واکنش یک کمپلکس دی متیل پلاتین ii با بیسموت تری هالیدها

پایان نامه
چکیده

کمپلکس [(ptme2(dppm] با (bix3 (x=cl,br,i واکنش می دهد و تولید کمپلکس های [(ptme(x)(dppm] و [pt(x)2(dppm)]و pt2me2(µ–x)(µ–dppm)2]x] را می نماید. جهت شناسایی کمپلکس های سنتز شده از طیف سنجی31p nmr و 1h nmr استفاده گردیده است. سینتیک واکنش به صورت مقدیر 1 اکی والان از کمپلکس [(ptme2(dppm] و bix3 در استون به وسیله طیف سنجی مریی-فرابنفش مورد مطالعه قرار گرفته است.

منابع مشابه

شکست پیوندbi-x درهالید های بیسموت (iii) بوسیله کمپلکس متیل پلاتین(ii)

واکنش (bix3 (x = cl, br, i با کمپلکسdppe [ptme2(dppe)] = 2, 2بیس دی فنیل فسفینو اتان به آسانی انجام شد ومحصولات [ptmex(dppe)], (2a, x= cl, 2b, x= br, 2c, x= i) و (ptx2(dppe)], (3b, x= br, 3c, x= i)]بدست امدند. براساس طیف سنجی 1hnmr , 31pnmr ومطالعات uv-vis مکانیسمی پیشنهاد شد که در آن مرحله ی تعیین کننده ی سرعت تبدیل محصول افزایشی زرد رنگ ([(pt(ii)-bix3 (bii3.[ptme2(dppe به حدواسط([(pt(iv)-bi(i...

واکنش cf3cooh بایک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (ii)و واکنش 1-برمو-2-فنیل اتان با یک کمپلکس پلاتین حاوی دو گروه متیل

در این پروژه روشی جهت سنتز یک کمپلکس پلاتین(iv) و انجام مطالعه سینتیکی آن ارائه شده است. علاوه بر آن واکنش cf3cooh با یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین انجام می شود تا محصولات آن مشخص شوند. واکنش کمپلکس سیکلومتال [pt2me2(ppy)2(µ-dppe)] ، با 1 اکی والان cf3cooh در دی کلرومتان مخلوطی از کمپلکس های 1،[pt2me2(?1-n-ppy)2(cf3co2)2(µ-dppe)] و ?1 ، [ptme(dppe)(cf3co2)] و مقداری ماده اولیه واکنش داده نشده ر...

واکنش پاره ای کمپلکس های اورگانو پلاتین ‏‎ii‎‏ با ید و آکلیل هالیدها

کمپلکس اورگانو دی پلاتین ‏‎cis, cis [r2 pt(u-sme2(u-dppm)ptrt] (ii)‎‏ ( p-toly1, ph=r یا ‏‎me‎‏ و ‏‎(ph2 pch2 pph2= dppm‎‏ با 5/1 اکی والان ‏‎i2‎‏ واکنش داده شد. هنگامیکه ‏‎r=ph‎‏ می باشد، براساس نتایج اسپکتروسکپی ‏‎1h nmr‎‏، پیشنهاد شد که واکنش با افزایش اسکایشی ‏‎i2‎‏ به یکی از مراکز فلزی شروع شد که این موجب شکستن دایمر گردید و عاقبت ‏‎[pti2 (dppm)] , [ph(sme2)pt(u-i)2pt(sme2)ph]‎‏ تشکیل گردی...

15 صفحه اول

بخش ? : واکنش کمپلکس های دو هسته ای پلاتین (ii) با اسید بخش ? : واکنش ?- فنیل اتیل برومید با یک کمپلکس اورگانوپلاتین (ii)

در بخش اول واکنش کمپلکس شناخته شده ?، [pt2me2(ppy)2(µ-dppm)]که در آن ppy = لیگاند پروتون زدایی شده ?- فنیل پیریدین است، با ? اکی والان از اسید قوی cf3cooh در دی کلرومتان کمپلکسهای?،[ptme(ococf3)(dppm)] و ?، [ptme(ppy)(dppm)]+cf3coo- و تعدادی محصول غیر قابل شناسایی را تولید می کند، و در واکنش با ? اکی والان تری فلوئورو استیک اسید در دی کلرومتان کمپلکس 9، [pt2me2(ppyh)2(µ-dppm)(cf3oco)2] را تولید...

سنتز و شناسایی کمپلکس های آلی فلزی پلاتین(II) حاوی لیگاندهای ایزوسیانید: مطالعات داکینگ مولکولی

در این مطالعه، به سنتز و شناسایی دو کمپلکس آلی فلزی پلاتین(II) حاوی لیگاند‌های ایزوسیانید با فرمول کلی [PtR'2(CNR)2] (R' = p-tolyl, R = 2-chloro-6-methylphenyl (1) and 2-naphtyl (2)) پرداخته شده است. کمپلکس‌های پلاتینی تهیه شده توسط طیف‌بینی NMR که شامل تکنیک‌های یک بعدی (1H, 13C, 195Pt) و دوبعدی (HH COSY و HSQC) هستند شناسایی شدند. علاوه براین، از تکنیک HH-NOESY ) طیف‌بینی اثر هسته‌ای اورهاوزر...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شیراز - دانشکده علوم

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023