اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری بر روابط موضوعی مادران دانش آموزان اوتیسم

پایان نامه
چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی آموزش شناختی – رفتاری بر روابط موضوعی مادران دانش آموزان مبتلا به اوتیسم شهرستان شاهرود می پردازد. روش پژوهش در این تحقیق از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه آماری، کلیه مادران دانش آموزان مبتلا به اوتیسم شهرستان شاهرود دو نوع نمونه گیری در دسترس تعداد نمونه 30 نفر بوده که به طور کاملاً تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هرگروه 15 نفر) جایگزین شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه روابط موضوعی بل استفاده شد. سپس به گروه آزمایش آموزش شناختی - رفتاری طی 10 جلسه هفتگی 2 ساعته ارائه شد و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. پس از تکمیل دوره آموزش مجدداً هر دو گروه پرسشنامه روابط موضوعی بل را تکمیل کردند. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانی یک طرفه تک متغیری) و جداول مربوطه از طریق نرم افزار spss نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. که بر اساس داده های حاصله و تحلیل آماری نتایج حاصل بر روی چهار حیطه روابط موضوعی مادران مشخص شد که آموزش شناختی - رفتاری بر احساس بیگانگی و دلبستگی ناایمن و بی کفایتی اجتماعی مادران تأثیر مثبت داشته ولی بر خود میان بینی مادران دانش آموزان اوتیسم تأثیر نداشته است.

منابع مشابه

اثربخشی درمان شناختی - رفتاری بر کاهش افسردگی دانش آموزان

مقدمه و هدف: افسردگی یکی از رایج­ ترین اختلال­ های روان­ شناختی است که بسیاری از روان­ درمان گران به آن توجه ویژه داشته ­اند. در پژوهش­ های مختلف، درمان­ه ای شناختی - رفتاری یکی از روش­ های مناسب در درمان اختلال ­های افسردگی تشخیص داده شده ­اند. بر این اساس هدف از پژوهش حاضر مطالعه تأثیر درمان شناختی- رفتاری  بر کاهش افسردگی دانش ­آموزان است. روش: طرح پژوهش نیمه­ آزمایشی از نوع پیش ­آزمون پس ­آ...

متن کامل

بررسی اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر بهزیستی روان شناختی مادران دانش آموزان کم‌توان ذهنی

مقدمه: کودک کم‌توان ذهنی مشکلات‌روانی بسیاری را در اعضای خانواده بویژه مادر ایجاد می‌کند. با توجه به اهمیت بهزیستی‌روانی مادر درخانواده و جامعه، هدف از پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش تنظیم‌هیجان بر بهزیستی روان‌شناختی مادران دانش‌آموزان کم‌توان ذهنی بود. روش: در این مطالعه‌ی شبه‌تجربی تعداد 40 نفر از مادران مدرسه استثنایی نور در شهر اراک با بهره‌گیری از روش نمونه‌گیری دردسترس انتخاب و بصورت غیر...

متن کامل

مقایسه ی اثربخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری و واقعیت درمانی بر عزت نفس دانش آموزان دبیرستانی

در این پژوهش اثربخشی آموزش گروهی شناختی‌رفتاری و واقعیت‌درمانی (مبتنی بر نظریه‌ی انتخاب) بر عزت نفس دانش‌آموزان مورد سنجش قرار گرفت.  روش‌کار: این پژوهش از نوع شبه تجربی با طرح پیش‌آزمون - پس‌آزمون با گروه شاهد می‌باشد. جامعه‌ی آماری شامل تمام دانش‌آموزان دختر دبیرستان‌های شهر مشهد در سال تحصیلی 89-1388 بودند که با شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی 45 نفر انتخاب و در سه گروه به صورت تصادفی جایگزین شدند...

متن کامل

اثربخشی آموزش شناختی– رفتاری بر اضطراب امتحان دانش آموزان دختر متوسطه

پژوهش حاضر، با هدف بررسی اثر بخشی آموزش راهبردهای شناختی - رفتاری بر کاهش اضطراب امتحان در دانش آموزان دختر دوره متوسطه انجام شده است. مطالعه حاضر، یک طرح شبه آزمایشی است. تعداد70 نفردانش آموزان دختر دوره متوسطه شهر تهران با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای در دو گروه آزمایش وکنترل(در هر گروه 35 نفر) قرار گرفتند. ابزار گردآوری اطلاعات در این مطالعه مقیاس اضطراب امتحان اهواز بود. پر...

متن کامل

اثربخشی آموزش گروهی شناختی- رفتاری کنترل خشم بر پرخاشگری دانش آموزان دختر پرخاشگر

سابقه و هدف: پرخاشگری یکی از مشکلات مهم دوره نوجوانی است که پیامدهای منفی همچون تصویر ذهنی منفی در میان همسالان و آموزگاران، طرد از سوی همسالان، افت تحصیلی، مصرف مواد، مشکلات ارتباطی با خانواده و بزهکاری را در پی دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش گروهی شناختی رفتاری کنترل خشم بر پرخاشگری دانش آموزان دختر پرخاشگر صورت گرفته است. روش بررسی: این پژوهش نیمه‌آزمایشی در قالب طرح پیش آزمون-...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023