بررسی ارتباط بین خودباوری، خودمختاری و درک مطلب فراگیران زبان انگلیسی

پایان نامه
  • دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده ادبیات و زبانهای خارجی
  • نویسنده اعظم عبدالهی
  • استاد راهنما شعله کلاهی سپیده مرندی
  • تعداد صفحات: ۱۵ صفحه ی اول
  • سال انتشار 1392
چکیده

هدف محقق از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین سه متغیر حودباوری، خود مختاری و درک مطلب فراگیران زبان انگلیسی بود. بدین منظور از 121 نفر از دانشجویان رشته مترجمی زبان انگلیسی و ادبیات زبان انگلیسی که در مقطع کارشناسی که در دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی مشغول به تحصیل بودند خواسته شد تا به دو پرسشنامه خود باوری و خود مختاری و یک آزمون درک مطلب پاسخ بدهند. زمان در نظر گرفته شده برای هر آزمون 45 دقیقه بود. تمامی آزمون ها به زبان انگلیسی بودند. همچنین آزمون ها در سه جلسه مجزا برگزار شدند. نتایج حاصل از داده ها بیانگر ارتباط بین خود باوری، خود مختاری و درک مطلب فراگیران زبان بود. همچنین خود مختاری رابطه محکم تری با درک مطلب داشت.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

میزان آشنایی دانشجویان زبان انگلیسی با استراتژی های درک مطلب به عنوان عامل پیش بینی کننده خودمختاری، توانایی حل مسأله، و موفقیت در خواندن و درک متون انگلیسی

استراتژی های یادگیری جزو جدایی ناپذیر از فرایند یادگیری زبان دوم می باشند. استراتژی های درک مطلب نیز نقش عمده ای در موفقیت در مهارت خواندن و فهم مطالب ایفا می کنند.علاوه بر این، آگاهی و استفاده از استراتژی های درک مطلب می تواند منجر به بروز برخی خصوصیات مثبت شخصیتی ازجمله انگیزه، خودباوری، و خود مختاری گردد. در این تحقیق رابطه بین آگاهی از استراتژی های درک مطلب با میزان خودمختاری، توانایی حل مس...

بررسی رابطه ی هوش چندگانه با مهارت خواندن و درک مطلب در آزمون بین المللی زبان انگلیسی (IELTS) در فراگیران ایرانی

نظریه ی هوش چندگانه ی هاوارد گاردنر در دهه ی80 میلادی بسیاری از پژوهشگران در حوزه ی یادگیری و آموزش زبان دوم را بر آن داشت تا به بررسی رابطه ی بین میزان موفقیت فراگیران زبان دوم یا زبان خارجی و هوش های مختلف آن ها بپردازند. هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی بین هوش چندگانه و مهارت خواندن و درک مطلب آزمون آی التس است. روش کار: از کل 290 داوطلب شرکت کننده در آزمون اصلی آی التس در سال 2007 در شهر م...

متن کامل

ارتباط بین عزت نفس، خود باوری و درک مطلب فراگیران زبان انگلیسی

هدف محقق از تحقیق حاضر بررسی رابطه ی عزت نفس، خود مختاری و درک مطلب فراگیران زبان انگلیسی و همچنین بررسی تفاوت عزت نفس و خود مختاری برای پیش بینی درک مطلب فراگیران بود. برای رسیدن به این منظور از صد و بیست و یک نفراز دانشجویان رشته ی مترجمی زبان انگلیسی و ادبیات زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی که در مقطع کارشناسی کارشناسی مشغول به تحصیل بودند خواسته شد که به دو پرسشنامه عزت نف...

تاثیر آموزش به روش فعالیت محور بر درک مطلب شنیداری فراگیران سطح متوسط ایرانی زبان انگلیسی

تحقیق حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش به روش "فعالیت محور" بر میزان درک مطلب شنیداری فراگیران ایرانی سطح متوسط زبان انگلیسی صورت گرفت. برای نیل به این هدف، تعداد 60 نفر زبان آموز دختر در رده سنی 14 تا 18 سال شرکت کننده که به طور انتخابی از بین زبان آموزان سطح متوسط آموزشگاه زبان انگلیسی خوارزمی شهرستان بیرجند انتخاب شدند؛ پس از گذراندن آزمون مهارت زبانی نلسون در دو گروه 30 نفری با عناوین گروه کنت...

مقایسه تاثیر ترجمه و تاویل(پارافریز) متون ادبی بر درک مطلب فراگیران دختر و پسر

در طول دهه های اخیر نقش زبان مادری در آموزش زبان های خارجی موضوع مطالعات بسیاری بوده است.هرچند محققان اندکی موضوعاتی کلیدی همچون مقایسه ی تاثیر به کارگیری زبان مادری و کارایی اش در تدریس زبان با متدهای دیگر آموزش زبان مانند استفاده از تاویل متن یا پارافریز را در تدریس متون خاص مورد بحث قرار داده اند. این تحقیق بر آن است تا تاثیر دو متد ترجمه به زبان مادری و تاویل متن (پارافریز) را بر درک مطلب ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود 15 صفحه اول

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

پست های جدید
{@ post.title @}
{@ post.author_name @} {@ post.publish_date|hmn @}

{@ post.summary|truncate @}