سنتز یک نانوکمپلکس سالوف یورانیل و سنتز،شناسایی و مطالعات سینتیکی کمپلکسهای سالوف یورانیل

پایان نامه
چکیده

در ای پروژه ما چهار لیگاند جدید phenyl saloph را از واکنش سالیسیل آلدهید با فنیلن دی آمین و مشتقات آن (4-کلر، 4-نیترو، 4-متیل) و کمپلکسهایشان را با {uo2}2+ (vi ) سنتز کردیم. همه ی کمپلکسهای سنتز شده بوسیله ی روشهای طیف سنجی ارتعاشی ir،1hnmr tg, uv-vis, cvو chn شناسایی شدند و کمپلکس [uo2(4-no2(saloph)(dmf)] به روش x-ray کریستالوگرافی نیز شناسایی شد. ساختار نانو برای کمپلکس [uo2(4-no2(saloph)(dmf)] سنتز شد، تصویر (tem) برای این کمپلکس ذرات نانو را با سایز 35-30 نانومتر نشان دادند. برای بررسی خصوصیات ضد سرطانی کمپلکسهای یورانیل شیف بیس آزمایشهای کشت میکروب و mtt انجام شدند. این نتایج یک کاهشی از غلظت سلولهای سرطانی جورکت را در مقابل کمپلکسها به ما نشان دادند. مطالعات سینتیکی بر روی تجزیه حرارتی کمپلکسها و همچنین سرعت واکنش جانشینی حلال با تری بوتیل فسفین بررسی شد. ثابتهای سرعت شبه مرتبه اول با قرار دادن داده ها در معادله ln[(at-a?)/(a0-a?)] = - kobst محاسبه شدند. ثابتهای سرعت مرتبه دوم ((k2 از شیب نمودار رسم شده kobs به غلظت فسفین بدست آمدند. در آخر با استفاده از معادله آیرینگ، پارامترهای فعالسازی از رسم نمودارln(k2/t) در چهار دمای مختلف محاسبه شدند. مقایسه مقادیر ثابتهای سرعت ((k2 بر اساس گروههای استخلافی به این صورت است: 4-nitro > 4-cl > h > 4-me

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سنتز و شناسایی نانو کمپلکس باز شیف یورانیل و سنتز، شناسایی و مطالعات سینتیکی کمپلکس های باز شیف یورانیل

در این پایان نامه تعدادی از لیگاند های باز شیف چهار دندانه از واکنش 2-هیدروکسی 1-نفتالدهید با 1و2 اتیلن دی آمین،1و3 پروپیلن دی آمین ، 1و2 پروپیلن دی آمین، 1و4 بوتیلن دی آمین، 4-متیل 1و2-فنیلن دی آمین، 4-کلرو 1و2-فنیلن دی آمین، 4-نیترو 1و2 فنیلن دی آمین، 4-کربوکسیل 1و2 فنیلن دی آمین سنتز شدند. کمپلکس های یورانیل از واکنش بین لیگاند های باز شیف و نمک یورانیل استات ساخته شدند. لیگاند ها و کمپلکس ه...

15 صفحه اول

سنتز نانو کمپلکس باز شیف یورانیل و سنتز و شناسایی و مطالعات سینتیکی کمپلکسهای باز شیف saloph-type

" سنتز نانو کمپلکس باز شیف یورانیل و سنتز و شناسایی و مطالعات سینتیکی کمپلکسهای باز شیف saloph-type " در این پایان نامه تعدادی از لیگاندهای باز شیف چهار دندانه بوسیله واکنش بین 2-آمینو بنزیل آمین با سالیسیل آلدهید و مشتقات آن (5-کلرو، 5-برمو، 5-متوکسی، 4-متوکسی، 3-متوکسی) در نسبت مولی 2:1 در متانول تهیه شدند. همچنین کمپلکسهای آنها در نسبت مولی 1:1 از باز شیف و نمک فلزی در متانول سنتز شدند. ب...

15 صفحه اول

سنتز، شناسایی و مطالعات الکتروشیمیایی یک سری از کمپلکسهای پلی پیریدیل‌روتنیوم

در این مطالعه دو کمپلکس پلی پیریدیل روتنیوم با فرمول  [Ru(Tttp)(opda-H2)Cl]PF6(شکل 2) و [Ru(Tttp)(en)(H2O)](PF6)2.3/2CH3CN (شکل 3) سنتز و با تکنیک های معمول از قبیل 1HNMR، 13CNMR، UV-Vis، IR، طیف سنجی جرمی و هم چنین آنالیز عنصری شناسایی شدند که در این کمپلکس ها Tttp لیگاند سه دندانه ای پلی پیریدیل ‘4-p- ترشی...

متن کامل

The Effects of 8 Weeks of Vitamin C Intake and Regular Aerobic Exercise on Serum Brain-Derived Neurotrophic Factor and Insulin-like Growth Factor-1 Levels in Obese Girls

شور و داوم اه : ،یبرجت همین قیقحت نیا رد 28 نیماتیو ،نیرمت ،لرتنک هورگ راهچ هب یفداصت روط هب و باختنا قاچ رتخد C یبیکرت و دندش میسقت . نیرمت تدش اب يزاوه 50 ات 70 ،رثکادح بلق نابرض دصرد 3 تدم هب و هتفه رد هسلج 8 هتفه دش ماجنا . هورگ ياه نیماتیو C و صرق یبیکرت 500 یلیم نیماتیو یمرگ C ار 3 فرصم هتفه رد راب دندومن . هنومن و لبق اتشان ینوخ ياه 48 هلخادم نیرخآ زا سپ تعاس اه عم...

متن کامل

Immune and non-immune assays

تاسياقلما فلتخم ىلع ءوضلا ضعب ءاقلإ تم ةعجارلما هذه يف دضتسلماب دضلا تلاعافت ىلع دمتعت يتلا ةموسولما ةيعانلما ةيعانلما و ،ةيقلأتلا ةيعانلما تاسايقلما لمشت يتلاو Ag-Ab هذه فيرعت تم .)EIA, ELISA( ةييمزنلإا ةيعانلما و ،ةيعاعشلا و تلاعافتلا أدبلم رصتخم فصو عم لًاوأ ةثلاثلا تاسياقلما اهروطت حيضوتل يخيراتلا جردتلا بسح تشقون مث ،تاقيبطتلا امك .لماك لكشب ةيلآ ةينقت ىلإ ةياهنلا يف داق يذلا يجيردتلا ةخطلل...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

کلمات کلیدی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023