نام پژوهشگر:

شعله کلاهی

the analysis of the role of the speech acts theory in translating and dubbing hollywood films
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
    حمیدرضا سهرابی دوست     شعله کلاهی

از محوری ترین اثراتی که یک فیلم سینمایی ایجاد می کند دیالوگ هایی است که هنرپیش گان فیلم میگویند. به زعم یک فیلم ساز, یک شیوه متأثر نمودن مخاطب از اثر منظوره نیروی گفتارهای گوینده, مثل نیروی عاطفی, ترس آور, غم انگیز, هیجان انگیز و غیره, است. این مطالعه به بررسی این مسأله مبادرت کرده است که آیا نیروی فراگفتاری هنرپیش گان به مثابه ی اعمال گفتاری در پنج فیلم هالیوودی در نسخه های دوبله شده باز تولید شده است یا خیر. به استناد یافته های سرل (1969) و گرایس (1975) در حوزه زبان و فلسفه, تحلیل اعمال گفتاری هنرپیش گان که به نسخه های فارسی دوبله شده است به ویژه آن دسته از اعمال گفتاری که نیروی فراگفتاری که نیرویی است که صرفاً با واژگان بیان نمی شود و به اعمال گفتاری غیر مستقیم ارجاع داده می شود به دو دسته کلی تقسیم شده است؛ دسته اول اعمال گفتاری هستند که اصول همکاری گرایس را نقض می کنند و دسته دوم اعمال گفتاری که نواخت جمله را به عنوان بخشی از مقصود گوینده قرار داده اند. پس از شناسایی اعمال گفتاری غیر مستقیم هنر پیش گان در فیلم های اصلی به استناد جدول 3.2, این اعمال به طور قیاسی مورد تحلیل قرار گرفتند تا بدین طریق مشخص شود دیالوگ های اصلی به طور بهینه دوبله شده اند یا خیر. نتیجه تحقیق نشان داد که تعدیلاتی از سوی مترجم فیلم صورت گرفته است, در حالی که در برخی موارد نیروی فرا گفتاری به خوبی فحوای واژگانی هر جا که ضرورت داشته انتقال یافته است. نتایج همچنان نشان داده است که مهم ترین انحراف از معنای منظوره گوینده به اعمال گفتاری که اصل کمیت را در متن اصلی نقض کرده اند مربوط می شود برخلاف جمله های اظهاری/پرسشی فارسی که بالاترین مقدار ترجمه مطلوب را کسب کرده است. آنچه که از انجام این پژوهش مشخص شده این حقیقت است که مترجم فیلم به منظور باز تولید اثر منظوره ای که فیلم ساز سعی داشته است در مخاطب اصلی ابراز کند به معنای منظوری گویندگان (هنرپیش گان) توجه داشته باشد, حتی اگر به نظر وی اطلاع دهنده نباشد ( یا به عبارت دیگر اصل کمیت را طبق تعریف گرایس نقض کرده باشد)

بررسی کاربرد استراتژی حذف در زیرنویس انگلیسی به فارسی بر اساس مدل "بیکر"
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
    مریم قبادی     شعله کلاهی

در دوران جهانی شدن، ترجمه دیداری- شنیداری در نزدیکی هر چه بیشتر فرهنگ ها نقش بسزایی را ایفا می کند. یکی از راه های ترجمه متون دیداری- شنیداری و قرار دادن آنها در اختیار تماشاگران زیرنویس کردن آن هاست. شایان ذکر است که علیرغم نقش مهم این نوع ترجمه، در مطالعات ترجمه بخصوص در دانشگاه های ایران کمتر بدان توجه شده است. برخی از صاحب نظران در حوزه ترجمه ، برای زیرنویس کردن فیلم که از متون چند رسانه ایست، استراتژی هایی را ارائه کرده اند. بیکر در سال 1992 فهرستی از این استراتژی ها را مطرح ساخت که از آن میان میتوان به استراتژی حذف اشاره کرد. از این رو هدف مطالعه پیش رو بررسی استراتژی حذف در زیرنویس فیلم ها بر اساس مدل "بیکر" است. بیکر (1992) بر این باور است که استراتژی حذف را می توان برای ترجمه عناصر زبانی مانند لغت و عبارت، محتوای جمله و همچنین اصطلاحات بکار برد. به منظور بررسی کاربرد استراتژی حذف در این مطالعه، پس از انتخاب ده فیلم آمریکایی تولید شده در سال های دو هزار و ده و دو هزار و یازده ، چهل و پنج دقیقه از هر فیلم، شامل 15 دقیقه ابتدایی فیلم ، 15 دقیقه میانی فیلم و 15 دقیقه پایانی آن بود، مورد بررسی قرار گرفته و کمیت استفاده از این استراتژی برای هر یک از شکل های آن تعیین گشت. از سوی دیگر محقق به بررسی میزان استفاده از استراتژی حذف برای ترجمه موارد ذکر نشده در این مدل نیز اقدام نمود. بر پایه این مطالعه ، لغات و عبارات بیشتر از سایر عناصر زبانی در زیرنویس فیلم ها حذف می شوند و پس از آنها حذف محتوای جمله در جایگاه دوم قرار دارد. حذف آن دسته از عناصر زبانی که در مدل "بیکر" قید نشده اند نیز در جایگاه سوم قرار می گیرد. شایان ذکر است که بر پایه ی این مطالعه اصطلاحات در اکثر موارد ترجمه می شوند.

بررسی تاثیر آموزش مهارتهای تفکر نقادانه بر توانایی نوشتاری زبان آموزان ایرانی با تمرین نوشتار با روش همیاری در مقایسه با تمرین انفرادی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
    نوشین قهویی     شعله کلاهی

به منظور انجام این تحقیق 60 زبان آموز خانم ایرانی بعد از گذراندن آزمون petو wgcta به دو گروه ex1و ex2 تقسم شدند و هر دو گروه مهارتهای تفکر نقادانه را آموختند اما گروه اول با روش همیاری و گروه دوم به صورت انفرادی به تمرین نوشتار پرداختند. پس از آزمون نوشتار در پایان دوره، نتایج توسط t-test بررسی شد اما دو گروه تفاوت چشمگیری نداشتند

تاثیر استفاده از portfolio بعنوان شیوه ارزشیابی بر میزان حس استقلال طلبی زبان آموزان ایرانی در سطح پیش متوسطه
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1390
    توران بسطامی     حسن سودمند افشار

abstract the current study set out to address the issue as to whether the implementation of portfolio assessment would give rise to iranian pre-intermediate efl learner autonomy. participants comprised 60 female in pre-intermediate level within the age range of 16-28.they were selected from among 90 language learners based on their scores on language proficiency test -key english test. then, they were randomly divided into two groups each consisting 30 participants. an independent sample t-test confirmed their homogeneity. moreover, they were homogenized in terms of autonomy through employing a researcher-made questionnaire. another independent sample t-test was run to ascertain their homogeneity in that respect. the portfolio assessment was integrated into the experimental group while traditional assessment was assigned to the control group. both quantitative and qualitative procedures were used for data collection and analysis. data were collected by means of a researcher-made questionnaire, a semi-structured interview, and participants’ portfolios. quantitative data were analyzed using spss version 15 and the statistical techniques of t-test. qualitative data were analyzed inductively through content analysis. the recurring themes emerging from the interview and participants’ portfolios were compared with the findings of the questionnaire. the results of both quantitative and qualitative data analysis revealed that portfolio assessment enhanced learner autonomy in experimental group significantly, and offered them an opportunity to reflect upon their learning process, growth, and progress overtime. drawing on the findings, some pedagogical implications were proposed and finally, some avenues for future researches were highlighted.

استفاده از استراتژی های ارتباطی در ترجمه شفاهی و تاثیر تمرین و تکرار شنیداری در استفاده از استراتژی های ارتباطی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
    جواد افسری قاضی     لیلا رزمجو

انتقال پیام فرآیندی است که منتقل کننده پیام سعی دارد معنی و مفهوم پیام را منتقل کند و موجبات درک ودریافت صحیح پیام را فراهم آورد. این فرآیند طیف وسیعی از مهارت های فردی چون شنیدن ،دیدن، حرف زدن، پرسیدن، بررسی و ارزیابی را در بر می گیرد. زبان آموزان خارجی با وجود صرف سالیان متمادی در پروراندن و کسب توانائی ها و قابلیت های زبانی شاید همگی در بعضی از مواقع یاّس و نا امیدی بسیارجدی در ناتوانی از شرکت و همراهی خود درترجمه شفاهی را تجربه کرده اند. از آنجائی که انتقال پیام نقش بسیار مهمی در ترجمه شفاهی ایفا می کند بنابراین دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی باید معنی و مفهوم پیام را بدرستی دریابند و یا از استراتژیهائی بهره ببرند تا فقدان دانش زبانی خود درترجمه شفاهی را پوشش دهند. بر این اساس هدف مطالعه حاضر بررسی انواع استراتژیهائی است که دانشجویان درمقطع کارشناسی مترجمی درهنگام ترجمه شفاهی بکار می برند و اینکه آیا رابطه معنی داری مابین تمرین و تکرار فایل های معتبر صوتی و استفاده ازاستراتژیهای ارتباطی وجود دارد. بدین منظور برای سی و چهار دانشجوی ترم آخرمترجمی زبان انگلیسی اخبار انگلیسی ضبط شده از شبکه سی ان ان در آزمایشگاه زبان پخش شد و عملکرد این دانشجویان بمدت سه هفته ضبط شد و سپس مححق با گوش کردن به فایل های صوتی ضبط شده بر اساس مدل 1977 تارون این استراتژیها را استخراج کرد. درمرحله بعدی از دانشجویان خواسته شد تا در منزل روزانه به فایل های صوتی تافل(آی بی تی) بمدت پنج تا ده دقیقه چهار یا پنج بار در طول هفته بمدت دو ماه گوش کنند. بعد از دو ماه همان اخبار دوباره در آزمایشگاه زبان بمدت سه هفته پخش شد و دوباره عملکرد دانشجویان ضبط شد تا محقق با مقایسه این دو مرحله دریابد که آیا دفعات استفاده شده از استراتژیهای ارتباطی تغییر کرده و آیا گوش کردن به فایل های صوتی معتبر تعداد دفعات استفاده از استراتژی ها را تحت تاثیر قرارداده است. با وجود ناآگاهی از استراتژی های ارتباطی، دانشجویان از آنها در ترجمه شفاهی استفاده کردند. و درنهایت نتایج آماری رابطه معنی داری را مابین تمرین و تکرار فایل های معتبر صوتی و استفاده از استراتژی های ارتباطی نشان داد.

تاثیر دو نوع از انواع ایدئولوژی بر نوع ترجمه دانشجویان کارشناسی مترجمی انگلیسی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    سیده ونوس صبح گل     فروزان دهباشی شریف

این پایان نامه تلاشی بود برای سنجش ارتباط بین تمایلات ایدئولوژیک مترجمان با روش ترجمه ای که بر می گزینند. طرح این پروژه توصیفی، رابطه ای، مقایسه ای و مبتنی بر تحقیق است. یک آزمون ایدئولوژی و یک تست ترجمه برای تعیین نوع ایدئولوژی (لیبرال یا محافظه کار) و نوع ترجمه انتخابی (از بین سه نوع ترجمه تحت اللفظی اصلاح شده، معناگرا و ارتباطی) از 71 دانشجوی ترم 7 دانشگاه آزاد واحد مرکز گرفته شد. نتایج این تحقیق نشان داد که 5/20 درصد از دانشجویانی که تمایلات لیبرالی نشان داده بودند، ترجمه تحت اللفظی اصلاح شده، 8/53 درصد آنها ترجمه معناگرا و 6/25 درصد آنها ترجمه ارتباطی را انتخاب نمودند. در میان محافظه کاران، 10 در صد ترجمه تحت اللفظی اصلاح شده و 90 درصد ترجمه معناگرا را انتخاب کردند. گرچه بنظر می رسید که لیبرال ها انعطاف بیشتری در انتخاب روشهای گوناگون ترجمه داشتند، ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که هیچ ارتباط معنی داری بین تمایلات ایدئولوژیک دانشجویان کارشناسی مترجمی دانشگاه آزاد واحد مرکز با روش ترجمه انتخابی آنها وجود ندارد.

تاثیر جستجو در وبلاگ برمیزان یادگیری لغات دانش آموزان سطح متوسط
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    زهره قاسمی گرمخانی     حمید مرعشی

وجود کامپیوتر این امکان را به زبان آموزان میدهد که به میزان گسترده ای از اطلاعات از طریق اینترنت دسترسی داشته باشند و همچنین آنها را قادر میسازد که از این اطلاعات استفاده کنند.تاثیرکامپیوتر بر تمام جوانب آموزش که شامل یادگیری زبان نیز می باشد منجر به رشد یادگیری زبان به کمک کامپیوتر شده است. هدف از این تحقیق سعی در بررسی تاثیر جستجو از طریق وبلاگ بر یادگیری لغت زبان آموزانی بوده است که زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجی در محیط زبان خارجی می آموزند. برای انجام این تحقیق، 60 زبان آموز سطح متوسط از موسسه? سرورتهران از بین 90زبان آموزی که درکلاسهای این موسسه شرکت کرده بودند از طریق آزمون pet انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل تقسیم شدند. در هر گروه مطالب یکسان برای مقایسه عملکرد هر دو گروه تدریس شد در حالی که آموزش گروه آزمایشی از طریق وبلاگ بوده است و آموزش گروه کنترل محدود به متون برگه ای کتاب بوده است. در انتهای آموزش، آزمونی از هر دو گروه به منظور سنجش یادگیری لغات تدریس شده گرفته شد که نمره حد متوسط دو گروه از طریق آزمون تی مستقل مقایسه شد. نتیجه تحقیق به این معنا بود که جستجو از طریق وبلاگ تاثیر بیشتری در یادگیری لغت زبان آموزان نسبت به تدریس کلاسی داشته است.

تاثیر نگارش گروهی بر مهارت نوشتاری زبان آموزان
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1390
    ویکتوریا صادقی     شعله کلاهی

در این تحقیق محقق برآن است تا نقش نگارش گروهی را بر توسعه مهارت نوشتاری زبان آموزان مورد بررسی قرار دهد. هدف این تحقیقی یافتن راهی عملی به منظور بهبود این مهارت در میان زبان آموزان می باشد. تحقیق در میان 214 شرکت کنده ی اولیه در جهاد دانشگاهی زبان به اجرا در آمد که طی دو مرحله آزمون toefl و twe ابتدا 150 و سپس 128زبان آموز به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند.

مقایسه ی سظح خوانایی کتابهای درسی رشته ی مترجمی زبان انگلیسی و ترجمه ی آنها به زبان فارسی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    الهه شیروانی     شعله کلاهی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی سطح خوانایی کتابهای درسی رشته ی مترجمی نوشته شده به زبان انگلیسی و ترجمه فارسی آنها با استفاده از فرمول پیشناهدی گانینگ است. پیکره ی اصلی این پژوهش را 5 کتاب اصلی رشته ی مترجمی و ترجمه ی فارسی نها تشکیل می دهند. تعداد کل 284 نمونه متن از پیکره ی پژوهش انتخاب شده که 142 نمونه ی آن را نمونه ی انگلیسی و 142 نمونه ی دیگر را ترجمه ی همان متون تشکیل داده است. بعد از گذراندن مرحله ی تحلیل داده ها و محاسبه ی عدد فاگ مشخص شد که مینگین عدد فاگ کتابهای انگلیسی 16/4 و این عدد برای کتابهبی ترجمه شده 20/1 می باشد. بالا رفتن عدد فاگ نشانگر پایین آمدن سطح خوانایی می باشد. نتایج نهایی این پژوهش نشان می دهند که کتابهبی درسی رشته ی مترجمی که از زبان انگلیسی به فارسی برگردانده شده اند، از میزان خوانایی کمتری برخوردارند.

بررسی استراتژیهای به کار گرفته شده در ترجمه انگلیسی اشعار سهراب سپهری بر اساس چارچوب نظری لفور
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    ماهگل امامیان شیراز     شعله کلاهی

در بحث تر جمه ی شعر یکی از بحث برانگیزبرین موضوعات ترجمه ی شغر است. هدف اصلی پژوهش حاضر تطبیق اشعار سهراب سپهری، شاعر معاصر ایرانی، با مدل پیشنهادی ترجمه ی شعر لفور 1975 است و هدف نهایی یافتن بیشترین استراتژی بکار رفته توسط مترجمان است. پیکره ی اصلی این پژوهش شامل 34 شعر سهراب برگرفته از 3 کتاب است که 3 مترجم ایرانی این اشعار را ترجمه کرده اند.بعد از گذراندن مرحله ی تحلیل داده ها و محاسبه ی میزان فراوانی هر استراتژی مشخص شد که استراتژی دوم لفور که همان ترحمه ی تحت اللفظی است با میزان فراوانی 63 درصد بیشترین کاربرد را برای مترجمان ایرانی داشته است. نتایج نهایی نشان می دهند که هر 3 مترجم به ترجمه ی لغت به لغت اشعار اکتفا کرده اند.

بررسی تفاوتاثیرریکست(به عنوان یک بازخورد اصلاحی) بر مهارت گفتاری زبان آموزان برون گرا و درون گرا
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    مریم شریعتی فر     شعله کلاهی

هدف از انجام این مطالعه بررسی تفاوتتاثیر recast بر مهارت گفتاری زبان آموزان برون گرا و درون گرا بوده است. به منظور دستیابی به هدف این تحقیق 32 نفر از زبان آموزان آموزشگاه زبان سرا در خرم آباد از میان 60 زبان آموز بر اساس نتایج به دست آمده از آزمون استاندارد انگلیسی pet انتخاب شده و در دو گروه آزمایشی برون گرا ودرون گرا بر اساس نتایج به دست آمده از پرسشنامه شخصیتی آیزنک قرار گرفتند. در هر دو گروه محتوای مشخص شده طی 16 جلسه توسط پزوهشگر/ مدرس تدریس شد و خطاهای زبان آموزان در هر دو گروه با recast تصیح گردید. در ابتدا و انتهای دوره پیش آزمون و پس آزمونی از هر دو گروه گرفته شد و با استفاده از آزمون مستقل تی میانگین نمرات دو گروه مقایسه شد که منجر به رد فرضیه صفر گشت و نتیجه گرفته شد که recast بر مهارت گفتاری زبان آموزان برون گرا تاثیر بسزایی داشته است.

مقایسه ی تاثیر خواندن گسترده و خواندن نقادانه بر روی درک مطلب دانش آموختگان درون گرا و برون گرا
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    بهنام نودشه     شعله کلاهی

این تحقیق بر روی مقایسه ی تاثیر خواندن گسترده و خواندن نقادانه بر روی درک مطلب دانش آموختگان برون گرا ودرون گرا تمرکز دارد.در آغاز تحقیق آزمون طراحی شده توسط محقق به 30 نفر از دانش آموزان پیش دانشگاهی که ویژگی هایی شبیه به شرکت کنندگان تحقیق را داشتند به منظور پایش کردن آزمون داده شد سپس آزمون پایش شده به 140 نفر از دانش آموزان داده شد و120 نفر دانش آموخته که نمره هایشان یک اختلاف معیار بالا و پایین تر از میانگین بود به صورت تصادفی انتخاب شدند. آنها همچنین به آزمون شخصیتی درون گرایی آیزنک جواب داده اند. در این تحقیق دانش آموختگان به طور کلی به چهار زیر گروه تقسیم می شوند 30 دانش آموز درون گرا و30 دانش آموز برون گرا تحت تاثیر خواندن گسترده قرار می گیرند و 30 دانش آموز درون گرا و 30 دانش آموز برون گرا تحت تاثیر خواندن نقادانه قرار می گیرند.نمره های میانگین چهار گروه در آزمون نهایی محاسبه شد و anova دو سویه انجام شد تا چهار فرضیه مورد مطالعه بررسی شوند. نتایج نشان دادند دانش آموختگان به طور کلی در حالت خواندن نقادانه در مقایسه با خواندن گسترده بهره ی بیشتری می برند.گروه درون گرا در دریافت خواندن نقادانه عملکرد بهتری داشت با این وجود تفاوت چشم گیری بین دو زیر گروه شخصیتی در حالت خواندن گسترده وجود نداشت.

رویه های به کارگرفته شده در ترجمه واژگان نوساخته در متون اقتصادی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
    بهاره مولوی     شعله کلاهی

ترجمه نوواژگان بی شک یکی از دشوارترین حوزه های ترجمه به شمار می رود. وجود این عناصر در متن مبدا، مترجم را در انتخاب معادل مناسب در متن مقصد با مشکل مواجه میکند. هدف از این تحقیق، بررسی راهبردهایی است که مترجمان در برخورد با نوواژگان در ترجمه متون اقتصادی به کار میگرند تا ترجمه روان تر و قابل فهم تر باشد. این تحقیق همچنین بر آن است تا مقایسه ای از پربسامدترین راهبردهای

تفاوت نیمکره های غالب مغز بر کیفیت ترجمه
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1391
    شهرزاد دهقان مشتقین     کوروش عاکف

چکیده این تحقیق در جهت بررسی تفاوت بارز میان نیمکره ی غالب چپ و راست مغز بر کیفیت ترجمه متون ادبی و مطبوعاتی انگلیسی به فارسی دانشجویان مترجمی انجام شده است. به این منظور یک آزمون تخصصی خلاصه شده ی تافل و دو آزمون ترجمه متون ادبی و مطبوعاتی و یک پرسشنامه ی تسلط نیمکره ی مغزی میان 131 دانشجوی ایرانی ترم آخر دوره کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که به صورت تصادفی انتخاب شدند، اجرا شد. بعد از هماهنگ کردن بر اساس سطح تخصصی زبان، تعداد شرکت کنندگان به 71 نفر (10 زن و 61 مرد) کاهش یافت. سپس آنها به 2 گروه مساوی بر اساس شیوه غالب ادراکشان یعنی نیمکره ی غالب چپ و راست مغزی تقسیم شدند. به منظور آگاهی از اینکه آیا میان عملکرد ترجمه دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد یا خیر، به شرکت کنندگان یک تست ترجمه داده شد. ترجمه ها با استفاده از مدل ودینگتون ارزیابی گردید. نتایج حاصله با استفاده از آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت معناداری میان نیمکره ی غالب چپ و راست مغز و کیفیت ترجمه متون ادبی و مطبوعاتی انگلیسی به فارسی دانشجویان مترجمی وجود نداشت. در حقیقت این تحقیق نشان داد که غالب بودن نیمکره ی چپ و راست مغز عامل بارز تعیین کننده ای برای کیفیت ترجمه دانشجویان نبود

بررسی میزان وفاداری دوترجمه ازکتاب پیرمردودریا باتوجه به مولفه معنایی منطقی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    سارا مسلم آذرقلعه جوقی     فروزان دهباشی شریف

هدف تحقیق کنونی بررسی میزان وفاداری دوترجمه فارسی ازرمان"پیرمردودریا" با توجه به مولفه معنایی منطقی لارسون(2005) است که متشکل از مفاهیم معنایی رویداد، اسناد، چیزورابطه می باشد. زمانی دومترجم وفاداربه شمارمی رفتندکه معنای ضمنی رابه لحاظ فرهنگی وزبانی تصریح سازند.ازآنجایی که این تحقیق ،یک تحقیق موردی، مقایسه ای، توصیفی و متن-محور تلقی می شددرنتیجه محقق پس ازانتخاب 150جمله ازکتاب اصلی که حاوی تمامی مولفه های معنایی منطقی بودبه مقایسه ومقابله هرمولفه معنایی باتوجه به معادل های ترجمه آنها پرداخت. سپس، 37جمله راازمیان 150جمله فوق به منظوریافتن 4 مولفه معنایی از جمله رویداد، اسناد، چیزورابطه انتخاب کرد. داده ها بااستفاده از (برنامه آماری)spss18 به همراه یک برنامه اینترنتی موردتحلیل قرارگرفتندکه به محقق کمک کردتایافته های خودرااعتباربخشد.همچنین،محقق ازطریق تجزیه تحلیل مولفه ای متن انتخاب شده میزان همبستگی درتصریح معنای ضمنی دوترجمه فارسی راموردارزیابی قرارداد.ازآنجایی که میزان همبستگی بیشتراز0.62 بودمحقق ،به این نتیجه رسیدکه هردوترجمه به معنای متن مبداوفاداربودند.اما ترجمه نخست(آشا) درجه بیشتر ازوفاداری راازدیدگاه معنامحور درارتباط باسه جزمولفه معنا محور ازمیان چهار اجزای آن نسبت به ترجمه دوم (دریابندری )به نمایش گذاشت:رویداد(05/54%<86/64%)،اسناد(95/45%<67/75%)، چیز (83/37<78/83%) وهیچ گونه اختلافی درجزمولفه رابطه یافت نشد(97/72).بادرنظرگرفتن تمامی مولفه های معنایی منطقی میزان تصریح سازی درترجمه آشابرابر بودبا 73.64%درحالیکه میزان تصریح سازی درترجمه دریابندی برابربودبا52.70% ..

بررسی مقایسهای 2 روش تدریس در نوشتار کلاسهای ضمن خدمت کارمندان بانک
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    معصومه ابراهیمی موقر     عبداله برادران

از میان 90 پرسنلی که در بانک هستند 60 نفر بعد از برگزاری تست پت انتخاب شدند. و به دو گروه 30 نفری جدا شدن.برای اطمینان از یکنواختی نوشتار انها بخش 2 و 3 پت برگزار شد..تی تست و میانگین انها بدست امد.بعد از 10 جلسه اموزش که در هر گروهی جدا انجام شد. یکی به روش پراسس و دیگری پراداکت محور اموزش انجام شد.بعد از اتمام دوره گروهی که روی انها پراسس انجام شده بود عملکرد و تفاوت معناداری داشتند.

بررسی مقایسه ای خواندن داستان های کوتاه و خواندن کار محور بر درک مطلب دانش آموزان ایرانی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    طناز جلایر     مونا خبیری

هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه ای تاثیر خواندن داستانهای کوتاه و خواندن کار محور بر خواندن و درک مطلب دانش آموزان ایرانی است. این بررسی در دو ترم جداگانه انجام پذیرفته است و به منظور دستیابی به هدف این تحقیق، در ابتدای هر ترم 30 دانش آموزمتوسط مرد و زن ( بین سنین 40-15) از بین 60 داوطلب بر اساس نتایج به دست آمده در آزمون پایلوت شده پت انتخاب شده و به منظور خواندن کار محور برای ترم اول به مدت 16 جلسه و خواندن داستانهای کوتاه در ترم دوم به مدت 16 جلسه در دو کلاس متشکل از 15 نفر قرار داده شدند. در انتهای هر دوره، پس آزمون درک مطلب پایلوت شده ای بر گرفته از پت به هر دو گروه ارائه گردید و با استفاده از آزمون مستقل تی، میانگین نمرات دو گروه مقایسه شد که منجر به رد فرضیه صفر گشت و نتیجه گرفته شد که خواندن کار محور تاثیر بیشتری نسبت به خواندن داستانهای کوتاه بر درک مطلب دانش آموزان داشته است

"بررسی تفاوت دو گروه درون گرا و برون گرا در میزان استفاده از روش های یادگیری زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی"
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    زهرا عطارد     شعله کلاهی

استفاده از روش های یادگیری زبان توسط زبان اموزان زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی موتر بوده است. میزان استفاده از این روش ها بر اساس سبک های متفاوت شخصیتی زبان اموزان متفاوت است.یکی از این سبک ها برون گرایی و درون گرایی است.تحقیق حاظر جهت بررسی موضوعات زیر طراحی شده:ایا به لحاظ اماری تفاوت قابل توجهی میان دو گروه زبان اموزان زن درون گرا و برون گرا در میزان استفاده از روش های یادگیری زبان وجود دارد یا خیر؟ایا تفاوتی در این دو گروه در میزان استفاده از زیر شاخه های روش های یادگیری زبان وجود دارد یا خیر؟ ازمون pet جهت هماهنگ سازی زبان اموزان برای 80 زبان اموز استفاده شد .تست شخصیتی مایرز-بریگز(mbti)جهت گروه بندی درون گرا و برون گرا و ازمون تشخیص روش های یادگیری(sill) برگزار شد.برای ازمایش فرضیه ها از t-test وجهت ارزیابی زیر شاخه های روش های یادگیری از manova استفاده شد.به طور تفاوت قابل ملاحظه ای در میزان استفاده از روش های یادگیری در دو گروه درون گرا و برون گرا ملاحظه شد. علاوه بر ان تفاوت قابل ملاحظه ای در روش های یادگیری اجتماعی -شناختی و فرا شناختی ملاحظه گردید.

بررسی اثر آموزش متقابل از لحاظ پیش بینی ، پرسش ، روشن ساختن و خلاصه کردن در درک خواندن دانش آموزان مقطع متوسطه
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    عباس صادق خانی     شعله کلاهی

مطالعه حاضر تلاش به منظور بررسی اثر آموزش متقابل ازلحاظ پیش بینی ، پرسش ، روشن ساختن ، و خلاصه کردن در درک خواندن دانش آموزان مقطع متوسطه بود. برای آزمودن فرضیه صفر، 60 نفر از دانش آموزان پسر دبیرستانی ایرانی در مدرسه ایزدی با محدوده سنی 12- 20 سال به صورت تصادفی به دو گروه تجربی و کنترل تقسیم شدند. نمونه آزمون تی مستقل به منظوربررسی همگنی بین دو گروه اجرا شد.درمان ،12جلسه (90 دقیقه ای) به طول انجامید، که به آموزش خواندن اختصاص داده شد.گروه تجربی به شکل آموزش در استراتژی های پیش بینی، پرسش، روشن ساختن، و خلاصه کردن تحت درمان قرارگرفت در حالی که گروه شاهد براساس آموزش خواندن بر اساس عادات سنتی خواندن در مدرسه تحت اموزش قرارگرفت. پژوهش از طرح پس آزمون استفاده کرد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نمونه آزمون تی مستقل نشان داد که تفاوت معنی داری بین عملکرد دو گروه تجربی و شاهد وجود دارد. نتایج نشان داد که آموزش متقابل به لحاظ پیش بینی، سوال کردن، روشن ساختن، و خلاصه کردن اثر قابل توجهی بر درک خواندن دانش آموزان مقطع متوسطه دارد .

تاثیر مقایسه ای بازسازی cloze tasks بصورت گروهی و انفرادی روی یادگیری افعال دوقسمتی انگلیسی،در دانش اموزنی که زبان انگلیسی را به عنوان زبان خارجی فرا میگیرند
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    مژگان نیازمندمشتاق     بهدخت مال امیری

هدف از انجام این مطالعه،مقایسه تاثیر بازسازی cloze tasks بصورت گروهی و انفرادی روی یادگیری افعال دو قسمتی انگلیسی بوده است.پس از مطالعه بر روی دو گروه از دانش اموزان مشخص شد که بازسازی cloze tasks بصورت گروهی تاثیر بسزایی در یادگیری افعال دو قسمتی انگلیسی داشته است.

بررسی ارتباط میان راهبردهای شناختی و فراشناختی و توزیع خطاهای واژگانی در ترجمه متون ادبی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
    نرجس حسنی مقدم     مسعود سیدمطهری

این پژوهش به منظور بررسی ارتباط میان سطح راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی با توانایی ترجمه متون ادبی توسط دانشجویان ایرانی مقطع کارشناسی ارشد، رشته مترجمی زبان انگلیسی انجام شد. این تحقیق همچنین در پی یافتن آن بود که آیا میزان بکارگیری این دو راهبرد میتواند کیفیت ترجمه ادبی از انگلیسی به فارسی را بطور قابل ملاحظه ای پیش بینی نماید یا خیر. پژوهش حاضر بر مبنای توصیفی – مقایسه ای انجام گرفت. پرسشنامه شناختی و فراشناختی آکسفورد روی ?? دانشجوی ایرانی رشته مترجمی زبان انگلیسی به منظور تعیین میزان بکارگیری آنها از این دو راهبرد اجرا و سپس از آنها خواسته شد که یک قطعه متن ادبی را از انگلیسی به فارسی ترجمه کنند. تعداد خطاهای واژگانی در ترجمه شرکت کنندگان، طبق نظریه خطاهای واژگانی نیومارک و توسط سه مصحح محاسبه شد. جهت پاسخ به سوالات مطرح شده در این پایان نامه، داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss (نسخه 20) و از طریق تحلیل های همبستگی و واگشتی مقایسه شدند. نتایج تحقیق نشان داد که از نظر آماری، ارتباط معناداری میان راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی و توزیع خطاهای واژگانی در ترجمه متون ادبی وجود دارد. علاوه بر این، نتایج تحلیل های واگشتی بیانگر آن بود که تعداد خطاهای واژگانی در ترجمه ادبی می تواند به طور قابل توجهی به وسیله میزان راهبردهای یادگیری شناختی و فراشناختی پیش بینی شود.

بررسی استراتژی های ادب در برگردان کنش های تهدید کننده چهره انگلیسی به فارسی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    مهرداد جاجانی     منصور فهیم

toury (1978:200) believes that translation is a kind of activity which inevitably involves at least two languages and two cultural traditions. being polite while asking for something takes place differently in different cultures and languages, therefore various strategies may be applied for making requests and also translation of them in order not to disturb or threaten the face or better to say independency of hearer. the core aim of study is to describe shifts of politeness strategies in translation of indirect requests from english to persian. therefore, the researcher provided 20 indirect requests for 40 male and female participants who were studying ma in english and asked them to translate the items. items were from 5 different english movies and the researcher analyzed the translations one by one to see what are the shifts in politeness strategies, happened in translation of the requests. results and findings showed that shift from one strategy to another is not so common and it did not take place in most of the translations. the most common shift was shift from giving deference (gdff) into apologize (apg) with a frequency of 20 cases. in addition, there were other shifts but their frequency were very low. moreover, there was shift from negative politeness strategy to positive politeness strategy. this shift happened in translation of be pessimistic (pess) strategy into being optimistic(opt) which is a subcategory of positive politeness.

ارتباط بین عزت نفس، خود باوری و درک مطلب فراگیران زبان انگلیسی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    اعظم عبداللهی     شعله کلاهی

هدف محقق از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی عزت نفس، خود مختاری و درک مطلب فراگیران زبان انگلیسی و همچنین بررسی تفاوت عزت نفس و خود مختاری برای پیش بینی درک مطلب فراگیران بود. برای رسیدن به این منظور از صد و بیست و یک نفراز دانشجویان رشته ی مترجمی زبان انگلیسی و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که در مقطع کارشناسی کارشناسی مشغول به تحصیل بودند خواسته شد که به دو پرسشنامه عزت نفس و خود مختاری و آزمون درک مطلب پاسخ بدهند. تمامی آزمون ها به زبان انگلیسی برگزار شد. زمان اختصاص داده شده برای هر آزمون ذکر شدهچهل و پنج دقیقه بود و هر یک در جلسات مختلف برگزار شدند. نتایج حاصل از تحلیل داده ها ی این سه آزمون نشانگر وجود ارتباطی معنادار بین عزت نفس، خود مختاری و درک مطلب بود. به علاوه تجزیه و تحلیل رگرسیون داده ها نشان داد که خود مختاری فراگیران زبان انگلیسی می تواند به طور چشمگیری درک مطلب آنها را پیش بینی کند.

بررسی استفاده از الگوی زوآرت در ترجمه رمان ها از انگلیسی به فارسی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1391
    آزیتا موسوی     شعله کلاهی

یکی از مفاهیم بحث برانگیز در حیطه مطالعات ترجمه، تبدیل در ترجمه است. مطالعه اخیر در نظر دارد فراوانی استفاده از تبدیل های مدولاسیون و جهش در ترجمه رمان ها از انگلیسی به فارسی از دیدگاه لوون زوآرت بررسی کند. با این نظر که فقط دو نوع از تبدیل ها مورد مطالعه قرار گرفته اند: مدولاسیون (سبکی و معنایی) ، جهش (حذف، اضافه و تغییر معنایی). پیکره این مطالعه دو رمان انگلیسی به نام های جین ایراز شارلوت برونته و خانم دالوی از ویرجینییا و ولف و دو ترجمه از هر کدام از آنها است. صدو هفتاد بن ترجمه (transeme) منتخب که به طور اتفاقی از هر کدام از رمان ها تعیین و با سیصد و چهل بن ترجمه ترجمه شده فارسی مقایسه شدند. برای اثبات پایایی داده ها در این تحقیق از سه مترجم مجرب برای کدگذاری (inter coeder reliability) بن ترجمه ها استفاده شد. با توجه به بن ترجمه و سربن ترجمه های متن مبدا و مقصد، فراوانی تبدیل ها، مدولاسیون (سبکی و معنایی) و جهش (حذف، اضافه و تغییر معنایی) محاسبه شدند. توافق نود درصدی، نتیجه متقاعد کننده آماری بوده است. قسمت هایی که تبدیل صورت نگرفته نیز شمارش شده اند. تحلیل داده ها نشان داد که تبدیل های استفاده شده در جین ایر ترجمه افشار نسبت به ترجمه بهرامی حران بیشتر است. به طور مشابه، در خانم دالوی هم کیهان نسبت به طاهری از تبدیل های بیش تری استفاده کرده است. به طور کلی این طور می توان گفت که مترجمین ایرانی تقریباً نیمی از انتقال متن اصلی را با تبدیل ها انجام می دهند که جهش از بیشترین بسامد برخوردار است.

بررسی ترجمه فارسی چشم براه گودو بر اساس مدلهای ارزشیابی جولیان هاوس و مونا بیکر
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
    مهدی واشقانی فراهانی     کورش عاکف

چکیده پایان نامه : کیفیت ترجمه بسان دیگرجنبه های مطالعات ترجمه همواره مقوله ای چالش بر انگیز و مهم بوده است.این بررسی کوشیده است کیفیت ترجمه قطعه ای ادبی از انگلیسی به فارسی رامورد ارزیابی قرار دهد. ترجمه فارسی نمایشنامه "چشم براه گودو" اثر سامویل بکت توسط بهروز حاجی محمدی بر اساس مدلهای ارزشیابی جولیان هاوس(1997) ومونا بیکر (1992)مورد ارزشیابی قرار گرفته است. در این بررسی علاوه بر مدلهای ارزشیابی مزبور از سه مترجم نیز جهت ارزشیابی ترجمه فارسی استفاده شده است. ارزشیابی آنها نیز بر اساس دو مدل فوق صورت گرفته است.حاصل ارزشیابی سه گانه ترجمه متن فارسی نشان داد که مترجم در فرایند ترجمه تحت تاثیر متن مبدا قرار گرفته ودر ارائه ترجمه ای تحت اللفظی موفق عمل کرده است،در حالی که متن اصلی متنی نمایشی است که دارای بازی های کلامی و نگارشی زیاد بوده و متنی است ادبی و نمادین با ارجاعات زیاد به دیگر متون ،که این جنبه های متن به طور دقیق مورد توجه مترجم قرار نگرفته است در نتیجه در انتقال دیگر لایه های معنایی به زبان مقصد کاملا موفق نبوده و ترجمه او مستلزم اصلاح و بازبینی می باشد. نتایج این بررسی نشان داد که مدلهای مورد استفاده مدلهایی کارآمد و کاربردی هستند و مترجمین می توانند از آنها بعنوان ابزار اصلاح ترجمه هایشان قبل از انتشار استفاده کنند. همچنین از مدلهای مزبور می توان در کارگاههای آموزشی و مطالعات ترجمه ،جهت آموزش مترجمین به منظور تولید ترجمه های بهتر ،استفاده کرد.

بررسی ارتباط بین خودباوری، خودمختاری و درک مطلب فراگیران زبان انگلیسی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
    اعظم عبدالهی     شعله کلاهی

هدف محقق از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سه متغیر حودباوری، خود مختاری و درک مطلب فراگیران زبان انگلیسی بود. بدین منظور از 121 نفر از دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی و ادبیات زبان انگلیسی که در مقطع کارشناسی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مشغول به تحصیل بودند خواسته شد تا به دو پرسشنامه خود باوری و خود مختاری و یک آزمون درک مطلب پاسخ بدهند. زمان در نظر گرفته شده برای هر آزمون 45 دقیقه بود. تمامی آزمون ها به زبان انگلیسی بودند. همچنین آزمون ها در سه جلسه مجزا برگزار شدند. نتایج حاصل از داده ها بیانگر ارتباط بین خود باوری، خود مختاری و درک مطلب فراگیران زبان بود. همچنین خود مختاری رابطه محکم تری با درک مطلب داشت.

تاثیر استفاده از نقشه مفهومی بر تفکر انتقادی و یادگیری لغات در یادگیرنده های زبان انگلیسی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
    مریم وزیری سرشک     بهدخت مال امیری

هدف این تحقیق بررسی تاثیر استفاده از نقشه مفهومی بر تفکر انتقادی و یادگیری لغات در یادگیرنده های زبان انگلیسی است. به این منظور 60 زبان آموز دختر در سطح متوسط بر مبنای عملکردشان در آزمون استاندار شده که به منظور همگن سازی دانش آموزان طراحی شده بود انتخاب شدند. شرکت کنندگان به صورت تصادفی به دو گروه 30نفره تقسیم شدند سپس به منظور همگن سازی دانش آموزان در دانش لغات یک آزمون گرفته شد و لغات جدید اقتباس شد. همچنین به منظور همگن سازی دانش آموزان براساس گرایش به تفکر انتقادی یک پرسشنامه تفکر انتقادی برگزار شد. نتیجه تست تی نشان داد که تفاوت چشمگیری میان میانگین نمرات دو گروه وجود ندارد و دو گروه از لحاظ گرایش به تفکر انتقادی همگن هستند. میزان و نحوه تدریس در هر دو گروه یکسان بود و تنها تفاوت این بود که یک گروه با استفاده از نقشه مفهومی و گروه دیگر بدون استفاده از این تکنیک در یادگیری لغات تمرین کردند.در پایان تحقیق, یک آزمون لغت به عنوان پست تست از شرکت کنندگان گرفته شد و نتیجه نشان داد که گروهی که لغات را از طریق نقشه مفهومی یاد گرفته بودند عملکرد بهتری داشته اند نسبت به گروهی که بدون نقشه مفهومی کار کرده اند.علاوه بر آن, در پایان تحقیق پرسشنامه گرایش به تفکر انتقادی دوباره برگزار شد و نتایج دو آزمون در ابتدا و انتهای تحقیق نشان داد که گروهی که از این تکنیک (نقشه مفهومی) استفاده نکردند میزان گرایش به تفکر انتقادی بهتری داشتند نسبت به گروهی که از این تکنیک استفاده کردند. در عین حال با مقایسه میزان گرایش به تفکر انتقادی در گروهی که از تکنیک نقشه مفهومی در ابتداوانتهای تحقیق استفاده کردند روند رو به رشدی را نشان داد

تاثیر مقایسه ای ارزیابی مستمر و دینامیک بر روی فهم شنیداری زبان آموزان انگلیسی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    المیرا شاهین ییلانجقی     شعله کلاهی

فهم شنیداری در زبان انگلیسی همیشه از اهمیت زیادی برخوردار بوده است. هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ارزیابی مستمر و دینامیک بر فهم شنیداری زبان آموزان سطح متوسط بوده است. بدین منظور 90 نفر از دانش آموزان موسسه زبان ایرانمهر شعبه شهرک غرب انتخاب شدند. از تمام شرکت کننده ها تست pet گرفته شد و 60 نفر اتخاب شدند. آنها بطور تصادفی به دو گروه 30 نفره تقسیم شدند. در گروه یک ارزیابی مستمر و در گروه دو ارزیابی دینامیک انجام شد. نتایج عملکرد بهتر گروه دینامیک را در تست پایانی نشان داد. ارزیابی دینامیک میتواند فهم شنیداری زبان آموزان را به مقدار زیادی بهبود بخشد. این روش باید در کلاسهای زبان اجرا شود و نسبت به روشهای سنتی ارجحیت دارد.

تاثیر مقایسه ای آموزش املاء از طریق آواشناسی و فنون به یادسپاری بر یادگیری و به یادآوری واژگان توسط فرا گیران زبان انگلیسی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    رقیه رضاقلی زاده     مونا خبیری

هدف از انجام تحقیق حاضر بررسی تاثیر مقایسه ای آموزش املاء از طریق آوا شناسی و فنون به یادسپاری فرا گیران زبان انگلیسی بر روی یادگیری و به یاد آوری واژگان می باشد.در هر دو گروه محتوای مشخص شده طی 16 جلسه با دو روش گفته شده توسط پژوهشگرتدریس شد .پس از اتمام دوره آموزشی دو پس آزمون ،اولی بلافاصله بعد از اتمام دوره آموزشی به منظور سنجش میزان یادگیری واژگان و دومین پس آزمون دو هفته بعد به منظور سنجش توانایی دانش آموزان در به یادآوری معانی واژگان تدریس شده اجرا شد .تحلیل و بررسی نمرات پس آزمون با استفاده از rm anova انجام گرفت , تفاوتی بین دو روش درعملکرد دو گروه در یادگیری و به یاد آوری واژگان وجود نداشت

رویکرد توصیفی تطبیقی به استراتژیهای حفظ انسجام در ترجمه ی رمان « ناطور دشت » به قلم « جی دی سلینجر » .
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    یاسمین امیرپور     کوروش عاکف

انسجام یکی از مهمترین ویژگی های ایجاد یک متن روان است. مترجم باید با یافتن معادل های مناسب، معنای متن مبدأ را به متن مقصد تا حد امکان کامل منتقل کند. در بررسی حاضر ، پژوهشگر به شناسایی و معرفی متداول ترین استراتژی های به کار رفته در ترجمه ی عناصر دستوری انسجام در رمان "ناطور دشت" اثر"جی دی سلینجر" پرداخته است. این بررسی بر اساس تجزیه و تحلیل مجموعه ای از عناصر دستوری انسجام در انگلیسی و معادل های فارسی شان طبق مدل هلیدی و حسن (1976) گزارش می دهد. در نتیجه گیری بررسی ، تعدادی استراتژی جهت انتقال عناصر دستوری انسجام در انگلیسی به زبان مقصد شناسایی شده اند و همچنین متداول ترین و کم کاربردترین استراتژی های به کار رفته توسط مترجم فارسی مشخص شده اند. متداول ترین استرتژی ، به کارگیری انسجام دستوری با معنای مترادف و کم کاربردترین استراتژی به کارگیری انسجام دستوری با معنای متفاوت بوده است. پژوهشگر نتیجه می گیرد که عناصر دستوری انسجام در انگلیسی و فارسی متفاوت به کار رفته اند و در برخی موارد مترجم ناگزیر به گسترش متن مقصد شده است. به بیان دیگرمترجم به تکرار اطالاعات داده شده در متن می پردازد تا از ابهام و ملالت خواننده جلوگیری کند.

تأثیر ارزیابی پورت فولیو، دیگر ارزیابی و خودارزیابی بر روی مهارت درک مطلب زبان آموزان انگلیسی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
    لیلی جعفری کاردگر     شعله کلاهی

هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر ارزیابی پورت فولیو،دیگرارزیابی و خودارزیابی بر روی مهرت درک مطلب زبان آموزان انگلیسی سطح متوسط بوده است. به منظور دستیابی به هدف این تحقیق، 90 دانش آموز متوسط از میان 120 داوطلب بر اساس نتایج به دست آمده در آزمون پایلوت شده پت و متعقبا آزمون درک مطلب آن انتخاب شده و در سه گروه آزمایشی هر کدام متشکل از 30 نفر قرار داده شدند. در گروه آزمایشی اول، ارزیابی پورت فولیو ،در گروه آزمایشی دوم، ارزیابی توسط همکلاسیها و در گروه سوم،ارزیابی توسط خود دانش آموز طی 15 جلسه تدریس با صرف زمان مساوی، تدریس شد. در انتهای دوره، پس آزمونی به هر سه گروه ارائه گردید و با استفاده از آزمون آنووا، میانگین نمرات سه گروه مقایسه شد که منجر به رد فرضیه صفر گشت و نتیجه گرفته شد که ارزیابی توسط همکلاسیها تاثیر بیشتری نسبت به ارزیابی با روش پورت فولیو و خود ارزیابی بر درک مطلب زبان آموزان داشته است.

مقایسه تاثیر اجرای نمایش و بازگویی داستان بر یادگیری لغت و درک مطلب زبان اموزان
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    عفت قنبری لکموج     بهدخت مال امیری

the purpose of this study was to examine the comparative effect of story retelling and role playing on efl learners’ vocabulary learning and reading comprehension. to carry out the purpose of the study 90 female learners of tabarestan language school located in noshahr were non-randomly selected. they took pet test and among these 90 participants 62 students were selected as homogenous learners. these 62 intermediate learners were the main participants of this study. then they were put into two experimental groups. the focus of the teaching was on reading short stories. thirteen funny short stories were covered during the treatment. these thirteen short stories were taught by the researcher to two experimental groups in 14 sessions. among various tasks two reading tasks were selected namely; story retelling and role playing the story. the participants were assigned randomly to one of two treatment groups. the learners in the first group were asked to retell the short story and in the second group they had role paying based on the short stories in their treatment course. both groups were female learners and the age rang of them was 16-22. they were given two piloted post tests of vocabulary and reading comprehension immediately after treatment sessions. before the treatment two groups were checked to be the same on reading comprehension. the result of manova analyses on the collected data revealed that the use of story retelling and role playing the short story did not have significantly different impact on efl learners’ vocabulary learning and reading comprehension.

تاثیر تدریس استراتژی های تفکر انتقادی بر میل به انجام گفتگو در زبان آموزان سطح متوسط
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1393
    مهدی تیما     شعله کلاهی

هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر آموزش استراتژی های تفکر انتقادی بر میل به گفتگو در زبان آموزان سطح متوسط بوده است. بدین منظور، 60 زبان آموز سطح متوسط از میان 90 نفر بر اساس نتایج به دست آمده در آزمون پایلوت شده pet انتخاب شدند. . این زبان آموزان به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل که هر کدام متشکل از 30 نفر می بود، قرار داده شدند. سپس زبان آموزان هر دو گروه پرسشنامه ای که میزان تمایل آنها به شروع یا انجام یک مکالمه را می سنجد را، تکمیل کردند. این پرسشنامه به عنوان پیش آزمون انجام گردید. سپس شرکت کنندگان گروه آزمایش طی 24 جلسه با استراتژی های تفکر انتقادی آشنا شدند و این روش ها با آنها کار شد. در پایان دوره دو ماهه آموزشی، هر دو گروه مجددا به پرسشنامه سنجش میزان تمایل به شروع مکالمه پاسخ دادند. در پایان با استفاده از آزمون مستقل تی، میانگین نمرات دو گروه مقایسه شد که منجر به رد فرضیه صفر گشت و نتیجه گرفته شد که تدریس استراتژی های تفکر انتقادی تاثیر مثبتی بر میل به مکالمه کردن در میان زبان آموزان سطح متوسط دارد

رابطه میان توانایی ساخت جملات مرکب همپایه و ناهمپایه در انشای فارسی وکیفیت ترجمه از انگلیسی به فارسی در میان دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1392
    مرضیه خلیلی     مسعود سیدمطهری

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان توانایی ساخت جملات صحیح مرکب همپایه و ناهمپایه در انشای فارسی و کیفیت ترجمه متون غیر ادبی از انگلیسی به فارسی در میان دانشجویان مترجمی زبان انگلیسی بوده است. به همین منظور پس از تعیین یک گروه یکسان از دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی (از لحاظ دانش عمومی زبان انگلیسی) در دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشجویان در دو امتحان تست ترجمه غیر ادبی از انگلیسی به فارسی و تست انشای فارسی شرکت کردند. نتایج این پژوهش نشان داد که رابطه مهمی میان میان توانایی ساخت جملات صحیح مرکب همپایه و ناهمپایه در انشای فارسی و کیفیت ترجمه متون غیر ادبی از انگلیسی به فارسی در میان دانشجویان کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی وجود دارد.

تأثیر تدریس متناوب بر یادگیری دستور زبان انگلیسی فراگیران
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی 1392
    لیلا ُصفری     شعله کلاهی

هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر آموزش متناوب بر پیشرفت یادگیری گرامر زبان آموزان بوده است. بدین منظور، 60 زبان آموز سطح پیش ازمتوسطه از میان 90 نفر بر اساس نتایج به دست آمده در آزمون پایلوت شده ket انتخاب شدند. این زبان آموزان به طور تصادفی در دو گروه شامل یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل هر کدام متشکل از 30 نفر قرار داده شدند. سپس زبان آموزان هر دو گروه درآزمون گرامر معلم ساخته که به عنوان پیش آزمون برگزار شد شرکت کردند. در هر دو گروه، زبان آموزان از عنوانهای مشابه در مدت زمان تدریس مشابه بهره مند شدند. تنها تفاوت بین دو گروه این بود که در گروه آزمایشی از مدل متناوب تدریس استفاده شد. در انتهای دوره، آزمون گرامر معلم ساخته دیگری از مطالب تدریس شده در طول دوره ی آموزش برای بار دیگر اما به عنوان پس آزمون بین زبان آموزان هر دو گروه برگزار شد و با استفاده از آزمون مستقل تی فرضیه موجود در این مطالعه رد شد بدین معنی که استفاده از آموزش به روش متناوب بر یادگیری گرامر زبان آموزان تاثیر قابل ملاحظه داشت.

بررسی ترجمه بینانشانه ای رمان به فیلم "برباد رفته" بر اساس مدل سجودی
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1393
    سولماز مهدوی     شعله کلاهی

هدف از این تحقیق بررسی بینانشانه ای رمان بر باد رفته- پیش متن - با فیلم اقتباسی آن - فرامتن - به منظور انجام یک مطالعه تطبیقی بین دو سیستم نشانه ای زبان و سینما می باشد تا مشخص شود که چگونه تغییرات و تفاوت های پیش متن و فرا متن با دو سیستم نشانه ای متفاوت برفرایند اقتباس تاثیرگذار است.

بررسی کاربردراهکارهای ترجمه برروی ترجمه ادبی استعاره، تشبیه و تلمیح بیست داستان کوتاه
   پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی 1394
    دنیا سعیدی زند     شعله کلاهی

بررسی راهکارهای ترجمه نیومارک بر روی ترجمه ادبی استعاره تشبیه و تلمیح بیست داستان کوتاه از زبان فارسی به انگلیسی