نام پژوهشگر: احمدرضا اسماعیل بیگ

synthesis of binuclear platinum complexes containing biphosphine ligand
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم 1390
  سارا هاشمی   سید مسعود نبوی زاده

هدف از این مطالعه طراحی یک روش کلی برای سنتز یک سری از کمپلکس های دو هسته ای متقارن سیکلومتاله شده پلاتین (ii) بوده که دارای یک لیگاند پل زن(1,2-bis[bis(pentafluoro-phenyl)phosphino]ethane),dfppe, است. از واکنش cis-[pt(r)2(sme2)2]، که در آنr= para-tolyl ، با یک اکی والان از لیگاند benzo[h]quinoline,bhq، در استون محصول [pt(r)(bhq)(sme2)] که در آن r= para-tolyl بدست می آید. همچنین از واکنش 5/0 اکی والان از کمپلکس cis,cis-[pt2me4(µ-sme2)2] با یک اکی والان از لیگاند benzo[h]quinoline,bhq، در استون محصول [pt(r)(bhq)(sme2)] که در آن r= me، بدست می آید. وقتیbhq)(sme2)])[pt(r) با یک اکی والان از لیگاند dfppe در استون واکنش می دهد، کمپلکس [pt2(r)2(bhq)2(?-dfppe)] به دست می آید و 5/0 اکی والان از dfppe به صورت واکنش نکرده باقی می ماند. از واکنش 5/0 اکی والان dfppe با [pt(r)(bhq)(sme2)] ، کمپلکس دو هسته ای متقارن [pt2(r)2(bhq)2(?-dfppe)] به دست می آید. این کمپلکس ها با طیف سنجی چند هسته ای nmr (1h, 31p) و تجزیه عنصری به طور کامل شناسایی شده اند.

واکنش های جانشینی و/یا واکنش های فعال سازی پیوند کربن-هیدروژن در برخی از کمپلکس های اورگانوپلاتین با لیگاندهای دهنده ی فسفری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم پایه 1391
  محبوبه جمشیدی سمیرمی   احمدرضا اسماعیل بیگ

در این تحقیق روشی جهت سنتز یک سری از کمپلکس های پلاتین(ii)، حاوی لیگاندهای دهنده ی فسفری شامل فسفیت و فسفین ارائه شده است. واکنش پیش ماده ی پلاتین (ii)، cis,cis-[me2pt(?-sme2)2ptme2]، با 2 اکی مولار از لیگاند p(oph)3در استون و پس از آن افزودن 2 اکی مولار از لیگاند l،pph3, 4-mepy l= به ترتیب کمپلکس های 1، cis-[me2pt{p(oph)3}(pph3)] و 2، cis-[me2pt{p(oph)3}(4-mepy)] را تولید می نماید. واکنش cis,cis-[me2pt(?-sme2)2ptme2]، با 4 اکی مولار dmso و سپس افزودن 2 اکی مولار pph3 ، پیش ماده ی جدیدpph3)(dmso)]) cis-[me2pt را تولید می نماید که با اضافه کردن 1 اکی مولار از لیگاند p(oipr)3 به آن و انجام واکنش جانشینی و خروجdmso می توان کمپلکس 3، pph3){p(oipr)3}]) cis-[me2pt را به دست آورد. جهت سنتز کمپلکس های سیکلومتال به cis,cis-[me2pt(?-sme2)2ptme2]، 2 اکی مولار لیگاند p(oph)3 همراه با رفلاکس اضافه می نماییم تا کمپلکس 4، [mept(c^p)(sme2)] تشکیل شود. با افزودن 4 اکی مولار لیگاند p(oph)3 و رفلاکس کمپلکس 5، [mept(c^p){p(oph)3}] به طورخالص تشکیل می شود. افزودن 1 اکی مولار از لیگاندهای l،pph3, 4-mepy l = به کمپلکس 4، [mept(c^p)(sme2)]، با انجام واکنش جانشینی به ترتیب کمپلکس های 6، [mept(c^p)(pph3)] و 7، [mept(c^p)(4-mepy)] تشکیل می شوند. این سری از کمپلکس ها به طور کامل با استفاده از طیف سنجی nmr چند هسته ای (1h, 31p) و تجزیه عنصری شناسایی شده اند.

سنتز نانو کمپلکس باز شیف یورانیل و سنتز و شناسایی و مطالعات سینتیکی کمپلکسهای باز شیف saloph-type
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم اداری 1391
  آزاده زینلی   مظفر اسدی

" سنتز نانو کمپلکس باز شیف یورانیل و سنتز و شناسایی و مطالعات سینتیکی کمپلکسهای باز شیف saloph-type " در این پایان نامه تعدادی از لیگاندهای باز شیف چهار دندانه بوسیله واکنش بین 2-آمینو بنزیل آمین با سالیسیل آلدهید و مشتقات آن (5-کلرو، 5-برمو، 5-متوکسی، 4-متوکسی، 3-متوکسی) در نسبت مولی 2:1 در متانول تهیه شدند. همچنین کمپلکسهای آنها در نسبت مولی 1:1 از باز شیف و نمک فلزی در متانول سنتز شدند. بازهای شیف و دیگر کمپلکسهای آنها بوسیله ی روشهای1hnmr, ir وc.h.n شناسایی شدند. بعضی از کمپلکسها بوسیله روش آنالیز گرمایی نیز بررسی شدند و یکی از کمپلکسها توسط روش کریستالوگرافی شناسایی شد. همچنین ما از یک کمپلکس سایز نانو سنتز کردیم. مطالعات سینتیکی برای تجزیه گرمایی و مطالعه واکنش بین تری بوتیل فسفین به عنوان donor با کممپلکسها به عنوان acceptor ، از نظر اسپکتروفتومتری انجام شدند. سرعت واکنش تری بوتیل فسفین با کمپلکسها روند زیر را نشان میدهد : [uo2(5-brsalbz)] > [uo2(5-clsalbz)] > [uo2(5-meosalbz)] [uo2(5-meosalbz)] > [uo2(4-meosalbz)] > [uo2(3-meosalbz)] [uo2(5-clsalbz)] > [uo2(salbz)] > [uo2(5-meosalbz)] فعالیت بیولوژیکی تعدادی از این کمپلکسها بررسی شد و نشان داد که کمپلکس [uo2(5-clsalbz)(meoh)] خاصیت ضد سرطانی از خود نشان میدهد. خواص الکتروشیمیایی کمپلکسهای u(vi) نیز بررسی شد. ولتامتری چرخه ای برای همه کمپلکسها نشان داد که واکنش ردوکسی بین گونه های [uo2]2+/[uo2]+ برقرار است.

واکنش cf3cooh بایک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (ii)و واکنش 1-برمو-2-فنیل اتان با یک کمپلکس پلاتین حاوی دو گروه متیل
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم 1391
  بنفشه عسکری   مهدی رشیدی

در این پروژه روشی جهت سنتز یک کمپلکس پلاتین(iv) و انجام مطالعه سینتیکی آن ارائه شده است. علاوه بر آن واکنش cf3cooh با یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین انجام می شود تا محصولات آن مشخص شوند. واکنش کمپلکس سیکلومتال [pt2me2(ppy)2(µ-dppe)] ، با 1 اکی والان cf3cooh در دی کلرومتان مخلوطی از کمپلکس های 1،[pt2me2(?1-n-ppy)2(cf3co2)2(µ-dppe)] و ?1 ، [ptme(dppe)(cf3co2)] و مقداری ماده اولیه واکنش داده نشده را بدست آورد. واکنش [pt2me2(ppy)2(µ-dppe)] ، با 2 اکی والان cf3cooh در دی کلرومتان مخلوطی از کمپلکس های 1،[pt2me2(?1-n-ppy)2(cf3co2)2(µ-dppe)] و 2 ، [pt(?1-n-ppy)(dppe)( cf3co2)]( cf3co2) را بدست آورد. واکنش [pt2me2(bhq)2(µ-dppe)] با 2 اکی والان cf3cooh در دی کلرومتان مخلوطی از کمپلکس های 3،[pt(dppe)( ?1-n-bhq)2]2(cf3co2) و ?1 ، [ptme(dppe)(cf3co2)] را بدست آورد. این کمپلکس ها با استفاده از طیف سنجی nmr چند هسته ای ( 1h, 31p) شناسایی شدند. دی متیل(1و10-فنانترولین)پلاتین(ii) با1-برمو-2-فنیل اتان، rbr در استون واکنش می دهد تا کمپلکس آلی پلاتین(iv)،4 ، [ptbr(phch2ch2)me2(phen)] با بازده بالا تشکیل شود. این کمپلکس با استفاده از طیف سنجی nmr و تجزیه عنصری شناسایی شد. مطالعه سینتیکی این واکنش افزایشی اکسایشی به صورت تابعی از غلظت phch2ch2br و دما تحت شرایط شبه مرتبه اول توسط طیف سنجی uv-vis بررسی شد.

واکنش یک کمپلکس دی متیل پلاتین ii با بیسموت تری هالیدها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم 1391
  نگار نجابت   مسعود نبوی زاده

کمپلکس [(ptme2(dppm] با (bix3 (x=cl,br,i واکنش می دهد و تولید کمپلکس های [(ptme(x)(dppm] و [pt(x)2(dppm)]و pt2me2(µ–x)(µ–dppm)2]x] را می نماید. جهت شناسایی کمپلکس های سنتز شده از طیف سنجی31p nmr و 1h nmr استفاده گردیده است. سینتیک واکنش به صورت مقدیر 1 اکی والان از کمپلکس [(ptme2(dppm] و bix3 در استون به وسیله طیف سنجی مریی-فرابنفش مورد مطالعه قرار گرفته است.

شکست پیوندbi-x درهالید های بیسموت (iii) بوسیله کمپلکس متیل پلاتین(ii)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم پایه 1392
  زهرا پارسا   مسعود نبوی زاده

واکنش (bix3 (x = cl, br, i با کمپلکسdppe [ptme2(dppe)] = 2, 2بیس دی فنیل فسفینو اتان به آسانی انجام شد ومحصولات [ptmex(dppe)], (2a, x= cl, 2b, x= br, 2c, x= i) و (ptx2(dppe)], (3b, x= br, 3c, x= i)]بدست امدند. براساس طیف سنجی 1hnmr , 31pnmr ومطالعات uv-vis مکانیسمی پیشنهاد شد که در آن مرحله ی تعیین کننده ی سرعت تبدیل محصول افزایشی زرد رنگ ([(pt(ii)-bix3 (bii3.[ptme2(dppe به حدواسط([(pt(iv)-bi(iii) (bii3.[ptme2(bix2)x(dppe است. مطالعات dft پیشنهاد میکند که حدواسط im1 در حلال استن تشکیل میشود و سپس تحت واکنش حذفی محصولات 2 و 3 را بدست میدهد. ساختار حدواسط im1 توسط مطالعات dft تعیین شده است.

واکنش کمپلکس سیکلومتاله پلاتین(ii) با(bix3(x= cl, br,i
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم پایه 1392
  فرزانه احمدی دارانی   مسعود نبوی زاده

کمپلکس [ptme(ppy)pph3]- فنیل پیریدینppy = 2 با( bix3( x= cl, br, i واکنش میدهد و محصولات cis-[ptme(x)2(ppy)pph3],3a, x=cl,3b, x= br, 3c, x= iوpt(x(ppy)pph3] 2b,x= i,2a,x=cl, بدست می آیند. برای اثبات محصول واکنش کمپلکس [ptme(ppy)pph3] با bii3 واکنش کمپلکس (pt(ii با i2 انجام شد و داده های به دست آمده از این واکنش با واکنش با bii3 در حلال مشابه مقایسه شد. این کمپلکس ها با طیف سنجی 1hnmr , 31pnmr و ودر یک مورد با کریستالوگرافی x-ray به طور کامل شناسایی شده اند. براساس مطالعات dftمکانیسمی برای واکنش پیشنهاد شده است.

سنتز یک نانوکمپلکس سالوف یورانیل و سنتز،شناسایی و مطالعات سینتیکی کمپلکسهای سالوف یورانیل
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم پایه 1391
  راحله نصراللهی   زهرا اسدی

در ای پروژه ما چهار لیگاند جدید phenyl saloph را از واکنش سالیسیل آلدهید با فنیلن دی آمین و مشتقات آن (4-کلر، 4-نیترو، 4-متیل) و کمپلکسهایشان را با {uo2}2+ (vi ) سنتز کردیم. همه ی کمپلکسهای سنتز شده بوسیله ی روشهای طیف سنجی ارتعاشی ir،1hnmr tg, uv-vis, cvو chn شناسایی شدند و کمپلکس [uo2(4-no2(saloph)(dmf)] به روش x-ray کریستالوگرافی نیز شناسایی شد. ساختار نانو برای کمپلکس [uo2(4-no2(saloph)(dmf)] سنتز شد، تصویر (tem) برای این کمپلکس ذرات نانو را با سایز 35-30 نانومتر نشان دادند. برای بررسی خصوصیات ضد سرطانی کمپلکسهای یورانیل شیف بیس آزمایشهای کشت میکروب و mtt انجام شدند. این نتایج یک کاهشی از غلظت سلولهای سرطانی جورکت را در مقابل کمپلکسها به ما نشان دادند. مطالعات سینتیکی بر روی تجزیه حرارتی کمپلکسها و همچنین سرعت واکنش جانشینی حلال با تری بوتیل فسفین بررسی شد. ثابتهای سرعت شبه مرتبه اول با قرار دادن داده ها در معادله ln[(at-a?)/(a0-a?)] = - kobst محاسبه شدند. ثابتهای سرعت مرتبه دوم ((k2 از شیب نمودار رسم شده kobs به غلظت فسفین بدست آمدند. در آخر با استفاده از معادله آیرینگ، پارامترهای فعالسازی از رسم نمودارln(k2/t) در چهار دمای مختلف محاسبه شدند. مقایسه مقادیر ثابتهای سرعت ((k2 بر اساس گروههای استخلافی به این صورت است: 4-nitro > 4-cl > h > 4-me

synthesis and characterization of some new cyclometalated organoplatinum(ii) complexes containing phosphite ligand
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم پایه 1392
  ساره پذیرش   احمدرضا اسماعیل بیگ

در این تحقیق روشی جهت سنتز یک سری از کمپلکس های پلاتین (ii) حاوی لیگاند های دهنده ی فسفری شامل فسفیت و فسفین ارائه شده است. واکنش پیش ماده ی پلاتین (ii)،trans/cis- [ptcl2(sme2)2] ، با 2 اکی مولار از لیگاند p(oph)3در حلال بنزن کمپلکس1، cis-[ptcl2(p(oph)3)2] را تولید می نماید. جهت سنتز کمپلکس سایکلو متال فسفیتی، کمپلکس 1 با 1 اکی والان واکنشگر ptcl2 در حلال زایلن در شرایط رفلاکس زیر گاز آرگون مورد واکنش قرار داده شد تا کمپلکس2، [pt(c^p)cl(sme2)] به طور خالص تشکیل شود. افزودن 5/0 اکی والان از لیگاندهای دودندانه p^p، p^p=dppf, dppe, dppmبه کمپلکس 2در استون، با انجام واکنش جانشینی به ترتیب کمپلکس های 3، [pt2cl2(c^p)2(µ-dppf)] و 4، [pt (c^p) (dppe)]cl با محصول جانبی و 5، [pt2cl2(c^p)2(µ-dppm)] تشکیل می شوند. همچنین در طی واکنش جانشینی بر روی کمپلکس 2، با1اکی والان از لیگاندهای دو دندانه p^p= dppe,dppm در استون به ترتیب کمپلکس های 4، [pt(c^p)(dppe)]cl و 6، [pt (c^p)(dppm) ]cl بدست می آیند. این سری از کمپلکس ها به طور کامل با استفاده از طیف سنجی nmr (1h, 31p) و تجزیه عنصری شناسایی شده اند.

واکنش اکسایشی افزایشی mei به کمپلکس متیل پلاتین (ii) حاوی لیگاند کی لیت شونده pn
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز 1386
  الهام سادات تابعی   احمدرضا اسماعیل بیگ

چکیده ندارد.

کمپلکسهای سیکلومتاله شده دو هسته ای پلاتین (ii) با لیگند پلساز بیس دی فنیل فسفینومتان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم 1387
  زینب ماندگانی   احمدرضا اسماعیل بیگ

چکیده ندارد.