× خانه ژورنال ها پست ها ثبت نام ورود
پژوهشگر :

پرویز شریفی درآمدی

مقایسه های مولفه های خودکارآمدپنداری بین دانش آموزان پسر کم بینا و بینای پایه دوم راهنمایی تحصیلی شهر تهران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
    رضا احمدی     پرویز شریفی درآمدی

هدف تحقیق حاضر مقایسۀ مؤلفه های خودکارآمدپنداری بین دانش آموزان پسرکم بینا و بینای پایۀ دوم راهنمای تحصیلی می باشد. روش تحقیق زمینه ای است. جامعۀ آماری کلیۀ دانش آموزان کم بینا و بینای سال دوم راهنمایی تحصیلی شهرتهران می باشد. حجم نمونۀ مورد نظر50 نفر است که شامل 30 نفر دانش آموز پسر بینا و20 نفر دانش آموز پسر کم بینا می باشد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامۀ خودکارآمدپنداری بندورا می باشد که بر اساس آن ، آزمون به صورت گروهی صورت می گیرد. نتایج تحقیق حاضر نشان می دهند که: میزان خودکارآمدپنداری در مؤلفه های"موفقیت تحصیلی"،"یادگیری از طریق خود نظم دهی"، "فعالیتهای فوق برنامه"،"برآوردن انتظارات دیگران"،"خود نظم دهی انگیزشی" در دانش آموزان پسر بینا نسبت به دانش آموزان پسرکم بینا در سطح 0/01>α بیشتر است. همچنین میزان خود کارآمدپنداری در مؤلفۀ "استحکام خود" بین دانش آموزان پسر کم بینا و بینا در سطح 0/01>α تفاوت معنا داری وجود ندارد. لذا بنابر نتایج حاصله ، میزان خودکارآمدپنداری در دانش آموزان پسر بینا نسبت به دانش آموزان پسرکم بینا در سطح 0/01>α بیشتر است. بر این اساس به نظر می رسد که یافته های تحقیق حاضر در برنامه ریزی آموزشی، بهداشت روانی و توانبخشی دانش آموزان کم بینا می تواند موثر واقع گردد.

مقایسه نوع و سطح اضطراب اجتماعی دانش آموزان دختر ناشنوا و شنوا در مقطع راهنمایی شهر تهران سال تحصیلی 89-88
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
    مهدیه رحمانپور     پرویز شریفی درآمدی

پژوهش حاضرباهدف مقایسه نوع وسطح اضطراب اجتماعی دانش آموزان دخترناشنوا وشنوای مقطع راهنمایی تحصیلی شهرتهران اجراشد.روش پژوهش حاضر زمینه ای است.جامعه آماری شامل ،کلیه(66)نفرازدانش آموزان دخترناشنوا وکلیه(500)نفرازدانش آموزان دخترشنوا درمقطع راهنمایی تحصیلی شهرتهران که درسال تحصیلی88-89 به تحصیل اشتغال دارند.ونمونه آماری،30نفرازدانش آموزان ناشنوا و30 نفرازدانش آموزان شنوابنابرپیشنهاد واجازه مسعولین آموزش وپرورش انتخاب شدند.ابزاربه کارگرفته شده دراین تحقیق،پرسشنامه اضطراب اجتماعی لایبویتز برای کودکان ونوجوانان (لایبویتزفکلاین وماسیا-وارنر،2003)می باشدوسپس این پرسشنامه برروی این نمونه ها اجرا شد.دراین تحقیق ازآمارتوصیفی برای محاسبه میانگین نمرات ،تئزسع فراوانی،انحراف استاندارد وبرای بررسی وآزمون فرضیه های پژوهش ازروش آماراستنباطی(tمستقل )بهره گرفته شد. نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین دوگروه دانش آموزان ناشنوا وشنوا ازلحاظ اضطراب اجتماعی،اضطراب عملکردی واجتناب عملکردی تفاوت معناداری وجودداردوگروه ناشنوایان نمرات بیشتری رابدست آوردندولی درخرده مقیاس اجتناب اجتماعی ،بین این دوگروه تفاوت معناداری وجودندارد. بنابراین،به منظور کاهش اضطراب اجتماعی دانش آموزان ناشنوا پیشنهاداتی به مسعولین آموزش وپرورش ،معلمین ووالدین ارائه می شود.

موضوع:بررسی اثر بخشی برنامه جرأت آموزی گروهی بر افزایش میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان دبستانی با آسیب های شنوایی درشهر بوکان
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1395
    بختیار نوید فر     پرویز شریفی درآمدی

چکیده این تحقیق با هدف بررسی اثر بخشی برنامه جرات آموزی گروهی بر افزایش میزان مهارت های اجتماعی دانش آموزان دبستانی با آسیب های شنوایی در شهر بوکان انجام شده است. در این پژوهش ،ابتدا با استفاده از آزمون مهارت های اجتماعی(احمدی-نورانی1376)دانش آموزان دارای مهارت های اجتماعی پایین یعنی آنهایی که نمره پایین تر از 100دریافت کرده بودند تشخیص داده شد.این افرادبه عنوان نمونه انتخاب شدند و سپس به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند.نمونه آماری این پژوهش شامل 30 نفر دانش آموز دارای آسیب های شنوایی هستند که به صورت تصادفی به دو گروه 15 نفری آزمایش وکنترل تقسیم شدند. سپس برنامه جرات آموزی گروهی طی 10جلسه به گروه آزمایش آموزش داده شدوبعد از این دوره آموزشی دوباره آزمون مهارت های اجتماعی روی هر دو گروه انجام شد. در نهایت،داده هابوسیله آزمون تجزیه وتحلیل کواریانس(mancoa)و tمستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.با توجه به نتایج بدست آمده،گروه آزمایش یعنی کودکانی که تحت آموزش برنامه جرات آموزی قرار گرفته بودندعملکردبهتری نسبت به گروه کنترل در آزمون مهارت های اجتماعی داشتند.یعنی برنامه جرات آموزی گروهی در آفزایش مهارت های اجتماعی وروابط اجتماعی غیر کلامی دانش آموزان دارای آسیب شنوایی موثربود. از این رو پیشنهاد می شود که جهت افزایش خود ابرازی و بهبود مهارت های اجتماعی دانش آموزان دارای آسیب شنوایی از برنامه جرات آموزی گروهی استفاده شود. واژه های کلیدی:جرات آموزی گروهی-جرات ورزی-مهارت های اجتماعی-آزمون مهارت های اجتماعی-آسیب های شنوایی.

بررسی و مقایسه شیوع انواع اختلال های رفتاری دانش آموزان نارسا خوان مقطع ابتدایی با دانش آموزان عادی مقطع ابتدایی شهر تهران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
    حسن مختارپور     پرویز شریفی درآمدی

این تحقیق به منظور بررسی و مقایسه شیوع انواع اختلال های رفتاری دانش آموزان نارسا خوان مقطع ابتدایی با دانش آموزان مقطع ابتدایی انجام شده است . و به این دلیل کلیه مقطع ابتدایی نارسا خوان انتخاب گردیده اند که بررسی تحولی اختلال های رفتاری در این دانش آموزان میسر گردد. روش پژوهشی این تحقیق از نوع علی مقایسه ای می باشد برای انجام این پژوهش جامعه آماری دانش آموزان عادی سه منطقه 10،11 ،6 و برای دانش آموزان نارسا خوان ،کل مراکز اختلا ل های یادگیری دولتی شهر تهران که شامل سه مرکز اختلال های یادگیری 3،2،1 می باشد انتخاب شد. برای نمونه گیری دانش آموزان عادی از روش تصادفی خوشه ای از سه منطقه مذکور به تعداد 115 نفر استفاده شد. برای دانش آموزان نارسا خوان به دلیل کمبود حجم جامعه آماری تمام افراد جامعه به عنوان نمونه انتخاب ، که تعداد 51 را شامل می شدند. و نهایتا پرسشنامه آخنباخ ( فرم معلم و والدین ) جهت بررسی اختلال های رفتاری دانش آموزان اجرا شد. نتایج تحقیق نشان داد میزان شیوع اختلا ل های رفتاری دانش آموزان نارسا خوان برابر 9/54 درصد ، و میزان شیوع اختلال ها ی رفتاری در دانش آموزان عادی برابر با 5/15 درصد برآورد شده است و همچنین تفاوت میزان شیوع اختلال های رفتاری دانش آموزان نارسا خوان نسبت به دانش آموزان عادی (سوم وچهارم )ابتدایی درسطح 01/0 معنادار بوده است و همچنین می توان بر اساس نتایج تحقیق چنین نتیجه گرفت که میزان شیوع اختلال های رفتاری دانش آموزان نارسا خوان در این تحقیق به نسبت تحقیقات انجام گرفته در خارج و داخل در این حوزه در سطح متوسط قرار دارد با توجه به بر آورد میزان شیوع اختلال های رفتاری در این دانش آموزان، می توان برنامه های جهت پیشگیری و تدوین راهبردهای آموزشی بهتر برای کاهش این اختلال ها از طرف معلمان و دست اندر کاران آموزش اتخاذشود

مقایسه میزان همبستگی راهبردهای یادگیری خودتنظیم با خودکارآمدی در دانش آموزان با آسیب شنوایی و عادی مقطع دبیرستان شهر تهران سال تحصیلی 89-1388
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
    ارکان خوش کلام     پرویز شریفی درآمدی

هدف این پژوهش عبارت است از: مقایسه میزان همبستگی راهبردهای یادگیری خودتنظیم با خودکارآمدی در دانش آموزان با آسیب شنوایی و دانش آموزان عادی مقطع دبیرستان شهر تهران در سال تحصیلی 89-1388. نمونه آماری شامل 100 نفر دانش آموز مقطع دبیرستان بود که از این تعداد 50 نفر با آسیب شنوایی و 50 نفر از افراد عادی بودند. پژوهش بر حسب نحوه گردآوری داده ها از نوع تحقیقات توصیفی است. داده های پژوهش با استفاده از پرسش نامه خودکارآمدی شرر (gse) و پرسش نامه راهبردهای یادگیری خودتنظیم پینتریچ (mslq) جمع آوری گردید. اطّلاعات گردآوری شده، با بهره گیری از نرم افزار spss و با روش ضریب همبستگی پیرسون و آزمون z تحلیل گردید. نتایج نشان داد که در دانش آموزان با آسیب شنوایی و دانش آموزان عادی راهبرد های یادگیری خود تنظیم با خودکارآمدی رابطه معناداری دارد. نتایج تحلیل ها همچنین نشان داد که از میان چهار راهبرد یادگیری خود تنظیم ، راهبردهای انگیزشی بیشترین همبستگی را با خودکارآمدی دارد. به طور کلی می توان نتیجه گرفت که، میزان همبستگی راهبردهای یادگیری خودتنظیم با خودکارآمدی در دانش آموزان با آسیب شنوایی و دانش آموزان عادی معنادار است. همچنین تمامی مولفه های راهبرد های یادگیری خود تنظیم با خودکارآمدی همبستگی معناداری دارد.

بررسی مشکلات تحصیلی ورفتاری دانش آموزان دیر آموز دبستانی شهر جویبار در سال تحصیلی 88-89
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
    زهرا منظوری جویباری     مریم سیف نراقی

پژوهش حاضر به منظور بررسی مشکلات تحصیلی و رفتاری دانش آموزان دیرآموز دبستانی شهر جویبار انجام شده است. این پژوهش از نوع کاربردی و شیوه انجام آن توصیفی است.جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دیرآموز دختر و پسر که در مقطع دبستان شهر جویبار و در سال تحصیلی 88ـ89 مشغول به تحصیل هستند و تعداد آن ها 79 نفر می باشد.حجم نمونه این پژوهش نیز 79 نفر است به شیوه نمونه گیری دردسترس انتخاب شده است.ابزار مورد استفاده در پژوهش عبارتند از پرسشنامه مشکلات رفتاری آخنباخ فرم گزارش معلم(trf) و پرسشنامه محقق ساخته مشکلات تحصیلی که توسط معلمان دانش آموزان دیرآموز تکمیل شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی استفاده شده است.نتایج به دست آمده نشان داده که در حوزه ی مشکلات تحصیلی، کند عمل کردن در یادگیری و درک مفاهیم ( 92 % ) و انشا نویسی ( 81 درصد ) بیشترین فراوانی و مشکلات وارونه خوانی - وارونه نویسی ( 30درصد ) کم ترین فراوانی را داشت.در مورد مشکلات رفتاری نیز مشکلات نقص توجه ( 38% ) و مشکلات عاطفی ( 24% ) بیشترین فراوانی و رفتار مقابله ای ( 4/4 درصد ) کم ترین فراوانی را داشتند . براساس نتایج پژوهش،پیشنهاد می شود که در حوزه مشکلات تحصیلی،با توجه به اینکه 90% دانش آموزان دیرآموز کندتر از سطح کلاس وهمسالان خود عمل می کنند،اداره آموزش و پرورش کلاس هایی را به عنوان کلاس مرجع برای این دانش آموزان در مدارس در نظر بگیرد و در مورد مشکلات رفتاری نیز از یک روانشناس در مدارس بهره ببرد.

مقایسه مولفه های فراشناخت در نوجوانان با و بدون اختلال وسواس فکری - عملی
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1398
    احمد حسن زاده     پرویز شریفی درآمدی

نقش فراشناخت در تحول، حفظ و پایداری اختلال وسواس فکری – عملی از طریق الگوی پردازش اطلاعات توسط ولز و ماتیوز توسعه یافته است. هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای مولفه های فراشناخت در نوجوانان مبتلا و عدم مبتلا به اختلال وسواس فکری ـ عملی بود. در این پژوهش، از روش نمونه گیری در دسترس برای انتخاب نمونه که شامل 30 نوجوان مبتلا به اختلال وسواس فکری – عملی که از بین افراد مراجعه کننده به درمانگاه های روان پزشکی بیمارستان های امام حسین (ع) و روزبه شهر تهران و 30 نوجوان غیر بیمار که از بین دانش آموزان شهر تهران انتخاب شده بود، استفاده گردیده. برای جمع آوری داده ها از تشخیص روان پزشک و مصاحبه ی بالینی سازمان یافته بر اساس ملاک های تشخیصی dsm-iv، فرم کوتاه پرسش نامه ی فراشناخت ولز و کارترایت – هاتون و پرسش نامه وسواس فکری – عملی مادزلی استفاده شده است. داده ها با استفاده از آزمون t دو گروه مستقل تحلیل شدند. نتایج نشان داد که فراشناخت نوجوانان مبتلا به اختلال وسواس فکری - عملی در مقایسه با نوجوانان بدون مبتلا به این اختلال (17/19=t و سطح معناداری حاصل 001/0=sig) متفاوت است و تنها در مولفه ی مربوط به لزوم کنترل افکار در دو گروه مذکور تفاوتی مشاهده نشد. در نتیجه، یافته های پژوهش حاضر از مفهوم بندی فراشناختی اختلال وسواس فکری – عملی حمایت می کند.

بررسی و مقایسه مهارت های حرکتی دانش اموزان پسر با نارسایی ویژه در دیکته نویسی و دانش آموزان عادی پایه پنجم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی (89 – 88)
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
    امیر نیکوخلق     پرویز شریفی درآمدی

چکیده تحقیق پژوهش حاضر به بررسی و مقایسه مهارت های حرکتی دانش اموزان پسر با نارسایی ویژه در دیکته نویسی و دانش آموزان عادی پایه پنجم ابتدایی شهر مشهد در سال تحصیلی (89 – 88) پرداخته است. روش تحقیق ازنوع کاربردی و روش انجام آن زمینه ای است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه دانش اموزان پسر پایه پنجم ابتدایی بودند که در مدارس دولتی نواحی 7 گانه آموزش و پرورش عادی و مراکز وابسته به آموزش و پرورش استثنایی در دو نوبت صبح و عصر در سال تحصیلی (89 – 1388) مشغول به تحصیل بودند. نمونه آماری شامل 30 نفر از دانش آموزان با نارسایی ویژه در دیکته نویسی و 30 نفر از دانش آموزان عادی بودند. جهت همتا سازی دانش آموزان دو گروه از نظر بهره هوشی از آزمون هوشی آدمک گودیناف استفاده شد، که معیار بهره هوشی در این پژوهش بین (90 تا 110) بوده است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش جهت ارزیابی و مقایسه عملکرد مهارت های حرکتی، آزمون رشد حرکتی لینکلن – اوزرتسکی بود که دارای 36 مهارت است که علاوه بر عملکرد کلی مهارت های حرکتی، مهارت های حرکتی درشت، ظریف و چشم و دست را مورد مقایسه قرار داده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها در این پژوهش از آمار توصیفی به منظور تنظیم جداول، نمودارها و واریانس و انحراف استاندارد استفاده شد و از آمار استنباطی به منظور مقایسه میانگین نمرات کل مهارت های حرکتی، مهارتهای حرکتی درشت، مهارت های حرکتی ظریف، و چشم و دست، در ازمون رشد حرکتی لینکلن – اوزرتسکی از ازمون های آماری t مستقل استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داده است که بین میزان عملکرد کلی مهارت های حرکتی، مهارت های حرکتی درشت، مهارت های حرکتی ظریف و مهارت های حرکتی هماهنگی چشم و دست تفاوت معنی داری وجود دارد و دانش آموزان عادی نسبت به دانش اموزان با نارسایی ویژه در دیکته نویسی عملکرد بهتری دارند. بنابراین وبا توجه به اهمیت مهارت های حرکتی در دانش آموزان با نارسایی ویژه در دیکته نویسی تشخیص سریع و به موقع آنها و علاوه بر آن توجه به ساعات ورزش درمراکز استثنایی از مسائل مهم است واینکه آنرا به عنوان جزئی از برنامهای آموزشی در نظر بگیریم.امید انست که این تحقیق باعث شود توجه به تربیت بدنی خصوصادر مراکز استثنایی به صورت جدی پیگیری شود ومربیان از آموزش های لازم جهت افزایش و کیفیت ورزش در مدارس برخوردار شوند تاباعث بهبود عملکرد مهارت های حرکتی در دانش اموزان گردد.

بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با تاب آوری و مقایسه آن در کودکان با و بدون اختلال سلوک
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
    محمد کارگر     حمید علیزاده

این پژوهش با عنوان (بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با تاب آوری و مقایسه آن در کودکان با و بدون اختلال سلوک)انجام گرفته است. هدف کلی این پژوهش:بررسی رابطه بین سبکهای فرزند پروری و تاب آوری و مقایسه آن در کودکان با و بدون اختلال سلوک می باشد. در ارتباط با این پژوهش پنج فرضیه عنوان شده است: روش مورد استفاده در این پژوهش،روش همبستگی است،و نمونه آماری آن شامل60نفر که 30 نفر دارای اختلال سلوک و 30 نفر بدون اختلال سلوک هستند.روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی ساده می باشد.و پرسشنامه های سبک فرزند پروری و سپس تاب آوری اجرا گردید.که این داده های بدست آمده از طریقtمستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. باتوجه به نتایج بدست آمده میتوان گفت درفرضیه یک. رفتار اقتداری والدین بیشترین تاثیر رادرتاب آوری دارددرواقع پیش بینی کننده مناسبی برای تاب آوری است در متغیر استبدادی داده ها نشان می دهد که فرضیه مطرح شده درباره ارتباط بین رفتار مستبدانه والدین و تاب آوری کودکان تایید می گردد.و در متغیرسهل گیرانه، داده ها نشان می دهد که ارتباط بین رفتار سهل گیرانه والدین و تاب آوری کودکان تایید نمی گردد.با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت در فرضیه دوم.داده ها نشان میدهد میزان تاب آوری کودکان بدون اختلال سلوک بیشتر از کودکان دارای اختلال سلوک است. و در فرضیه سوم. داده ها نشان می دهد که میزان رفتاراقتداری والدین کودکان بدون اختلال سلوک بیشتر از کودکان دارای اختلال سلوک است.فرضیه چهارم.داده هانشان میدهد میزان رفتار استبدادی والدین کودکان بدون اختلال سلوک کمتر از کودکان دارای اختلال سلوک است. ودرفرضیه پنجم بر اساس داده ها در سطح آلفای 05/0 تفاوت معنی داری بین میانگین رفتار سهل گیرانه والدین اختلال سلوک و بدون اختلال سلوک وجود ندارد. کلید واژه ها سبک های فرزند پروری،تاب آوری،اختلال سلوک.

بررسی و مقایسه رفتار خوردن در کودکان با و بدون اختلال نافرمانی مقابله ای 5 تا 7 سال? شهر تهران
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
    مهسا پوستچی     پرویز شریفی درآمدی

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه رفتار خوردن در کودکان با و بدون اختلال نا فرمانی مقابله ای 5 تا 7 ساله شهر تهران است. نوع پژوهش کاربردی و روش انجام آن توصیفی از نوع زمینه یابی میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه کودکان 5 تا 7 ساله شهر تهران است که در سال 1389 در مهدکودک ها و مراکز پیش دبستانی این شهر تحت آموزش بودند. نمونه پژوهش شامل 64 کودک(31 کودک با اختلال نافرمانی مقابله ای و 33 کودک بدون اختلال نافرمانی مقابله ای) میباشد که با استفاده از روش خوشه ای تصادفی از میان کودکان 9 مهد کودک و پیش دبستانی شهر تهران انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده شامل پرسشنامه علائم مرضی کودکان(csi-4) و پرسشنامه رفتار خوردن کودکان (cebi) است.در ابتدا از مربیان خواسته شد که کودکان مخرب، نافرمان، مجادله گر و منفی باف 5 تا 7 ساله را معرفی نمایند. سپس از پرسشنامه علائم مرضی کودکان (فرم والدین و مربیان) جهت تشخیص کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای در بین این کودکان، استفاده شد. بعد از آن از مادران هر دو گروه خواسته شد که پرسشنامه رفتار خوردن کودکان را تکمیل نمایند. پس از جمع آوری داده های حاصل از تکمیل پرسشنامه ها برای توصیف آنها از شاخص های گرایش مرکزی، پراکندگی و توزیع و برای تحلیل آنها از مدل آماری t دو گروه مستقل استفاده شد. نتایج نشان دادند که بین رفتار خوردن و هر یک از زیر مقیاس های آن (سلایق غذایی، مهارت های حرکتی و تمکین رفتاری) در کودکان با و بدون اختلال نافرمانی مقابله ای تفاوت معنی داری وجود دارد، به نحوی که مشکلات انواع رفتار های خوردن در کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای بیشتر از کودکان بدون این اختلال است. با توجه به نتایج تحقیق میتوان نتیجه گرفت که گستره رفتار خوردن که یکی از کنش های رشدی بزرگ در فرآیند تحول است، در کودکان دارای اختلال نافرمانی مقابله ای، با مشکلات بیشتری نسبت به کودکان بدون این اختلال همراه است. از آنجا که تغذیه یکی از پایه های اساسی سلامت جسم، روان و یادگیری های اجتماعی است، یافته های این پژوهش ضرورت توجه به اختلال نافرمانی مقابله ای، پیامدهای آن و رفتار خوردن در کودکان را آشکار میسازد.

مقا یسه مها رتهای اجتماعی دانش آموزان عادی،نابینا وناشنوا در مقطع راهنمایی در شیراز
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
    سهراب مرادی پلنگی     حمید عتیزاده

هدف از تحقیق حاضر مقا یسه مها رتهای اجتماعی دانش آموزان عادی،نابینا وناشنوا در مقطع راهنمایی در شهرشیرازبود. باتوجه به ماهیت پژوهش ،روش تحقیق،علی مقایسه ای بود.جامعه آماری مورد پژوهش کلیه دانش آموزان عادی ،نابینا و ناشنوا مدارس راهنمایی شهرشیراز بود. حجم نمونه مورد نظر 90نفر بود که 30نفر نابینا ،30نفر ناشنوا 30نفر عادی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند .اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه مهارتهای اجتماعی که توسط هادی عباسی و با راهنمایی دکتر علی دلاور درسال 82ساخته شد بود جمع آوری گردید.برای تجزیه وتحلیل داده های بد ست آمده از روش آما ر توصیفی میانگین وانحراف استاندارد استفاده شد. روشهای استنباطی مورد استفاده دراین تحقیق تجزیه وتحلیل واریانس یک طرفه است.یافته های تحقیق حاضر نشلن داد که مهارت اجتماعی دانش آموزان عادی بهتر از دو گروه دیگر یعنی ناشنوا ونابینا است . همچنین بین مهارت اجتما عی دو گروه نابینا وعادی تفاوت معنا داری درسطح 0001/0 وجود دارد اما بین مهارت اجتماعی دوگروه ناشنوا با نابینا تفاوت معنی داری وجود ندارد .همچنین بیشترین میانگین مربوط به دانش آموزان پسر عادی و کمترین میانگین مربوط به دختران نابینا می باشد وتفاوت معنا داری بین مهارت های اجتماعی دانش آموزان عادی ،نابینا وناشنوای دختر وپسر وجود ندارد .بر این اساس پیشنهاد می شود برای مقایسه مهارت های اجتماعی سه گروه عادی ،نابینا وناشنوا از فرمهای دیگرپرسشنامه مهارت های اجتماعی در کنار این فرم ویا به جای این فرم استفاده شود.این یافته ها می توانند در برنامه های آموزشی مهارت های زندگی و مهارت های سازشی مد نظر قرار بگیرند. واژگان کلیدی:مهارت های اجتماعی،ناشنوا،نابینا

بررسی رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با عزت نفس و اهمال کاری
   پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
    مینا بقاییان     پرویز شریفی درآمدی

چکیده: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده با اهمالکاری و عزت نفس دانش آموزان است. بدین منظور نمونه ای 200 نفری از دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه 2 شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه اقتدار والدین (paq)، مقیاس سهل انگاری تاکمن (tps) و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ است. روش اجرا بدین صورت بود که از بین مناطق مختلف شهر تهران یک منطقه به تصادف انتخاب و از بین دبیرستان های آن منطقه 4 دبیرستان به طور تصادفی انتخاب شدند و در هر دبیرستان یک کلاس به تصادف انتخاب وپس از هماهنگی های لازم پرسشنامه ها توزیع، اجرا و جمع آوری شد. در نهایت از 200 نفر گروه نمونه، داده های مربوط به 170 نفر آزمودنی به منظور تحلیل وارد نرم افزار spss شدند.داده های به دست آمده با روش رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شد و نتایج نشان داد که سبک فرزند پروری مستبدانه و عزت نفس می تواند به طور معنادار