واکنش اکسایشی افزایشی mei به کمپلکس متیل پلاتین (ii) حاوی لیگاند کی لیت شونده pn

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سنتز و شناسایی کمپلکس های آلی فلزی پلاتین(II) حاوی لیگاندهای ایزوسیانید: مطالعات داکینگ مولکولی

در این مطالعه، به سنتز و شناسایی دو کمپلکس آلی فلزی پلاتین(II) حاوی لیگاند‌های ایزوسیانید با فرمول کلی [PtR'2(CNR)2] (R' = p-tolyl, R = 2-chloro-6-methylphenyl (1) and 2-naphtyl (2)) پرداخته شده است. کمپلکس‌های پلاتینی تهیه شده توسط طیف‌بینی NMR که شامل تکنیک‌های یک بعدی (1H, 13C, 195Pt) و دوبعدی (HH COSY و HSQC) هستند شناسایی شدند. علاوه براین، از تکنیک HH-NOESY ) طیف‌بینی اثر هسته‌ای اورهاوزر...

متن کامل

واکنش cf3cooh بایک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (ii)و واکنش 1-برمو-2-فنیل اتان با یک کمپلکس پلاتین حاوی دو گروه متیل

در این پروژه روشی جهت سنتز یک کمپلکس پلاتین(iv) و انجام مطالعه سینتیکی آن ارائه شده است. علاوه بر آن واکنش cf3cooh با یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین انجام می شود تا محصولات آن مشخص شوند. واکنش کمپلکس سیکلومتال [pt2me2(ppy)2(µ-dppe)] ، با 1 اکی والان cf3cooh در دی کلرومتان مخلوطی از کمپلکس های 1،[pt2me2(?1-n-ppy)2(cf3co2)2(µ-dppe)] و ?1 ، [ptme(dppe)(cf3co2)] و مقداری ماده اولیه واکنش داده نشده ر...

بررسی تئوری واکنش افزایش متیل یدید به کمپلکس پلاتین حاوی لیگاندهای دو دندانه ای

چکیده کمپلکس مسطح مربعی از نوع [ptme2 (ll)] باmei در یک واکنش افزایشی – اکسایشی شرکت میکندو محصول[ptme2 (ll)mei]را تولید می کند .این واکنش ازطریق مکانیسم افزایشی-اکسایشی از نوع sn2 با شکستن پیوند کربن - ید انجام می شود. این واکنش از یک حالت گذار خطی و یک حد واسط یونی می گذرد. ساختار های مورد مطالعه در نرم افزارgausseview رسم شده است. برای بهینه سازی ساختارها با برنامهgaussian03 در سطح dft/b3l...

بررسی مکانیسم واکنشهای اکسایشی-افزایشی ترکیبات دی یدو پروپان و دی یدوبوتان با کمپلکسهای پلاتین (ii)حاوی لیگاندهای نیتروژن دهنده

oxidative addition reactions of 1,4-diiodo-butane and 1,3-diiodo-propane with [ptme2(ph2phen)]; in which ph2phen=4,7-diphenyl-1,10-phenanthroline, were studied in different solvents such as acetone and benzene.oxidative addition reaction of [pt me2(ph2phen)] with i(ch2)4i and i(ch2)3i produced the [pt me2i(ch2)4(ph2phen)i] (1a) and [pt me2i(ch2)3(ph2phen)i] (1b).all the platinum (iv) products w...

15 صفحه اول

کمپلکس‌های آلی فلزی پلاتین(II) حاوی لیگاند بیس N- هتروسیکلیک کاربن : مطالعه‌‌ عملکرد کاتالیزوری در هیدروسیلیل‌دار کردن کتون‌های α،β- غیر‌اشباع

چکیده: دو کمپلکس‌ پلاتین(II) حاوی لیگاندهای بیس (N- هتروسیکلیک کاربن) ، [PtMe2(NHC)]، 1 و [Pt(TFA)2(NHC)]، 2، که در آن‌ها لیگاند NHC معادل گروه ۱و'۱-متیلن-۳و'۳- بیس[N-(ترشیو‌بوتیل)ایمیدازول-۲-ایلیدِن] می ‌‍باشد، تهیه و به وسیله‌ی طیف سنجی‌ NMR و طیف‌بینی ESI-Mass شناسایی شدند. واکنش‌پذیری این کمپلکس‌ها در واکنش‌های هیدروسیلیل دار کردن کتون‌های α، β- غیر‌اشباع ، به کمک طیف سنجی‌ NMR مورد مطالعه ق...

متن کامل

واکنش یک کمپلکس دی متیل پلاتین ii با بیسموت تری هالیدها

کمپلکس [(ptme2(dppm] با (bix3 (x=cl,br,i واکنش می دهد و تولید کمپلکس های [(ptme(x)(dppm] و [pt(x)2(dppm)]و pt2me2(µ–x)(µ–dppm)2]x] را می نماید. جهت شناسایی کمپلکس های سنتز شده از طیف سنجی31p nmr و 1h nmr استفاده گردیده است. سینتیک واکنش به صورت مقدیر 1 اکی والان از کمپلکس [(ptme2(dppm] و bix3 در استون به وسیله طیف سنجی مریی-فرابنفش مورد مطالعه قرار گرفته است.

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023