دانشجویان فارسی زبان سال دوم رشته زبان انگلیسی در آزمونی چهار گزینه ای که برای اندازه گیری دشواری درک انواع استعارات متعارف زبان انگلیسی ساخته شده بود، شرکت نمودند.و در آزمایش سوم، که برای یافتن پاسخی به سوال سوم انجام گرفت، گروهی از دانشجویان فارسی زبان سال اول، دوم، و چهارم رشته زبان انگلیسی در امتحان آزمون درک استعارات متعارف زبان انگلیسی و آزمون مهارت زبان انگلیسی میشیگان شرکت کردند. برای تجزیه و تحلیل داده ها، در آزمایش نخست از چهار آزمون-تی ، در آزمایش دوم از تحلیل واریانس و آزمون تعقیبی ، و در آزمایش سوم از آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد. نتایج آزمایش نخست نشان داده است که به نظر می رسد آگاهی افزایی فراگیران زبان دوم نسبت به استعارات مفهومی زبان دوم اثرآماری معناداری در تولید و یا درک معانی عبارات استعاری توسط فراگیران زبان دوم در دراز مدت ندارد. نتایج آزمایش دوم نشان داده است که بین بعضی از انواع استعارات متعارف زبان انگلیسی، به لحاظ دشواری فهم آنها توسط فراگیران فارسی زبان، تفاوت های آماری معناداری وجود دارد. این آزمایش نشان داده است که ساده ترین عبارات استعاری متعارف زبان انگلیسی، به لحاظ درک آنها توسط فارسی زبانان، عباراتی اند که از لحاظ صورت و شالود? مفهومی با معادل های خود در زبان فارسی یکسان ، و مشکل ترین آنها عباراتی اند که از لحاظ صورت و شالوده مفهومی با معادل های خود در زبان فارسی متفاوت اند. نتایج آزمایش سوم نشان داده است که بین مهارت کلی زبان انگلیسی شرکت کنندگان در این آزمایش و توانایی درک استعارات متعارف زبان انگلیسی توسط آنان همبستگی معنادار نسبتا زیادی وجود دارد. نتایج این تحقیق، به لحاظ نظری و آموزشی، برای آموزش و فراگیری تعبیرات استعاری روزانه زبان انگلیسی بسیار سودمند خواهد بود. مهم تر از هر چیزی، این نتایج مفهوم ترتیب دشواری در زبان را گسترش داده و سوالاتی در مورد سنجش عبارات استعاری مطرح نموده است. همچنین، نتایج این تحقیق نشان می دهد که لازم است مدرسان زبان دوم، با توجه به نوع مهارت زبانی ای که آموزش داد می شود، رویکرد متفاوتی نسبت به آموزش عبارات استعاری زبان دوم داشته باشند، و نیز از روش های متفاوتی برای تأکید بر شالوده مفهومی این گونه عبارات استفاده کنند.

the effects of speech rate,prosodic features, and blurred speech on iranian efl learners listening comprehension
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1389
  محمدرضا خدابخش   محمد خطیب

کلید واژه ها به زبان انگلیسی: effect of speech rate on listening comprehension, blurred speech,segmental and suprasegmental features,authentic speech,intelligibility, discrimination, omission, assimilation چکیده: سرعت مطالب شنیداری در کلام پیوسته بطور کلی همواره کابوسی بوده برای یادگیرنده های زبان دوم و بالاخص برای شنوندگان ایرانی. علی رغم عقل سلیم که کلام با سرعت کندتری فعالیتهای درک مطلب شنیداری را آسانتر می نماید. تحقیقات در این زمینه نتایج متناقضی را ارائه داده اند. این رساله مشکلات زبان آموزان ایرانی را در گوش دادن به کلام پیوسته سریع با تمام ویژگیهای مربوطه مانند "همگون گردی" ، " ناهمگون گردی"،" تخفیف " و "حذف" مورد بررسی قرار داد. افراد شرکت کننده در این تحقیق دانشجویان ترم آخر رشته مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد همدان بودند. همه آنها واحدهای پیش نیاز درس ترجمه شفاهی یعنی آزمایشگاه 1 و 2 و نیز ترجمه شفاهی 1 و 2 را گذرانده بودند. این افراد متشکل از دانشجویان دختر و پسر بود. اما اکثریت آنها را دانشجویان دختر تشکیل میداد. سن آنها 22 تا 28 سال بود تعداد این افراد 80 نفر بود که به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند. این دو گروه هرکدام به دو گروه 20 نفری به منظور قرار دادن آنها در آزمایشگاه زبان تقسیم شدند. برای حصول اطمینان از اینکه این دو گروه از نظر توانمندی زبانی متجانس باشند، یک آزمون تعیین سطح از کتاب «نیواینترچینج» به آنها داده شد. این آزمون از سه قسمت درک شنیداری، گرامر و خواندن و درک مطلب شنیداری تشکیل شده بود.هرگروه دو ساعت در هفته در آزمایشگاه زبان با پژوهشگر این تحقیق شرکت نمودند.وسیله اصلی بکار گرفته شده در این تحقیق ulead studio11 مربوط به سال 2007 میلادی بود. این نرم افزار سرعت مطالب شنیداری را تغییر می دهد. دیگر موارد به کار گرفته شده در این تحقیق مطالب ضبط شده صوتی تصویری از شبکه های تلویزیونی سی بی اس و ام بی سی فور بودند. برای یک گروه (گروه 40 نفری اول) تعدیل سرعت بخش شنیداری مورد استفاده قرار گرفت و برای گروه دوم(گروه 40 نفری دوم) سه بار تکرار برای هر جمله اعمال گردید. متوسط سرعت مطالب شنیداری 215 تا 220 کلمه در دقیقه بود. نتایج حاصله تفاوت معناداری را بین میانگین نمرات این دو گروه در خصوص تعدیل سرعت و تأثیر افزایش تدریجی سرعت به درک مطلب شنیداری نشان نداد. جالبتر اینکه گروه اول پیشرفت قابل ملاحظه ای را در خصوص گوش دادن به مطالب شنیده نشده با سرعت معمولی از خود نشان نداد. بعلاوه نتیجه این تحقیق نشان داد که سرعت مانع اصلی بر درک مطالب شنیداری و تشخیص کلمات برای زبان آموزان ایرانی می باشند.همچنین نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که مرزبندی درست و نادرست بین کلمات اهمیت چندانی در تشخیص کلمات ندارد. آنچه که در این تحقیق نشان می دهد اینست که معلمان زبان از همان ابتدا در کار تدریس زبان انگلیسی پایبند به اصول کلام پیوسته باشند.این به آن معنا است که آنها،نباید در صحبت کردن کلمات را طوری تلفظ نمایند که بصورت مجزا و خارج از متن تلفظ می نمایند.بلکه آنها باید در کلاس از آن کلامی استفاده نمایند که تمام ویژگیهای کلام متصل سریع را داشته باشد.نتایج این تحقیق کارایی"فرضیه ورودی کرشن" (1985)را تأیید نمی نماید. صحت اطلاعات مندرج در این فرم بر اساس محتویات پایان نامه و ضوابت مندرج در فرم را گواهی می نمایم.

تفاوت گفتمان کلاسی معلمان زبان انگلیسی تازه کار و معلمان زبان انگلیسی با تجربه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1389
  افشین وطن دوست   منصور فهیم

برای انجام این تحقیق 10 معلم زبان انگلیسی ایرانی با تجربه با حد اقل 3 سال سابقه تدریس انگلیسی بطور تمام وقت و 10 معلم زبان انگلیسی ایرانی تازه کار با حد اکثر 1 سال سابقه تدریس انگلیسی، مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت جمع آوری اطلاعات، 3 ساعت از تدریس هرکدام از این معلمان مورد ضبط صدا قرار گرفت، که در مجموع 60 ساعت تدریس ضبط شده به دست آمد. به منظور حفظ فضای طبیعی کلاسها و ایجاد حداقل مزاحمت برای آنها، و همچنین به دست آوردن داده طبیعی و قابل استفاده، صرفا" از یک دستگاه بسیار کوچک ضبط صدا استفاده گردید و محقق در کلاسها حضور نداشت. در این تحقیق، گفتمان کلاسی معلمان مورد مطالعه با استفاده ازچارچوب استاندارد (walsh, 2006) sett framework ،که الگوی استاندارد و مناسبی جهت بررسی گفتمان و تجزیه و تحلیل کلام می باشد، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. ت- یافته های تحقیق: پاسخ سوالات تحقیق پس از تحلیل داده ها: پس از بررسی داده ها، تفاوت چشمگیر و معناداری میان روشهایی که معلمان تازه کار و با تجربه مورد مطالعه برای درخواست از زبان آموز جهت بیان واضح تر گفته خود (سوال اول تحقیق) و همچنین روشهایی که برای حصول اطمینان از درک درست از گفته زبان آموز (سوال دوم تحقیق) استفاده می کنند، دیده نشد. با این حال، با بررسی عمیق داده به دست آمده ممکن است بتوان نکات زیر را با احتیاط بیان نمود که البته برای اثبات آنها نیاز به پژوهشهای بسیار وسیتر و عمیقتر و بر روی معلمان بیشتر وجود دارد: • معلمان با تجربه در هر نوبت کوتاهتر صحبت می کنند و فرصت بیشتری به زبان آموز می دهند. • معلمان با تجربه کمتر اشکالات زبان آموزان را تصحیح می کنند و بیشتر بر مفهوم و محتوی تکیه می کنند تا شکل. • معلمان با تجربه سوالات مفهومی و باز بیشتری می پرسند. همچنین کمک بیشتری به زبان آموز برای بیان مفهوم مورد نظر خود می رسانند. • معلمان با تجربه ( با تفاوت بسیار کمی با معلمان تازه کار در این تحقیق) بیشتر از دو فن درخواست از زبان آموز جهت بیان واضحتر گفته خود و حصول اطمینان از درک صحیح گفته زبان آموز استفاده می کنند. • معلمان با تجربه از طیف وسیعتری از الگوهای زبانی در دو فن بالا بهره می گیرند. ث- نتیجه گیری و پیشنهادات: در پایان باید گفت که یافته های بالا را نمی توان با اطمینان کامل بیان نمود، که این می تواند به دلیل تعداد نه چندان زیاد معلمان در این تحقیق و/یا تفاوت نه چندان زیاد در سالهای تدریس آنان باشد. این امکان ممکن است وجود داشته باشد که با مطالعه تعداد زیادتری از معلمان و یا فاصله بیشتر در سالهای تدریس آنها نتایج متفاوتی بدست آید. گفتمان صحیح و متنوع کلاسی معلمان یک توانش اکتسابی است که با تمرکز و تمرین بیشتر بدست می اید و نه لزوما" با گذشت سالهای بیشتری از تدریس. تجربه مفید و واقعی متفاوت از قدمت است و صرفا از طریق مرور و تعمق در تدریس گذشته به دست می آید. معلمان زبان باید به این بیندیشند که موضوع مورد تدریس آنها زبانی است که خود جهت تدریس از آن بهره میبرند. لذا، استفاده درست و متنوع از زبان ، ارایه فرصت بیشتر به زبان آموزان برای صحبت در کلاس، کمک به آنان برای بیان شفاف و درست مفهوم مورد نظرشان، تعامل با آنان با استفاده از موقعیتهای طبیعی، و استفاده بیشتر از الگوهای تعاملی بین زبان آموزان می تواند در بهبود توانش زبانی آنان موثر واقع گردد. این نکته ایست که مدرسین دوره های تربیت مدرس نیز به آن توجه بیشتری داشته باشند.

the analysis of the role of the speech acts theory in translating and dubbing hollywood films
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
  حمیدرضا سهرابی دوست   شعله کلاهی

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید شده است یا خیر. به استناد یافته های سرل (1969) و گرایس (1975) در حوزه زبان و فلسفه, تحلیل اعمال گفتاری هنرپیش گان که به نسخه های فارسی دوبله شده است به ویژه آن دسته از اعمال گفتاری که نیروی فراگفتاری که نیرویی است که صرفاً با واژگان بیان نمی شود و به اعمال گفتاری غیر مستقیم ارجاع داده می شود به دو دسته کلی تقسیم شده است؛ دسته اول اعمال گفتاری هستند که اصول همکاری گرایس را نقض می کنند و دسته دوم اعمال گفتاری که نواخت جمله را به عنوان بخشی از مقصود گوینده قرار داده اند. پس از شناسایی اعمال گفتاری غیر مستقیم هنر پیش گان در فیلم های اصلی به استناد جدول 3.2, این اعمال به طور قیاسی مورد تحلیل قرار گرفتند تا بدین طریق مشخص شود دیالوگ های اصلی به طور بهینه دوبله شده اند یا خیر. نتیجه تحقیق نشان داد که تعدیلاتی از سوی مترجم فیلم صورت گرفته است, در حالی که در برخی موارد نیروی فرا گفتاری به خوبی فحوای واژگانی هر جا که ضرورت داشته انتقال یافته است. نتایج همچنان نشان داده است که مهم ترین انحراف از معنای منظوره گوینده به اعمال گفتاری که اصل کمیت را در متن اصلی نقض کرده اند مربوط می شود برخلاف جمله های اظهاری/پرسشی فارسی که بالاترین مقدار ترجمه مطلوب را کسب کرده است. آنچه که از انجام این پژوهش مشخص شده این حقیقت است که مترجم فیلم به منظور باز تولید اثر منظوره ای که فیلم ساز سعی داشته است در مخاطب اصلی ابراز کند به معنای منظوری گویندگان (هنرپیش گان) توجه داشته باشد, حتی اگر به نظر وی اطلاع دهنده نباشد ( یا به عبارت دیگر اصل کمیت را طبق تعریف گرایس نقض کرده باشد)

مراحل رشد آوایی کودک فارسی زبان از بدو تولد تا چهارده ماهگی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
  سیدحمید مصطفایی   مریم ایرجی

امروزه یکی از بحث برانگیزترین سوالات مطرح شده در زمینه زبان ، چگونگی فراگیری زبان مادری توسط کودک است. در این تحقیق، مراحل رشد آوایی یک کودک فارسی زبان از بدوتولد تا چهارده ماهگی مورد مطالعه قرار گرفت و نتایج آن با نتایجی در این زمینه از تحقیقات دانشمندان در برخی زبانهای دنیا مقایسه گردید و این نتیجه به دست آمد که همه کودکان، رشد آوایی خود را به طور طبیعی از طریق توانش زبانی، رشد فیزیولوژیکی و تاثیر عوامل محیطی کسب می کنند. همچنین اغلب آواهای تولیدی کودک در دوره پیش زبانی بالخصوص از بدو تولد تا هفت ماهگی فاقد ارزش زبانی هستند.

بررسی مقا یسه ای تاثیر آموزش راهبردهای حافظه ای و شناخنی بر یادگیری لغات زبان آموزان ایرانی در سطح متوسط
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
  مریم بنی سعید   عبدالله برادران

تحقیق انجام شده به منظور بررسی مقایسه ای تاثیر آموزش حافظه ای و شناختی بر روی یادگیری لغات زبان آموزان ایرانی در سطح متوسط است. علاوه بر آن برای سنجش و مقایسه ی تاثیر این دو روش آموزشی بر میزان کاربرد استراتژیهای لغت توسط زبان آموزان ایرانی که با تست سطح زبان انگلیسی در یک سطح قرار گرفتند میباشد. این تعداد 60 نفر بصورت اتفاقی بین دو گروه تقسیم شده و تست اولیه لغت به همراه پرسشنامه کاربرد استراتژیها که توسط رضایی (2004) ویرایش شده با اعتبار 0.92 از آنها گرفته شد. در یک گروه تعداد 30 نفر دانش آموز با راهبردهای کلمه ی کلیدی و بسط معنایی و در گروه دیگر 30 دانش آموز با راهبرد تکرار و کارت لغات آموزش دیده شدند. تدریس لغات به توسط این راهبردها در 11 جلسه (دو جلسه دو ساعته در هر هفته) انجام شد که جلسه اول برای آشنایی شاگردان با تعریف استراتژی و یک جزوه ی کوچک شامل راهبردهای هر گروه به آنها داده شد. 6 لغت در هر جلسه از طریق راهبردهای تدریس لغت به شاگردان آموزش داده شد. در پایان داده ها توسط تست لغت و پرسشنامه کاربرد استفاده از راهبردهای آموزش زبانی به آنها داده شد که نتایج آزمون تی گروههای مستقل و تحلیل کوواریانس نشان داد که تفاوت معنا داری بین تاثیر تدریس دو روش حافظه ای و شناختی وجود ندارد. در کل تدریس راهبردهای شناختی تاثیر بیشتری بروی کاربرد استراتژیهای لغت دارد.

بررسی ترجمه اصطلاحات داستانهای کوتاه ایرانی نوشته محمّدعلی جمالزاده براساس خط مشی های پیشنهادی پیتر نیومارک
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
  حسام امینی زاده   سید مسعود مطهری

در نتیجه پیدایش عصر جدید در ادبیات پارسی و آغاز دوره داستان نویسی کوتاه، و متعاقب آن ترجمه این قبیل متون به زبانهای گوناگون از جمله انگلیسی، مسئله برگردان مفاهیم جدید به عرصه ظهور رسید. از آنجاییکه این سبک نوپا مملو از اصطلاحات و عبارات فرهنگ-محور است که نیاز به دقت فراوان در ترجمه دارند، هدف این تحقیق بررسی راهکارهای ترجمه اصطلاحات می باشد. بدین منظور، کتاب یکی بود یکی نبود اثر استاد محمّدعلی جمالزاده به عنوان متن مبدأ و دو ترجمه انگلیسی به عنوان متون مقصد انتخاب شدند. در ضمن راهکارهای ارائه شده از سوی پیتر نیومارک برای ترجمه استعارات هم به عنوان چارچوب نظری این تحقیق انتخاب شد. این تحقیق شامل روشی کیفی است که از طریق بررسی مقابله ای و برآوردی کمّی به سرانجام می رسد. محقق اقدام به شناسایی 64 اصطلاح از متن مبدأ نمود. بعد از مقایسه این اصطلاحات با معادل های انگلیسی، راهکارهای اتخاذ شده از سوی مترجم جهت ترجمه اصطلاحات مشخص شدند. نتایج حاکی از آن است که مترجمان از تمامی راهکارهای ارائه شده از سوی پیتر نیومارک بهره برده اند و نیز مشخص شد که دو راهکار اوّل بیشترین فراوانی را در بین هفت راهکار ارائه شده به خود اختصاص داده اند.

جابه جایی ها و نُرم های به کارگرفته شده در ترجمه انگلیسی به فارسی رمان ها مطابق با تئوری توری
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1390
  احمدرضا توکلی احمدرضا توکلی   منصور فهیم

ھدف از این مطالعھ تشخیص جابھ جایی ھای مکرر و ثابتی است کھ بھ طور متداول در ترجمھ عناصر زبانشناسی مشخص از انگلیسی بھ فارسی بھ کار برده شده اند کھ مطابق باآنھا نُرم ھای ترجمھ ساختھ می شوند. بھ منظوراینکھ نگاه دقیقتری بھ جابھ جایی ھای ممکن کھ مترجم ھا ھنگام ترجمھ انگلیسی بھ فارسی بھ کار می برند انداختھ شود، فرآیند تحلیل جابھ جایی ھا بر روی تعداد 23? جملھ کھ شامل ساختارھا و فرم ھای دستوری مشابھی بودند انجام گرفت . آنھا از رمان ھای انگلیسی مشخص بھ شکل منبع اصلی ھمراه با معادلھای فارسی شان بھ منظور انجام مطالعھ موازنھ ای منابع گردآوری شدند. این فرایند مطابق با مطالعھ توصیفی ترجمھ توری ( 199? ) بوده است. مطالعھ توصیفی ترجمھ بر روی تعداد سھ عنصرزبانشناسی کھ مورد سئوال این تحقیق بودند بھ ھمراه معادلھای فارسی شان انجام گرفت ، تا بھ طور ھدفمندی نتایج ترجمھ را مشخص و جابھ جایی ھا را تشخیص داده و ھمچنین توصیفی بر روی بعضی از نُرم ھای ترجمھ انگلیسی بھ فارسی داشتھ باشد.

انتقال مفهوم پسااستعمارگرایی از طریق ترجمه: تحلیل گفتمان دو رمان "همه چیز فرو می پاشد" و "دل تاریکی" و ترجمه های فارسی آن دو در دو سطح خرد و کلان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
  ماندانا افتخارپذیرایی   منصور فهیم

این تحقیق به منظور مطالعه تحلیل گفتمان دو رمان پسااستعمارگرایی و دو ترجمه از هر یک در دو سطح خرد و کلان انجان پذیرفت. به این منظور محقق، رمان "things fall apart" (آچبه، 1958) به همراه ترجمه های "همه چیز فرو می پاشد" (بهرامی، 2001) و "همه چیز فرو می ریزد" (صفویان، 2009) و "heart of darkness" (کنراد، 1988) به همراه ترجمه های "دل تاریکی" ( حسینی، 2010) و "در اعماق ظلمت"(حاجتی، 1986) را انتخاب کرد. وی سپس مدل هلیدی و حسن (1976) و هچ (1992) را برای بررسی به ترتیب در سطح خرد و کلان به کار بست. در سطح خرد عوامل انسجامی داستان و در سطح کلان عوامل تشکیل دهنده داستان مورد بررسی قرار گرفت. به علاوه، محقق قضاوت های مترجمان و نیز پانوشت هارا بررسی کرد تا دریابد کدام ترجمه مفهوم پسااستعمارگرایی را بیشتر منتقل کرده. بررسی های سطح خرد نشان داد که صفویان ترجمه منسجم تری نسبت به ترجمه بهرامی داشت، اما در سطح کلان تفاوتی بین دو ترجمه مشاهده نشد. بعلاوه، نتایج نشان داد که بهرامی مفهوم پسااستعمارگرایی را بیش از صفویان در ترجمه خود منتقل کرده است. نتایج همچنین نشان داد که حسینی ترجمه منسجم تری از حاجتی داشته اما در سطح کلان تفاوتی بین دو ترجمه مشاهده نشد. نتایج همچنین نشان داد که حسینی مفهوم پسااستعمارگرایی را بیش از حاجتی در ترجمه خود منتقل کرده.

بررسی رابطه خلاقیت و کیفیت ترجمه دانشجویان ایرانی در حوزه متون ادبی و متون مطبوعاتی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
  وجیهه توجهی   منصور فهیم

" بررسی رابطه خلاقیت و کیفیت ترجمه در متون ادبی و متون مطبوعاتی" مترجم در مواجهه با متن مبداء به طور کلی در دو مرحله مشخص با عنصر خلاقیت درگیر می شود. اولین مرحله هنگام خواندن متن مبدا و دومین مرحله در حین نوشتن ترجمه . در مرحله نوشتن ترجمه هم از جهت قیود زبانی و بافت های زبان (ساختارهای زبان) که جلوه ی ظهور خلاقیت اند و هم به جهت قیود فرا زبانی (افکار مترجم) تفکر خلاقانه ای را از سوی مترجم می طلبد. در همین راستا پژوهش حاضر به رابطه میان خلاقیت و کیفیت ترجمه در دو حوزه ی مشخص ترجمه ی متون ادبی و متون مطبوعاتی پرداخته است. نمونه های این پژوهش 70 دانشجوی مقطع کارشناسی رشته مترجمی زبان انگلیسی سال چهارم می باشد که به طور هدفمند انتخاب گردیده اند. به منظور سنجش دانش زبانی مترجمان (دانشجویان) و میزان سطح خلاقیتشان، به ترتیب آزمون تافل pbt2005 و همچنین آزمون خلاقیت عابدی (1983) به عمل آمد. سپس دو متن ادبی و مطبوعاتی جهت ترجمه به دانشجویان داده شد. ترجمه های بدست آمده با استفاده از مدل ارزشیابی ترجمه وادینگتون (2001) توسط دو نفر متخصص ارزیابی شدند. پس از آن، رابطه میان امتیازات دو ارزیاب و همچنین رابطه میان خلاقیت و کیفیت ترجمه در متون ادبی و مطبوعاتی اندازه گیری شد. یافته های حاصل از تحلیل های آماری چنین نشان داد با توجه به اینکه خلاقیت در افراد، امری نسبی می باشد لذا در هیچ یک از متون ادبی و متون مطبوعاتی میان دو فاکتور فوق الذکر رابطه معنا داری وجود ندارد و کیفیت ترجمه به عواملی چون دانش زبانی بالا و همچنین تسلط بر اصول و استراتژی های ترجمه بستگی دارد.

استخراج و بررسی واژگان پایه در کودکان کم توان ذهنی هشت تا ده ساله تربیت پذیر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
  ساناز نوری   مریم ایرجی

کاربرد همگانی و روزمره زبان باعث شده است که پدیده ای ساده به نظر بیاید، در حالیکه تحقیق و بررسی های انجام شده روشن می سازد که زبان نظامی بسیار پیچیده و انتزاعی است که معانی را با اصوات مرتبط می سازد. هر گویش ور به کمک مهارت های زبانی و فرهنگ لغت سازمان دهی شده ای که در ذهن دارد می تواند ساختارهای زبانی پیچیده ای بسازد و مفاهیم را به کمک آنها انتقال دهد. چگونگی فراگیری این مهارت های زبانی توسط کودک انسان همواره یکی از جذاب ترین زمینه های تحقیقاتی برای زبان شناسان بوده است. اما مشکل اصلی در این زمینه این است که مهارت های زبانی دانشی ناخودآگاه و غیر قابل توصیف هستند که کودک انسان آنها را بدون آموزش فرا می گیرد و لذا بررسی آنها در کودک انسان عملاً امکان پذیر نیست. از سوی دیگر، واژگان موجود در فرهنگ لغات ذهنی کودک که تجلی این دانش ناخودآگاه هستند قابل مشاهده و توصیف می-باشند و به همین دلیل بسیاری از محققیق به بررسی نحوه شکل گیری واژگان در ذهن کودک انسان پرداخته اند. در این میان کودکان کم توان ذهنی که روند رشد و فراگیری آنها کندتر است گزینه های مناسب تری برای این مطالعات هستند و لذا تا کنون مطالعات زبانی گسترده ای بر روی کودک کم توان ذهنی انجام شده است. در این رساله پس از شناسایی و انتخاب 16 کودک 8 تا 10 ساله کم توان ذهنیِ تربیت پذیر، واژگان پایه (که در واقع مهم-ترین و پرکاربردترین بخش از فرهنگ لغات ذهنی هر گویش ور است) استخراج و بررسی شده اند. استخراج این واژگان بر اساس آزمون هنجار شده ادراکی و به وسیله کارت های کمک آموزشی دیدآموز در قالب 4080 واژه-آزمون انجام شده است. در هر واژه-آزمون با نشان دادن یک کارت مصور به کودک از وی خواسته شده است تا تصویر نشان داده شده را شناسایی کند و در نهایت پاسخ درست-غلط برای وی ثبت شده است. بر اساس آزمون هنجار شده ادراکی، کارت های دیدآموز به گونه ای انتخاب شدند که واژگان، 14 گروه اعضای بدن انسان، پوشاک، افعال، اماکن و مناظر، مفاهیم، سبزیجات، وسایل، مشاغل، وسایل حمل و نقل، خوراکی ها، رنگ ها، اشکال، میوه ها، حیوانات و جانوران را شامل می شوند. پس از استخراج نتایج از کودکان کم توان ذهنی تربیت پذیر، سه دسته تحلیل آماری انجام شده است: 1) تحلیل های آماری مبتنی بر پارامترهای حداقل، حداکثر، دامنه و فراوانی که در واقع نتایج آزمون را به صورت مختصر و مفید بیان می کند. 2) تحلیل های مبتنی بر پارامترهای میانگین و انحراف معیار که به کمک آنها به فرضیه های تحقیق پاسخ داده شد ه است. فرضیه های تحقیق عبارتند از واژگانی که اکثر کودکان به آنها پاسخ درست داده اند، رابطه جنسیت و میزان پاسخ های درست و اثر انتزاعی بودن واژه بر میزان پاسخگویی کودکان. 3) تحلیل های مبتنی بر آزمون t دانش آموز که به کمک آن می توان نتایج حاصل شده را با دقت بیش از 95 درصد به جامعه کودکان کم توان ذهنی تعمیم داد. بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل سوم می توان گفت که واژگان گروه های افعال، اماکن و مناظر، سبزیجات، وسایل، خوراکی ها، میوه ها، حیوانات و جانوران با دقت 95 درصد در تمامی کودکان کم توان ذهنی که در شرایط مشابهی هستند پایه می باشند. میزان پاسخ گویی به واژگان انتزاعی نسبت به واژگان غیرانتزاعی به طرز محسوسی پایین تر است. مهارت های واژگانی کودکان کم توان ذهنی با جنسیت آنان مرتبط است بدین معنی که پسران تواناتر هستند.

استراتژی های به کار رفته در ترجمه با هم آیی های لغوی قرآن کریم
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
  عاطفه روزگار   منصور فهیم

ترجمه کار بسیار مشکلی است اما وسیله ای ضروری جهت انتقال معانی و مفاهیم از زبانی به زبان دیگر است. انتقال برخی معانی به زبانی دیگر برای مترجم دشواریهایی را به همراه دارد که در میان آنها با هم آیی ها به ویژه در متون مذهبی جایگاه خاصی دارند. تحقیق حاضر سعی داشته تا استراتژی هایی که در ترجمه باهم ایی های لغوی قران کریم، توسط مترجمان برجسته به زبان انگلیسی (abdullah yusuf, al hilali and muhsen khan, irving, nikayin, pikthall, shakir and starkovsky)استفاده شده است را شناسایی کند بدین منظورهفت نسخه از ترجمه قران برگزیده و آیاتی که دارای باهم ایی های لغوی بودند انتخاب شده. محقق تحقیق خود را به با هم آیی های لغوی طبق تقسیم بندی لارسن و نیز پنج سوره از قران کریم(2و3و4و6و7) محدود کرده و سپس طبق استراتژیهای نیومارک تجزیه و تحلیل را انجام داده. نتایج نهایی نشان داد که مترجمان روش ترجمه تحت الفظی را بیش از روشهای دیگر در ترجمه با هم آیی ها در قران کریم به کار گرفته اند.

on the relationship between different discourse markers and information-gap and reasoning-gap tasks, and the effectiveness of input enhancement type of instruction on students acquisition of discourse markers.
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1389
  فرید عبادی آذر   منصور فهیم

abstract tasks nowadays are at the center of attention in sla research. task types is one of the critical issues in this regard, their effectiveness and suitability to any particular context, their characteristics and the result they yield are among some of these issues. on the other hand, discourse markers (dms) have been very much investigated and their effectiveness in conveying the meaning is proved. however, literature is poor with regards to the relationship among discourse markers and different tasks types. in this study, the researcher tried to see whether students were likely to use more dms in information-gap tasks or reasoning-gap tasks. moreover, he investigated the effectiveness of input- enhancement type of instruction on students’ acquisition of dms. to this end, students in control and experimental groups were assigned aforementioned types of tasks to negotiate and then to observe the utilization of dms. then in the treatment part, the experimental group was exposed to the visual input enhancement type of instruction to evaluate its efficacy in students’ use of dms. the findings indicated that students utilized equal number of dms in both type of tasks and there is not any significant difference between two types of tasks. furthermore, the statistical analysis showed that input enhancement did not have any effect on students’ acquisition and use of discourse markers. it can be said that iranian efl learners need more exposure to different types of dms and the materiel’s developed for language teaching in iranian context need to provide rich context regarding dms.

بومی سازی و بیگانه سازی در ترجمه ادبیات کودک در دهه 80 در ایران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
  سلما زینب یزدی   منصور فهیم

در این تحقیق هدف بررسی استراتژی غالب در ترجمه واژگان فرهنگی در ادبیات کودک در دهه اخیر ( از 1380 تا 1390 ) در ایران بوده است . از 10 کتاب ترجمه شده در این دوره زمانی ( برای رده سنی 7 تا 12 سال ) به عنوان نمونه های تحقیق استفاده شده است. چارچوب تئوریک این تحقیق بر گرفته از نظریه(1995 ) venuti در ارتباط با دو استراتژی اصلی در ترجمه مفاهیم و لغات فرهنگی بنام بومی سازی و بیگانه سازی می باشد.مدل استفاده شده در این تحقیق برای تشخیص واژگان فرهنگی و استراتژی بکار رفته برای ترجمه آنها برگرفته از مدل های پیشنهادی vinay and darbelnet, harvey , newmark , aixela می باشد. داده های جمع آوری شده از این 10 کتاب در جداولی گنجانده شده و با استفاده از مدل های ذکر شده استراتژی بکار رفته برای ترجمه آنها تشخیص داده شده و مشخص گردید که کدام یک از این استراتژی ها بومی سازی و کدام یک بیگانه سازی تلقی می شوند. با محاسبه در صد کل استراتژی هایی که بومی سازی تلقی می شوند و درصد استراتژی هایی که بیگانه سازی شناخته می شوند و مقایسه این دو درصد کل محقق به این نتیجه رسید که استراتژی هایی که به عنوان استراتژی های بومی سازی شناخته می شوند با در صد 57.8% نسبت به استراتژی هایی که بیگانه سازی تلقی می شوند با در صد بدست آمده ی 42.1% استراتژی های غالب در ترجمه واژگان فرهنگی در دهه اخیر در ایران بوده اند.

بررسی بار معنایی در زبان فارسی برای بیماران آلزایمری خفیف و متوسط
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
  سید وحید دشتیان مقدم   منصور فهیم

در این پژوهش به بررسی بار معنایی در خصوص بیماران آلزایمری خفیف و متوسط فارسی زبان از دیدگاه عصب شناسی زبان خواهیم پرداخت. هدف اصلی از انجام این تحقیق بررسی اختلالات زبانی ناشی از این بیماری در حافظه معنایی بیماران می باشد. جامعه مورد بررسی شامل 40 فرد فارسی زبان مبتلا به بیماری آلزایمر بوده که از این تعداد 20 نفر را زنان و 20 نفر را مردان تشکیل می دهند. رده سنی همه بیماران بالای 60 سال بوده و میانگین سطح تحصیلی بین دو گروه زنان و مردان با هم مطابقت دارند. از سوی دیگر تعداد 10 فرد سالم و بالغ که از لحاظ سن و تحصیلات با گروه آزمونی مطابقت دارند ، به عنوان گروه شاهد در نظر گرفته شدند. پرسشنامه آزمون شامل 10 بخش بوده و از آزمون های زبان پریشی فارسی و زبان پریشی نامیدن اثر دکتر رضا نیلی پور برگرفته شده که البته چند بخش نیز به پرسشها افزوده گردیده است . نتایج حاصله نشان می دهند که بیماران آلزایمری در هر دو مرحله خفیف و متوسط ، در حوزه درک کلمات و درک حرکات مفهومی بیشترین میزان اختلال و در شناخت اندام بدن کمترین میزان اختلال را از خود نشان دادند.

lexical decomposition awareness and its effect on delayed receptive and productive recognition and recall of vocabulary knowledge of morphologically complex english words: an iranian efl context
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  محمد عباس نژاد   فهیمه معرفت

abstract lexical knowledge of complex english words is an important part of language skills and crucial for fluent language use (nation, 2001). the present study, thus, was an attempt to assess the role of morphological decomposition awareness as a vocabulary learning strategy on learners’ productive and receptive recall and recognition of complex english words. so 90 sophomores (female and male, and within the age range of 18 to 22) majoring in english translation at the english department of kerman university were randomly assigned to three groups: form-focused group, which learned the words via being exposed to morphologically decomposed items; meaning-focused group, to which the glosses were presented via definitions as well as examples in sentence level, and a control group, namely rote memory, the members of which were asked to only memorize the glosses. two pre-tests, i.e. toefl pbt and vocabulary level test (vlt) were administered to the three groups one week before the commencement of the main study to make sure the three groups were homogenous. in order to investigate the difference between methods of teaching (form-focused vs. meaning-focused), the types of skills (receptive vs. productive) and information processing (recall vs. recognition)one-way anova and repeated measures anova were conducted. the results of toefl and vlt pretests showed comparable results among the three groups. however, after the treatment which consisted of 10 sessions of instruction of complex words by different methods and two post-tests, one-week and a one-month delayed, the experimental groups achieved higher scores in all four aspects of lexical knowledge than the control group. as predicted, regarding information processing recognition was found to be easier than recall and reception easier than production. yet no significant difference was discovered between the two methods of teaching.

ارزشیابی کیفیت ترجمه داستان گربه چکمه پوش از دیدگاه مدل اول ودینگتون
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
  الهه خجسته   سید مسعود مطهری

این تحقیق ذرباره ارزشیابی کیفیت ترجمه داستان گربه چکمه پوش (گروه سنی الف) از دیدگاه مدل اول ودینگتون می باشد.محقق می خواهد بداند رعایت اصول بیان شدخ در مدل اول در ترجمه کمک به داشتن ترجمه ای بهتر می کند یا نه. مترجمان همیشه در مطالعات ترجمه از نبود ارزیابی جامع در رابطه با کیفیت ترجمه رنجمی برند به همین منظور وجود ارزیابی اصولی و مناسب به مترجمان کمک بسیاری می کند. در میان کتابهای ترجمهشدهادبیات کودک از اهمیت بسزایی برخوردار است. تمامی تئوریهای ترجمه در حد نظریه بیان شده اند،بنابراین محقق مذل اول ودینگتون را پیشنهاد می کند.در این کار ترجمه فهرستی و فتحی انتخاب شدندو برای رسیدن به نتیجه ای بهتر و قابل قبول تر دو ترجمه به سه مترجم دیگر برای بررسی داده شد.در آخر براساس نتایج به دست آمده مشخص میشود که ترجمه فهرستی بهتر و قابل قبول تر می باشد،او به متن اصلی وفادارتر بوده است.

بررسی ترجمه عناوین اخبار انگلیسی در خبر گزاری فارس به روش تحلیل انتقادی محتوا
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1391
  محمد اسماعیل بیطرفان   مسعود مطهری

با توجه به اینکه هر دو عامل رسانه و ترجمه در خدمت ایدئولوژی غالب هستند وهمچنین به عنوان ابزاری جهت روابط اجتماعی به کار میروند،در همین راستا تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی و توضیح تفاوتهای موجود میان متون ترجمه شده اخبار و متون انگلیسی انها در خبرگزاری فارس بپردازد. با این وجود در این تحقیق تنها به بررسی عناوین متون خبری برگزیده اقدام شده است. هدف نهایی ازانجام این بررسی مشخص نمودن تفاتهای موجود میان متون اصلی و متون ترجمه شده است. داده های تحقیق تنها از خبرگزاری فارس گردآوری شده اند. با این حال، معیارهایی نیز در انتخاب و گزینش این اطلاعات وجود داشته است. ابتدا سعی بر انتخاب عناوینی بوده است که تفاوتهای آشکاری میان آنها و متون اصلی وجود داشته باشد. در گام بعدی این داده ها با توجه به اختلافات فرهنگی و ایدئولوژیک عمیق میان ایران و غرب انتخاب شده اند. در این تحقیق همچنین با استفاده از مدلهای نظری ون دایک(1998) و فرکلاو(1989) استفاده شده است تا از این طریق بتوان تفاوتهای موجود میان این متون را بررسی و طبقه بندی کرد. و در نهایت این نتیجه حاصل شد که در تمامی موارد عنوان ترجمه شده متفاوت است.

بررسی ترجمه ی رباعیات خیام توسط ادوارد فیتزجرالد: مقایسه ی ترجمه های استعماری و پسااستعماری
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
  سید محمدمهدی سیدی نسب   منصور فهیم

سالیان سال ترجمه بعنوان یک ابزار توسط غرب به منظور سلطه بر شرق و تحقیر ملل شرقی استفاده می شد ترجمه رباعیات حکیم عمر خیام در سال 1859 میلادی و در دوران اوج امپریالیسم انگلیس در دنیا از فارسی به انگلیسی توسط ادوارد فیتس جرالد انجام شد . مغایرت های فاحش بین متن اصلی رباعیات و ترجمه، مدت زیادی که محل مناقشه و بحث است اثر حاضر به بررسی مقایسه ای ترجمه فیتس جرالد و چهار ترجمه دیگر که در دوران پسا استعماری انجام شده است می پردازد . در بررسی حاضر از نظریه ترجمهی شعر آقای مایکل اچ جونز بهره گرفته شده است. نتایج بررسی بیانگر اختلاف فاحش بین ترجمه اثر در دوران استعماری و دوران پسا استعماری است.

تحلیل گفتمان فیلم نامه "کافه ترانزیت"
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
  آرزو آقا امینی لواسانی   مریم ایرجی

هدف از این پژوهش نشان دادن چگونگی شکل گیری گفتمان های طبیعی شده و ساختار شکنی این گفتمان ها با مقایسه دو گفتمان سنّت گرا و تجدّد گرا می باشد. به این منظور از نظریه گفتمان لاکلا و موف (1993)، و تحلیل خرد زبانی استفاده شد، تا گفتمان های طبیعی شده در این فیلم آشنایی زدایی شوند. در این تحقیق، سنّت به مثابه گفتمان طبیعی شده در نظر گرفته شد، که توسط ابزارهای حاشیه رانی و برجسته سازی، غیریّت سازی و اقناع به چالش کشیده شد. تحلیل این پژوهش به روش کتابخانه ای و تحلیل توصیفی صورت گرفته و فیلم نامه و کلام اساس کار قرار گرفته است. در این تحقیق نظریه های مربوط به مفهوم گفتمان ارائه شد که برخی از این نظریه ها از دل زبان شناسی و برخی دیگر از فلسفه اجتماعی – سیاسی بیرون آمده اند. از طریق به کارگیری تحلیل کلان لاکلا و موف و تحلیل خرد زبانی فرکلاف (تحلیل انتقادی گفتمان)، در این فیلم نشان داده شد که چگونه گفتمان تجدّدگرا توانست با طرد و به حاشیه راندن گفتمان سنّت گرا، نظام معنایی خود را تثبیت نماید.

بررسی بیشترین استراتژی های به کار رفته در ترجمه اصطلاحات در کتاب "ناتور دشت"
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  دنیا رضوانی   هاجر خانمحمد

ترجمه فرهنگ ها را به هم پیوند می دهد و باعث می شود عقاید و دیدگاههای جدید از زبانی به زبان دیگر منتقل شود. در این زمینه ترجمه اصطلاحات برای سالها مورد تحقیق و بررسی قرار گرفته است، زیرا اصطلاحات از مهمترین ساختارهای زبانی برای انتقال فرهنگ محسوب می شوند. از این رو ترجمه اصطلاحات همواره از چالش برانگیزترین زمینه های ترجمه بوده است. با توجه به موارد فوق الذکر این تحقیق به بررسی بیشترین روش های به کار رفته در ترجمه اصطلاحات در کتاب "ناتور دشت" می پردازد. برای این تحقیق از رمان ناتور دشت نوشته دی. جی . سلینجر و نیز دو ترجمه موجود آن توسط احمد کریمی و محمد نجفی استفاده شده است. کتاب ناتور دشت به عنوان یکی از کتاب هایی است که در ادبیات آمریکا بسیار مورد توجه بوده است. برای تحقیق در این زمینه تمامی اصطلاحات از کتاب اصلی استخراج شده و با دو ترجمه موجود مورد بررسی تطبیقی قرار گرفتند تا بیشترین و پر کاربردترین و نیز کم کاربردترین شیوه برای ترجمه اصطلاحات بدست آید. و نتیجه حاصله بدین صورت بود که پرکاربردترین روش استفاده از اصطلاح با همان معنی ولی ساختار متفاوت و کم کاربردترین استفاده از روش حذف بود.

بررسی بومی سازی و بیگانه سازی در ترجمه ادبیات آفریقایی- آمریکایی در آثار تونی موریسون
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1390
  مریم نعمتی   فروزان دهباشی شریف

دف از این تحقیق بررسی کاربرد راهبردهای بومی سازی و بیگانه سازی و شناسایی پربسامدترین آنها در ترجمه عناصر فرهنگی رمان دلبند است که توسط تونی موریسون به رشته نگارش در آمده است و در این پژوهش به عنوان نماد ادبیات آفریقایی- آمریکایی مورد بررسی قرار گرفته است.در این راستا،دو پرسش تحقیق مطرح گردیده است.پرسش اول با هدف بررسی کیفی،درصدد شناسایی غالب ترین راهبرد ترجمه عناصر فرهنگی به کاررفته توسط مترجمان ایرانی این اثر می باشد. پرسش دوم که به منظور بررسی جنبه های کیفی مطرح گردیده ،درصدد آن است که تعیین کندآیا میان بسامدکاربرد راهبردهای بیگانه سازی و بومی سازی به کاررفته در ترجمه عناصر فرهنگی رمان دلبند،اختلاف معنی داری وجوددارد یا خیر.محقق با بررسی محتوایی دقیق متن اصلی و متون ترجمه شده 488 عنصر فرهنگی به همراه معادل های پیشنهادی مترجمان ایرانی در سه ترجمه فارسی موجود را شناسایی نموده و راهبرد به کار رفته در ترجمه این عناصر را بر اساس چارچوب نظری تحقیق به یازده راهبرد بومی سازی و شش راهبرد بیگانه سازی به صورت نظام مند طبقه بندی نموده است. نتایج محاسبات آماری، بیانگر آن است که از نظر کیفی، مترجمان ایرانی برای ترجمه عناصر فرهنگی رمان دلبند گرایش زیادی به استفاده از راهبردهای بومی سازی دارند. دراین میان استراتژی "جایگزینی با اصطلاحی از زبان مقصد"با (26.67%)،اضافه سازی با (22.15%)به عنوان پربسامدترین و "معادل لفظی" با (71%)به عنوان پرکاربرد ترین ستراتژی بیگانه سازی شناسایی شده است.با اینحال شواهد آماری منتج از انجام آزمون فرضیه،ثابت می کند که از نظر کمی میان کاربرد راهبردهای بیگانه سازی و بومی سازی در ترجمه عناصر فرهنگی اثر دلبند اختلاف معنی داری وجود ندارد

تحلیل گفتمان انتقادی متون کتاب زبان اول دبیرستان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
  حمیدرضا گل محمدی   منصور فهیم

این پایان نامه به بررسی متون اموزشی کتاب زبان انگلیسی سال اول دبیرستان از دیدگاه تحلیل گفتمان انتقادی می پردازد این پژوهش به طور دقیق تر به بررسی مسائل ایدئولوژیکی نهفته در جنسیت،طبقه وفرهنگ می پردازد که در کتاب سال اول دبیرستان وجود دارد.وجود محتوای ایدئولوژیکی در این کتاب بیانگر این سوال است که این ایدئولوژی ها از چه نوع اند؟برای این منظور تمام متن های کتاب مورد نظر جمله به جمله مورد تحلیل قرار گرفته وتعداد ایدئولوژی های مثبت و منفی نهفته در این متون طبقه بندی شده تا ایدئولوژیک بودن یا خنثی بودن هر یک از این متن ها معلوم گردد. برای انجام این پژوهش پس از معرفی رویکردهای مختلف تحلیل گفتمان انتقادی از رویکرد ون دایک جهت تحلیل کتاب مورد نظر استفاده می شود برای تحلیل داده ها ار دو روش تحلیل بافتی و متنی استفاده می شود.پس از انجام مراحل فوق به این نتایج می رسیم که گرایش متون وتصاویر همه ی دروس این کتاب به سوی مرد محوری می باشد که بانگر تبعیض و ایدئولوژی جنسیتی در کتاب مذکور است.تمامی موضوعات وپیام های موجود در کتاب اول دبیرستان همگی ارزشمند می باشند که جزو ایدئولوژی های مثبت قلمداد می شوند.

تأثیر آموزش قاعده مند و حفظ کردن بر یادگیری و تولید واژگان عطفی انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  میلاد عباس خلیلی   منصور فهیم

اهمیت هم آیی ها در فصاحت در گفتار و نوشتار انگلیسی امر انکار ناپذیر است.زبان آموزان عموما در استفاده صحیح از هم آیی ها دچار مشکلات عمده هستند. به منظور حل این مشکل محقق بر آن است تاثیر آموزش قاعده مند و حفظ کردن بر یادگیری و تولید واژگان عطفی انگلیسی توسط زبان آموزان ایرانی را مورد بررسی قرار دهد. «نظریه آموزش متمرکز بر ساختار» با گرایش تمرکز با ساختارها مبانی کلی این تحقیق را تشکیل می دهد. همچنین در مبحث هم آیی ها و توجه به ساختار و معانی آنها، به «نظریه توجه» اشمیت (1990) استناد گردیده است. محقق در انجام این تحقیق به دنبال یافتن پاسخ هایی برای سوالات زیر بوده است: 1. آیا تفاوتی میان تآثیر آموزش قاعده مند و حفظ کردن بر یادگیری ساختار واژگان عطفی انگلیسی وجود دارد؟ 2. آیا تفاوتی میان تآثیر آموزش قاعده مند و حفظ کردن بر یادگیری معانی واژگان عطفی انگلیسی وجود دارد؟ 3. آیا تفاوتی میان تآثیر آموزش قاعده مند و حفظ کردن بر تولید ساختار واژگان عطفی انگلیسی وجود دارد؟ 4. آیا تفاوتی میان تآثیر آموزش قاعده مند و حفظ کردن بر تولید معانی واژگان عطفی انگلیسی وجود دارد؟ شصت زبان آموز مرد و زن در سطح فوق متوسط نمونه آماری این تحقیق را تشکیل می دهند که به دو دسته 30 نفره تقسیم شده اند. در ابتدا از کلیه شرکت کنندگان تحقیق پیش آزمونی به عمل آمد که به موجب آن مشخص شد کلیه افراد در یک سطح از مهارت زبانی قرار داشتند. در ادامه 15 جلسه آموزشی برگزار شد و طی این جلسات، به زبان آموزان گروه آزمایش قواعد شکل گیری واژگان عطفی انگلیسی آموزش داده شد. در مقابل، از زبان آموزان گروه شاهد خواسته شد صرفاً 50 واژه عطفی انگلیسی را همراه با معانی آنها حفظ کنند.دو روز پس از پایان جلسات آموزشی از کلیه شرکت کنندگان پس آزمون به عمل آمد.در تحلیل داده ها از نرم افزار spss نسخه 16 استفاده شده است. نتایج بررسی های آماری نشان داد که گروه آزمایش و گروه شاهد در یادگیری ساختار و معانی واژگان عطفی دارای نتایج نسبتاً یکسانی بودند. این بدین معنی است که تفاوت چندانی میان آموزش قاعده مند از یکسو و حفظ کردن واژگان از سوی دیگر در یادگیری آنها وجود ندارد. همچنین مشخص شد گروهی که در ارتباط با واژگان عطفی، آموزش قاعده مند دریافت کرده بود، در تولید صحیح معانی واژگان عطفی موفق تر بود. عملکرد دو گروه در تولید صحیح ساختار واژگان عطفی یکسان بود. بر اساس یافته های این تحقیق می توان نتیجه گیری کرد که حفظ کردن واژگان عطفی انگلیسی به دلیل زمانبری کمتر، برای یادگیری این واژگان موثرتر واقع شود. اما در تولید صحیح ساختار و معانی این واژگان، آموزش قواعد آنها موفق تر است. در این راستا به مدرسان پیشنهاد می شود از حفظ کردن به عنوان راهکاری موثر در افزایش دانش دریافتی زبان آموزان خود استفاده کنند. همچنین برای کسب نتایج رضایت بخش در تولید صحیح ساختار و معانی هم آیی ها، آموزش قواعد شکل گیری آنها توصیه می شود. بررسی دقیق تر تاثیرات استفاده از دو روش مذکور در تحقیق حاضر بر گروه های سنی مختلف و بر ابعاد دیگر واژگان نظیر اصطلاحات و دیگر هم آیی هامی تواند موضوعاتی برای تحقیق های آتی محسوب شود.

رویه های به کارگرفته شده در ترجمه واژگان نوساخته در متون اقتصادی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  بهاره مولوی   شعله کلاهی

ترجمه نوواژگان بی شک یکی از دشوارترین حوزه های ترجمه به شمار می رود. وجود این عناصر در متن مبدا، مترجم را در انتخاب معادل مناسب در متن مقصد با مشکل مواجه میکند. هدف از این تحقیق، بررسی راهبردهایی است که مترجمان در برخورد با نوواژگان در ترجمه متون اقتصادی به کار میگرند تا ترجمه روان تر و قابل فهم تر باشد. این تحقیق همچنین بر آن است تا مقایسه ای از پربسامدترین راهبردهای

تحلیل سبکی و گفتمانی اشعار ترکی آذری شهریار
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
  سمیه پورهاشمی   منصور فهیم

به منظوربررسی سبکی و گفتمانی بعد عاطفی در اشعار ترکی آذری شهریار، تحلیلی به صورت انتخاب اشعار و قطعات انجام شد. در این تحلیل، رویکرد ما، از مکتب پاریس الهام گرفته است. با توجه به سوال پژوهش مبنی بر ویژگی ها و عناصر گفتمانی که سبب تولید فضای عاطفی می شوند، به چگونگی نقش این عناصر در بروز فضای عاطفــی اشاره می گردد. این عناصر عبارتند از: گستره ها، فشاره ها، افعال موثر،ضرب آهنگ ، چشـــــــم انداز و صحنه پردازی عاطفی که هر کدام درقطعات منتخب معرفی و مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که شاعر توانسته است با استفاده از عناصر گفتمانی نام برده و با بهره گیری از متن از قبیل عوامل طبیعی،بشـــــــری،غیر بـــشری،عامل مکان وزمان ونیز استفاده ی ظریـــف از واژه ها،باعث خلق و صحـــنه پردازی و در نتیجه ایجاد فضاهای عاطفی شود.شاعر توانســــته با استفاده از زاویه ی دید گفتمانی عمیق خود،مسائل ساده را در قالب چشم اندازی عاطفی جذّاب و متفاوت جلوه گر کند که برای همگان قابل درک باشد. کلمات کلیدی: دال و مدلول، بافت، متن، تحلیل گفتمان

کاربرد مدل هاوس (ارزش یابی کیفیت ترجمه)در ترجمه اخبار سیاسی انگلیس به فارسی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  قاسم زعفرانی   منصور فهیم

این تحقیق سعی دارد کیفیت ترجمه متون سیاسی از زبان انگلیسی به فارسی را طبق مدل هاوس (1997) ارزشیابی کند که درنوامبر و دسامبر2012 از تارنمای شبکه پرس تی وی پخش شدند. بعد ازمقایسه متن مبدأ با ترجم? آن، نتایج نشان داد که بیشترین ناهماهنگی در سطح فحوا رخ داده است: طبق جدول 6 صفحه90، به لحاظ سبک متن مبدأ با متن مقصد متفاوتند؛ درحالی که اغلب، سبک مصاحبه شونده ها و مقالات درمتن مبدأ غیررسمی است، ترجمه آنها درمتن مقصد همیشه، به صورت سبک رسمی است. به علاوه، طبق جدول 5 صفحه89، پویایی مضون در متون مبدأ و مقصد متفاوتند؛ در حالی که پویایی مضون متن مبدأ محکم است، پویایی مضون در متن مقصد ضعیف است. ازطرف دیگر، اتصال بندها و جمله ها در متن مبدأ و مقصد هردو ضعیف است. به عبارت دیگر، در ابتدا، باید متن مبدأ را ویراستارحرفه ای کاملأ ویرایش کند؛ سپس، متن مقصد باید کاملأ ویرایش و یا ازنومترجم حرفه ای آن را ترجمه کند. بنابراین، محقق نتوانست طبق مدل هاوس (1997) ترجمه را به ترجمه علنی (معنایی) یا مخفی (ارتباطی) طبقه بندی کند.

بررسی تولید و ادراک زبانی فرد عقب مانده ی ذهنی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
  فائزه نصرالهی زاده   منصور فهیم

چکیده بررسی گفتار افراد عقب مانده ی ذهنی از دیر باز مورد توجه زبان شناسان و روان شناسان زبان بوده است.مطالعات زیادی نیز بر روی گفتار این افراد صورت گرفته است.در اکثر این بررسی ها محققان مشاهده کرده اند که گفتار این افراد چه در مرحله ی درک و چه در مرحله ی تولید ،با گفتار افراد عادی متفاوت است.در این پایان نامه ،گفتار نوجوانی 12 ساله ی فارسی زبان که جزء عقب ماندهای جزئی میباشد، مورد بررسی قرار گرفته شده است و با گفتار کودکی عادی مقایسه شده است.فرض بر این است که این نوجوان در زمینه های درک زبان فارسی ،استفاده از دستور زبان فارسی،معناشناسی گفتار در زبان فارسی،استفاده از آواهای زبان فارسی و استفاده از واژگان این زبان ،متفاوت از یک کودک عادی که در درک و تولید زبان فارسی مشکلی ندارد، عمل مینماید.بدین دلیل گفتار وی حدود یک سال مورد بررسی قرار گرفت .پس از بررسی های صورت گرفته بر روی گفتار او این نتیجه حاصل شد که وی در تولید آواهای زبان فارسی و استفاده از واژگان زبان فارسی تفاوتی با یک کودک عادی ندارد ولی در دستور زبان ،به طور مثال تولید جملات پیچیده ی دستوری، تفاوت عمده ای با یک کودک عادی نشان میدهد.وی در درک گفتار و فهمیدن گفتار طرف مقابلش نیز مانند یک کودک عادی عمل نمی نماید و در این زمینه عملکردی متفاوت از یک کودک عادی دارد.

مقایسه ی نظریات مطرح در مورد فراگیری زبان اول از دیدگاه رفتار گرایی ، عقل گرایی و نقش گرایی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
  مینا شادمهر   منصور فهیم

موضوع پژوهش حاضر در مورد فرآیند فراگیری زبان اول از دیدگاه رفتارگرایی ، عقل گرایی و نقش گرایی است . این پژوهش شامل پنج فصل می باشد .در فصل اول سوالاتی مطرح شده است . از قبیل : 1- مزیت دیدگاه عقل گرایی بر دیدگاه رفتارگرایی در فراگیری زبان اول چیست ؟ 2- آیا می توان فراگیری زبان اول را بدون بررسی نقش اجتماعی آن توصیف کنیم ؟ همچنین فرضیه های مطرح شده بدین ترتیب هستند : 1- به نظر می رسد که عقل گرایان با رد رفتارگرایان و بیان ذاتی بودن زبان توانسته اند نقش عظیمی در هماهنگی زبان و فراگیری زبان اول ایفا کنند . 2- به نظر می رسد که برای توصیف فراگیری زبان اول ما نیازمند بررسی نقش اجتماعی زبان هم هستیم .در فصل دوم به پیشینه ی مطالعات و چهارچوب نظری تحقیق پرداخته شده و آثار محققان ایرانی و خارجی مورد بررسی قرار گرفته است . روش تحقیق که در فصل سوم به آنها پرداخته شده ، یک روش تحلیلی توصیفی بوده است .از آنجا که تحقیق به صورت توصیفی است فاقد جامعه آماری می باشد . لذا تنها بررسی کیفی بر روی داده ها انجام پذیرفته است .در این فصل داده ها مورد ارزیابی قرار گرفته است و فراگیری زبان اول از دیدگاه رفتارگرایی ، عقل گرایی و نقش گرایی مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است تا در فصل پنجم به سوالات تحقیق پاسخ داده شود . براساس داده های موجود در این تحقیق این فرضیه تأئید می شود که عقل گرایان با رد رفتارگرایان و بیان ذاتی بودن زبان توانسته اند نقش عظیمی در هماهنگی زبان و فراگیری زبان اول ایفا کنند . همچنین فرضیه دیگر تحقیق ، برای توصیف فراگیری زبان اول ما نیازمند بررسی نقش اجتماعی زبان هم هستیم نیز تأئید می شود . همچنین پیشنهادهایی در این پژوهش مطرح می شود که برخی از آنها عبارتند از : - بررسی فراگیری زبان اول از دیدگاه ژنیتیکی و عملکرد مغز در این ارتباط . – بررسی فراگیری زبان اول از دیدگاه نظریه ی پردازش اطلاعات . – بررسی فراگیری زبان اول از دیدگاه شناختی و دیدگاه رفتارگرایی . – بررسی فراگیری زبان اول و یادگیری زبان دوم ، نقاط اشت ا رک ، افتراق این دو فرآیند .

رویکرد اجتماعی-فرهنگی در تدریس خواندن و درک مفاهیم: تاثیر کمک معلم محور و همتا محور در درک متون توسط زبان آموزان سطح بالا و پایین ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  محمود دهقان   رضا غقار ثمر

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از روشهایی از رویکرد اجتماعی-فرهنگی (کمک معلم محور و همتا محور) بر مهارت خواندن و درک مفهوم و استفاده از استراتژی های خواندن زبان آموزان و مقایسه آن با یک روش بدون کمک محور است. همچنین پیشرفت لحظه به لحظه زبان آموزان در گروه های کمک محور نیز مورد بررسی قرار خواهد گرفت. برای پاسخ به سولات کمی این تحقیق از آزمون مهارتهای عمومی زبان (نلسون)، آزمون خواندن و درک مفاهیم و پرسشنامه استراتژی خواندن استفاده شد. برای گردآوری داده های کیفی، تعاملات زبان آموزان با یکدیگر و معلم در زمان انجام فعالیت های مربوط به مهارت خواندن ضبط و رونویسی شد. داده های جمع آوری شده سپس با استفاده از روش ارایه شده الجفره و لنتلف (1994) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های تحقیق حاضر نشان داد که تفاوت معنی داری بین کارایی زبان آموزان در گروه کمک محور و گروه بدون کمک محور در مهارت خواندن و استفاده از استراتژی های خواندن وجود دارد و زبان آموزان در گروه کمک محور در هر دو زمینه پیشرفت بیشتری داشته اند. همچنین زبان آموزان سطح پایین در مهارت خواندن پیشرفت بیشتری نسبت به زبان آموزان سطح بالا داشتند. یافته های این تحقیق همچنین حاکی از آن است که سطح زبانی زبان آموزان تاثیر معنی داری در استفاده آنها از استراتژی های خواندن و درک مفهوم ندارد. علاوه بر این داده های کیفی این تحقیق نشان داد که کمک معلم محور در پیشرفت مهارت خواندن زبان آموزان از کمک همتا محور موثرتر بوده است. زبان آموزان در گروه کمک معلم محور بیشترین استفاده را از تعاملاتشان با معلم کردند تا به استقلال در انجام فعالیت ها برسند. کمک هایی که زبان آموزان در گروه همتا محور برای یکدیگر فراهم میکردند از کمک هایی که معلم در گروه معلم محور فراهم میکرد تاثیر کمتری در حرکت زبان آموزان به سمت پیشرفت داشت. به نظر میرسد این به دلیل استفاده زبان آموزان از کمک های صریح و آشکاری است که در گروه همتا محور فراهم میکردند ولی معلم کمک هایی ضمنی برای پیشرفت زبان آموزان مهیا میکرد. از یافته های این تحقیق میتوان به این نتیجه رسید که استفاده از فعالیت های گروهی برای پیشرفت مهارت خواندن و استفاده از استراتژیهای خواندن از روشهای سنتی مفیدتر است و باید بیشتر مورد توجه مدرسان زبان انگلیسی قرار گیرد. علاوه بر این، زبان آموزان دانش لازم برای کمک به یکدیگر را در همه موارد ندارند و حضور معلم برای اصلاح و دادن بازخوردهای اصلاحی در جهت پیشرفت آنها لازم است. همچنین مدرسان باید توجه کافی به زبان آموزان با سطوح مختلف را داشته باشند و بازخوردهایی مرتبط با سطح آنها را فراهم کنند.

میزان درک شعر در کودکان یک زبانه و دو زبانه ارمنی - فارسی تهران در پایه دوم ابتدایی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  سارینه قلی پور   ژینوس شیروان

در این تحقیق تأثیر دوزبانگی را بر درک شعری کودکان بررسی کرده ایم؛ کودکان دوزبانه ارمنی – فارسی که در مدارس قومی مخصوص به خود تحصیل می کنند را با کدوکان دوزبانه دیگر قومیت ها و یک زبانه فارسی زبان مقایسه کرده ایم. چهار شعر از کتاب درسی انتخاب شد و بر مبنای آن ها سوالاتی مطرح گردید. در نگاه اول این سوال ها بسیار ساده اند ولی عدم پاسخ گویی صحیح به آن ها بیان گر این واقعیت است که کودک معنا و مفهوم کلمات کلیدی شعر را نمی داند و با ندانستن این مفاهیم و عدم آشنایی با بافت فرهنگی – اجتماعی شعر از درک کامل و صحیح شعر عاجز خواهد بود. علی رغم شرایط تحصیلی خاص کودکان دوزبانه ارمنی – فارسی، این کودکان در هر چهار شعر عملکرد ضعیف تری نسبت به گروه های زبانی دیگر داشته اند، کودکان دوزبانه دیگر قومیت ها مانند کردها، ترک ها،... که در مدارس عادی با کودکان یک زبانه فارسی تحصیل می کنند نسبت به یک زبانه ها ضعیف تر و نسبت به دوزبانه های ارمنی – فارسی قوی تر بودند. جنسیت و منطقه آموزشی برای کودکان دوزبانه ارمنی – فارسی مولفه های تأثیرگذاری بودند ولی برای دیگر گروه های زبانی این مولفه ها خنثی بوده اند. کودکان منطقه هشت به دلیل ساختار اجتماعی آن منطقه و ارتباط بیشتری که با فارسی زبانان دارند نسبت به کودکان منطقه شش که ارتباط بسیار کمی با فارسی زبانان دارند عملکرد بهتری داشته اند. درکل، علت عملکرد ضعیف کودکان دوزبانه ارمنی – فارسی به شیوه دوزبانه شدن آن ها باز می گردد. اکثر این کودکان تا قبل از ورود به مدرسه و شروع آموزش رسمی، هیچ گونه آشنایی با زبان فارسی ندارند و این امر باعث می شود که آن ها در طول زندگیشان با دوزبانگی کاهشی و اثرات آن روبرو باشند. اثرات دوزبانگی کاهشی در تمامی سنین و سطوح اجتماعی دوزبانه های ارمنی – فارسی به خوبی هویداست.

بررسی منتخبی از شعر کودک و نوجوان به زبان فارسی با رویکرد معنی شناسی شناختی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  سمیرا بهمنی   منصور فهیم

شعر از رهگذر معنی شناسی شناختی به عنوان یکی از اصول بنیادین زبان شناسی شناختی درهای جدید بیان را برکودکان و نوجوانان می گشاید. این تحقیق نشان می دهد که چه ساخت ها و فرایندهای مفهومی و تا چه حد می توانند به کودک و نوجوان در شناخت و درک او از جهان و مفاهیم انتزاعی کمک کنند و نحو? عملکرد این فرایندها از جمله استعاره، طرح واره های تصوری، فضاهای ذهنی، تعبیر صحنه در شعر کودک و نوجوان بر اساس آرای تعدادی از معنی شناسان شناختی چگونه بوده است. روش تحقیق با عنوان توصیفی تحلیلی معرفی می گردد و محدود? آن، 50 شعر از متون مکتوب و تألیفی شعرای برگزید? شعر کودک و نوجوان به زبان فارسی در محدود? مکانی ایران در گروه های سنی «الف» ، «ب» ، «ج» و «د» در باز? زمانی سال های 1360 تا 1390 می باشد. نتایج نشان داد که از میان ساخت ها و فرایندهای مفهومی که در مقوله بندی کودک و نوجوان از جهان خارج در فرایندهای معنی شناسی شناختی در شعر کودک و نوجوان به کار رفته اند، به ترتیب پس از کاربردهای استعاری طرح واره های تصوری، تعبیر صحنه و فضاهای ذهنی از بسامد کاربردی بیشتری برخوردار بوده اند. همچنین پس از بررسی مسائل مربوط به آسیب شناسی در ساختار شعر کودک و نوجوان، نارسایی هایی چون نارسایی های واژگانی، نحوی، کاربرد فعل، ترکیب سازی و تخفیف شناسایی شدند که در درک این مفاهیم خلل ایجاد کرده اند اما از مجموع فرایندهای مفهومی بررسی شده تعداد اندکی از آنها در مقایسه با کل فرایندها دچار نارسایی بوده اند که نشانگر موفق عمل کردن این ساخت ها و فرایندها در کمک به درک مفاهیم انتزاعی است.

تغییرات ساختاری در ترجمه ادبیات کودکان در محدوده گروه سنی الف
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  ناصر شیرازی   هاجر خان محمد

در این تحقیق محقق به بررسی انواع تغییرات ساختاری(بر اساس مدل کتفورد) در ترجمه ادبیات کودکان (درمحدوده گروه سنی الف )از انگلیسی به فارسی پرداخته است و تاثیر این تغییرات را در انتقال معنی مورد نظر نویسنده به خواننده مورد بررسی قرار داده است. برای این منظور هشت کتاب داستان انگلیسی نوشته شده برای گروه سنی الف و ترجمه آنها برگزیده شده و با استفاده از روش مقابله ای جملات متن مبدا و مقصد، داده های تحقیق جمع آوری گردیده است. داده های تحقیق از نظر ساختار جمله بررسی شده و تغییرات ساختاری(مطابق الگوی کتفورد) تحت عناوین «حذف و اضافه»،«ترتیب قرار گیری عناصر جمله»،«وجه جمله و زمان جمله» طبقه بندی شده است. در پایان محقق پر بسامدترین تغییرات ساختاری و میزان تاثیر تغییرات ساختاری را در انتقال معنی مورد نظر نویسنده گزارش نموده است. بر اساس نتایج پر بسامد ترین تغییرات ساختاری از نوع ترتیب قرار گیری عناصر جمله می باشد و میزان تاثیر تغییرات ساختاری را در انتقال معنی مورد نظر نویسنده گزارش نموده است.

بررسی استراتژی های ادب در برگردان کنش های تهدید کننده چهره انگلیسی به فارسی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  مهرداد جاجانی   منصور فهیم

toury (1978:200) believes that translation is a kind of activity which inevitably involves at least two languages and two cultural traditions. being polite while asking for something takes place differently in different cultures and languages, therefore various strategies may be applied for making requests and also translation of them in order not to disturb or threaten the face or better to say independency of hearer. the core aim of study is to describe shifts of politeness strategies in translation of indirect requests from english to persian. therefore, the researcher provided 20 indirect requests for 40 male and female participants who were studying ma in english and asked them to translate the items. items were from 5 different english movies and the researcher analyzed the translations one by one to see what are the shifts in politeness strategies, happened in translation of the requests. results and findings showed that shift from one strategy to another is not so common and it did not take place in most of the translations. the most common shift was shift from giving deference (gdff) into apologize (apg) with a frequency of 20 cases. in addition, there were other shifts but their frequency were very low. moreover, there was shift from negative politeness strategy to positive politeness strategy. this shift happened in translation of be pessimistic (pess) strategy into being optimistic(opt) which is a subcategory of positive politeness.

ارتبط بین درک ادبی و ترجمه ادبی دانشجویان مترجمی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  آرزو بیات بارونی   منصور فهیم

هدف محقق از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی درک ادبی مترجم و کیفیت ترجمه ی ادبی او بود. برای رسیدن به این منظور از صد و بیست نفراز دانشجویان رشته ی مترجمی انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که چهل نفر از آنها در مقطع کارشناسی و هشتاد نفر از آنها در مقطع کارشناسی ارشد مشغول به تحصیل بودند خواسته شد که به آزمون درک ادبی پاسخ داده و متن ادبی را که در اختیارشان گذاشته شده بود از انگلیسی به فارسی ترجمه کنند. زمان اختصاص داده شده برای دو آزمون ذکر شده نود دقیقه بود. از آنجایی که زبان اول شرکت کنندگان این تحقیق فارسی بود، آزمون درک ادبی هم به زبان فارسی تهیه شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها ی این دو آزمون نشانگر وجود ارتباطی معنادار بین کیفیت ترجمه ادبی و میزان درک ادبی آنها بود. به علاوه تجزیه و تحلیل رگرسیون داده ها نشان داد که درک ادبی مترجمین می تواند به طور چشمگیری کیفیت ترجمه ی ادبی آنها را پیش بینی کند.

بررسی انواع صفت در کتاب سمک عیار
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  بهشته ازگلی   محمدعلی اسماعیلی

ادبیات به اقتضای ماهیت خود که دربار? زندگی و پیچیدگی وجوه گوناگون آن است، از سرشتی پذیرنده برخوردار است و این قابلیت را دارد که از دیدگاه علوم دیگر مورد بررسی قرار گیرد. سالهاست که شیوه هایی در نقد ادبی متداول شده اند که اصول و روشهای آنها از علوم نشأت می گیرد؛ از قبیل نقد فلسفی، ، نقد ساختار گرایانه، نقد جامعه شناسانه و... . با این حساب زبانشناسی را نباید یک استثنا تلقی کرد. از آنجا که زبانشناسی مطالعه ی علمی زبان یعنی تار و پود بوجود آورند? ادبیات است، قاعدتاً می تواند با نقد ادبی پیوند داشته باشد. پیشرفت سریع دانش زبانشناسی در قرن حاضرمنجر به فراهم آوردن امکاناتی جدید برای مطالعه ی زبان و ادبیات شده است. در ادبیات فارسی بیشتر به ویژگی های زیبایی شناختی آثار ادبی پرداخته شده، و جای بررسی های علمی آن تقریبا خالی مانده یا اگر پژوهشی انجام شده رد پای آن در تحقیقات زبانشناسی بسیار کمرنگ است از این جهت در این پژوهش سعی بر این بوده تا از زبانشناسی به عنوان دانش بررسی زبان ببرای انجام این مهم استفاده شود و بتوانیم بین زبانشناسی به لحاظ علمی از یک سو و ادبیات فارسی از سوی دیگر ، ارتباط برقرار کنیم. زبان عنصری زنده و متحول و ابزاری برای ورود به عرصه ی ادبیات است. از آنجا که زبانشناسی مطالعه ی علمی زبان است و یکی از اهداف آن بررسی علمی تحول و تغییرات زبان در طی ادوار مختلف است، لذا با بررسی آثار شاعران و نویسندگان گذشته می توان این تحولات را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داد. پژوهش حاضر به عنوان بررسی صفت در "سمک عیار" نوشته خدادبن عبدالله الکتاب الارجانی (با مقدمه و تصحیح پرویز ناتل خانلری) یکی از متون باقیمانده از قرن ششم که به لحاظ داشتن صفت غنی است کوششی است جهت شناساندن نوع صفات بکار برده شده و شیوه سبک نگارش آن یافته های این پژوهش به طریق بررسی صفات موجود در متن سمک عیار بدست آمده است. در این تحقیق دریافتیم که کتاب با توجه به و پربسامدترین نوع صفت بکاررفته در آن دارای نثری ساده است و برخی صفات بکار برده در آن از ویژگی های خاص این کتاب می باشد. روش تحقیق در این پژوهش به صورت کتابخانه ای است و تعداد 3800 صفت موجود در کتاب مزبور مورد بررسی قرار گرفته است و طبق فرضیه های این تحقیق نشان داده شد که صفت ساده بیشترین کاربرد و صفت لیاقت کمترین کاربرد را داشته اند. پژوهش حاضر شامل پنج فصل است فصل اول که در آن بیان مساله اهمیت تحقیق سوالات و فرضیه های تحقیق و تعریفی از واژه های کلیدی روش تحقیق و محدودیت های آن آمده است. فصل دوم مربوط به پیشینه ی تحقیق و در فصل سوم روش تحقیق ذکر شده است. فصل چهارم به تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق پرداخته شده و در نهایت در فصل پنجم نتیجه گیری کاربرد تحقیق و پیشنهادات برای پژوهش های آتی مطرح شده است.

تأثیر جنسیت بر کاربرد واژگان خطاب در گفتار زبان فارسی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
  بهناز بیرون راه   منصور فهیم

هدف اصلی تحقیق حاضر روشن کردن تأثیر عامل اجتماعی جنسیت بر واژگان خطاب بهکاررفته در گفتار زبان فارسی تهرانی است. واژگان خطاب پنجره ای به تفاوت های اجتماعی و فرهنگی جامعه هستند. تحقیق حاضر مبتنی بر این فرضیه است که میان عامل اجتماعی جنسیت و کاربرد گون ههای مختلف واژگان خطاب در زبان فارسی تهرانی از لحاظ میزان ادب، رسمیت، قدرت و همبستگی رابطه ای وجود ندارد. این پژوهش براساس داده های آماری بهدستآمده از پرسشنامه های توزیع شده میان افرادی از هر دو جنس انجام گرفتهاست. نتیجۀ این پژوهش تأثیر جنسیت بر واژگان خطاب به کاررفته در گونۀ گفتاری زبان فارسی از لحاظ میزان ادب، رسمیت، قدرت و همبستگی را در تمامی موارد به جز ارتباط با زنان متعلق به طبقۀ بالای اجتماعی، افراد مؤنث خانواده در موقعیت خانوادگی غیررسمی، همسر در موقعیت خانوادگی غیررسمی، برادرکوچکتر در موقعیت خانوادگی غیررسمی، بچه های زیر 12 سال و بالای 12 سال در موقعیت خانوادگی غیررسمی، دوستان صمیمی در موقعیت های رسمی و غیر رسمی و افراد غریبه تأییدمی کند. درنتیجه تأثیر جنسیت بیش از هر چیز در واژگان استفاده شده به منظور خطاب مردان و در موقعیت های رسمی مشهود است. مواردی که تأثیر جنسیت بر انتخاب واژگا نخطاب در آنها تأییدشده است عبارتند از: ارتباط با مردان متعلق به طبقۀ بالای اجتماعی، زنان و مردان غریبه با سن بالای 45 سال، افراد مذکر خانواده (به جز برادر کوچکتر) در موقعیت غیررسمی، تمامی افراد خانواده در موقعیت رسمی، افراد مافوق و افراد زیردست.

بررسی استراتژی های بومی سازی و بیگانه سازی به کار رفته در ترجمه نمایشنامه های چخوف از انگلیسی به فارسی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  لادن کزازی   هاجر خان محمد

با توجه به تمایز میان دو استراتژی فرهنگی بومی سازی و بیگانه سازی که در سال 1988 توسط لارنس ونوتی ارائه شده است، پایان نام? حاضر به بررسی این استراتژی های ترجمه در نمایشنامه ها و به خصوص نمایشنامه های چخوف پرداخته است. اهمیت این مطالعه در این است که درک روشنی از نحوه بکارگیری استراتژی ها توسط مترجمین در حین ترجمه به دست می دهد. در این مطالعه به بررسی ترجمه پنج نمایشنامه چخوف در دهه 1980 پرداخته می شود. هدف اصلی پیدا کردن استراتژی غالب در ترجمه این نمایشنامه ها است که از طریق بررسی مقابله ای ترجم? متن و ترجمه نمایشنامه اجرا شده حاصل می شود. از این طریق در وهله اول استراتژی های بومی سازی و بیگانه سازی به دست می آیند و سپس فراوانی هر کدام از آنها اندازه گیری می شود. نتایج بررسی داده ها نشان می دهد، equivalence پر بسامد ترین استراتژی است که مربوط به روش بومی سازی می شود. سایر استراتژی ها که فراوانی بیش از 6 درصد دارند نیز همگی از استراتژی های بومی سازی هستند. با توجه به روش توصیفی به کار رفته در این پایان نامه جهت مقایس? دو روش بومی سازی و بیگانه سازی، نتیجه گیری می شود که روش بومی سازی در ترجمه های نمایشنامه های ذکر شده از چخوف، روش غالب بوده است.

بررسی مقابله ای گروه فعلی پوسته ای دو مفعولی در زبان فارسی و انگلیسی بر پایه برنامه کمینه گرا
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  سارا دانشور باغبادرانی   بهرام مدرسی

چکیده نگارنده در این پژوهش ، به بررسی مقابله ای گروه های فعلی پوسته ای دو مفعولی در زبان انگلیسی و فارسی بر اساس برنامه کمینه گرا می پردازد. در ابتدا مروری بر نظرات زبانشناسان در مورد ساخت های دو مفعولی بر اساس برنامه کمینه گرا شده است .بر پایه چارچوب نظری مطرح در این پایان نامه که همان الگوی نظری هارلی (2000) است مشخص شد که ساخت های دو مفعولی به دلیل رفتار نحوی متفاوتی که نشان می دهند بهتر است از ساخت های مشابه خود که در این پژوهش ساخت متممی مضاعف خوانده می شوند متمایز گردند.این ساخت ها از طریق نمودار های درختی ایکس تیره در هر دو زبان به نمایش درآمدند تا بدین وسیله شباهت ها و تفاوتهای بین دو زبان مشخص شوند.هارلی در پژوهش های خود به وجود دو حرف اضافه ی انتزاعی اشاره می کند که در ساخت دو مفعولی ارتباط مالکیت و در ساخت متممی مضاعف ارتباط مکانی را نمایان می سازد . او معتقد است افعال در ساخت دو مفعولی از دو هسته تشکیل یافته اند. یکی موضوع بیرونی و گزاره سببی و دیگری که عامل حرف اضافه ای "مالکیت است.همچنین استدلال کرده زبانی که عنصر حرف اضافه ای "مالکیت" نداشته باشد ،اجازه تسلط سازه ای مالک بر مملوک و موضوع هدف بر کنش رو را نمی دهد و درنتیجه فاقد ساخت دو مفعولی خواهد بود. نگارنده براساس شواهد نحوی ارائه شده توسط هارلی ، جملات زبان فارسی را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که در زبان فارسی برخلاف زبان انگلیسی ساخت دو مفعولی وجود ندارد . زیرا در این زبان مالک بر مملوک و موضوع کنش رو بر موضوع هدف تسلط سازه ای ندارد بنابراین برای بیان مالکیت در این زبان از حرف اضافه ی مکانی استفاده می شود.در انتها می توان نتیجه گرفت که هرچند برنامه کمینه گرا در تحلیل گروه فعلی پوسته ای در زبان فارسی همچون زبان انگلیسی کارآمد است اما ساخت گروه فعلی دو مفعولی در این دو زبان متفاوت است. روش تحقیق توصیفی تحلیلی است و نگارنده در تحلیل داده ها از شم زبانی خود بهره گرفته است و شیوه گرد آوری داده ها به صورت کتابخانه ای است.

نقش حذفیات و اضافات در دوبله و زیرنویس فیلم های هالیوودی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  سیده فاطمه هاشمی   کورش عاکف

با توجه به تاثیراتی که یک فیلم برون می دهد مکالماتی وجود دارد که به وسیله ی ترجمه ارائه می شود.در نتیجه ترجمه به وسیله ای تبدیل شده برای انتقال و برقراری ارتباط بین فرهنگ ها، معیارها،عقاید و سیاسیت ها و ... در این باره واژه ی ترجمه چند رسانه ای رشته جدیدی از مطالعات ترجمه محسوب می شود.این تحقیق به بررسی حذفیات و اضافاتی می پردازد که به وسیله ی ترجمه در فرایند ترجمه فارسی فیلم های هالیوودی دوبله و زیرنویس شده به کار می رود.قابل ذکر است که چارچوب این تحقیق بر اساس شیوه ی آماری وحید دستجردی (2010) و رودیکا دومیتریو (2004) بنا شده است.

0
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  زهره سیاری   منصور فهیم

با توجه به نظریه شویت (1989) ترجمه کتاب کودک و نوجوان موضوع پیچیده ای است که علاوه براجبار در ایجاد تغییرات در متن مبدا مشکلات بسیاری در روند یک ترجمه ی حقیقی وجود دارد. به علت تجربه کم کودکان مترجمین با مشکلات هماهنگ سازی و دستکاری متن در سطح دانش مخاطب مواجه هستند. تحقیق حاضر به ترجمه و راهبردهای مناسب و معمول آن در کتاب شعر کودکان می پردازد. از این رو محقق با تکیه بر نظریه وینی و داربلنت به بررسی راهبردهای به کار گرفته شده در ترجمه ی انگلیسی به فارسی کتابهای شعر دکتر زیوس پرداخته تا راهبردهای رایج و معمول ترجمه و همچنین میزان ترجمه ی آزاد و لغت به لغت را در این متون بدست آورد. تحلیل ها نشانگر این مطلبند که مترجم با استفاده از راهبردهای متفاوت ترجمه از جمله : مقوله ای- تعدیل- معادل گزینی و اقتباس استفاده نموده اما همانطور که ذکر شد راهبرد اقتباس بیشترین کاربرد راداشته که نشانگر ترجمه ی آزاد با در صد بسیار بالا می باشد.

بررسی انسجام واژگانی در اشعار نیما یوشیج
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
  مریم سادات برقعی موحد   منصور فهیم

آنچه در پژوهش حاضر مد نظر می باشد، بررسی یکی از ابزارهای انجام واژگانی در اشعار نیما یوشیج است که با توجه به کتاب "انسجام انگلیسی" نوشته ی هلیدی و حسن انجام شده است. مفاهیم اساسی به کار گرفته شده در تحلیل انجام واژگانی در این اشعار شامل تکرار(عین واژه، هم معنایی، مشمول معنایی و واژه ی عام) و با هم آیی می-باشد. نحوه ی گردآوری داده ها به صورت کتابخانه ای بوده است. برای تجزیه و تحلیل اشعار از نظر عوامل انجام واژگانی، سی نمونه از اشعار نیما به طور تصادفی از کتاب "مجموعه اشعار نیما یوشیج" انتخاب شده است. از بررسی و تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش، مشخص شد که از میان عوامل انسجام واژگانی، یکی از این عوامل یعنی "تکرار عین واژه" بیشترین کاربرد و " واژه ی عام" کمترین کاربرد را داشته است. کاربرد تکرار عین واژه در اشعار نیما 68/91 درصد، هم معنایی 47/4 درصد، باهم آیی 33/3 درصد، شمول معنایی 71/2 درصد و واژه عام 94/0 درصد می باشد.

توصیف واج شناختی گویش کردی دهلرانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
  شهین رضایی   محمد مهدی اسماعیلی

پژوهش حاضر به بررسی واج¬شناختی گویش کردی دهلرانی بر اساس نظریه¬ی زایشی می¬باشد. در این پژوهش داده¬های مورد نیاز از میان واژه¬ها، عبارات و جملات جمع¬آوری شده از گویشوران این گونه¬ی زبانی و از گفتگوهای محاوره¬ای آنها استخراج شده است. این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی و گردآوری داده¬ها به صورت میدانی انجام شده است. برخی از نتایج حاصل از پژوهش عبارتند از: الف) گویش کردی دهلرانی بر خلاف فارسی معیار، دارای 30 همخوان، 12 واکه¬ی ساده و 4 واکه¬ی مرکب می¬باشد. ب) شش همخوان /c/، /ɟ/، /ɲ/، /ʁ/، /ɬ/ و /w/ و شش واکه¬ی /ɪ/، /ʏ/، /ø/ ، /y/، /ə/ ، /ʊ/ علاوه بر واج-های فارسی معیار در این گویش وجود دارد. پ) همخوان¬های گویش کردی دهلرانی بیش از پنج طبقه¬ی طبیعی را تشکیل می¬دهند. ت) واکه¬های این گویش نیز بیش از دو طبقه¬ی طبیعی را شامل می-شوند.¬ فرآیندهای واجی مهم در این گویش شامل: همگونی، ناهمگونی، تضعیف، درج، کشش جبرانی و قلب می¬باشد. هدف اصلی از انجام پژوهش حاضر، کشف نظام قواعد آوایی و واجی گویش کردی دهلرانی می-باشد.

تاثیر مطالب خودآگاهی بخش برگرفته از ویدئو بر درک صنعت تلویح و کنش های گفتاری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده زبان و ادبیات فارسی 1392
  علی درخشان حصاری   پرویز بیرجندی

تحقیقات اخیر در زمینه منظور شناسی بین زبانی به این نتیجه رسیده اند که بعضی از جنبه های منظور شناسی زبان را می توان در محیط های کلاسی آموزش داد. اما اینکه چه روشهایی و چه مفاد آموزشی بهترین تاثیر را دارند قابل بحث است. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مطالب خودآگاهی بخش برگرفته از ویدئو بر درک کنش های گفتاری عذرخواهی، درخواست و امتناع و صنعت تلویح می باشد. بدین منظور، 78 فارسی زبان سطح متوسط به بالا بطور تصادفی در چهار گروه (فرا منظور شناسی، جستجوی ساختار، ایفای نقش، و کنترل) قرار گرفتند. به این چهار گروه 45 برش ویدیویی که از فیلم های flash forward, stargate tv series & annie hall, برای تدریس کنش های گفتاری و 28 برش ویدیویی برگرفته شده از سریال desperate housewives در 12 جلسه 60 دقیقه ای هفته ای دو بار تدریس شد. نتایج آزمون چند گزینه ای تکمیل کلام کنش های گفتاری نشان داد که تمامی این سه روش آموزش موثر بوده اند و تست tukey hsd نشان داد که عملکرد گروه فرا منظور شناختی از گروههای دیگر بهتر بوده است و گروه جستجوی ساختار عملکرد بهتری نسبت به گروه ایفای نقش داشت. نتایج آزمون چند گزینه ای تکمیل کلام صنعت تلویح نشان داد که عملکرد گروه فرا منظور شناختی از گروههای دیگر بهتر بوده است و تفاوت معنا داری بین گروه جستجوی ساختار و گروه ایفای نقش وجود نداشت. یافته ها حاکی از آن است که مدرسین و تالیف کنندگان کتاب های آموزشی می توانند از ویدیوهای آموزشی برای آگاهی بخشی مفاهیم منظورشناسی در کلاس درس بهره ببرنند.

بررسی نمودهای ایدئولوژیکی در رمان بلندیهای بادگیر بر اساس مدل فرحزاد 2008
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
  ثریا احمدی تزریق   منصور فهیم

در این تحقیق محقق برآنست تا فرضیه ایکه به صورت سوال تحقیق ارائه میکند را به اثبات برساند . سوال تحقیق به بررسی نقش ایدئولوژی در دو دوره مهم و تاریخی در کشور ایران یعنی قبل و بعد از انقلاب اسلامی در سال 1357 و تاثیر آن در رمان بلندیهای بادگیر(عشق هرگز نمیمیرد) که شامل 35 فصل میباشد و دو ترجمه ان که قبل و بعد ار انقلاب اسلامی میباشد میپردازد.محقق سعی دارد با استفاده از مدل ارائه شده توسط فرحزاد در دو سطح خرد و کلان به پاسخ به این پرسشها بپردازد. آماریکه در فصل 4 این پایان نامه آمده است حاکی از اینست که در سطح خرد و در فرآیند ترجمه از ابزار omissoin در ترجمه ی اول 72 درصد و addition 21 درصد actice/passive 2.83 و positive/negative 4.17 که در این میان 3 درصدر از omission ایدئولوژیک میباشد . در ترجمه دوم omission حدود 37.67 درصد addition 25 درصد active/ passive 11 درصد و positive/negative6.34 درصد میباشد . در سطح کلان نیز محقق به بررسی پانویس ها و مجلد کتابها و پیش گفتارهای آنها میپردازد . این بررسیها حاکی از آنست که در این سطح نیز آثاری از ایدئولو|ی مترجمین و همچنین ایدئولوپی غالب در دو عصر قبل و بعد ازانقلاب به چشم میخورد و به این ترتیب به هر دو سوال تحقیق پاسخ داده میشود .

تحلیل انتقادی گفتمان روایی ورابطه آن با جنسیت در داستانهای ایرانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات، زبانهای خارجی و تاریخ 1394
  غلامحسین دریایی   منصور فهیم

پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل انتقادی گفتمان روایی و رابطه آن با جنسیت در داستان های ایرانی انجام شده است. روش تحقیق حاضر توصیفی – تحلیلی و مبتنی بر نظریه انتقادی فرکلاف است. بر این اساس داده های لازم از میان چهار داستان انتخاب شده اند و سپس در قالب مبانی نظری مورد نظر تحلیل می شوند. داده ها با مشاهده ی عینی از پیکره ی زبانی انتخابی چهار داستان گردآوری شده اند. اطلاعات مربوط به بخش مبانی نظری به صورت کتابخانه ای جمع آوری می شود. داده های گردآوری شده از پیکره با روش توصیفی – تحلیلی تجزیه شده تا اهداف پژوهش حاصل آیند.تحلیل گفتمانی به عنوان یک روش و نظریه می باشد.

اثر آموزش ساختارهای درون جمله ای و گرامری بر خواندن و درک مطلب دانشجویان علوم سیاسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1385
  مجید قربانی   منصور فهیم

چکیده ندارد.

ارتباط بین الگوهای شخصیتی افراد و عملکرد آنان در مهارت های تولیدی و ادراکی آزمون ielts
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1386
  مرجان فیض الهی لاهرودی   منصور فهیم

چکیده ندارد.

آگاه سازی از طریق تاکید بر ساختار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1386
  عبدالرضا مروتی   فهیمه معرفت

چکیده ندارد.

بررسی تاثیر مهارت خواندن زبان دوم و واژگان پیرامونی متن بر یادگیری اتفاقی واژه از طریق خواندن برای فراگیران بزرگسال زبان انگلیسی به عنوان یک زبان خارجی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1386
  علیرضا خرم   پرویز بیرجندی

چکیده ندارد.

ارتباط میان وسیله ی بیان و شیوه ی بیان در برونداد زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1387
  محمد رضایی زاده   فهیمه معرفت

چکیده ندارد.

تاثیر داستان گویی بر درک مفاهیم و انگیزه خواندن داستان زبان آموزان ایرانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1387
  امیرحسین اسمخانی   منصور فهیم

چکیده ندارد.

تاثیر بافت زبانی محدود و بافت زبانی گسترده روی پاسخ زبان آموزان سه سطح مختلف به سوالات دانش واژگان تافل
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1387
  اعظم نصیری   منصور فهیم

چکیده ندارد.

بررسی نقشه مفاهیم به عنوان روشی جایگزین برای سنجش مهارت درک مطلب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1387
  سارا اکبرزاده   منصور فهیم

چکیده ندارد.

تأثیر رویکرد فعالیت محور بر پیشرفت مهارت خواندن در دانشجویان انگلیسی برای اهداف خاص
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1387
  امیر زند مقدم   مهدی نوروزی خیابانی

چکیده ندارد.

بررسی تاثیر گروهی متون خواندن و تکنیک های مربوطه در افزایش سطح توانایی درک متون زبان آموزان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1387
  مریم مهراد   منصور فهیم

چکیده ندارد.

the development of kurdish syntax:a case study in first language acquisition شکل گیری نحو زبان کردی: مطالعه ای موردی در اکتساب زبان اول
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1388
  نورالدین یوسفی   منصور فهیم

این رساله به بررسی شکل گیری نحو زبان کردی به عنوان زبان اول می پردازد.فرآیند ‏اکتساب زبان اول به قدری جالب توجه است که اندیشمندانی از حوزه های مختلف دانش توجه ‏خود را بدان معطوف داشته اند و تحقیقات فراوانی در این زمینه صورت گرفته است. ‏فیلسوفان، زبانشناسان، روانشناسان، علمای دینی و عالمان حوزه های دیگر علوم مقوله ‏اکتساب زبان را مورد بررسی و تحقیق قرار داده اند و کوشیده اند برای این سوال که " چه ‏عاملی موجب به بار آمدن چنین نتیجه شگرفی، اکتساب زبان اول، در مدت نسبتا کوتاهی می ‏گردد؟" پاسخی درخور بیابند. برخی از صاحب نظران زبان را هدیه ای الهی به نوع بشر ‏قلمداد کرده اند و بنابراین آن را "تحفه ای مقدس" به شمار می آورند. اوهارا(1984) ‏‎ ‎‎(ohara)‎‏ در این مورد نوشت: " هدیه زبان،هدیه زندگی است." برخی دیگر زبان را نوعی ‏رفتار انسان در کنار دیگر عادات وی دانسته اند و آن را متمایز از رفتارهایی چون راه رفتن ‏یا نقاشی کردن قلمداد نکرده اند. گروهی به آن عنوان "اسباب ارتباط" داده اند و عده ای دیگر ‏آن را وسیله بیان فکرو یا برعکس منشاء تفکردانسته اند. نتیجه چنین نگرشهایی این بوده است ‏که اتفاق نظری در مورد زبان میان صاحب نظران وجود ندارد. در این رساله نویسنده تلاش ‏کرده است مراحل شکل گیری نحو زبان کردی را در مطالعه ای موردی و مدت دار بررسی ‏نماید ودر صدد یافتن رابطه ای میان اکتساب زبان اول و آموزش و یاد گیری زبان دوم برآید ‏و در این راستا مبنای یافته های خود را "مراحل شکل گیری نحو" قرار داده که می تواند در ‏روشنتر شدن ادعاهای مطرح شده در نظریات مربوط به اکتساب زبان ، مانند نظریه "دستور ‏جهانی چامسکی"،کمک نماید. این نویسنده همچنین رفتارهای زبانی کودک خود را،مانند مرور ‏داستان نزد خود- داستان سازی- تکرار جملات و کلمات شنیده شده از اطرافیان بویژه کلمات ‏جدید نزد خود، را مورد مشاهده و بررسی قرار داده است تا الگوهای مفید برای یادگیری ‏زبان را از آنها استخراج نماید. یافته های این تحقیق دارای کاربرد در آموزش زبان در هر سه ‏سطح رویکرد، روش و تکنیک بطور مستقیم یا ضمنی می باشد.‏ نمونه مورد مطالعه در این رساله فرزند خردسال محقق بود که تا سن 37 ماهگی با استفاده از ‏روش "مشاهده طبیعی متمرکز" بر اساس اثر ‏ogrady (2005)‎‏ مورد مطالعه قرار گرفت. ‏برای جمع آوری داده ها گفته های نمونه مورد مطالعه ثبت و آوانویسی گردید و سپس مورد ‏تجزیه و تحلیل قرار گرفت تا روند موجود در اکتساب نحو لهجه سورانی زبان کردی که ‏محقق خود گویشور آن می باشد مشخص گردد. از آنجائیکه تا کنون مطالعه جامعی در مورد ‏اکتساب زبان کردی صورت نگرفته است امید است نتایج حاصل از این تحقیق در بررسی ‏زبان کردی و همچنین تجزیه و تحلیل خطاها در فرآیند آموزش به/از زبان کردی مورد استفاده ‏قرار گیرد. تحلیل داده ها نشان می دهد که عوامل مطرح شده توسط نظریه پردازان مختلف، ‏عواملی چون تقلید یا نقش همسالان در یادگیری زبان مادری، دارای اهمیت هستند اما نقش ‏اصلی در این میان بعهده استعداد درونی وذاتی است زیرا کودک کلمات و ساختارهایی را تولید ‏می کند که قبلا هرگز نشنیده است. ‏

نقش اضطراب زبان آموزی، انگیزش و خودباوری در میزان دقیق بودن خودارزیابی زبان آموزان مقطع پیشرفته از مهارت خواندن و درک مطلب
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
  طیبه فانی   محمد خطیب

الف. موضوع و طرح مسئله( اهمیت موضوع وهدف): در این پژوهش رابطه ی سه متغیر انگیزش، خودباوری، اضطراب زبان آموزی و خودارزیابی زبان آموزان مقطع پیشرفته مورد بررسی فرار گرفته است. ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسشها و فرضیه ها: نقش ویژگی های شخصیتی در یادگیری زبان دوم سالها موضوع تحقیق بوده است. در راستای دستیابی به هدف مورد نظر تحقیق، سه پرسش مطرح شده است: 1- آیا رابطه ی معنا داری میان اضطراب زبان آموزی و میزان دقیق بودن ارزیابی زبان آموزان مقطع پیشرفته از توانایی خواندن و درک مطلب خود وجود دارد؟ 2- آیا رابطه ی معنا داری میان انواع مختلف انگیزش و میزان دقیق بودن ارزیابی زبان آموزان مقطع پیشرفته از توانایی خواندن و درک مطلب خود وجود دارد؟ 3- آیا رابطه ی معنا داری میان خودباوری و میزان دقیق بودن ارزیابی زبان آموزان مقطع پیشرفته از توانایی خواندن و درک مطلب خود وجود دارد؟ پ. روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه ی مورد تحقیق، نمونه گیری و روش های اندازه گیری، ابزار اندازه گیری، نحوه ی اجرای آن، شیوه ی گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها: ابتدا به 75 نفر از دانشجویان سال چهارم کارشناسی رشته ی زبان انگلیسی دانشگاه شیراز michigan test داده شد. 50 نفری که به بیش از 70 درصد سوالات پاسخ صحیح دادند، پرسشنامه های مورد نظر را تکمیل کردند. دادها جهت بررسی های آماری به نرم افزار spssداده شد. ت. یافته های تحقیق:نتایج تحقیقات حاکی از آن است که زبان آموزان مضطرب توانایی خود را دست کم و غیر مضطرب ها دست بالا میگیرند. از طرفی رابطه ی معناداری میان خودباوری و خودارزابی دیده نشد.همچنین روابط متفاوتی نیز میان پنج نوع انگیزش و دقیق بودن خود ارزیابی دیده شد. ٍ ث. نتیجه گیری و پیشنهادات: پیشنهاد می شود مدرسان زبان های خارجی کلاس را به گونه ای مدیریت کنند که موجب افزایش انگیزش، خودباوری وکاهش اضطراب زبان آموزی گردند. همچنین عوامل دیگری نیز وجود دارند که موجب می شوند زبان آموزان درک صحیحی از میزان یادگیری خود نداشته باشند.

ویژگی های افعال در گویش نهاوندی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تهران 1357
  منصور فهیم   علی محمد حق شناس

پژوهش حاضر به بررسی فعل در گویش نهاوندی پرداخته است . شهرستان نهاوند از توابع استان همدان می باشد. گویش این منطقه عمیقا تحت تاثیر گویش لری، لکی و کم و بیش کردی قرار گرفته است .