سنتز نانو کمپلکس باز شیف یورانیل و سنتز و شناسایی و مطالعات سینتیکی کمپلکسهای باز شیف saloph-type

پایان نامه
چکیده

" سنتز نانو کمپلکس باز شیف یورانیل و سنتز و شناسایی و مطالعات سینتیکی کمپلکسهای باز شیف saloph-type " در این پایان نامه تعدادی از لیگاندهای باز شیف چهار دندانه بوسیله واکنش بین 2-آمینو بنزیل آمین با سالیسیل آلدهید و مشتقات آن (5-کلرو، 5-برمو، 5-متوکسی، 4-متوکسی، 3-متوکسی) در نسبت مولی 2:1 در متانول تهیه شدند. همچنین کمپلکسهای آنها در نسبت مولی 1:1 از باز شیف و نمک فلزی در متانول سنتز شدند. بازهای شیف و دیگر کمپلکسهای آنها بوسیله ی روشهای1hnmr, ir وc.h.n شناسایی شدند. بعضی از کمپلکسها بوسیله روش آنالیز گرمایی نیز بررسی شدند و یکی از کمپلکسها توسط روش کریستالوگرافی شناسایی شد. همچنین ما از یک کمپلکس سایز نانو سنتز کردیم. مطالعات سینتیکی برای تجزیه گرمایی و مطالعه واکنش بین تری بوتیل فسفین به عنوان donor با کممپلکسها به عنوان acceptor ، از نظر اسپکتروفتومتری انجام شدند. سرعت واکنش تری بوتیل فسفین با کمپلکسها روند زیر را نشان میدهد : [uo2(5-brsalbz)] > [uo2(5-clsalbz)] > [uo2(5-meosalbz)] [uo2(5-meosalbz)] > [uo2(4-meosalbz)] > [uo2(3-meosalbz)] [uo2(5-clsalbz)] > [uo2(salbz)] > [uo2(5-meosalbz)] فعالیت بیولوژیکی تعدادی از این کمپلکسها بررسی شد و نشان داد که کمپلکس [uo2(5-clsalbz)(meoh)] خاصیت ضد سرطانی از خود نشان میدهد. خواص الکتروشیمیایی کمپلکسهای u(vi) نیز بررسی شد. ولتامتری چرخه ای برای همه کمپلکسها نشان داد که واکنش ردوکسی بین گونه های [uo2]2+/[uo2]+ برقرار است.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

سنتز و شناسایی نانو کمپلکس باز شیف یورانیل و سنتز، شناسایی و مطالعات سینتیکی کمپلکس های باز شیف یورانیل

در این پایان نامه تعدادی از لیگاند های باز شیف چهار دندانه از واکنش 2-هیدروکسی 1-نفتالدهید با 1و2 اتیلن دی آمین،1و3 پروپیلن دی آمین ، 1و2 پروپیلن دی آمین، 1و4 بوتیلن دی آمین، 4-متیل 1و2-فنیلن دی آمین، 4-کلرو 1و2-فنیلن دی آمین، 4-نیترو 1و2 فنیلن دی آمین، 4-کربوکسیل 1و2 فنیلن دی آمین سنتز شدند. کمپلکس های یورانیل از واکنش بین لیگاند های باز شیف و نمک یورانیل استات ساخته شدند. لیگاند ها و کمپلکس ه...

15 صفحه اول

سنتز، شناسایی و بررسی رفتارهای حلال رنگی کمپلکسهای جدید اکسووانادیم مشتق شده از لیگاندهای شیف باز

در این کار پژوهشی سنتز، شناسایی و بررسی رفتارهای حلال رنگی کمپلکسهای جدید شیف بازهای چهار دندانه ای نوع N4 اکسو وانادیم (IV) مشتق شده از تراکم 1،2- اتیلن دی آمین، مزو-1،2-دی فنیل-1،2-اتیلن دی آمین و 1،3-پروپان دی آمین با 2-پیریدین کربالدهاید می باشد.کلیه لیگاندهای L1 ، L2 و L3 و کلیه کمپلکسهای VOL1 ، VOL2 و VOL3 طبق روشهای معمول وشناخته شده در منابع سنتز شدند و با تکنیکهای IR ، 1HNMR و UV-Vis ش...

متن کامل

سنتز، شناسایی و بررسی رفتارهای حلال رنگی کمپلکسهای جدید اکسووانادیم مشتق شده از لیگاندهای شیف باز

در این کار پژوهشی سنتز، شناسایی و بررسی رفتارهای حلال رنگی کمپلکسهای جدید شیف بازهای چهار دندانه ای نوع N4 اکسو وانادیم (IV) مشتق شده از تراکم 1،2- اتیلن دی آمین، مزو-1،2-دی فنیل-1،2-اتیلن دی آمین و 1،3-پروپان دی آمین با 2-پیریدین کربالدهاید می باشد.کلیه لیگاندهای L1 ، L2 و L3 و کلیه کمپلکسهای VOL1 ، VOL2 و VOL3 طبق روشهای معمول وشناخته شده در منابع سنتز شدند و با تکنیکهای IR ، 1HNMR و UV-Vis ش...

متن کامل

سنتز و شناسایی پلی‌سالیسیل آلدهید بوسیله اکسایش تراکمی ترکیب باز شیف ((2،4-دی کلروفنیل‌ایمینو)متیل)فنول

در این مقاله، پلی‌سالیسیل آلدهید (PSA) بوسیله اکسایش تراکمی (OP) ترکیب ((2،4- دی کلروفنیل‌ایمینو) متیل) فنول با NaOCl و در محلول مایی نمک قلیایی بین دمای50 تا 90 درجه سلسیوس تهیه و به کمک تکنیک‌های 1H-NMR، FT-IR، UV-Visو TGA/DTA شناسایی شد. بازده تبدیل در شرایط بهینه [sal-2,4-Clan]0 = 0.02، [KOH]0= 0.1 و [NaOCl]0 = 0.12 mol/L، در دمای 90 درجه سلسیوس و مدت زمان 10 ساعت، 61.23% می‌باشد. بعلاوه، س...

متن کامل

سنتز و شناسایی و مطالعات تئوری تعدادی از کمپلکس های باز شیف مس (II)، کبالت (II)، نیکل (II) و کادمیم (II) حاوی پی پرازین

هشت کمپلکس جدید بازشیف ،[CoL2](7), [CuL2](6), [NiL2](5) and [CdL1](4), [CoL1](3), [CuL1](2), [NiL1](1) ،[CdL2](8)  از طریق واکنش دو لیگاند بازشیف جدید و یونهای فلزی فوق با نسبتهای مولی برابر تهیه شده است. لیگاند H2L1 و H2L1 از واکنش N’,N-(2-آمینواتیل)(3-آمینوپروپیل) پی پرازین  و 2-هیدروکسی بنزآلدهید یا 2- هیدروکسی-3-متوکسی بنزآلدهید تهیه شده و با روش های تجزیه عنصری، IR،و 13C NMR 1H- شناسایی شد...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023