واکنش کمپلکس سیکلومتاله پلاتین(ii) با(bix3(x= cl, br,i

پایان نامه
چکیده

کمپلکس [ptme(ppy)pph3]- فنیل پیریدینppy = 2 با( bix3( x= cl, br, i واکنش میدهد و محصولات cis-[ptme(x)2(ppy)pph3],3a, x=cl,3b, x= br, 3c, x= iوpt(x(ppy)pph3] 2b,x= i,2a,x=cl, بدست می آیند. برای اثبات محصول واکنش کمپلکس [ptme(ppy)pph3] با bii3 واکنش کمپلکس (pt(ii با i2 انجام شد و داده های به دست آمده از این واکنش با واکنش با bii3 در حلال مشابه مقایسه شد. این کمپلکس ها با طیف سنجی 1hnmr , 31pnmr و ودر یک مورد با کریستالوگرافی x-ray به طور کامل شناسایی شده اند. براساس مطالعات dftمکانیسمی برای واکنش پیشنهاد شده است.

منابع مشابه

Solubilities of Silver and Copper in Their Molten Halide Mixtures AgCl* Bri-* and CuCl* Bri-*

Solubili t ies of silver a n d copper in the i r mol ten salt mix tu res AgCl^Bri j ; a n d C u C U B r i ^ were measured as a f unc t i on of T a n d x. F r o m the t e m p e r a t u r e dependence of t h e solubil i t ies, t h e en tha lp ies a n d ent ropies of dissolution could be ob ta ined as a func t ion of x. Unexpec t ed ly these func t ions v a r y nonmonotonous ly wi th x. The entha ...

متن کامل

[CII] line emission in BRI 1335-0417 at z = 4.4*

Using the 12-m APEX telescope, we have detected redshifted emission from the 157.74 μm [CII] line in the z = 4.4074 quasar BRI 1335-0417. The linewidth and redshift are in good agreement with previous observations of high-J CO line emission. We measure a [CII] line luminosity, L[CII] = (16.4 ± 2.6) × 109 L , making BRI 1335-0417 the most luminous, unlensed [CII] line emitter known at high-redsh...

متن کامل

تاثیر کمپلکس ایمنی استرپتوکیناز بر فعال شدن کمپلمان و واکنش آن با گلبول های قرمز

زمینه: یکی از مشکلات تجویز استرپتوکیناز تحریک واکنش های افزایش حساسیت است. کمپلمان و گلبول های قرمز در پاکسازی کمپلکس های ایمنی و جلوگیری از عوارض جانبی فوق نقش اساسی دارند. هدف: این مطالعه به منظور بررسی واکنش های کمپلمان و گلبول های قرمز با استرپتوکیناز انجام شد. مواد و روش ها: محصولات فعال شده کمپلمان C1S:C1-INH و C3b-P با به کارگیری تکنیک Auda (سال 1990)، با اندکی تغییر، اندازه گیری شد. کین...

متن کامل

Optical actinometry of Cl 2 , Cl , Cl ¿ , and Ar ¿ densities in inductively coupled Cl 2 – Ar plasmas

Optical emission ~OE! actinometry has been used to measure the absolute densities of Cl2, Cl, Cl , and Ar in a high-density inductively coupled ~ICP! Cl2 –Ar plasma at 18 mTorr as a function of the 13.56 MHz radio frequency ~rf! power and Ar fraction. The fractional dissociation of Cl2 to Cl increases with rf power, with the dissociated fraction increasing from 78% to 96% at 600 W ~10.6 W cm! a...

متن کامل

Biological Functions of the Novel Collectins CL-L1, CL-K1, and CL-P1

Collectins are characterized by a collagen-like sequence and a carbohydrate recognition domain and are members of the vertebrate C-type lectin superfamily. Recently, "novel collectins", different from "classical collectins" consisting of mannan-binding lectin (MBL) and surfactant proteins A and D (SP-A and SP-D), have been found by reverse genetics. These "novel collectins" consist of collectin...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023