واکنش های جانشینی و/یا واکنش های فعال سازی پیوند کربن-هیدروژن در برخی از کمپلکس های اورگانوپلاتین با لیگاندهای دهنده ی فسفری

پایان نامه
چکیده

در این تحقیق روشی جهت سنتز یک سری از کمپلکس های پلاتین(ii)، حاوی لیگاندهای دهنده ی فسفری شامل فسفیت و فسفین ارائه شده است. واکنش پیش ماده ی پلاتین (ii)، cis,cis-[me2pt(?-sme2)2ptme2]، با 2 اکی مولار از لیگاند p(oph)3در استون و پس از آن افزودن 2 اکی مولار از لیگاند l،pph3, 4-mepy l= به ترتیب کمپلکس های 1، cis-[me2pt{p(oph)3}(pph3)] و 2، cis-[me2pt{p(oph)3}(4-mepy)] را تولید می نماید. واکنش cis,cis-[me2pt(?-sme2)2ptme2]، با 4 اکی مولار dmso و سپس افزودن 2 اکی مولار pph3 ، پیش ماده ی جدیدpph3)(dmso)]) cis-[me2pt را تولید می نماید که با اضافه کردن 1 اکی مولار از لیگاند p(oipr)3 به آن و انجام واکنش جانشینی و خروجdmso می توان کمپلکس 3، pph3){p(oipr)3}]) cis-[me2pt را به دست آورد. جهت سنتز کمپلکس های سیکلومتال به cis,cis-[me2pt(?-sme2)2ptme2]، 2 اکی مولار لیگاند p(oph)3 همراه با رفلاکس اضافه می نماییم تا کمپلکس 4، [mept(c^p)(sme2)] تشکیل شود. با افزودن 4 اکی مولار لیگاند p(oph)3 و رفلاکس کمپلکس 5، [mept(c^p){p(oph)3}] به طورخالص تشکیل می شود. افزودن 1 اکی مولار از لیگاندهای l،pph3, 4-mepy l = به کمپلکس 4، [mept(c^p)(sme2)]، با انجام واکنش جانشینی به ترتیب کمپلکس های 6، [mept(c^p)(pph3)] و 7، [mept(c^p)(4-mepy)] تشکیل می شوند. این سری از کمپلکس ها به طور کامل با استفاده از طیف سنجی nmr چند هسته ای (1h, 31p) و تجزیه عنصری شناسایی شده اند.

منابع مشابه

تاثیر کمپلکس ایمنی استرپتوکیناز بر فعال شدن کمپلمان و واکنش آن با گلبول های قرمز

زمینه: یکی از مشکلات تجویز استرپتوکیناز تحریک واکنش های افزایش حساسیت است. کمپلمان و گلبول های قرمز در پاکسازی کمپلکس های ایمنی و جلوگیری از عوارض جانبی فوق نقش اساسی دارند. هدف: این مطالعه به منظور بررسی واکنش های کمپلمان و گلبول های قرمز با استرپتوکیناز انجام شد. مواد و روش ها: محصولات فعال شده کمپلمان C1S:C1-INH و C3b-P با به کارگیری تکنیک Auda (سال 1990)، با اندکی تغییر، اندازه گیری شد. کین...

متن کامل

بررسی واکنش های جانشینی هسته دوستی پاره ای از هسته دوست های فعال زیستی با سوکلران

سوکلران، (cf3)2choch2cl))، از cf3)2choh) و تری اکسان با استفاده از alcl3 به عنوان کاتالیست و عامل کلردار کننده با بهره 87٪ سنتز شد. کلرومتیل اتر به دست آمده به عنوان عامل آلکیله کننده در واکنش های جانشینی هسته دوستی شامل ناجور اتم های n و o مورد استفاده قرار گرفت. واکنش های جانشینی هسته دوستی با فنل، 4،2- دی متیل فنل و 5،2- دی ترشیوبوتیل هیدروکینون انجام شد و فراورده های به دست آمده از مونو o-آ...

متن کامل

فعال سازی پیوند کربن-هیدروژن در آلکین های انتهایی

کار تحقیقاتی ارائه شده در این رساله مشتمل بر شش فصل می باشد: در فصل اول نحوه تهیه، خالص سازی و تعیین ساختار کاتالیست کمپلکس پالادیم (ii)- باز شیف بر روی بستر نانولوله های کربنی چند دیواره (pd-salen@mwcnts) مورد استفاده در این کار تحقیقاتی بررسی شده است.در فصل دوم ?، ?- استیلنیک کتون ها (اینون ها) از طریق واکنش آلکین های انتهایی و بنزوئیل کلرید ها در دمای محیط و شرایط بدون حلال و با استفاده از ک...

15 صفحه اول

واکنش برخی ژنوتیپ های آفتابگردان به تنش خشکی با استفاده از شاخص های مختلف تنش خشکی

به منظور یافتن ارقام متحمل به خشکی، انتخاب ارقام دارای عملکرد بالا و همچنین یافتن شاخص های مناسب جهت ارزیابی تحمل به خشکی در آفتابگردان، آزمایشی با شش ژنوتیپ (آذرگل ، آلستار، هیبرید مهر، رکورد، CMS 19*R256 وCMS 60/52*R82) در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار از سال 1381 به مدت دو سال در ایستگاه اسلام آباد غرب اجرا شد. ژنوتیپ ها در قالب دو طرح جداگانه و مجاور هم کاشته شدند. در یکی از قطع...

متن کامل

تاثیر کمپلکس ایمنی استرپتوکیناز بر فعال شدن کمپلمان و واکنش آن با گلبول های قرمز

زمینه: یکی از مشکلات تجویز استرپتوکیناز تحریک واکنش های افزایش حساسیت است. کمپلمان و گلبول های قرمز در پاکسازی کمپلکس های ایمنی و جلوگیری از عوارض جانبی فوق نقش اساسی دارند. هدف: این مطالعه به منظور بررسی واکنش های کمپلمان و گلبول های قرمز با استرپتوکیناز انجام شد. مواد و روش ها: محصولات فعال شده کمپلمان c1s:c1-inh و c3b-p با به کارگیری تکنیک auda (سال 1990)، با اندکی تغییر، اندازه گیری شد. کین...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023