the analysis of the role of the speech acts theory in translating and dubbing hollywood films

پایان نامه
چکیده

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید شده است یا خیر. به استناد یافته های سرل (1969) و گرایس (1975) در حوزه زبان و فلسفه, تحلیل اعمال گفتاری هنرپیش گان که به نسخه های فارسی دوبله شده است به ویژه آن دسته از اعمال گفتاری که نیروی فراگفتاری که نیرویی است که صرفاً با واژگان بیان نمی شود و به اعمال گفتاری غیر مستقیم ارجاع داده می شود به دو دسته کلی تقسیم شده است؛ دسته اول اعمال گفتاری هستند که اصول همکاری گرایس را نقض می کنند و دسته دوم اعمال گفتاری که نواخت جمله را به عنوان بخشی از مقصود گوینده قرار داده اند. پس از شناسایی اعمال گفتاری غیر مستقیم هنر پیش گان در فیلم های اصلی به استناد جدول 3.2, این اعمال به طور قیاسی مورد تحلیل قرار گرفتند تا بدین طریق مشخص شود دیالوگ های اصلی به طور بهینه دوبله شده اند یا خیر. نتیجه تحقیق نشان داد که تعدیلاتی از سوی مترجم فیلم صورت گرفته است, در حالی که در برخی موارد نیروی فرا گفتاری به خوبی فحوای واژگانی هر جا که ضرورت داشته انتقال یافته است. نتایج همچنان نشان داده است که مهم ترین انحراف از معنای منظوره گوینده به اعمال گفتاری که اصل کمیت را در متن اصلی نقض کرده اند مربوط می شود برخلاف جمله های اظهاری/پرسشی فارسی که بالاترین مقدار ترجمه مطلوب را کسب کرده است. آنچه که از انجام این پژوهش مشخص شده این حقیقت است که مترجم فیلم به منظور باز تولید اثر منظوره ای که فیلم ساز سعی داشته است در مخاطب اصلی ابراز کند به معنای منظوری گویندگان (هنرپیش گان) توجه داشته باشد, حتی اگر به نظر وی اطلاع دهنده نباشد ( یا به عبارت دیگر اصل کمیت را طبق تعریف گرایس نقض کرده باشد)

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

the effect of the record infancy in crimilly acts of guilties (in karaj city)

چکیده یکی از مهمترین دغدغه های بزرگ جوامع بشری، از دیر باز تا کنون که ذهن پژوهشگران و متخصصان بهداشت روانی و اجتماعی و دولتها رابه خود مشغول داشته، مسأله ی بزهکاری می باشد. شناخت کامل پدیده ی بزهکاری و بزهکار، علل وعوامل سقوط یک انسان، چگونگی درمان وی و درنهایت پیشگیری ازبزهکاری ودریک کلام سالم سازی یک جامعه، رسالت عظیم، انسانی ومقدسی می باشد که با بررسی شخصیت مجرم یعنی[ انسانی که تحت شرای...

15 صفحه اول

the stady and analysis of rice agroclimatology in lenjan

the west of esfahan province, iran, is one of the most important agricultural areas throughout the country due to the climate variability and life-giving water of zayanderood river. rice is one of the major and economic crops in this area. the most important climatic elements in agricultural activities which should be considered include temperature, relative humidity, precipitation and wind. so...

15 صفحه اول

analysis of power in the network society

اندیشمندان و صاحب نظران علوم اجتماعی بر این باورند که مرحله تازه ای در تاریخ جوامع بشری اغاز شده است. ویژگیهای این جامعه نو را می توان پدیده هایی از جمله اقتصاد اطلاعاتی جهانی ، هندسه متغیر شبکه ای، فرهنگ مجاز واقعی ، توسعه حیرت انگیز فناوری های دیجیتال، خدمات پیوسته و نیز فشردگی زمان و مکان برشمرد. از سوی دیگر قدرت به عنوان موضوع اصلی علم سیاست جایگاه مهمی در روابط انسانی دارد، قدرت و بازتولید...

15 صفحه اول

the norms of localization in translating persian multimodal texts: the case of videogame demos

abstract هنجارهای بومی سازی در ترجمه متون چندوجهی فارسی:مورد دموهای بازیهای کامپیوتری چکیده اهداف عمده مطالعه حاضر به سه دسته تقسیم میشوند: 1) بررسی مشکلات احتمالی ترجمه دموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری،2) تعیین هنجارهای بومی سازی در ترجمه دموهای (فیلمهای) بازیهای کامپیوتری و 3) تعیین ایدئولوژیهایی که این هنجارها در جامعه نشان میدهند. به این منظور، ابتدا، مجموعه ای ازدموهای (فیلمهای) ب...

15 صفحه اول

the role of russia in transmission of energy from central asia and caucuses to european union

پس ازفروپاشی شوروی،رشد منابع نفت و گاز، آسیای میانه و قفقاز را در یک بازی ژئوپلتیکی انرژی قرار داده است. با در نظر گرفتن این منابع هیدروکربنی، این منطقه به یک میدانجنگ و رقابت تجاری برای بازی های ژئوپلتیکی قدرت های بزرگ جهانی تبدیل شده است. روسیه منطقه را به عنوان حیات خلوت خود تلقی نموده و علاقمند به حفظ حضورش می باشد تا همانند گذشته گاز طبیعی را به وسیله خط لوله مرکزی دریافت و به عنوان یک واس...

15 صفحه اول

a comparative pragmatic analysis of the speech act of “disagreement” across english and persian

the speech act of disagreement has been one of the speech acts that has received the least attention in the field of pragmatics. this study investigates the ways power relations, social distance, formality of the context, gender, and language proficiency (for efl learners) influence disagreement and politeness strategies. the participants of the study were 200 male and female native persian s...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023