the effects of speech rate,prosodic features, and blurred speech on iranian efl learners listening comprehension

پایان نامه
  • وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
  • نویسنده محمدرضا خدابخش
  • استاد راهنما محمد خطیب منصور فهیم
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1389
چکیده

کلید واژه ها به زبان انگلیسی: effect of speech rate on listening comprehension, blurred speech,segmental and suprasegmental features,authentic speech,intelligibility, discrimination, omission, assimilation چکیده: سرعت مطالب شنیداری در کلام پیوسته بطور کلی همواره کابوسی بوده برای یادگیرنده های زبان دوم و بالاخص برای شنوندگان ایرانی. علی رغم عقل سلیم که کلام با سرعت کندتری فعالیتهای درک مطلب شنیداری را آسانتر می نماید. تحقیقات در این زمینه نتایج متناقضی را ارائه داده اند. این رساله مشکلات زبان آموزان ایرانی را در گوش دادن به کلام پیوسته سریع با تمام ویژگیهای مربوطه مانند "همگون گردی" ، " ناهمگون گردی"،" تخفیف " و "حذف" مورد بررسی قرار داد. افراد شرکت کننده در این تحقیق دانشجویان ترم آخر رشته مترجمی زبان انگلیسی در دانشگاه آزاد همدان بودند. همه آنها واحدهای پیش نیاز درس ترجمه شفاهی یعنی آزمایشگاه 1 و 2 و نیز ترجمه شفاهی 1 و 2 را گذرانده بودند. این افراد متشکل از دانشجویان دختر و پسر بود. اما اکثریت آنها را دانشجویان دختر تشکیل میداد. سن آنها 22 تا 28 سال بود تعداد این افراد 80 نفر بود که به دو گروه آزمایشی تقسیم شدند. این دو گروه هرکدام به دو گروه 20 نفری به منظور قرار دادن آنها در آزمایشگاه زبان تقسیم شدند. برای حصول اطمینان از اینکه این دو گروه از نظر توانمندی زبانی متجانس باشند، یک آزمون تعیین سطح از کتاب «نیواینترچینج» به آنها داده شد. این آزمون از سه قسمت درک شنیداری، گرامر و خواندن و درک مطلب شنیداری تشکیل شده بود.هرگروه دو ساعت در هفته در آزمایشگاه زبان با پژوهشگر این تحقیق شرکت نمودند.وسیله اصلی بکار گرفته شده در این تحقیق ulead studio11 مربوط به سال 2007 میلادی بود. این نرم افزار سرعت مطالب شنیداری را تغییر می دهد. دیگر موارد به کار گرفته شده در این تحقیق مطالب ضبط شده صوتی تصویری از شبکه های تلویزیونی سی بی اس و ام بی سی فور بودند. برای یک گروه (گروه 40 نفری اول) تعدیل سرعت بخش شنیداری مورد استفاده قرار گرفت و برای گروه دوم(گروه 40 نفری دوم) سه بار تکرار برای هر جمله اعمال گردید. متوسط سرعت مطالب شنیداری 215 تا 220 کلمه در دقیقه بود. نتایج حاصله تفاوت معناداری را بین میانگین نمرات این دو گروه در خصوص تعدیل سرعت و تأثیر افزایش تدریجی سرعت به درک مطلب شنیداری نشان نداد. جالبتر اینکه گروه اول پیشرفت قابل ملاحظه ای را در خصوص گوش دادن به مطالب شنیده نشده با سرعت معمولی از خود نشان نداد. بعلاوه نتیجه این تحقیق نشان داد که سرعت مانع اصلی بر درک مطالب شنیداری و تشخیص کلمات برای زبان آموزان ایرانی می باشند.همچنین نتایج حاصله از این تحقیق نشان داد که مرزبندی درست و نادرست بین کلمات اهمیت چندانی در تشخیص کلمات ندارد. آنچه که در این تحقیق نشان می دهد اینست که معلمان زبان از همان ابتدا در کار تدریس زبان انگلیسی پایبند به اصول کلام پیوسته باشند.این به آن معنا است که آنها،نباید در صحبت کردن کلمات را طوری تلفظ نمایند که بصورت مجزا و خارج از متن تلفظ می نمایند.بلکه آنها باید در کلاس از آن کلامی استفاده نمایند که تمام ویژگیهای کلام متصل سریع را داشته باشد.نتایج این تحقیق کارایی"فرضیه ورودی کرشن" (1985)را تأیید نمی نماید. صحت اطلاعات مندرج در این فرم بر اساس محتویات پایان نامه و ضوابت مندرج در فرم را گواهی می نمایم.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

on the effects of pictorial clues on the efl learners listening comprehension development

the following null hypothesis was proposed: there is no significant difference between the efl students listening comprehension development receiving pictorial cues and those receiving no cuse. to test the null hypothesis, 52 male and femal freshmen students of medicine studing at iran university of medical scinces were randomly selected from a total population of 72 students. to ensure that th...

15 صفحه اول

the effects of listening comprehension on efl high school learners reading comprehension

the following question poped up: is there any relationship between iranian high school efl learners reading comprehension and listening comprehension? then the following null hypothesis (ho) was developed to the test the above, mentioned question. "there is no relationship between high school efl learners reading comprehension and listening comprehension. for nearly 16 weeks, the experimental g...

15 صفحه اول

effect of listening strategy training on iranian efl learners listening comprehension and use of strategies

this study aimed to investigate the effects of listening strategy training on iranian efl learners listening comprehension and use of such strategies. this work, employing an experimental methodology, was conducted among 60 adult efl learners from a language institute in isfahan, iran, as participants. the participants, who were selected based on the results of a placement test, were assigned t...

15 صفحه اول

the effects of cognitive strategies- note making and underlining- on iranian efl learners’ reading comprehension

هدف از انجام این مطالعه ، بررسی اثرات استفاده از استراتژی های شناختی یعنی "نت برداری" و "زیر خط کردن" بر روی عملکرد درک مطلب زبان آموزان ایرانی می باشد. به این منظور، 60 زبان آموز دختر سال چهارم دبیرستان از طریق آزمون پیشرفت زبان انگلیسی (نلسون)، از یک جامعه آماری بزرگتر انتخاب شدند. سپس به صورت تصادفی به سه گروه که هر گروه شامل ?0 دانش آموز همسان بود، تقسیم شدند: دو گروه آزمایش(گروه "نت برداری...

15 صفحه اول

the effects of previewing and providing background knowledge on iranian university efl learners’ comprehension of literary and academic texts

abstract poor reading comprehension can result in failure in using references, benefiting from professional gatherings and resources, keeping up with the growing body of knowledge in the virtual world of the internet, and failing to achieve in efl programs. the purpose of the present quasi-experimental study was to explore the effects of background knowledge and previewing narrative and expos...

15 صفحه اول

the effect of using visual aids on the development of speech act of disagreement among iranian intermediate efl learners

abstract the present study tried to investigate the effect of visual aids (films) on the development of the speech act of disagreement among iranian efl intermediate learners. to this end, the researcher selected 40 homogeneous intermediate learners based on their scores on oxford placement test. .the subjects then divided into control group and experimental group. both classes were tested by ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023