تاثیر مطالب خودآگاهی بخش برگرفته از ویدئو بر درک صنعت تلویح و کنش های گفتاری

پایان نامه
چکیده

تحقیقات اخیر در زمینه منظور شناسی بین زبانی به این نتیجه رسیده اند که بعضی از جنبه های منظور شناسی زبان را می توان در محیط های کلاسی آموزش داد. اما اینکه چه روشهایی و چه مفاد آموزشی بهترین تاثیر را دارند قابل بحث است. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مطالب خودآگاهی بخش برگرفته از ویدئو بر درک کنش های گفتاری عذرخواهی، درخواست و امتناع و صنعت تلویح می باشد. بدین منظور، 78 فارسی زبان سطح متوسط به بالا بطور تصادفی در چهار گروه (فرا منظور شناسی، جستجوی ساختار، ایفای نقش، و کنترل) قرار گرفتند. به این چهار گروه 45 برش ویدیویی که از فیلم های flash forward, stargate tv series & annie hall, برای تدریس کنش های گفتاری و 28 برش ویدیویی برگرفته شده از سریال desperate housewives در 12 جلسه 60 دقیقه ای هفته ای دو بار تدریس شد. نتایج آزمون چند گزینه ای تکمیل کلام کنش های گفتاری نشان داد که تمامی این سه روش آموزش موثر بوده اند و تست tukey hsd نشان داد که عملکرد گروه فرا منظور شناختی از گروههای دیگر بهتر بوده است و گروه جستجوی ساختار عملکرد بهتری نسبت به گروه ایفای نقش داشت. نتایج آزمون چند گزینه ای تکمیل کلام صنعت تلویح نشان داد که عملکرد گروه فرا منظور شناختی از گروههای دیگر بهتر بوده است و تفاوت معنا داری بین گروه جستجوی ساختار و گروه ایفای نقش وجود نداشت. یافته ها حاکی از آن است که مدرسین و تالیف کنندگان کتاب های آموزشی می توانند از ویدیوهای آموزشی برای آگاهی بخشی مفاهیم منظورشناسی در کلاس درس بهره ببرنند.

منابع مشابه

تاثیر مطالب خودآگاهی بخش برگرفته از ویدئو بر درک کنش های گفتاری عذرخواهی، درخواست و امتناع

تحقیقات اخیر در زمینه منظور شناسی بین زبانی به این نتیجه رسیده اند که بعضی از جنبه های منظور شناسی زبان را می توان در محیط های کلاسی آموزش داد. اما اینکه چه روشهایی و چه مفاد آموزشی بهترین تاثیر را دارند قابل بحث است. بنابراین، هدف از تحقیق حاضر بررسی تاثیر مطالب خودآگاهی بخش برگرفته از ویدئو بر درک کنش های گفتاری عذرخواهی، درخواست و امتناع می باشد. بدین منظور، 78 فارسی زبان سطح متوسط به بالا ب...

متن کامل

تاثیر مطالب خودآگاهی بخشی ضمنی و تلویحی منظورشناسی بر درک کنش های گفتاری درخواست و امتناع

در طول دو دهه گذشته منظور شناسی میان زبانی توجه گسترده محققین را به خود جلب کرده است. براساس تحقیقات اخیر در در منظور شناسی میان زبانی , این اصل به اثبات رسیده است که برخی از ویژگی های منظور شناسی قابل اموزش در کلاس زبان دوم و زبان خارجی هستند. علی رغم واقعیت های به اثبات رسیده در ای ال پی , همچنان بحث و جدل هایی بر سر رویکردهای اموزشی وجود دارد. بنابراین این تحقیق بررسی تاثیر مطالب خودآگاهی بخ...

15 صفحه اول

کنش گفتمانی حضرت ابراهیم با مخالفان در قرآن ( بر اساس طبقه بندی کنش های گفتاری سرل)

چکیدهبخش مهمی از ابعاد رسالت انبیاء در برخورد با مخاطب مخالف و تلاش در جهت اقناع و آگاهی بخشی به آنان در قالب شیوه‌های رفتاری و گفتاری در قرآن بازتاب وسیعی یافته است. حضرت ابراهیم از جمله پیامبران الهی بود که با شیوه استدلالی، کنش‌های گفتاری متنوعی برای اشاعه گفتمان توحیدی ـ که به لحاظ صورت و محتوا متفاوت از گفتمان دینی موجود( پرستش عناصر طبیعی و بت پرستی) در منطقه بین النهرین بود ـ و بستر سازی...

متن کامل

صنعت خودرو درپی راه‌حل‌هایی برگرفته از طبیعت

از زمان پیدایش حیات، طبیعت و ساختارها و نظام‌های زیستی موجود در آن نقش به‌سزایی در حل مشکلات انسان‌ داشته است. اگرچه مسائل مهندسی با عملکرد‌های طبیعی متفاوت است؛ اما به‌دلیل وجود محدودیت‌ها و اهداف مشابه در هر دو توجه به عملکرد و طراحی بهینة گیاهان و جانوران، که طی میلیون‌ها سال بهینه شده است، لازم است. استفاده از عملکرد‌های طبیعی در مشکلات مهندسی به‌راحتی امکان‌پذیر نیست و برای ‌به‌دست آوردن ر...

متن کامل

بررسی و طبقه بندی خطبه های نهج البلاغه از دیدگاه نظریه کنش گفتاری

این مقاله با این فرض که کنشِ گفتاری، ارتباط کلامی صرفاً رد و بدل کردن جملات نیست؛ بلکه وقتی صحبت می کنیم در واقع فعلی را نیز به انجام می رسانیم؛ اظهارات زبانی را ذیل چهار عنوان از کنش های گفتاری طبقه بندی می کند که عبارتنداز: گزاره های بیان گشایانه، اخباری، اخلاقی و انشائی. اظهارات اخباری صدق و کذب پذیرند، ولی اظهارات انشائی ، اخلاقی و بیان گشایانه صدق و کذب پذیر نیستند، بلکه متناسب یا نامتناسب ا...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2022