بررسی استفاده از الگوی زوآرت در ترجمه رمان ها از انگلیسی به فارسی

پایان نامه
چکیده

یکی از مفاهیم بحث برانگیز در حیطه مطالعات ترجمه، تبدیل در ترجمه است. مطالعه اخیر در نظر دارد فراوانی استفاده از تبدیل های مدولاسیون و جهش در ترجمه رمان ها از انگلیسی به فارسی از دیدگاه لوون زوآرت بررسی کند. با این نظر که فقط دو نوع از تبدیل ها مورد مطالعه قرار گرفته اند: مدولاسیون (سبکی و معنایی) ، جهش (حذف، اضافه و تغییر معنایی). پیکره این مطالعه دو رمان انگلیسی به نام های جین ایراز شارلوت برونته و خانم دالوی از ویرجینییا و ولف و دو ترجمه از هر کدام از آنها است. صدو هفتاد بن ترجمه (transeme) منتخب که به طور اتفاقی از هر کدام از رمان ها تعیین و با سیصد و چهل بن ترجمه ترجمه شده فارسی مقایسه شدند. برای اثبات پایایی داده ها در این تحقیق از سه مترجم مجرب برای کدگذاری (inter coeder reliability) بن ترجمه ها استفاده شد. با توجه به بن ترجمه و سربن ترجمه های متن مبدا و مقصد، فراوانی تبدیل ها، مدولاسیون (سبکی و معنایی) و جهش (حذف، اضافه و تغییر معنایی) محاسبه شدند. توافق نود درصدی، نتیجه متقاعد کننده آماری بوده است. قسمت هایی که تبدیل صورت نگرفته نیز شمارش شده اند. تحلیل داده ها نشان داد که تبدیل های استفاده شده در جین ایر ترجمه افشار نسبت به ترجمه بهرامی حران بیشتر است. به طور مشابه، در خانم دالوی هم کیهان نسبت به طاهری از تبدیل های بیش تری استفاده کرده است. به طور کلی این طور می توان گفت که مترجمین ایرانی تقریباً نیمی از انتقال متن اصلی را با تبدیل ها انجام می دهند که جهش از بیشترین بسامد برخوردار است.

منابع مشابه

هنجارهای اجتماعی فرهنگی در ترجمه کنایه در رمان های سیاسی انگلیسی: بررسی موردی رمان های 1984و مزرعه حیوانات نوشته جورج اورول

هدف این مطالعه بررسی هنجارهای اجتماعی فرهنگی ای است که در ترجمه کنایه از زبان انگلیسی به فارسی استفاده میشوند و به طور اخص به اهمیت و ارتباط این هنجارهای اجتماعی فرهنگی در انتقال کنایه و به دنبال آن مضمون و شخصیت های یک رمان سیاسی بپردازد .به این منظور دو رمان سیاسی از جورج اورول : قلعه حیوانات و 1984 بررسی شدند.جملات کنایه دار این رمان ها جمع آوری و بر اساس طبقه بندی بارب (1995) به دو دسته کنا...

15 صفحه اول

بررسی هنجارهای اجتماعی فرهنگی در ترجمه کنایه و توزیع ابزارهای ایجاد کنایه استفاده شده توسط نویسندگان فارسی و انگلیسی

این مطالعه دو هدف عمده دارد:اول اینکه هنجارهای اجتماعی فرهنگی ای که در ترجمه کنایه از انگلیسی به فارسی استفاده می شوند را تعیین کند و به طور اخص به اهمیت و ارتباط این هنجارهای اجتماعی, فرهنگی در انتقال کنایه و به دنبال آن مضمون و شخصیت های یک اثر ادبی بپردازد. هدف دیگر این مطالعه این است که ابزارهای کنایه ای که در ساختار جملات کنایه دار در زبان فارسی و انگلیسی به کار می روند را شناسایی کند و سپ...

15 صفحه اول

برسی رویه های بکار رفته توسط مترجمان فارسی بلندیهای بادگیر در ترجمه لغات فرهنگی

یکی از چالشهای کار مترجمان، ترجمه واژگان فرهنگی است و در دهه های اخیر صاحب نظران رشته ترجمه توجه زیادی را نسبت به جنبه های فرهنگی ترجمه از خود نشان داده اند. به دلیل اهمیت واژگان فرهنگی در ترجمه، تحقیق حاضر بر واژگان فرهنگی در رمان بلندیهای بادگیر اثر امیلی برونته و ترجمه های فارسی آن توسط علی اصغر بهرام بیگی و نگار غلام پور تمرکز داشته است. هدف این تحقیق یافتن بیشترین و کمترین رویه های بکار گر...

راهبردهای ترجمه ی عبارات و اصطلاحات در رمان های ترجمه شده از زبان فارسی به زبان انگلیسی

چکیده همانطور که می دانیم زبان فارسی سرشار از اصطلاحات می باشد تا آنجا که برقراری ارتباط زبانی بدون استفاده از اصطلاحات به راستی بسیار سخت می باشد و اکثریت گویشوران زبان فارسی و یا زبان های دیگر این آرایه ادبی را ناخودآگاه استفاده می کنند. از آنجایی که هر زبان شیوه خاص خو را برای بیان موارد خاص استفاده می کند، یک اصطلاح در یک زبان ممکن است در زبان دیگر موجود نباشد و یا اصطلاح کاملا متفاوتی برا...

مَجاز در ترجمه های انگلیسی به فارسی

هدف از تحقیق حاضر، ابتدا آشنا کردن مترجمان نوآموز با کارکرد مجاز در زبان انگلیسی و راهبرد های ترجم? آن به فارسی و سپس بررسی مسائل مربوط به مقول? مجاز در ترجمه، از جمله مسائل سبک شناختی بود.تحقیق حاضر سعی در پاسخ به دو پرسش داشت: 1) حین ترجم? رمان ها از انگلیسی به فارسی، مترجمان از چه راهبرد هایی برای ترجم? مجاز ها بهره می برند؟، 2) حین ترجم? رمان ها از انگلیسی به فارسی، پر کاربرد ترین راهبرد مو...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}