بررسی مقایسه ای خواندن داستان های کوتاه و خواندن کار محور بر درک مطلب دانش آموزان ایرانی

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی
  • نویسنده طناز جلایر
  • استاد راهنما مونا خبیری شعله کلاهی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1392
چکیده

هدف از انجام این مطالعه بررسی مقایسه ای تاثیر خواندن داستانهای کوتاه و خواندن کار محور بر خواندن و درک مطلب دانش آموزان ایرانی است. این بررسی در دو ترم جداگانه انجام پذیرفته است و به منظور دستیابی به هدف این تحقیق، در ابتدای هر ترم 30 دانش آموزمتوسط مرد و زن ( بین سنین 40-15) از بین 60 داوطلب بر اساس نتایج به دست آمده در آزمون پایلوت شده پت انتخاب شده و به منظور خواندن کار محور برای ترم اول به مدت 16 جلسه و خواندن داستانهای کوتاه در ترم دوم به مدت 16 جلسه در دو کلاس متشکل از 15 نفر قرار داده شدند. در انتهای هر دوره، پس آزمون درک مطلب پایلوت شده ای بر گرفته از پت به هر دو گروه ارائه گردید و با استفاده از آزمون مستقل تی، میانگین نمرات دو گروه مقایسه شد که منجر به رد فرضیه صفر گشت و نتیجه گرفته شد که خواندن کار محور تاثیر بیشتری نسبت به خواندن داستانهای کوتاه بر درک مطلب دانش آموزان داشته است

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

کاربرد نظریه نقد خواننده محور در تدریس داستان کوتاه انگلیسی به زبان آموزان ایرانی

در این تحقیق سه سوال مطرح میشود؛ 1) آیا دانش آموزانی که ادبیات را با رویکرد خواننده محور میخوانند برای خواندن متون ادبی به زبان انگلیسی انگیزه بیشتری نسبت به آنها که آن متون را با روش سنتی میخوانند دارند؟ 2) آیا یادگیری لغات در دانش آموزانی که ادبیات را از طریق رویکرد خوا ننده محور میخوانند در مقایسه با آنها که ادبیات را با روش سنتی میخوانند ، پیشرفت بیشتری میکند؟ 3) آیا زبان آموزان ای...

15 صفحه اول

میزان اثر بخشی روش آموزشی تکلیف محور بر بهبود مهارت خواندن زبان آموزان ایرانی: بررسی دیدگاه مدرسان

مطالعه حاضر تلاش به بررسی روش مشارکتی تکلیف محور بر مهارت آکادمیک درک مطلب زبان آموزان کرده است. از اینرو، 80 نفر از زبان آموزان از دو کلاس کامل انتخاب و بطور تصادفی به دو گروه، یک گروه کنترل و یک گروه آزمایش تقسیم شدند. طی یک ترم محقق روش سنتی و قدیمی تدریس را در گروه کنترل، و روش تکلیف محور را در گروه آزمایش بکار گرفت. با گرد آوری داده ها، نتایج مقایسه دو گروه نشان داد اگرچه نمرات فراگیران در...

متن کامل

افزایش درک خواندن و انگیزش خواندن دانش آموزان با به کار گیری برنامه طراحی شده بر اساس روش های پرسش از نویسنده، درک خواندن سه وجهی و راه کارهای انگیزشی

با توجه به دشواری درک خواندن دانش آموزان و نبود برنامه مشخص برای بهبود درک خواندن آن ها، در این پژوهش، سودمندی برنامه طراحی شده بر اساس نظریه سازایی گری اجتماعی و روش های پرسش از نویسنده، درک خواندن سه وجهی- تحلیلی، آفریننده و عملی- و راه کارهای انگیزشی در افزایش درک خواندن و انگیزش خواندن دانش آموزان پسر دوره راهنمایی بررسی شد. به این منظور 71 دانش آموز پسر پایه دوم راهنمایی دو کلاس یک مدرسه ر...

15 صفحه اول

رابطه بین اجزای دانش فراشناختی و درک مطلب خواندن با دیدگاهی تحولی در دانشآموزان پایه های پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه بین اجزای دانش فراشناختی و درک مطلب خواندن با دیدگاهی تحولی در دانش آموزان پایه های پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی بود. جامعه این پژوهش شامل دانش آموزان دختر پایه پنجم ابتدایی و سوم راهنمایی منطقه 7 آموزش و پرورش تهران است. تعداد 38 نفر دانش آموز دختر پایه سوم راهنمایی و 42 نفر دانش آموز دختر پایه پنجم ابتدایی با شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای چندمرحله ای به عنوان نمونه ...

متن کامل

تاثیر به کارگیری فعالیتهای آموزشی بر اساس هوشهای چندگانه بر درک مطلب زبان آموزان انگلیسی در ایران

هدف از اجرای این تحقیق یافتن روشهای نوین اساسی برای از بین بردن موانع و مشکلات درک مطلب زبان آموزان ایرانی در سطح متوسط بود. در راستای تحقق این هدف، محقق در صدد آن برآمد تا در گام اول مولفه های هوشهای چندگانه جامعه آماری خویش را اتخاذ نموده تا بتواند فعالیتهای نوین آموزشی خواندن را در راستای دستیابی به درک مطلب ایده ال طرح ریزی و اجرا کند. ابتدا فرض بر این بود که اینگونه فعالیتهای خواندن هوش مح...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}