بررسی تاثیر آموزش شناختی طبق مدل بک بر افسردگی مادران کودکان نابینا مادرزاد 12-7 سال شهر تهران

پایان نامه
چکیده

چکیده ندارد.

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

بررسی شیوع آمبلیوپی در کودکان 12-7 سال ساکن شهر تهران در سال 1392

تعیین شیوع آمبلیوپی، عیوب انکساری و استرابیسم در کودکان 12-7 سال ساکن تهران در سال 1392 این مطالعه به روش مقطعی مبتنی بر جامعه و بر روی 2410 کودک دبستانی 7 تا 12 سال با انتخاب تصادفی صورت گرفت. دید با یانگ و چارت اسنلن اندازه­گیری و چنانچه کم‌تر از 40/20 بود، دوباره با Pinhole بررسی شد. عیوب انکساری با فتورفرکتومتر و بدون سایکلوپلژی معاینه شد. استرابیسم با کاورتست و حرکت عضلات خارج چشمی در...

متن کامل

تأثیر آموزش نظریه ذهن بر ارتقاء همکاری، خویشتن داری و قاطعیت کودکان پسر اوتیستیک 12-7 سال از دیدگاه مادران

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش نظریه ذهن برارتقاء همکاری، خویشتن‏داری و قاطعیت کودکان اوتیستیک 12-7 سال شهر تهران بود. روشپژوهش از نوع پژوهش­های شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود.جامعه آماری شامل همه کودکان اوتیستیک 12-7 شهر تهران بود. نمونه شامل 12 کودک اوتیستیکبود که با نمونه‏گیری دردسترس انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش وکنترل قرار گرفتند.ابزار پژوهشی پرس...

متن کامل

بررسی تاثیر آموزش مراقبت های ویژه بر دردهای عضلانی-اسکلتی مادران کودکان فلج مغزی 12-4 سال شهر تهران

هدف: هدف از مطالعه حاضر بررسی تاثیر آموزش مراقبت های ویژه از کودکان فلج مغزی به مادران کودکان فلج مغزی بر درد های عضلانی-اسکلتی مادران است. روش بررسی: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی انجام شد. 60 مادر دارای کودک 4 تا 12 سال فلج مغزی از کلینیک های شهر تهران وارد مطالعه شدند. 30 مادر به طور تصادفی برای شرکت در کارگاه آموزشی مراقبت های ویژه کودکان فلج مغزی انتخاب شدند. شدت دردهای عضلانی-اسکلت...

بررسی حافظه بخاطرسپاری اعداد در کودکان 7-12 سال

مقدمه و اهداف حافظه بخش جدایی ناپذیر پروسه یادگیری است.ارتباط قوی بین موفقیت تحصیلی و اجزای حافظه کاری و کوتاه مدت وجود دارد. این پژوهش با هدف بررسی سیر تحولی حافظه فراخنای اعداد دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شد. مواد و روش ها در این مطالعه مقطعی- مقایسه ای، 180 دانش آموز مقطع ابتدایی شامل 30 نفر از هر پایه تحصیلی از کلاس اول تا ششم (90 نفر دختر و 90 نفر پسر) به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخ...

متن کامل

تاثیر کتاب درمانی بر مهارتهای اجتماعی کودکان دختر و پسر 12-7 سال عضو فعال کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان شهر تهران

هدف: پژوهش حاضر با هدف تعیین تأثیر کتاب‌درمانی بر مهارت‌های اجتماعی دختران و پسران 12-7 سال اعضای فعال کتابخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان انجام گرفته است. روش:این مطالعه از نوع پژوهش‌های کاربردی است و به روش تجربی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شده است. 60 عضو فعال کتابخانه با به‌کارگیری روش نمونه...

متن کامل

بررسی تأثیر آموزش مراقبت های ویژه بر استرس و کیفیت زندگی مادران کودکان فلج مغزی 12-4 سال شهر تهران

فلج مغزی شایع ترین ناتوانی حرکتی مزمن در کودکان است که می تواند تأثیر منفی بر کیفیت زندگی مادران داشته باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی مادران کودکان مبتلا به فلج مغزی با ناتوانی شدید حرکتی انجام شده است. در مطالعه مقطعی حاضر، 70 مادر کودک فلج مغزی 12-4 ساله مراجعه کننده به مراکز توانبخشی شهر تهران در سال 1391-1390، به روش در دسترس انتخاب شدند. کیفیت زندگی مادران با استفاده از پرسشنام...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023