واکنش cf3cooh بایک کمپلکس دو هسته ای پلاتین (ii)و واکنش 1-برمو-2-فنیل اتان با یک کمپلکس پلاتین حاوی دو گروه متیل

پایان نامه
چکیده

در این پروژه روشی جهت سنتز یک کمپلکس پلاتین(iv) و انجام مطالعه سینتیکی آن ارائه شده است. علاوه بر آن واکنش cf3cooh با یک کمپلکس دو هسته ای پلاتین انجام می شود تا محصولات آن مشخص شوند. واکنش کمپلکس سیکلومتال [pt2me2(ppy)2(µ-dppe)] ، با 1 اکی والان cf3cooh در دی کلرومتان مخلوطی از کمپلکس های 1،[pt2me2(?1-n-ppy)2(cf3co2)2(µ-dppe)] و ?1 ، [ptme(dppe)(cf3co2)] و مقداری ماده اولیه واکنش داده نشده را بدست آورد. واکنش [pt2me2(ppy)2(µ-dppe)] ، با 2 اکی والان cf3cooh در دی کلرومتان مخلوطی از کمپلکس های 1،[pt2me2(?1-n-ppy)2(cf3co2)2(µ-dppe)] و 2 ، [pt(?1-n-ppy)(dppe)( cf3co2)]( cf3co2) را بدست آورد. واکنش [pt2me2(bhq)2(µ-dppe)] با 2 اکی والان cf3cooh در دی کلرومتان مخلوطی از کمپلکس های 3،[pt(dppe)( ?1-n-bhq)2]2(cf3co2) و ?1 ، [ptme(dppe)(cf3co2)] را بدست آورد. این کمپلکس ها با استفاده از طیف سنجی nmr چند هسته ای ( 1h, 31p) شناسایی شدند. دی متیل(1و10-فنانترولین)پلاتین(ii) با1-برمو-2-فنیل اتان، rbr در استون واکنش می دهد تا کمپلکس آلی پلاتین(iv)،4 ، [ptbr(phch2ch2)me2(phen)] با بازده بالا تشکیل شود. این کمپلکس با استفاده از طیف سنجی nmr و تجزیه عنصری شناسایی شد. مطالعه سینتیکی این واکنش افزایشی اکسایشی به صورت تابعی از غلظت phch2ch2br و دما تحت شرایط شبه مرتبه اول توسط طیف سنجی uv-vis بررسی شد.

منابع مشابه

بررسی تئوری واکنش افزایش متیل یدید به کمپلکس پلاتین حاوی لیگاندهای دو دندانه ای

چکیده کمپلکس مسطح مربعی از نوع [ptme2 (ll)] باmei در یک واکنش افزایشی – اکسایشی شرکت میکندو محصول[ptme2 (ll)mei]را تولید می کند .این واکنش ازطریق مکانیسم افزایشی-اکسایشی از نوع sn2 با شکستن پیوند کربن - ید انجام می شود. این واکنش از یک حالت گذار خطی و یک حد واسط یونی می گذرد. ساختار های مورد مطالعه در نرم افزارgausseview رسم شده است. برای بهینه سازی ساختارها با برنامهgaussian03 در سطح dft/b3l...

بخش ? : واکنش کمپلکس های دو هسته ای پلاتین (ii) با اسید بخش ? : واکنش ?- فنیل اتیل برومید با یک کمپلکس اورگانوپلاتین (ii)

در بخش اول واکنش کمپلکس شناخته شده ?، [pt2me2(ppy)2(µ-dppm)]که در آن ppy = لیگاند پروتون زدایی شده ?- فنیل پیریدین است، با ? اکی والان از اسید قوی cf3cooh در دی کلرومتان کمپلکسهای?،[ptme(ococf3)(dppm)] و ?، [ptme(ppy)(dppm)]+cf3coo- و تعدادی محصول غیر قابل شناسایی را تولید می کند، و در واکنش با ? اکی والان تری فلوئورو استیک اسید در دی کلرومتان کمپلکس 9، [pt2me2(ppyh)2(µ-dppm)(cf3oco)2] را تولید...

سنتز و شناسایی کمپلکس های آلی فلزی پلاتین(II) حاوی لیگاندهای ایزوسیانید: مطالعات داکینگ مولکولی

در این مطالعه، به سنتز و شناسایی دو کمپلکس آلی فلزی پلاتین(II) حاوی لیگاند‌های ایزوسیانید با فرمول کلی [PtR'2(CNR)2] (R' = p-tolyl, R = 2-chloro-6-methylphenyl (1) and 2-naphtyl (2)) پرداخته شده است. کمپلکس‌های پلاتینی تهیه شده توسط طیف‌بینی NMR که شامل تکنیک‌های یک بعدی (1H, 13C, 195Pt) و دوبعدی (HH COSY و HSQC) هستند شناسایی شدند. علاوه براین، از تکنیک HH-NOESY ) طیف‌بینی اثر هسته‌ای اورهاوزر...

متن کامل

واکنش یک کمپلکس دی متیل پلاتین ii با بیسموت تری هالیدها

کمپلکس [(ptme2(dppm] با (bix3 (x=cl,br,i واکنش می دهد و تولید کمپلکس های [(ptme(x)(dppm] و [pt(x)2(dppm)]و pt2me2(µ–x)(µ–dppm)2]x] را می نماید. جهت شناسایی کمپلکس های سنتز شده از طیف سنجی31p nmr و 1h nmr استفاده گردیده است. سینتیک واکنش به صورت مقدیر 1 اکی والان از کمپلکس [(ptme2(dppm] و bix3 در استون به وسیله طیف سنجی مریی-فرابنفش مورد مطالعه قرار گرفته است.

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023