تاثیر نگارش گروهی بر مهارت نوشتاری زبان آموزان

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده زبانهای خارجی
  • نویسنده ویکتوریا صادقی
  • استاد راهنما شعله کلاهی مونا خبیری
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1390
چکیده

در این تحقیق محقق برآن است تا نقش نگارش گروهی را بر توسعه مهارت نوشتاری زبان آموزان مورد بررسی قرار دهد. هدف این تحقیقی یافتن راهی عملی به منظور بهبود این مهارت در میان زبان آموزان می باشد. تحقیق در میان 214 شرکت کنده ی اولیه در جهاد دانشگاهی زبان به اجرا در آمد که طی دو مرحله آزمون toefl و twe ابتدا 150 و سپس 128زبان آموز به عنوان گروه نمونه انتخاب شدند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی تاثیر بازخورد شفاهی بر مهارت نگارش زبان آموزان و نگرش زبان آموزان نسبت به آن

بسیاری از محققان معتقدند باز‏خورد شفاهی ، یکی از بهترین روش‏های دادن باز‏خورد به زبان‌آموزان در کلاس‏های نگارش زبان خارجی است. نتایج برخی تحقیقات اخیر نشان می‏دهند که استفاده از باز‏خورد شفاهی، فرایند عرضۀ باز‏خورد را آسان‏تر و کامل‌تر می‏کند؛ از این روی، در پژوهش حاضر کوشیده‏ایم تا تأثیر باز‏خورد شفاهی را در مقایسه با باز‏خورد نوشتاری در تقویت‌ مهارت نگارش زبان‌آموزان بررسی کنیم؛ همچنین دیدگاه...

متن کامل

تاثیر آموزش کار محور نگارش بر مهارت نوشتاری و خلاقیت زبان آموزان

هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر آموزش کارمحور نگارش بر مهارت نوشتاری و خلاقیت زبان آموزان بوده است. بدین منظور، 56 زبان آموز سطح متوسطه از میان 89 نفر بر اساس نتایج به دست آمده در آزمون پایلوت شده pet انتخاب شدند. این زبان آموزان به طور تصادفی در دو گروه شامل یک گروه آزمایشی و یک گروه کنترل هر کدام متشکل از 28 نفر قرار داده شدند. سپس زبان آموزان هر دو گروه درآزمون نوشتاری pet وآزمون خلاقیت ...

15 صفحه اول

بررسی تاثیر بازخورد شفاهی بر مهارت نگارش زبان آموزان و نگرش زبان آموزان نسبت به آن

بسیاری از محققان معتقدند باز‏خورد شفاهی ، یکی از بهترین روش‏های دادن باز‏خورد به زبان آموزان در کلاس‏های نگارش زبان خارجی است. نتایج برخی تحقیقات اخیر نشان می‏دهند که استفاده از باز‏خورد شفاهی، فرایند عرضۀ باز‏خورد را آسان‏تر و کامل تر می‏کند؛ از این روی، در پژوهش حاضر کوشیده‏ایم تا تأثیر باز‏خورد شفاهی را در مقایسه با باز‏خورد نوشتاری در تقویت مهارت نگارش زبان آموزان بررسی کنیم؛ همچنین دیدگاه ...

متن کامل

تاثیر فعالیت های ارتباطی هدفمند بر ورودی در پیشرفت یادگیری نوشتاری زبان اموزان ایرانی

خلاصه هدف این تحقیق یافتن روشی علمی برای پیشرفت مهارت نوشتاری در بین زبا آموزان ایرانی میباشد. جهت نیل به این هدف پروژه حاضر سعی در بررسی تاثیر فعالیت های ارتباطی هدفمند مبتنی بر ورودی در آموزش مهارت نگارش و پیدا کردن هرگونه ارتباط بین فعالیت های ارتباطی هدفمند مبتنی بر ورودی و توسعه مهارت نوشتاری دارد. در این خصوص دو فرضیه اصلی معرفی شده اند. فرضیه ی اول: فعالیت های ارتباطی هدفمند مبتنی ب...

تاثیر ابزارهای میانجی برمیزان پیشرفت مهارت نوشتاری زبان آموزان با تکیه بر روانی متن

برای بهبود یادگیری توجه به محیط آموزشی رویکردی نوین در آموزش زبان محسوب می‌شود. این پژوهش می‌کوشد تاثیر سه محیط آموزشی را بر پیشرفت مهارت نوشتاری زبان آموزان از منظر روانی متن بررسی کند. پژوهشگران، چهار گروه آموزشی نوشتاری طراحی کردند؛ سه گروه تجربی ( گروه رو در روی دو نفری 21 نفر، گروه غیر همزمان رایانه‌ای 20 نفر و گروه رو در روی فردی 26 نفر) و یک گروه شاهد 16 نفر. بر اساس نمرات آزمون تعیین سط...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}