شکست پیوندbi-x درهالید های بیسموت (iii) بوسیله کمپلکس متیل پلاتین(ii)

پایان نامه
چکیده

واکنش (bix3 (x = cl, br, i با کمپلکسdppe [ptme2(dppe)] = 2, 2بیس دی فنیل فسفینو اتان به آسانی انجام شد ومحصولات [ptmex(dppe)], (2a, x= cl, 2b, x= br, 2c, x= i) و (ptx2(dppe)], (3b, x= br, 3c, x= i)]بدست امدند. براساس طیف سنجی 1hnmr , 31pnmr ومطالعات uv-vis مکانیسمی پیشنهاد شد که در آن مرحله ی تعیین کننده ی سرعت تبدیل محصول افزایشی زرد رنگ ([(pt(ii)-bix3 (bii3.[ptme2(dppe به حدواسط([(pt(iv)-bi(iii) (bii3.[ptme2(bix2)x(dppe است. مطالعات dft پیشنهاد میکند که حدواسط im1 در حلال استن تشکیل میشود و سپس تحت واکنش حذفی محصولات 2 و 3 را بدست میدهد. ساختار حدواسط im1 توسط مطالعات dft تعیین شده است.

منابع مشابه

سنتز و شناسایی کمپلکس های جدید یون های بیسموت (iii) و آنتیموان (iii)با استفاده از ترکیبات انتقال پروتون

در این پایان نامه ترکیب های فلزی جدید با استفاده از ترکیب های انتقال پروتون به عنوان لیگاند و یون های فلزی بیسموت و آنتیموان سنتز شده و توسط تکنیک های پرتو-x, ir, mass, nmrو تجزیه ی عنصری مورد شناسایی کامل قرار گرفته است. ترکیب (nah).[bi(pydc)2(h2o)2].h2o از واکنش نیکوتین آمید(na) و پیریدین -2،6- دی کربوکسیلیک اسید (pydc) و نمک بیسموت (iii)کلراید به دست آمد. این ترکیب در سیستم بلوری تری کلینیک ...

15 صفحه اول

حذف تیوسیانات از محلول های آبی با استفاده از نانوذرات4O3Feاصلاح شده با کمپلکس کیتوسان - آهن(III)

یون تیوسیانات در پساب‌های صنعتی باعث افزایش آلودگی و سمیت آن‌هامی ‌شود . در این پژوهش حذف یون تیوسیانات توسط جاذب نانو ذرات مغناطیسی آهن اصلاح شده با  کمپلکس کیتوسان - آهن (III) بررسی شد .درصدحذف با نانوذرا ت مغناطیسی اصلاح شده به نحو قابل ملاحظه ای بیشتر از  درصد حذف با نانو ذرات مغناطیسی می باشد . اثر عوامل مختلف برحذف تیوسیانات  از جمله pH، مقدار جاذب، زمان هم زدن، و اثر دما موردمطالعه قرار ...

متن کامل

تحلیل عددی نمونه جدید آزمایشگاهی جهت انجام آزمایش های شکست تحت بارگذاری مود مرکب I/III

هندسه قطعه آزمایشگاهی به منظور انجام آزمایش‌های شکست یکی از چالش‌های مهم در تعیین استحکام شکست مواد می‌باشد. در این پژوهش، یک نمونه جدید آزمایشگاهی موسوم به "نیم‌دیسک خمشی حاوی ترک سه‌بعدی" جهت بررسی رفتار شکست مواد مهندسی تحت بارگذاری مرکب کششی-برشی خارج صفحه‌ای (I/III) پیشنهاد شده است. این نمونه نیم‌دیسک شکل، حاوی ترک مورب بوده و بصورت خمش سه نقطه‌ای بارگذاری می‌شود. به منظور محاسبه ضرایب شدت...

متن کامل

تهیه، شناسایی و بررسی ساختار بلوری کمپلکس دی برمیدو (5،'5-دی‌متیل-2،'2- بی-پیریدین) طلا(III) تترابرمیدواوریات(III)

کمپلکس جدید [Au(5,5'-dmbipy)Br2][AuBr4] (1) از واکنش نمک طلا(III)برمید با لیگاند 5،'5-دی‌متیل-2،'2- بی‌پیریدین (5,5'-dmbipy) در مخلوط حلال‌های متانول – استونیتریل تهیه و سپس به‌وسیله‌ی تجزیه عنصری و طیف‌سنجی‌های نوری، زیرقرمز، رزونانس مغناطیسی هسته و لومینسانس مورد شناسایی کمی و کیفی قرار گرفت. علاوه بر این ساختار بلوری آن به‌وسیله‌ی پراش پرتو X- تعیین شد. بررسی آنالیز کریستالوگرافی این کمپلکس ...

متن کامل

واکنش یک کمپلکس دی متیل پلاتین ii با بیسموت تری هالیدها

کمپلکس [(ptme2(dppm] با (bix3 (x=cl,br,i واکنش می دهد و تولید کمپلکس های [(ptme(x)(dppm] و [pt(x)2(dppm)]و pt2me2(µ–x)(µ–dppm)2]x] را می نماید. جهت شناسایی کمپلکس های سنتز شده از طیف سنجی31p nmr و 1h nmr استفاده گردیده است. سینتیک واکنش به صورت مقدیر 1 اکی والان از کمپلکس [(ptme2(dppm] و bix3 در استون به وسیله طیف سنجی مریی-فرابنفش مورد مطالعه قرار گرفته است.

بررسی فعالیت ضد سرطانی وپارامترهای اتصال به پروتئین و dna سری جدیدی از کمپلکس های پلاتین(iv)-بیسموت(iii)

سیس پلاتین یک داروی ضد سرطان می باشد که در درمان طیف گسترده ای از انواع سرطان ها استفاده می شود. این دارو با اتصال به مولکول dna سبب ایجاد اختلال در فرآیند رونویسی و همانندسازی و در نهایت مرگ سلولی می شود. با این وجود مصرف سیس پلاتین به دلیل اثرات جانبی متعدد و ایجاد مقاومت دارویی با محدودیت رو به رو است. برهمکنش دارو های ضد سرطانی با پروتئین hsa، پایداری و سمیت آن را تحت تاثیر قرار می دهد. بنا...

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023