نام پژوهشگر: علی اسماعیلی

بالانسینگ بهینه برای ربات ها در امتداد مسیر تعیین شده
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه سمنان 1389
  علی اسماعیلی   ساسان آزادی

بالانسینگ بهینه روشی جدید بر مبنای کنترل بهینه است که در آن مجهولات بالانسینگ به اضافه مجهولات مسیر(مانند پروفیل سرعت) به طور همزمان محاسبه می شوند. این روش در افزایش عملکرد ربات های صنعتی اثر قابل توجهی دارد که باعث کاهش حداکثری در مصرف انرژی خواهد شد. علی رغم اینکه در بسیاری از کاربردهای رباتیک مانند چسب کاری و جوشکاری، مسیر مشخص است ولی مجهولات دیگری همچون پروفیل سرعت مجهول می باشد. در این پایان نامه روش بالانسینگ بهینه ابتدا برای بالانس کردن منیپولاتورهای بالانس شده با فنر در حرکت نقطه به نقطه پیاده سازی شده است. سپس نتایج حاصله از این روش برای بالانس کردن منیپولاتورها در یک مسیر تعیین شده بررسی می شود. روش های دیگر بالانسینگ مانند بالانس استاتیکی و بالانس دینامیکی که در رباتیک مرسوم است صرفاً برای کاهش اثرات گرانشی ربات در نظر گرفته شده و اثرات مصرف انرژی و نیز تغییر بار ربات در نظر گرفته نمی شود و در واقع بالانسینگ استاتیکی ربات بدون در نظر گرفتن شرایط کاری ربات انجام می شود. انجام بالانسینگ غیر فعال با اضافه کردن عناصر غیرفعال مانند جرم و فنر به ساختار اصلی ربات امکان پذیر است. البته مقادیر پارامترهای اتصالی(مانند فاصله وزنه تعادل یا نقطه اتصال فنر) و مقداری(مانند مقدار جرم تعادل و مقدار سختی فنر) مجهول بوده که در بالانسینگ استاتیکی برای انرژی پتانسیل ثابت معلوم شده و در بالانسینگ بهینه برای کاهش انرژی تعیین می شوند. علاوه بر بالانسینگ استاتیکی، در کارهای سایر محققین قبل بالانسینگ با استفاده از روش های دینامیکی و بار-تطبیقی برای بعضی از منیپولاتورهای خاص نیز ارائه شده است. در این پایان نامه با استفاده از تئوری کنترل بهینه و با فرض مشخص بودن مسیر برای پنجه ربات، مقادیر بهینه سختی فنر بصورت انرژی-بهینه محاسبه می شوند. پس از بیان کلی این روش و شبیه سازی های مربوط به آن، به بررسی شرایط مختلف کاری مانند، شرایط مرزی و زمان اجرای حرکت پرداخته می شود. در نتیجه دیده می شود که شاخص کارآیی و یا میزان مصرف انرژی در بالانسینگ بهینه کمتر از بالانسینگ استاتیکی است.

مقایسه طرحواره درمانی و درمان شناختی رفتاری بر بهبودی اختلال وسواس - اجبار همایند و نا همایند با افسردگی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 0
  علی اسماعیلی   فرامرز سهرابی

چکیده تحقیق اختلال وسواس – اجبار بعنوان یکی از شایع ترین و ناتوان کننده ترین اختلالات روان شناختی محسوب می شود. این اختلال همچنین از مقاوم ترین اختلالات به درمان می باشد که با توجه به ماهیت آن لزوم جستجوی درمان هایی که از ایجاز و کارائی بهتر برخوردار باشد امری بدیهی بنظر می رسد. هدف اصلی تحقیق حاضر مقایسه اثربخشی طرحواره درمانی و درمان شناختی – رفتاری بر بهبود بیماران مبتلا به اختلال وسواس – اجبار همایند و نا همایند با افسردگی بود. جامعه آماری این تحقیق کلیه افراد مراجعه کننده به مراکز مشاوره و مطب های خصوصی روان شناسان شمال تهران بودند. در یک طرح آزمایشی پیش آزمون پس آزمون چند گروهی با گروه کنترل 30 نفر از افراد مبتلا به اختلال وسواس –اجبار همایند و نا همایند با افسردگی بصورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. این مراجعان ، بر اساس معیار های dsm-iv-tr ، بعنوان افراد اختلال وسواس - اجبار مشخص شدند. پس از تشخیص، بطور تصادفی در 6 گروه 5 نفری چینش شدند. از این 6 گروه 4 گروه (دو گروه بصورت وسواس همایند و نا همایند با افسردگی تحت طرحواره درمانی، و دو گروه بصورت همایند و ناهمایند با افسردگی تحت درمان شتاختی – رفتاری) قرار گرفتند و دو گروه بعنوان گروه کنترل انتخاب شدند. ازچهار گروه آزمایشی دوگروه ( یک گروه وسواس – اجبار همایند با افسردگی و یک گروه ناهمایند با افسردگی ) هرکدام در 12 جلسه بصورت فردی تحت طرحواره درمانی و دو گروه دیگر به همین منوال تحت درمان شناختی – رفتاری قرار گرفتند. میزان شدت اختلال وسواس – اجبار آزمودنیهای گروههای آزمایش و کنترل بوسیله مقیاس وسواس – اجبار ییل براون (ybocs) قبل و بعد از اتمام جلسات درمانی مورد ارزیابی قرار گرفتند.داده ها به کمک روش تجزیه و تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بن فرنی تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که هردو روش طرحواره درمانی و درمان شناختی – رفتاری در بهبود شدت اختلال وسواس – اجبار همایند و ناهمایندبا افسردگی موثر بوده اند. همچنین بین دو روش در اثربخشی تفاوتی وجود نداشت.علاوه بر این همایندی و نا همایندی اختلال وسواس – اجبار با افسردگی اثر چندانی بر نتایج نداشت.در نتیجه با توجه به نتایج حاصل می توان گفت هم طرحواره درمانی و هم درمان شناختی – رفتاری هردو در بهبود شدت اختلال وسواس – اجبار تاثیر داشته اند. کلید واژه ها :اختلال وسواس – اجبارهمایند و ناهمایند با افسردگی، طرحواره درمانی، درمان شناختی - رفتاری

پایش خشکسالی در مناطق خشک با استفاده از شاخص های سنجش از دور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده نقشه برداری 1390
  فرهاد محمودی کهن   علی اسماعیلی

خشکسالی بلایی است که وجود ویژگی هایی مانند نبود تعریف جامع، سطح وسیع متاثر و روند آهسته پیشرفت، باعث می شود که تشخیص وقوع و شدت آن امری دشوار باشد. برای پایش خشکسالی به صورت سنتی از شاخص های هواشناسی استفاده می شود. مزایایی مانند قدرت تفکیک مکانی و زمانی بالا، قابلیت پوشش سطوح وسیع و امکان مطالعه تاثیر مستقیم خشکسالی بر روی گیاهان، استفاده از شاخص های سنجش از دور در مطالعه خشکسالی را افزایش داده است. بیشتر مطالعات انجام شده در مطالعه خشکسالی به روش سنجش از دور در مناطق با بارش نرمال یا بیش از نرمال صورت گرفته است؛ لذا نتایج آنها برای مناطق خشکی مانند رفسنجان به صورت کامل قابل تعمیم نیست. از اینرو در این تحقیق 20 شاخص در دو گروه اصلی شاخص های گیاهی (شامل ndvi 16 روزه، savi، vari، ndii6، ndii7، nmdi، ndwi، lst، dlst و wsvi) و شاخص های خشکسالی (شامل vci، ndvia، svi، sndii6، sndwi، tci، slst، sdlst، vh و dsi) که هر یک از این گروه ها به چهار زیر گروه شاخص های مبتنی بر باند قرمز و مادون قرمز، شاخص های محتوای آب گیاه، شاخص های حرارتی و شاخص های ترکیبی تقسیم می شوند، در منطقه رفسنجان محاسبه و ارتباط آنها با شاخص spi و سطح آب های زیر زمینی مورد بررسی قرار گرفت. برای مقایسه شاخص ماهواره ای با سطح آب های زیر زمینی دو شاخص sawci و swci برای محاسبه با داده های عمق چاه، معرفی شد. پنج شاخص جدید sndii6، sndwi، slst، dlst و sdlst برای بررسی نتایج شاخص های ماهواره ای، برای اولین بار در این تحقیق پیشنهاد شدند. شاخص های ماهواره ای با استفاده از تصاویر سنجنده modis برای دوره های 16 روزه و در فصل رشد بین سالهای 2000 تا 2010 در منطقه رفسنجان محاسبه شد. مقادیر شاخص های محاسبه شده در دو منطقه کشاورزی و منطقه با پوشش گیاهی محدود با شاخص های spi، sawci و swci مقایسه شدند. از میان چهار گروه شاخص ماهواره ای، شاخص های مبتنی بر باند قرمز و باند مادون قرمز، بیشترین و شاخص های حرارتی کمترین همبستگی را با شاخص spi نشان دادند. بیشترین همبستگی با شاخص sawci نیز در منطقه کشاورزی و با شاخص های گروه مبتنی بر باندهای قرمز و مادون قرمز نزدیک و گروه محتوای آب گیاه مشاهده شد. شاخص های ماهواره ای در منطقه با پوشش گیاهی محدود، با شاخص spi و در منطقه کشاورزی با شاخص های سطح آب زیرزمینی شامل شاخص های sawci و swci همبستگی بیشتری دارند. همچنین شاخص های باند قرمز و مادون قرمز با شاخص spi و شاخص های محتوای آب گیاه و شاخص های حرارتی با شاخص های سطح آب های زیر زمینی ارتباط بیشتری نشان دادند. از میان شاخص های ماهواره ای شاخص svi بیشترین همبستگی را با spi از خود نشان داد. دو شاخص sndii6 و sndwi نسبت به سایر شاخص های محتوای آب گیاه، همبستگی بالاتری با شاخص spi از خود نشان دادند. شاخص spi سالانه، سالهای 2000 و 2008 را خشکسالی شدید و سالهای 2002 و 2009 را ترسالی شدید بیان می کند. غالب شاخص های ماهواره ای در منطقه کشاورزی، سال 2000 و 2008 را به عنوان خشکسالی شدید و سال 2005 را سال ترسالی شدید و در منطقه با پوشش گیاهی محدود، سال 2000 و 2008 به عنوان سال خشکسالی شدید و سال 2002 به عنوان سال با ترسالی شدید مشخص شده اند. دلیل بالاتر بودن همبستگی شاخص های ماهواره ای با spi در منطقه با پوشش گیاهی محدود نسبت به منطقه کشاورزی، استفاده از آب های زیر زمینی در مناطق کشاورزی است که این امر از تاثیر بارش بر گیاهان می کاهد ولی در مناطق با پوشش گیاهی محدود، گیاهان مستقیما به بارش وابسته اند. همبستگی شاخص های باند قرمز و مادون قرمز با شاخص spi در منطقه با پوشش گیاهی محدود، دارای فاصله 7 ماهه و در منطقه کشاورزی دارای فاصله 11 ماهه است که نشان دهنده تاثیر کم بارش در کوتاه مدت است که دلیل این امر نیز نوع پوشش و میزان بارش منطقه است.

ریز مقیاس نمایی آماری چند مکانی با استفاده از هوش مصنوعی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1390
  حمیدرضا محمدی   مسعود رضا حسامی کرمانی

در سالهای گذشته برنامه ریزی آبی و مدیریت منابع آب بر این فرض استوار بوده که آب و هوای آینده مانند گذشته خواهد بود و تمام سیستم های تامین آب با این فرض طراحی و ساخته شده اند . اما در دهه های اخیر افزایش غلظت گازها باعث تغییردر سیکل های هیدرولوژی گردیده است بنابراین نوشته ها و بایگانی های اطلاعات آب و هوایی و شرایط هیدرولوژیکی گذشته راهنمای قابل اعتمادی برای طراحی و مدیریت منابع آب در آینده نیست. برای بررسی و حل این مشکل در اختیار داشتن پیش بینی های قابل اعتماد برای مدیریت منابع آبی کشور امری ضروری به نظر می رسد. بنابراین گام اول پیدا کردن راهکاری جهت پیش بینی اقلیم آینده می باشد. لذا در این مطالعه با استفاده از روش ریز مقیاس نمایی آماری چند مکانی با استفاده از خروجی مدلهای جهانی اقلیم (gcm) و با کمک شبکه عصبی بارندگی ودما در دوره های سی ساله تا سال 2100 برای ایستگاه کرمان پیش بینی شده است و نتایج با خروجی مدل asd مقایسه شده است. درجه حرارت (حداقل و حداکثر و میانگین)مشاهده شده و مدل روند صعودی داشته است. روند تغییرات بارندگی مشاهده شده در ایستگاه متغییر بوده است . rmse مقادیر خروجی و مشاهدات در شبکه عصبی بیشتر از asd میباشد و دلیل این اختلاف، تعداد کمتر predictor در شبکه عصبی می باشد و مقدار r2 بدست آمده از شبکه عصبی بهتر از asd می باشد .

شبیه سازی جریان لزج آشفته در اطراف یک بالواره هوشمند و بررسی اثر آن بر ضرایب آیرودینامیکی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی 1390
  علی اسماعیلی   محمدحسن جوارشکیان

در این تحقیق یک نرم افزار دو بعدی برای شبیه سازی جریان لزج آشفته غیر قابل تراکم در اطراف یک بالواره هوشمند نزدیک زمین توسط یک روش عددی حجم محدود با استفاده از الگوریتم فشار مبنا و با یک تکنیک مرتبه بالا بر مبنای متغیرهای بی بعد شده توسعه داده شده است. برای شبیه سازی بالواره های هوشمند از روش معادل سازی استفاده شده و مقایسه ای بین بالچه هوشمند و معمولی صورت گرفته است. همچنین این مقایسه به ازای فواصل مختلف بالواره از سطح زمین، زاویه حمله بالواره و زاویه تغییر شکل بالچه صورت گرفته و اثر آن ها بر ضرایب آیرودینامیکی بررسی شده است. نوآوری دیگر در این پایان نامه، طراحی یک سیستم معکوس می باشد که ترکیبی از مدل نیورو-فازی(neuro-fuzzy) و الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات (pso) می باشد. بر اساس این سیستم معکوس طراحی شده بهینه سازی انجام می شود. ابتدا از بهینه سازی برای یافتن مقطع مناسب در پدیده های اثر سطحی استفاده می شود و شرایط مناسب عملکردی وسیله پرنده در پدیده های اثر سطحی بدست می آید، به طوری که ماکزیمم عملکرد آن وسیله در این شرایط حاصل می شود. ایده دیگری که ارائه شده است، شبیه سازی جریان حول بالواره با زاویه تغییر شکل مثبت (که در اسپویلر خودرو ها استفاده می شود) می باشد، به طوری که این بالواره ها از جنس مواد هوشمند می باشند. نتایج حاکی از افزایش عملکردی بالواره های هوشمند در مقایسه با نوع معمولی است. در قسمت پیوست (الف) نیز مقایسه اثرات دوبعدی و سه بعدی جریان در زوایای حمله مختلف، فواصل مختلف و نسبتهای منظری متفاوت با یکدیگر پرداخته شده است. اثر بالچه هوشمند و معمولی در حالت دو بعدی و سه بعدی مقایسه گردیده و تاثیر استفاده از مواد هوشمند بر گردابه ها و نیرو های آیرودینامیکی مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در پیوست (ب) نیز شبیه سازی جریان حول هیدروفویل غوطه ور در آب انجام شده و اثر ضخامت، انحنای هیدروفویل ها، عمق غوطه وری و زاویه حمله مورد بررسی قرار گرفته و به کمک مدل نیورو-فازی رفتار هیدروفویل پیش بینی شده است. در پایان نیز به کمک الگوریتم بهینه سازی، بهینه ترین حالت عملکردی بدست آمده است.

ریز مقیاس نمایی آماری به روش نرو فازی (مطالعه موردی: ایستگاه سینوپتیک کرمان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1390
  نسیم زینتی   مسعود رضا حسامی

یکی از روشهای پیش بینی تغییرات اقلیمی استفاده از داده های بدست آمده از خروجی مدلهای جهانی اقلیم gcm(global climate model) است. قدرت تفکیک مدلهای جهانی اقلیم به حدود 000/ 40 کیلومتر مربع می رسد. فاصله زیاد گره های شبکه از یکدیگر استفاده از خروجی این مدلها را محدود می سازد. این تحقیق با استفاده از داده های ncep و gcm انجام و از روش ریز مقیاس نمایی آماری statistical downscaling برای مدلسازی چهار پارامتر بارندگی روزانه، درجه حرارت میانگین، درجه حرارت حداکثر و درجه حرارت حداقل روزانه استفاده شده است. ریز مقیاس نمایی آماری به کمک مدل نرو فازی و asd (automated statistical downscaling) برای دوره 30 ساله ی (1971-2000) در ایستگاه سینوپتیک کرمان انجام شده است. از 15 سال اول داده ها(1971-1985) برای کالیبراسیون و محاسبه ضرائب مدل و از 15 سال دوم (1986-2000) برای ارزیابی نحوه عملکرد مدل استفاده شده است. یکی از مهمترین مراحل انجام ریز مقیاس نمایی آماری انتخاب متغیرهای غالب می باشد، برای انتخاب متغیرهای غالب از ترکیب روش الگوریتم ژنتیک و asd استفاده شده است. مقادیر کم واریانس توضیح داده شده ی مدل های بارندگی بیانگر پیچیده تر بودن پدیده ی بارندگی نسبت به دما می باشد. با استفاده از داده های نسل سوم مدل جهانی اقلیم (cgcm3a2) پارامترهای درجه حرارت و بارندگی برای دوره های سی ساله ی (2011-2040)، (2041-2070)، (2071-2100) پیش بینی و با دوره سی ساله ی(1971-2000) مقایسه شده است. در برآورد شاخصهای درجه حرارت، هر دو مدل نرو فازی و asd نتایج تقریباً یکسانی را از خود نشان دادند. نتایج مدل نرو فازی افزایش درجه حرارت حداکثر و میانگین را در تمام ماه های سال برای دوره های اقلیم آینده نسبت به دوره (1971-2000) نشان می دهد، در حالیکه درجه حرارت حداقل در بعضی موارد روند نزولی داشته است. برخلاف درجه حرارت، بارندگی روند یکسانی در دروه های مختلف ندارد. همچنین نتایج حاصله از عملکرد شاخص های بارش با استفاده از مدل نرو فازی نشان داد که این مدل نسبت به مدل asd که مدلی خطی است، ضعیف تر عمل می کند. نتایج نشان می دهد که عملکرد مدل ریز مقیاس نمایی آماری بستگی به انتخاب متغیرهای غالب دارد، هم چنین در فصول مختلف نتایج متفاوت می باشد. مقایسه نتایج دو مدل نرو فازی و asd نشان داد که هیچ یک از دو مدل برای تمامی فصول و ماه ها کارآمد نیستند.

ازریابی استعداد آتش سوزی و کیفیت فرآیند اطفاء حریق در جنگل ها با استفاده از سنجش از دور و سیستم های اطلاعات مکانی مطالعه موردی جنگل های شهرستان مریوان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1390
  ایرج رحیمی   علی اسماعیلی

چکیده جنگل های شهرستان مریوان، واقع در در غرب استان کردستان در سال های اخیر متحمل آتش سوزی های قابل توجهی بوده است. تجربه در سطح جهانی و ملی نشان داده است که بازگرداندن شرایط اولیه به مناطق سانحه دیده کاری بس دشوار یا تقریبا غیر ممکن است. اما با در نظر گرفتن اقداماتی نظیر تدوین استراتژی های از پیش هشدار دهنده بحران، این امکان وجود دارد تا بتوان خطر آتش سوزی را در مناطق مختلف به حداقل رساند. داشتتن اطلاعات مستند در مورد ابعاد مختلف آتش سوزی، ابزاری بسیار ارزشمند در برنامه ریزی، مدیریت، و همچنین جلوگیری از آتش سوزی های آتی به شمار می آیند. در این زمینه، دانش استفاده از علم سنجش از دور و سیستم های اطلاعات مکانی (gis) نقش بسزایی در مدیریت کارآمد و کاهش صدمات ناشی از سوانح ایفا می نماید. سنجش ازدور می تواند به طور منظم اطلاعات مفیدی را برای یک ناحیه فراهم می کند که این داده ها و اطلاعات استخراج شده از داده های ماهواره ای و تکنیک های سنجش از دور قابل انتقال به سیستم های اطلاعات مکانی نیز هستند که بدین وسیله می توان یک پایگاه داده از شواهد مربوط به رویدادهای گذشته تهیه کرد و به همراه سایر اطلاعات در نقشه های خطر وارد نمود که به این ترتیب می توان نواحی بالقوه خطرناک را روی نقشه نشان داد. در این پژوهش پس از ارزیابی توانایی سنجش از دور و gis درفراهم آوردن داده ها و پارامتر های مختلف موثر بر پتانسیل حریق و گسترش آتش سوزی، سعی شد ضمن ارائه ی مدلی با استفاده از آنالیز زمانی شاخص ndvi سنجنده مودیس پوشش علوفه ای از پوشش درختی جدا شود. سپس به همراه تحلیل و تلفیق فازی متغیرهای موثر (شاخص ndvi به عنوان یک متغیر دینامیک، و همچنین متغیرهای استاتیک شامل شیب، ارتفاع، و مسیر دسترسی) خروجی ها ، شامل پراکندگی استعداد آتش سوزی و پراکندگی کیفیت اطفاء حریق استخراج گردید. نتایج نشان داد که مدل ارئه شده دارای همبستگی زیادی (بیش از 90 درصد) با تعداد آتش-سوزی های سال های 1386 تا 1388 دارد. نقشه ی ایجاد شده مبتنی بر اعمال مدل تعریف شده بر شاخص ndvi برای استان کردستان با گزارش های ارائه شده از رخداد آتش سوزی در سطح استان کاملا سازگار بود. همچنین همپوشانی قابل توجهی بین نقشه ی فازی پراکندگی استعداد آتش سوزی ایجاد شده بر اساس تصاویر ماهواره ای سنجنده مودیس سال 1388، با نقاط دارای رخداد آتش سوزی مربوط به سال 1389 وجود داشت.

پیش بینی تغییرات اقلیمی درایستگاه های gcos در ایران به روش نرو- فازی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده مهندسی عمران 1390
  نازلی تورینی   مسعود حسامی کرمانی

مدلهای جهانی اقلیم (gcms) بعلت قدرت تفکیک مکانی پایین، قابل استفاده در مطالعات منطقه ای نیستند. به همین منظور از روش هایی موسوم به ریز مقیاس نمایی آماری برای تبدیل خروجی مدل های gcm به مقیاس منطقه ای و محلی استفاده می شوند. در این تحقیق با استفاده از الگوریتم نرو-فازی (anfis) و روش خوشه بندی فازی داده ها (fcm)، به مدلسازی اقلیمی در ایران پرداخته شده است. از خروجی نسل سوم مدل های جهانی اقلیم کانادا (cgcm3) ،در دوره ی (1990-1961) برای مدلسازی استفاده شده و نتایج بدست آمده را با داده های مشاهداتی دما و بارش برای ایستگاه هواشناسی gcos در ایران مقایسه شده است. مدلسازی با استفاده از دو مدل asd وanfis، انجام شده و خروجی آنها باهم مقایسه شده است. برای کالیبراسیون از داده های ncep (داده های مرکز ملی مطالعات محیطی) ، که شکل بهبود یافته ی متغیر های cgcm3 می باشند، استفاده شده است. مقایسه بین asd و anfis در دو دوره کالیبراسیون (1975-1961) و ارزیابی (1990-1976) صورت گرفته است. برای ارزیابی مدل ها از مقدار واریانس توضیح داده شده مدل ها و جذر میانگین مجموع مربعات خطا برای شاخص های آماری و اقلیمی استفاده شده است. برای پایداری و ثبات، در هر دو مدل asd و anfis صد سناریو شبیه سازی شده است. تفاوت در هر یک از سناریو ها مربوط به مولفه غیر قطعی مدل می شود. مولفه قطعی مدل که وابسته به متغیر های اتمسفری است در تمام سناریوها یکسان می باشد. پیش بینی اقلیمی برای بارش و دمای ماکزیمم، مینیمم و میانگین روزانه برای دوره های 2040-2011، 2070-2041 و2100-2071 صورت گرفته است. در تمامی ایستگاه ها ، افزایش دمایی بین 3/2 تا 45/4 درجه سانتیگراد برای دمای ماکزیمم، 3/1 تا 5/2 درجه سانتیگراد برای دمای مینیمم (بجز ایستگاه شیراز که با کاهش 7/0 درجه سانتیگراد برای دمای مینیمم مواجه هستیم) و 87/1 تا 72/3 درجه سانتیگراد برای دمای میانگین پیش بینی می شود. ولی رفتار بارش در ایستگاه های مختلف متفاوت است؛ در بعضی ایستگاه های مانند مشهد ، تهران ، کرمان پیش بینی می شود با افزایش بارندگی مواجه شویم و در بقیه ایستگاه ها، کاهش بارش را خواهیم داشت.

بررسی عملی بودن، روایی ، و نرم یابی آزمون سبکهای زندگی و رابطه آن با حمایت اجتماعی ادراک شده بر روی دانشجویان شاهد زنجان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
  علی اسماعیلی   ریتا لیاقت

پژوهش حاضر به بررسی عملی بودن اعتبار و روایی پرسشنامه سبک های زندگی و رابطه آن با حمایت اجتماعی ادراک شده دانشجویان شاهد استان زنجان می پردازد. برای همین امر از بین دانشجویان شاهد که درمقطع کارشناسی دردانشگاههای استان زنجان درسه شهرزنجان ،ابهر، خدابنده، که دردانشگاههای آزاد ، پیام نورو دانشگاه زنجان و علوم پزشکی مشغول به تحصیل درسال تحصیلی 90-89 می باشند ،تعداد 316 نفر به شیوه تصادفی طبقه ای برای گروه نمونه انتخاب گردید و با استفاده از سبک های زندگی 20 ماده ای و پرسشنامه حمایت اجتماعی ادراک شده 12 سوالی،داده ها جمع آوری گردید که در نهایت اعتبار کلی برای پرسشنامه سبک های زندگی 83/0 درصد و برای هر کدام از یک ابعاد سبک زندگی به ترتیب 76/ برای توجه به محیط زیست و برای حمایت ازسلامتی 87/0 و در تحلیل عاملی برای پرسشنامه کفایت نمونه برداری به مقدار826/0 بدست آمد و دو عامل که دارای ارزش ویژه بالای 1 بودند در تحلیل عاملی در جدول تبین واریانس بر دو بعد سبک های زندگی تاکید کردند . و برای بررسی رابطه ابعاد سبک های زندگی با استفاده ازابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده در بعد توجه به سلامتی بعد خانواده مقدار همبستگی18/0 درصد در سطح 05/0 معنا داری را ارائه می دهد .و برای بررسی رابطه ابعاد سبک های زندگی با استفاده ازابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده در بعد توجه به محیط زیست بعد خانواده از ابعاد حمایت اجتماعی ادراک شده مقدار همبستگی 11/0 درصد را در سطح 05/0 معنا داری را ارائه می دهد که دارای رابطه می باشد .

طراحی و ساخت کنترل گشتاور مستقیم موتور القایی با استفاده از مدولاسیون فضای برداری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه بیرجند - دانشکده برق و کامپیوتر 1390
  علی اسماعیلی   محمد علی شمسی نژاد

امروزه به خاطر پیشرفت در عناصر نیمه هادی قدرت و به طبع پیشرفت در روش های کنترل درایوهای سرعت متغیر، ماشین های القایی (im) جایگزین ماشین های جریان مستقیم (dc) در صنعت شده اند. در دهه اخیر روش کنترل مستقیم گشتاور (dtc) بر خلاف روش های کنترل برداری، به خاطر سادگی ساختار، پیاد ه سازی آسان، همراه با پاسخ دینامیکی سریع مورد توجه فراوان قرار گرفته است. dtc، روش کنترلی است که موتور و مبدل را به صورت یک سیستم یکپارچه در نظر می گیرد و در یک رفتار بهینه هر دو را کنترل می کند. dtc کلاسیک (cdtc) دارای دو مشکل اساسی : الف) ریپل بالای شار و گشتاور و ب) فرکانس کلید زنی متغیر است. موضوع اصلی این پایان نامه رفع مشکلات نهادینه شده در تکنیک dtc کلاسیک، ولی با حفظ مزایای آن می باشد. در این پایان نامه مدولاسیون بردار فضایی (svm) که به کلید زنی ثابت مبدل منجر می شود، معرفی شده است، سپس روش نسبتاً جدیدی به نام dtc-svm که در دهه اخیر معرفی شده است، ارایه می شود. در ادامه با بررسی رویکردهای مختلف روش های موجود dtc-svm، روشی را که از دو کنترل کننده pi بهره می برد برای مقایسه با dtc کلاسیک انتخاب شده است. با استفاده از نتایج به دست آمده در محیط سیمولینک matlab، نشان داده خواهد شد که در روش کنترلی dtc-svm ریپل های شار و گشتاور، به طور چشم گیری کاهش یافته، و عملکرد dtc کلاسیک در حالت ماندگار بهبود می یابد. در نهایت، نتایج آزمایشگاهی برای تایید کارایی الگوریتم، ارایه خواهند شد. پیاده سازی سخت افزاری شامل یک پردازنده سیگنال دیجیتال (dsp) شرکت تگزاس اینسترومنت (ti) ، موتور القایی سه فاز و یک مبدل igbt است.

بررسی امکان ایجاد شاخص از راه دور hybrid برای پایش خشکسالی در اقلیمهای متفاوت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1390
  مسعود هانی طبایی زواره   علی اسماعیلی

خشکسالی حالتی نرمال و مستمر از اقلیم است. گرچه بسیاری به اشتباه آن را واقعه ای تصادفی و نادر می پندارند. این پدیده تقریباً در تمامی مناطق اقلیمی رخ می دهد، گرچه مشخصات آن از یک منطقه به منطقه دیگر کاملاً تفاوت می کند. و به علت وجود ویژگی هایی مانند نبود تعریف جامع، سطح وسیع متاثر و روند کند پیشرفت، باعث می شود که تشخیص وقوع و شدت آن امری دشوار باشد. برای پایش خشکسالی به صورت سنتی از داده های ایستگاه های هواشناسی و در پی آن شاخص های هواشناسی استفاده می شود. که در مناطقی که تعداد این ایستگاه ها محدود است همیشه عدم قطعیت به علت کمبود داده نیز وجود دارد. امروزه استفاده ازشاخص های سنجش از دور در مطالعه خشکسالی به علت مزایایی مانند قدرت تفکیک مکانی و زمانی بالا، قابلیت پوشش سطوح وسیع و امکان مطالعه تاثیر مستقیم خشکسالی بر روی گیاهان، افزایش چشمگیری داشته است. ولی بیشتر مطالعات انجام شده با این روش به صورت منطقه ای کاربرد داشته و نتایج آن قابلیت تعمیم به مناطق دیگر را دارا نمی باشند. از اینرو در این تحقیق همبستگی 17 شاخص محاسبه شده از محصولات سنجنده modis در دو گروه اصلی شاخص های گیاهی (شامل ndvi، nddi، ndwi7، nmdi، ndwi5، evi، ndwi6 و wsvi) و شاخص های استاندارد شده (شامل svi، snddi، sndwi7، snmdi، sndwi5، sevi، slst،sndwi6 و swsvi) در مناطق کشاورزی و کم گیاه رفسنجان، کشاورزی و جنگلی گرگان و جنگل ها و مراتع مریوان، با شاخص هواشناسی spi محاسبه شده و پس از مشاهده همبستگی بالاتر شاخص های استاندارد شده با spi، ترکیب های 3 تایی از این شاخص-ها در تمامی مناطق استخراج گردید. ترکیب 3 شاخص sndwi5، sndwi7 و svi به علت همبستگی قابل قبول در تمامی مناطق به عنوان شاخص معیار برای پایش خشکسالی در تمامی مناطق مورد مطالعه انتخاب شد. سپس بمنظور دست یابی به رابطه کلی، ضرایب این ترکیب برای هر منطقه به صورت ترکیب خطی از میانگین ndvi در دوره مطالعاتی استخراج گردید و شاخص hvi (hybrid vegetation index) ارائه شد که مزیت آن نسبت به دیگر شاخص ها، همبستگی قابل قبول آن با شاخص spi در سه منطقه مطالعاتی می باشد. سپس با استفاده از این شاخص، خشکسالی در 6 ماهه اول سال های 1388 و 1389 پایش و نتایج آن با آمار مرکز ملی خشکسالی (indc) مقایسه شد. که نتایج حاصله نشان داد که این شاخص در پایش خشکسالی بسیار توانا می باشد.

تعیین پهنه سیلاب با دوره بازگشت های مختلف با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1390
  بابک رزاقی راد   غلامعباس بارانی

گسترش مناطق شهری و روستایی بدون توجه به مطالعات هیدرولوژیکی سیلاب دشت ، با افزایش ریسک خطر پذیری منطقه وتوسعه خسارات ناشی از سیل همراه است. در مطالعه حاضر رفتار سیلاب و نحوه توسعه آن در محدوده دربند تهران با استفاده از مدل hec-hms وhec-ras و داده های هیدرو لوژیکی با دوره های بازگشت مختلف ایستگاه های هیدرو متری حوضه بررسی گردید و نحوه گسترش سیلاب با استفاده از نرم افزار gis arc نمایش داده شد. مطالعه حاضر با توجه به آنکه پهنه سیلاب را با دوره های بازگشت مختلف در اختیار قرار می دهد، مرجع مناسبی برای بیمه های سیل و مناطق پر خطر تر تحت سیل با دوره های بازگشت مختلف می باشد. از اینرو تخمین خسارت، مستلزم برآورد هیدرولوژیکی ترازهای سیلابها با دوره بازگشت مختلف و برآورد خسارات در هر کدام از این سیلابها است. از این تجزیه و تحلیل منحنی خسارت- دوره بازگشت بدست آمد که بوسیله آن می توان متوسط خسارات سالیانه در ناحیه تحت مطالعه را برآورد نمود. بنابراین در تخمین خسارت سیل و برآورد حق بیمه، تعیین دقیق مرزهای سیلاب دشت یا پهنه بندی سیلاب، اهمیت ویژه ای دارد. از اینرو بهترین راه کنترل سیلاب با توجه به هزینه و ریسک در منطقه دربند تهران پیشنهاد شد.

توسعه یک سیستم ناوبری ترکیبی، جهت هدایت کاربران در محیطهای درون/ برون ساختمانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1390
  محسن رشیدیان   محمد علی رجبی

امروزه ارائه خدمات ناوبری توسط سازمانهای مختلفی صورت می پذیرد، اما اغلب خدمات ارائه شده دارای دو مشکل عمده، مشتمل بر عدم ارائه خدمات ناوبری در محیطهای درون/ برون ساختمانی بصورت پیوسته و عدم لحاظ نمودن علائق کاربران و شرایط آب و هوایی در خدمات ارائه شده می باشند. با وجود چنین مشکلاتی وجود یک سیستم ناوبری ترکیبی که قابلیت هدایت کاربران را در محیطهای درون/ برون ساختمانی بگونه ای پیوسته داشته باشد دارای اهمیت می باشد. در تحقیق جاری توسعه یک سیستم ناوبری ترکیبی جهت هدایت کاربران در محیطهای درون/ برون ساختمانی با قابلیت اعمال علائق کاربران و شرایط محیطی مورد بررسی قرار گرفته است. روش پیشنهاد شده جهت توسعه سیستم مذکور مشتمل بر دو بخش اصلی، بخش مسیریابی و بخش تعیین موقعیت، می باشد. جهت هدایت و ناوبری پیوسته کاربران در محیطهای درون/ برون ساختمانی نیاز به تعیین موقعیت کاربران در دو محیط وجود دارد، از اینرو از ترکیب سیستم تعیین موقعیت جهانی و نقاط دسترسی شبکه بیسیم جهت تعیین موقعیت کاربران، بترتیب در دو محیط برون و درون ساختمانی استفاده گردیده است. در بخش ناوبری درون ساختمانی از اطلاعات مربوط به تاریخچه حرکتی کاربر جهت حذف موقعیت های اشتباه استفاده گردیده است. در بخش مسیریابی از فضای گراف جهت مدلسازی شبکه معابر استفاده گردیده است. از آنجائی که در شرایط یاد شده، لحاظ نمودن علائق کاربران و شرایط آب وهوائی و ترافیکی با استفاده از یالهای با وزنهای ثابت امکان پذیر نمی باشد، لذا در بخش مسیریابی بکارگیری روش وزندهی پویا جهت اعمال این متغیرها پیشنهاد شده است. پس از طراحی روش مذکور جهت بررسی عملکرد روش پیشنهادی، در محدوده شهر کرمان، ماهان و دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان پیاده سازی انجام گردید. نتایج حاصله نشاندهنده امکان بکارگیری روش پیشنهادی در ارائه خدمات ناوبری به کاربر در محیطهای درون/ برون ساختمانی و اعمال علائق کاربران وشرایط آب و هوائی در خدمات ارائه شده می باشد.

بررسی منابع و محدودیت های تحقق حکمروایی خوب شهری در کلان شهر تبریز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده مدیریت و حسابداری 1391
  علی اسماعیلی   بهروز رضایی منش

با پیش بینی استقرار بیش از شصت و شش درصد جمعیت جهان در شهرها تا سال 2020 میلادی، جهان در حال تبدیل شدن به جهانی شهری است. از این رو مدیریت شهری در آینده به طور اعم و در قرن بیست و یکم به طور اخص، درگیر نوعی چالش خواهد بود؛ مراکز علمی و تحقیقاتی و سازمان های بین المللی توسعه در زمان حاضر رویکرد «حکمروایی خوب شهری» را به عنوان اثربخش ترین، کم هزینه ترین و پایدارترین شیوه اعمال مدیریت و مقابله با این چالش ها معرفی نموده اند. هدف از تحقیق حاضر بررسی و تحلیل مفاهیم و اصول مرتبط با حکمروایی خوب شهری، و بررسی منابع و محدودیت های تحقق حکمروایی خوب شهری در کلان شهر تبریز با بررسی شاخص ها و معیارهای حکمروایی شهری در این شهر می یاشد. نتایج حاصل از مشاهدات میدانی و سنجش شاخص های متعدد نشان می دهد به طور کلی میزان حکمروایی خوب شهری در کلان شهر تبریز پایین بوده و بجز شاخص قانونمندی که با کسب امتیاز 571 از 1000 امتیاز ممکن دارای بیشترین امتیاز بین شاخص ها بوده بقیه شاخص ها امتیازهایی پایین تر از حد متوسط کسب کردند. امتیازهای سایر شاخص ها به ترتیب بدین صورت است: شفافیت:472 اثربخشی:449 مشارکت:402 مسئولیت و پاسخگویی:356 پذیرا و پاسخ ده بودن:246. در تحلیل این امتیازات می توان گفت که عدم تمایل مسئولان به پاسخگو بودن در برابر نیازهای شهروندان و شانه خالی کردن از مسئولیت کارهای که انجام می دهند و عدم تمایل آنها به مشارکت فعال شهروندان در امور شهری به خاطر نبودن برنامه ای جامع برای ایجاد این تعاملات و عدم استقلال مدیریت شهری در اداره شهر و وابستگی مالی و سیاسی به دولت دلایل ومحدودیت های اصلی تحقق حکمروایی شهری در کلانشهر تبریز می باشد. از طرفی می-توان گفت بالا بودن میزان شرکت مردم در انتخابات نشان از بالا بودن تمایل آن ها برای مشارکت در اداره شهر بالا بودن پوشش فضایی خدمات شهری و همچنین اطلاع رسانی طرح ها، پروژه ها و قوانین شهری و بالا بودن تلقی شهروندان از مفهوم قانونمندی جزء منابع تحقق حکمروایی شهری محسوب می شود. نتیجه اینکه تقویت عرصه عمومی، افزایش روحیه مسئولیت پذیری و پاسخگویی مسئولان شهری، وضوح رویه ها و ایجاد تعامل بین نهادهای ذی نفع شهری راهکار اصلی تحقق حکمروایی خوب شهری در کلانشهر تبریز می باشد.

ارزیابی تعامل سیاست های زیست محیطی و جریان سرمایه گذاری مستقیم خارجی مطالعه موردی: کشورهای منتخب منطقه اتحادیه اروپا و خلیج فارس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده علوم انسانی 1391
  پریسا عاملی   مریم اصغری

از آنجا که مطالعات صورت گرفته در زمینه رابطه سیاستهای زیست محیطی و سرمایه گذاری خارجی محدود است و اغلب کشورهای در حال توسعه از لحاظ آلودگی زیست محیطی، جزء کشورهای آلوده جهان هستند و به دلیل اهمیت مسائل زیست محیطی دنیا، انجام مطالعاتی در زمینه آثار زیست محیطی سیاست های اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی ضروری به نظر می رسد. وجود مسئله پناهندگی آلودگی در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و بستری که این کشورها در زمینه جذب سرمایه خارجی به دلیل مسائل تأمین مالی فراهم است، میتواند عواقب وخیمی بر کیفیت محیط زیست در این کشورها داشته باشد که آثار آن تا سالیان دراز نیز باقی خواهد ماند و باید درصدد راه حلی برای آن بود. این پژوهش به بررسی اثر سیاستهای زیست محیطی بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تحت فرضیه پناهندگی آلودگی می پردازد؛ هم چنین در مورد اثر سرمایه گذاری خارجی روی سیاست های زیست محیطی تحت دو فرضیه مسابقه رو به بالا و مسابقه رو به پایین و مبتنی بر منحنی زیست محیطی کوزنتس بحث می نماید. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل، از تکنیک اقتصادسنجی پانل ساده و برای تخمین از نرم افزارstata11 بهره گرفته شده است. نتایج این پژوهش، حاکی از تایید فرضیه پناهندگی آلودگی در منطقه شمال- جنوب، تایید مسابقه رو به بالا در کشورهای منتخب حوزه خلیج فارس و رد فرضیه مسابقه رو به پایین در کشورهای منتخب اتحادیه اروپا دارد.

اندازه گیری و بررسی غلظت گاز رادون در آب های زیرزمینی به عنوان پیش نشانگر زمین لرزه (منطقه ی مورد مطالعه: گسل گلباف)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - پژوهشکده علوم محیطی 1391
  مجتبی ناموران   علی نگارستانی

امروزه تلاش های زیادی در جهت کاهش تلفات و خسارات ناشی از زمین لرزه انجام گرفته است. با این وجود هر از گاهی، زمین لرزه ها در گوشه و کنار دنیا، تلفاتی سنگین و خساراتی جبران ناپذیر به جای می گذارند. ایران نیز بواسطه ی قرار گرفتن در یکی از لرزه خیزترین مناطق جهان، از این قاعده مستثنی نیست. تاکنون روش های متعددی برای کاهش اثرات این پدیده ی طبیعی پیشنهاد شده است که یکی از جذاب ترین جنبه های آن، موضوع پیش نشانگری زمین لرزه است. در این پژوهش، سعی شده است تا کارایی گاز رادون، به عنوان یکی از پیش نشانگرهای زمین لرزه تایید شده از جانب iaspei، بررسی گردد. از این رو، با انتخاب استان کرمان بعنوان یکی از لرزه خیزترین استان های ایران، ساختار زمین شناسی آن بررسی گردید و با در نظر گرفتن پارامترهای متعدد محیطی، ایستگاه پایش پیوسته ی گاز رادون در چشمه ی آبگرم جوشان – در مجاورت گسل فعال گلباف – راه اندازی شد. با برداشت منظم میزان رادون محلول در این آب و نیز برخی از پارامترهای محیطی برای مدت چندماه، تلاش گردیده است تا ارتباطی منطقی میان تغییرات سطح این گاز و رویداد زمین لرزه ها برقرار گردد. از آنجایی که برداشت های میدانی، همواره تحت تاثیر عوامل محیطی واقع می شوند، می بایست برای نیل به تفسیرهای منطقی، این گونه اثرات حذف گردند. از این رو، برای نخستین بار، از فیلتر قدرتمند کالمن برای حذف نوفه از سیگنال های برداشت شده استفاده گردید. در ادامه، از خروجی این فیلتر برای برقراری ارتباط با برخی از پارامترهای لرزه خیزی منطقه، استفاده گردید.

تخمین زیست توده جنگل با استفاده از تکنیک تداخل سنجی پلاریمتری راداری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1391
  شهرام شریفی هشجین   علی اسماعیلی

در دهه های اخیر با ظهور سنجنده های پالاریمتریک راداری، این شاخه از سنجش از دور مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار گرفته است. در میان تمام کاربردهایی که داده های پلاریمتریک راداری دارند، تهیه نقشه های ارتفاعی از پوشش گیاهی و تخمین زیست توده یکی از مهمترین آن ها محسوب می شود. امروزه اهمیت جنگل و نقشی که در چرخه طبیعت و زندگی بشر دارد بر کمتر کسی پوشیده است و از آن جمله می توان به جلوگیری از وقوع سیل و کاهش صدمات ناشی از آن، جلوگیری از فرسایش خاک، کاهش آلودگی هوا، مقابله با رانش زمین و نقش حیاتی آن در چرخه کربن اشاره کرد. تخمین و بررسی زیست توده روی سطح در مناطق جنگلی یکی از پارامترهای مهم در مدیریت جنگل است که به ما در فهم نقش جنگل به عنوان یکی از منابع کربن کمک شایانی می کند. با توجه به اهمیت زیست توده به عنوان یکی از منابع مهم انرژی و نقش آن در چرخه طبیعت محاسبه مقدار زیست توده به عنوان یکی از منابع کربن از ملزومات مدیریت منابع طبیعی محسوب می شود. در گذشته این امر به وسیله اندازه گیری های سخت، زمانگیر و هزینه بر زمینی انجام می شد. که عدم دسترسی به مناطق دور دست و سخت بودن اندازه گیری زمینی پارامترهای درختان از جمله ارتفاع و ضخامت تاج، مشکلات اصلی در این زمینه بودند. با توجه به مسائل بیان شده تهیه نقشه های زیست توده در مقیاس های بزرگ با دقت بالا به عنوان یکی از ملزومات معرفی می شود. از این رو در این تحقیق ضمن بررسی مبانی و مفاهیم موجود در زمینه ی تداخل سنجی پلاریمتری راداری سنجش از دور، نسبت به ارائه و پیاده سازی روشی برای تخمین زیست توده اقدام می گردد. در این مطالعه ابتدا بهترین روش محاسبه ارتفاع درختان بر حسب دقت، با استفاده از داده های پلاریمتری تعیین و سپس با استفاده از رابطه رشد که بر مبنای ارتباط بین ارتفاع درخت و زیست توده استوار است، مقدار زیست توده برآورد گردید. به منظور پیاده سازی و انجام آزمایش های گوناگون بر روی داده های پلاریمتری، در این پژوهش از داده های شبیه سازی شده پلاریمتری استفاده می گردد. در پایان نیز تأثیر شرایط فیزیکی منطقه، شامل رطوبت، شیب و زبری سطح و همچنین تأثیر پارامتر ارتفاع درخت بر روی نتایج نهایی بررسی شد. مقدار ضریب تعیین جهت برآورد زیست توده 84/0 محاسبه گردیده شد.

مدل سازی پتانسیل آتش سوزی جنگل با استفاده از سیستم های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: جنگل گلستان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1391
  امین حسین پورمیل آغاردان   فرزین ناصری

جنگل ها مهمترین منبع طبیعی واکولوژیکی در کره زمین به شمار می آیند و کارکرد آنها نقش اساسی در حفظ تعادل در چرخه طبیعت دارد. علاوه بر این وجود جنگل مانع از وقوع بسیاری از بلایای طبیعی دیگر بوده و از این رو می تواند همراه بزرگی برای انسان در مقابله با تهدید های طبیعی باشد. برای مثال پوشش گیاهی جنگل همواره مانعی برای فرسایش خاک بوده و در نتیجه از وقوع سیلاب و رانش زمین جلوگیری خواهد نمود. همچنین تاثیر جنگل در مبارزه با آلودگی هوا و تولید اکسیژن غیر قابل انکار بوده و با توجه به پیشرفت های صنعتی بشر و تولید گازهای گلخانه ای بخصوص در دهه های اخیر، نقش جنگل بیش از پیش نمایان می گردد. از طرفی آسیب های طبیعی و تخریب پوشش گیاهی در جنگل ها و مراتع همواره از بحران های مطرح در منابع طبیعی می باشد. بطور کلی هر گونه تغییرات مضر و قابل اندازه گیری در کیفیت شیمیایی یا توان زیستی منابع طبیعی که باعث از بین رفتن و یا کاهش کمی و کیفی عملکرد منابع طبیعی، مانند کارکردهای فیزیکی و بیولوژیکی آن گردد، اصطلاحا تخریب یا آسیب منابع طبیعی نامیده می شود ]1[. امروزه در خشکی ها پس از فعالیت های شهری و کشاورزی انسان، آتش سوزی فراگیرترین عامل تخریب کننده اکوسیستم های طبیعی به شمار می رود. آتش سوزی های طبیعی تاثیرات عمیقی بر کاربری اراضی، تولیدات، اقتصاد، انتشار گاز و سلامتی بشر داشته و باعث تغییر در اکوسیستم های طبیعی می گردد. به عنوان مثال در کمتر از 200سال گذشته، شش میلیون کیلومتر مربع از زمین های جنگلی در جهان بر اثر آتش سوزی از بین رفته اند ]2[. ایران نیز در این زمینه مستثنی نبوده و از گذشته آتش سوزی های متعددی در آن رخ داده است، بطوریکه در یک دوره 28 ساله (1375-1347) حدود 160000 هکتار از جنگل های کشور بر اثر آتش سوزی از دست رفته است، و پس از پیروزی انقلاب، از سال 1357 تا 1374، حدود 87000 هکتار از جنگل ها دچار حریق شده اند ]52[، به عبارت دیگر در طی 13 سال 2600 فقره آتش سوزی در جنگل ها اتفاق افتاده است، و از سال 1347 تا کنون، به طور متوسط همه ساله در حدود 5500 هکتار از جنگلها به حریق مبتلا شده اند ]53[. دفعات زیاد وقوع آتش سوزی در جنگل های کشورمان باعث گردیده که ایران در میان کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا از نظر میزان نابودی مناطق جنگلی در اثر آتش سوزی در رتب? چهارم قرار داشته باشد. بطور مثال جدول 1-1 مناطق آتش گرفته در سال 1389 را نشان می دهد. جدول 1-1. تعدادی از مناطق جنگلی آتش گرفته در سال 1389 [50] نام منطقه مساحت آتش سوزی جنگل های بلوط خوزستان 45 هکتار جنگل های منطق? مریوان 100 فقره آتش(ده ها هکتار) جنگل های بلوط زاگرس نزدیک به 40 هکتار جنگل های شهرستان دالاهو 20 هکتار جنگل های یاسوج بیش از 20 هکتار جنگل های شرق شهرستان پاسارگاد بیش از 20 هکتار جنگل های هم مرز با ترکمنستان بیش از 100 هکتار این آتش سوزی ها سبب شده تا سال 89 به عنوان سال بلا برای جنگل های ایرانی نامیده شود ]50[. به طورکلی علل آتش سوزی ها را می توان به دو دسته انسانی و غیرانسانی (طبیعی) تقسیم بندی کرد ]1[. عوامل غیر انسانی شامل صاعقه، وزش باد های گرم، ریزش برگ ها و خشک شدن آنها، وجود اشیایی که مانند ذره بین عمل می کنند و از این قبیل می باشند. عوامل انسانی نیز به دو دسته عمدی و غیرعمدی تقسیم می شود که از دلایل عمدی می توان به فعالیت های کشاورزی، دامپروری و اختلاف با نهادهای دولتی و از دلایل غیرعمدی می توان به بی احتیاطی و سهل انگاری مردم در استفاده از جنگل اشاره کرد. در بررسی مضرات آتش سوزی نشان داده شده است که علاوه بر از بین بردن درختان و پوشش گیاهی موجب عریانی خاک و در نتیجه فرسایش خاک خواهد شد. به همین دلیل آتش سوزی را همواره دلیلی برای تبدیل شدن جنگل به دشت، بوته زار و یا زمین های بی حاصل می دانند ]4[. تغییرات پوشش زمین می تواند تغییرات در شرایط آب وهوایی را نیز به دنبال داشته باشد. به طور مثالmolders وهمکاران (2007) مشاهده کردند که کاهش پوشش گیاهی باعث تغییر در میزان ناهمواری زمین گردیده و روی انرژی منعکس شده بین زمین و اتمسفر موثر می باشد. همچنین آنها احتمال دادند که این امر می تواند باعث تغییر در الگوهای بارندگی و نحوه تشکیل ابرها شود. در این زمینهamiro وهمکاران نیز (1999) به این نتیجه رسیدند که زمین های باقیمانده در ناحیه سوخته جنگل نسبت به سایر نواحی سالم، دمای بالاتری را به مدت 15 سال (به طور میانگین) تجربه خواهد نمود ]5[. دلایل ذکر شده همگی موید ضرورت اهمیت مطالعه و تحقیق در زمینه آتش سوزی جنگل و ارائه راهکارهای مناسب به منظور پیشگیری از وقوع یا کاهش صدمات ناشی از آن می باشند. یکی از این راهکارها تهیه نقشه ریسک آتش سوزی می باشد. در این راستا تعریف های معتبر گوناگونی برای نقشه ریسک آتش سوزی بیان شده است. سازمان ملی موقعیت یابی آتش سوزی جنگل در آمریکا nwcg(us national wildfire coordinating group)، تنها روی سوخت آتش در جنگل تاکید نموده و چنین تعریفی را ارائه کرده است: "حجم، نوع، شرایط، نحوه آرایش درختان، موقعیت، درجه سهولت برای وقوع آتش و میزان سختی خاموش کردن آتش". در تعریفی دیگر توسط bachmann و همکاران در سال 2001، آمده است: "احتمال وقوع آتش در جنگل در یک مکان مشخص و تحت یکسری شرایط خاص با همدیگر" ]6[. بررسی مطالعات انجام شده در زمینه آتش سوزی جنگل، بیانگر تاثیر پارامترهای انسانی و طبیعی مختلف در وقوع آن می باشد. در مطالعه ای درباره تأثیر متغیرها بر آتش سوزی بیان شده است که در جنگل های جلگه ای عامل موثر در آتش سوزی گرما می باشد. همچنین در جنگل های مرتفع، کاهش رطوبت مواد سوختی موجب آتش سوزی می گردد ]54[. به همین ترتیب بیان شده است که جاده ها از عوامل اصلی در قطعه بندی جنگل هستند. لذا با ساخت و طراحی دقیق جاده ها و قطعه بندی مناسب می توان از گسترش آتش از قسمتی به دیگر مناطق جلوگیری کرد. جاده ها درجنگل علاوه بر اهمیت شان در بهره برداری و حمل و نقل چوب، در تفریح و تفرج و جلوگیری از آتش نیز نقش مهمی دارند ]55[.w.kooke و همکاران (2007) در مدلی که ارائه دادند، از شیب و پوشش گیاهی به عنوان عوامل طبیعی و از میان فاکتورهای انسانی نزدیکی به جاده و محل سکونت را به عنوان پارامترهای موثر در وقوع آتش سوزی انتخاب کردند. آنها همچنین تاثیر پارامتر متوسط بخار هوا را بر میزان خشکی بررسی کردند. مزیت مهم این تحقیق بررسی ارتباط بین میزان بخار هوا و احتمال وقوع خشکسالی و آتش سوزی می باشد که بصورت یک فرمول ریاضی و با در نظر گرفتن میانگین بارش در منطقه ارائه شده است. همچنین عدم استفاده از سایر پارامترهای موثر در وقوع آتش سوزی مانند دما و جهت شیب و تاکید بر خشکی هوا به عنوان دلیل اصلی آتش سوزی، از معایب این مطالعه می باشد ]29[. در تحقیقی دیگر که توسط eduardo و همکاران (2010) انجام شد، با شناسایی تغییرات جنگل و پوشش گیاهی که توسط تصاویر ماهواره ای مربوط به دو سال استخراج شده بود، مدلی برای پیش بینی آتش سوزی با توجه به بردار تغییرات پوشش گیاهی در منطقه ارائه گردید. از مزیت های این تحقیق می توان به بررسی تاثیر بزرگی بردار تغییرات پوشش گیاهی در پیش بینی وقوع آتش سوزی اشاره نمود. اما در این تحقیق نیز تنها به همین مورد اکتفا شده و پارامترهای موثر دیگر کنار گذاشته شده اند ]32[. این موضوع در تحقیقات دیگر نیز قابل مشاهده است. از آن جمله می توان به تحقیق malone و همکاران (2011) اشاره نمود. در این تحقیق به بررسی تعداد 217 مورد آتش سوزی در منطقه فلوریدای آمریکا پرداخته شده است. به همین ترتیب با در نظر گرفتن نوع پوشش گیاهی و فاصله زمانی بین آتش سوزی های اتفاق افتاده یک مدل ریسک آتش سوزی ارائه شده است و منطقه به چند ناحیه ریسک آتش سوزی تقسیم شده است ]33[. بررسی رابطه بین تاریخچه آتش سوزی و پیش بینی آن از مزایای این تحقیق می باشد. اما همانطور که ذکر شد عدم استفاده از سایر پارامترها از معایب این تحقیق است. زیرا آتش سوزی جنگل یک رخداد پیچیده طبیعی بوده و به تعداد زیادی از پارامترها وابسته می باشد. بنابراین با بررسی یکی از پارامترها نمی توان نتایج رضایت بخشی را انتظار داشت. موضوع دیگری که در اکثر تحقیقات مشاهده می شود، استفاده از مدل سعی و خطا و یا مدل هایی است که بدون در نظر گرفتن نظرات کارشناسی راجع به تاثیر پارامترها و ارتباط آنها با همدیگر به پیش بینی آتش سوزی می پردازند. بطور مثال می توان به تحقیق yin hai و همکاران (2004) اشاره نمود که در آن برای ترکیب پارامترها و وزندهی آنها از یک فرمول، که با نام شاخص آتش سوزی معرفی شده، استفاده شده است. شاخص ارائه شده در این تحقیق به صورت رابطه (1-1) می باشد. fri=(0.4×f)+(0.15×p)+(0.15×a)+(0.15×s)+(0.15×h)رابطه (1-1) که در آن پارامترهای fri، f، s، a و p و h به ترتیب بیانگر شاخص خطر آتش سوزی، پوشش گیاهی، شیب، جهت شیب، نزدیکی به منطقه مسکونی و ارتفاع است. همچنین در تحقیقات مذکور عمدتا برای اعتبار سنجی مدل پیشنهادی از پایگاه داده های محلی و برداشت های میدانی در هنگام آتش سوزی استفاده شده است که مسلما به دلیل عدم دسترسی به برخی مناطق آتش سوزی نمی توان کاملا به این داده ها اطمینان کرد. در طی دهه اخیر استفاده از سنجش از دور (*rs) و سیستم های اطلاعات مکانی (*gis) به عنوان ابزار مفید برای آنالیزهای مختلف و مدیریت های بهینه آتش سوزی هم قبل و هم بعد از وقوع آن توسعه یافته است. سنجنده های ماهواره های سنجش از دور با قدرت تفکیک* مکانی و زمانی مناسب، اطلاعات مهمی را برای هشدارهای زودهنگام آتش سوزی در دسترس قرار می دهند. همچنین قابلیت های فراوان سیستم های اطلاعات مکانی در زمینه یکپارچه سازی* لایه های اطلاعات نتایج مناسبی را در این راستا فراهم می نماید. ترکیبی از تکنولوژی ژئوماتیک*، شامل سنجش از دور و سیستم های اطلاعات مکانی با روش های مدل سازی آماری مانند درخت تصمیم گیری چند معیاره (*mcdm)، داده ها و آنالیزهای قدرتمند و مفیدی را در رابطه با مطالعه آتش سوزی فراهم می کند. در تحقیق پیش رو علاوه بر بررسی پارامترهای موثر در آتش سوزی، مهم ترین آنها انتخاب شده و برای مدل سازی از روش های ارزیابی چند معیاره و همبستگی آماری استفاده شده است. مزیت روش بکار رفته در این تحقیق استفاده از نظرات کارشناسان و متخصصان به منظور تعیین بهینه میزان تاثیر هر پارامتر در وقوع آتش سوزی است. این کار در بیشتر مطالعات با استفاده از مدل های تجربی و یا سعی و خطا انجام شده است. استفاده از این دو روش و مقایسه آنها باعث افزایش اعتبار مدل خواهد بود. همچنین برای ترکیب داده ها از تکنولوژی سیستم های اطلاعات مکانی استفاده شده است. در ادامه برای اعتبار سنجی، از داده های ماهواره ای (محصولات آتش سنجنده modis) استفاده شده است تا بدینوسیله از تمام مناطق آتش گرفته برای اعتبارسنجی استفاده شود. قابل ذکر است که منطقه مورد مطالعه این تحقیق جنگل های استان گلستان در شمال ایران می باشد که تاکنون مطالعه ای برای تهیه نقشه ریسک در آن انجام نشده است. از معایب این تحقیق نیز می توان به عدم بررسی تغییرات زمانی پارامترهای موثر و تولید نقشه بهنگام اشاره نمود. 1-2- ضرورت و انگیزه تحقیق به دلیل اهمیت حفظ جنگل وتلاش جهت ارائه راهکارهای مناسب جهت پیشگیری از آتش سوزی جنگل، در سال های اخیر تغییر گرایش از مدیریت بحران به مدیریت ریسک و تأکید بر مدیریت دانایی محور، موجب ارتقای قابل ملاحظ? سامانه های پیش بینی و هشدار گردیده است، زیرا موفقیت مدیریت ریسک بستگی مستقیم به دقت برآورد شرایط آینده دارد. در این رابطه بایستی توجه داشت که راه اندازی سیستم های پیش بینی و هشدار، کم هزینه بوده و نیاز به زمان زیادی ندارد. در همین راستا تشخیص مناطق مستعد وقوع آتش سوزی می تواند در برنامه ریزی برای استفاده از منابع موجود بسیار موثر باشد. همچنین با برنامه ریزی صحیح می توان اثرات وقوع این حادثه را کاهش داد. در روش های سنتی از داده هایی مانند رطوبت نسبی، نوع پوشش گیاهی منطقه، نقشه های توپوگرافی وسایر موارد هر یک بصورت جداگانه برای این کار استفاده می شد، که برای این داده ها عموما از منطقه نمونه برداری انجام می شد. به طور قطع روش هایی از این قبیل نتایجی بصورت زیردارند: به دلیل اینکه این روش شامل محاسبات پیچیده و فراوانی است، بسیار زمان بر بوده، و در نتیجه احتمال وقوع خطا در آن بسیار زیاد است. با در نظر گرفتن زمان، این روش ها را فقط در مناطق با وسعت محدود و اندک می توان مورد استفاده قرار داد. با فراهم شدن داده های ماهواره ای مختلف و فراگیر شدن استفاده از آنها توسط متخصصین، امکان بررسی پدیده آتش سوزی از این روش نیز فراهم شد. از آنجایی که درتصاویر سنجش از دور انعکاس نور از سطح، ثبت می شود، امکان بررسی و استخراج بسیاری از پارامتر های موثر در آتش سوزی توسط این تصاویر ممکن خواهد بود. با استفاده از داده های سنجش از دور و تلفیق آنها با سیستم های اطلاعات مکانی می توانیم میزان تاثیر هر یک از پارامترها را بصورت وزن دار بررسی کرده و در نهایت به مدل مناسبی برای تهیه نقشه مناطق مستعد آتش سوزی دست پیدا کنیم. از مزایای استفاده از روش سنجش از دور و سیستم های اطلاعات مکانی نسبت به روشهای مرسوم می توان به موارد زیر اشاره کرد. نمونه برداری* روی تصاویر سنجش از دور نسبت به روش های قبلی سریع تر و راحت تر انجام می شود. مناطق وسیع تری در این روش قابل پوشش است. با توجه بالا بودن قدرت تفکیک زمانی در تصاویر سنجش از دور، فواصل نمونه برداری در آن می تواند زمان کوتاهی باشد. با انجام آنالیزها با استفاده از تحلیل هایgis می توانیم محاسبات را با سرعت بیشتر و با خطای کمتری انجام دهیم. در ادامه قابل ذکر است که با توجه به اهمیت روزافزون جنگل و تاثیرآن در بهبود شاخص های زیست محیطی، امروزه مدیریت بحران در آتش سوزی جنگل به یکی از موضوعات قابل توجه در تمام دنیا تبدیل گشته است . در این تحقیق منطقه مورد مطالعه جنگل گلستان در شمال ایران می باشد که در مقایسه با سایر مناطق کشور پتانسیل بالایی برای وقوع آتش سوزی دارد و هر سال آتش سوزی های زیادی در این جنگل اتفاق می افتد. آخرین آتش سوزی که در این منطقه اتفاق افتاد مربوط به آذز و دی ماه سال 1389 بوده است که تقریبا به مدت یک ماه ادامه داشت و خسارات زیادی را از لحاظ اقتصادی، حیات وحش و زیست محیطی ایجاد کرد. در حال حاضر تولید نقشه خطر آتش سوزی برای این منطقه صورت نگرفته است. برای مقابله با خطر آتش سوزی بویژه در مناطق پر خطر مانند جنگل گلستان، توسعه استراتژی های پیشگیری امری ضروری است. لازم است اطلاعات دقیق تری در مقیاس منطقه ای و ملی در مورد عوامل مطلوب آتش سوزی تهیه شود و این اطلاعات یکپارچه گردند تا با استفاده از آن با این پدیده تا حد امکان مبارزه شود. نقشه خطر آتش احتمال وقوع آتش سوزی را نشان می دهد و مناطق با خطر بالا را شناسایی می کند. این نقشه ها باید در مدیریت منابع جنگل جایگاه ویژه ای داشته باشد تا در برنامه ریزی و مدیریت منابع طبیعی و جنگلی از آنها استفاده شود. محققین زیادی بر روی برآورد خطر آتش سوزی تمرکز کردند و روش های مختلفی ارائه شده که این روش ها به متغیرهای مورد بررسی و مقیاس انتخابی بستگی دارد. در اغلب این روش ها از شاخص های تجربی برای مدل سازی و تهیه نقشه ریسک آتش سوزی استفاده شده است. در این تحقیق سعی بر آن شده است تا ضمن به کارگیری روشی مناسب جهت وزندهی به پارامتر های موثر در وقوع آتش سوزی مانند روش تصمیم گیری چند معیاره و همبستگی آماری به ارائه توانایی های سیستم های اطلاعات مکانی و علم سنجش از دور جهت تهیه نقشه ریسک آتش سوزی در منطقه مورد مطالعه و پیاده سازی آنها پرداخته شود. 1-3- اهداف و سوالات تحقیق هدف اصلی این تحقیق بررسی و ارزیابی عوامل محیطی و انسانی مختلف در وقوع آتش سوزی و تهیه نقشه ریسک آتش سوزی در جنگل گلستان می باشد. پارامترهای موثر در وقوع آتش زیاد است. از جمله این پارامترها می توان پوشش گیاهی، بارندگی، توپوگرافی منطقه، دما، رطوبت و نزدیکی به راه های ارتباطی را نام برد. این پارامترها هرکدام تاثیر مختلفی بر وقوع آتش دارند که با بدست آوردن وزن آنها در وقوع آتش می توان مناطق مستعد آتش سوزی را شناسایی کرده و تمهیدات لازم را برای پیشگیری از آتش سوزی در این مناطق به کار برد. تحقیق پیش رو به دنبال جواب مناسب برای سوالات زیر می باشد. بررسی پارامترهای محیطی و انسانی موثر بر آتش سوزی جنگل سوال: پارامترهای مذکور چه تاثیری بر روی میزان وقوع آتش سوزی دارند؟ کدام یک از این پارامترها تاثیر بیشتری دارد؟ بررسی پتانسیل روش های فرآیند سلسله مراتبی*(ahp) و همبستگی آماری در تعیین وزن مناسب و میزان تاثیر هر یک از پارامترها سوال: کدام یک از روش های مذکور در برقراری ارتباط بین پارامترهای محیطی- انسانی و وقوع آتش سوزی نتایج رضایت بخشی را دارد؟ توسعه مدل خطر آتش سوزی برای منطقه مورد مطالعه به منظور شناسایی نواحی مستعد آتش سوزی سوال: آیا امکان شناسایی نواحی با پتانسیل بالای آتش سوزی وجود دارد؟ منطقه مورد مطالعه از نظر پتانسیل آتش سوزی در چه وضعیتی قرار دارد؟ (دارای خطر کم، متوسط و یا بیشتر) ارزیابی نتایج حاصل از مدل های مورد استفاده سوال: مدل ایجاد شده از چه دقتی برخوردار می باشد و تا چه حدی توانسته است مناطق با خطر بالای آتش سوزی را شناسایی کند؟ در این تحقیق به بررسی اثر پارامترهای پوشش گیاهی، رطوبت، دما، نزدیکی به جاده، شیب و جهت شیب بر روی وقوع آتش سوزی و همچنین توسعه نقشه خطر آتش سوزی جنگل با استفاده از تکنولوژی rs و gis و داده های موجود پرداخته شده است. این تحقیق به دنبال روشی است که با استفاده از آن نقشه خطر آتش سوزی برای منطقه مورد مطالعه بر مبنای پارامترهای محیطی و انسانی ایجاد شود. 1-4- روند انجام تحقیق روند کلی این تحقیق از دو فاز جداگانه تشکیل شده است. در فاز اول پارامترهای گوناگون موثر در وقوع آتش سوزی بررسی شده است و پارامترهایی که تاثیر زیادی داشتند انتخاب شدند. در فاز دوم با استفاده از این داده ها نقشه خطر آتش سوزی به روش فرآیند سلسله مراتبی و همبستگی آماری برای منطقه مورد مطالعه تهیه شد و با استفاده از محصولات سنجنده های ماهواره ای مورد ارزیابی قرار گرفت. روش انجام این تحقیق بعد از انتخاب منطقه به چهارمرحله تقسیم می شود. 1) جمع آوری داده ها شامل داده های سنجنده modis جهت محاسبه شاخص پوشش گیاهی، تصاویر محصول آتش سنجنده modis برای شناسایی مناطق آتش سوزی، داده های srtm بمنظور تولید لایه های شیب، جهت شیب ، نقشه راه های ارتباطی منطقه مورد مطالعه و در نهایت داده های هواشناسی منطقه مورد مطالعه از قبیل دما و رطوبت. 2) اعمال تصحیحات اولیه به داده های ماهواره ای شامل:تصحیحات هندسی و رادیومتریک*. 3) پردازش داده ها: این مرحله شامل سه قسمت می باشد که عبارتند از تولید لایه های اطلاعاتی، وزندهی لایه ها ودر نهایت تلفیق لایه ها. ابتدا با استفاده از باندهای اصلی و مصنوعی و ایجاد شاخص های گیاهی، منطقه طبقه بندی می شود. سپس برای هر یک از داده ها، از قبیل شیب، جهت شیب، توپوگرافی، مسیر جاده های موجود در منطقه و دمای منطقه جنگلی، لایه های اطلاعاتی جداگانه تولید می شود. بطور کلی پارامترهای موثر در آتش سوزی به دو دسته تقسیم می شوند که عبارتند از: الف) پارامترهای پویا* که با مرور زمان تغییر می کنند و از این دسته می توان به میزان رطوبت ودرجه حرارت اشاره نمود. ب) پارامترهای ساختاری* مانند نزدیکی به راه ها و مناطق مسکونی ،توپوگرافی (شامل شیب* و جهت شیب*) و نوع پوشش گیاهی. سپس برای هر یک از این لایه های اطلاعاتی با توجه به میزان تاثیر، زیرکلاس هایی را تعریف خواهیم نمود. در ادامه لایه های اطلاعاتی وزندهی می شوند. مرحله مذکور، یعنی تعیین وزن بهینه، مهمترین قسمت این تحقیق می باشد. وزن دهی پارامترها در این تحقیق، با استفاده از روشهای تصمیم گیری چند معیاره (mcdm) و همبستگی آماری انجام شده است. 4) آنالیز نتایج و ارزیابی دقت (اعتبارسنجی نتایج): در نهایت مدل بدست آمده که نتیجه نهایی حاصل از روش وزن دهی را با آتش سوزی های رخ داده در منطقه اعتبارسنجی می شود. برای این کار از تصاویر محصول آتش سنجنده modis استفاده شده است. 1-5- ساختار پایان نامه این تحقیق در شش فصل تهیه شده است. فصل اول شامل مقدمه ای از آتش سوزی جنگل، بیان مساله، ضرورت و انگیزه تحقیق، اهداف و سوالات تحقیق می باشد. در فصل دوم به بررسی مبانی نظری تحقیق شامل ساختار آتش سوزی جنگل و مروری بر روش های مدلسازی و وزن دهی پارامترها می پردازد. در فصل سوم مطالعات انجام شده در زمینه مدلسازی پتانسیل آتش سوزی ارائه و نتایج آنها ارزیابی شده اند. فصل چهارم، روش پیشنهادی تحقیق می باشد که شامل فاز های اول و دوم تحقیق می باشد. در فاز اول پارامترهای موثر در آتش سوزی جنگل بررسی می شوند و در فاز دوم مدل های پیشنهادی برای وزن دهی پارامترهای موثر و روش ارزیابی نتایج ارائه می شود. تعیین وزن پارامترهای موثر با استفاده از روش پیشنهادی و بدست آوردن نقشه ریسک آتش سوزی برای منطقه مورد مطالعه و همچنین ارزیابی نتایج در فصل پنجم ارائه می گردد. فصل شش نیز در نهایت شامل نتیجه گیری از تحقیق پیش رو و ارائه پیشنهادات می باشد.

تخمین رطوبت خاک با استفاده از تصاویر راداری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1391
  فرشید عندلیبی   علی اسماعیلی

این تحقیق به تخمین رطوبت خاک با استفاده از تصاویر راداری برای پروژه smex03 در ایالت oklahoma می پردازد. به این منظور، از مدل ابر آبی بهبود یافته (iwcm) به صورت مطلق، و روش تشخیص تغییرات(change detection) به صورت نسبی استفاده گردید. مدلiwcm، دو پارامتر ناهمواری و پوشش گیاهی را در محاسبات دخالت می دهد. در این تحقیق نیز برای پارامتر ناهمواری دو روش مدل نیمه تجربی و روش استفاده از داده های زمینی استفاده شده است. برای رطوبت گیاه نیز چهار روش استفاده از داده های زمینی، استفاده از داده های همسان راداری و دو شاخص گیاهی بررسی گردیده است. از ترکیب این روشها، رطوبت خاک در هشت حالت مورد محاسبه قرار گرفته است. برای تعیین دقت از شاخص r2 و برای تشخیص صحت از شاخص rmse استفاده شده است. مقایسه آنها نشان داد که از لحاظ دقت روشی که از داده های ناهمواری حاصل از مدل نیمه تجربی و داده های گیاهی نسبت همسان راداری استفاده می کند با r2 برابر با 5/77% بهترین جواب را می دهد. در مورد صحت نیز روشی که از داده های ناهمواری زمینی و شاخص ndwi استفاده می کند با rmse برابر با 039/0 بهترین جواب را دارد. مابقی نتایج هم در تحقیق ارائه شده اند. در روش تشخیص تغییرات، تغییرات ضریب بازپخشی با استفاده از فرمول خاصی که در این تحقیق ارائه شد، برای چهار بازه زمانی که هر یک، دو روز اختلاف داشتند، در نظر گرفته شد. این تغییرات با تغییرات رطوبت خاک مقایسه گردید و در مورد آنها نیز شاخص های r2 و rmse محاسبه گردید و به ترتیب r2 برابر با 8/82%، 7/76%، 9/65% و 7/88% و rmse برابر با 2544/0، 4893/0، 4247/0 و 4893/0 به دست آمد. در ادامه تحقیق، این دو مدل با هم ترکیب گردیدند، بدین صورت که برای 3 جولای با استفاده از مدل iwcm رطوبت خاک محاسبه شد و با مدل تشخیص تغییرات و با استفاده از تصاویر راداری روزهای بعد برای روز 12 جولای نقشه رطوبت خاک تهیه گردید و با نقشه رطوبت خاک به دست آمده توسط مدل iwcm برای روز 12 جولای مقایسه گردید. با استفاده از شاخص r2 همبستگی این دو نقشه 99/94 % به دست آمد که بیان کننده کارایی ترکیب این دو روش برای تخمین رطوبت خاک است.

مدل سازی مکانی پدیده فرونشست زمین ناشی از استخراج آب زیرزمینی درسیستم های اطلاعات مکانی (مطالعه موردی: دشت رفسنجان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده نقشه برداری 1391
  محسن باقری   علی اسماعیلی

چکیده : فرونشست زمین یکی از پدیده های مخرب زمین شناختی می باشد، که در نتیجه تحکیم لایه های خاکی زمین رخ می دهد. طبق اصل ترزاقی، استخراج آب زیرزمینی باعث کاهش فشار آب حفره ای و افزایش تنش موثر خاک در لایه های زیرین می گردد که این امر منجر به پدیده تحکیم خاک و رخداد پدیده فرونشست می گردد. با محاسبه تنش موثر خاک در هر نقطه و هر زمان می توانیم میزان تحکیم خاک را محاسبه نماییم. یکی از روش های محاسبه میزان تحکیم خاک استفاده از روش های عددی و اجزا محدود با در نظر گرفتن پارامتر های هیدرولیکی و مشخصات مکانیکی خاک می باشد. در این مطالعه با در نظر گرفتن ویژگی های سفره آب زیرزمینی اقدام به تهیه نقشه مخاطره فرونشست زمین در دشت رفسنجان، معروفترین دشت فرونشست کننده ایران، با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم های اطلاعات مکانی نمودیم. در این روش رابطه بین پارامتر ها ی موثر و میزان فرونشست زمین در قالب یک سری نرون و وزن های اتصال دهنده آنها بیان می گردد. 5 پارامتر موثر در فرونشست منطقه تعیین گردید. قابلیت انتقال هیدرولیکی، میزان افت سطح آب زیرزمینی، عمق متوسط آب، کاربری اراضی و زمین شناسی جهت آنالیز شبکه عصبی مورد استفاده قرار گرفت. یکی از مسائل اساسی شبکه عصبی جهت آموزش صحیح وجود اطلاعات درست و به مقدار کافی می باشد. بدین منظور جهت بهبود این امر از تکنیک تداخل سنجی راداری، جهت بدست آوردن اطلاعات صحیح و حجیم از منطقه مطالعاتی، استفاده نمودیم. میزان قدرت روش تداخل سنجی راداری جهت اندازه گیری جابجایی زمین، در حد کمتر از سانتی متر می باشد و همچنین می تواند جابجایی زمین را در محدوده های زمانی کوتاه به طور دقیق پایش نماید. نرخ فرونشست زمین ( برای بازه زمانی 2007-2004)، که به عنوان خروجی برای شبکه عصبی جهت آموزش آن تعیین گردیده بود، با استفاده از آنالیز سری زمانی مبتنی بر روش تداخل سنجی راداری به کمک 21 تصویر راداری سنجنده asar ماهواره envisat متعلق به سازمان فضایی اروپا محاسبه گردید. در نهایت نیز با استفاده از آنالیز حساسیت شبکه، پارامتر افت سطح آب زیرزمینی به عنوان موثرترین پارامتر در رخداد فرونشست منطقه شناسایی شد.

تخمین پارامترهای بیوشیمیایی درختان پسته با استفاده از داده های ابر طیفی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده نقشه برداری 1391
  داود پناهی   روشنک درویش زاده

تخمین دقیق پارامترهای بیوفیزیکی و بیوشیمیایی گیاهان در زمینه های مختلفی مانند کشاورزی، اکولوژی، هواشناسی، محیط زیست و منابع طبیعی اهمیت بسزایی دارد. امروزه سنجش از دور به دلایل زیادی به عنوان یک روش مطمئن و کاربردی برای تخمین پارامترهای مختلف بیوفیزیکی و بیوشیمیایی گیاهان شناخته می شود. با پیشرفت علم و فناوری سنجش از دور و پیدایش سنجش از دور فراطیفی امکان بهره گیری از گروه جدیدی از شاخص های طیفی و مدل های آماری برای تخمین پارامترهای گیاهان به وجود آمده است. در میان محصولات کشاورزی، اهمیت اقتصادی- تجاری پسته که از لحاظ ارزش یکی از مهمترین اقلام صادراتی کشور ایران می باشد، بر کسی پوشیده نیست. اهمیت استراتژیکی- اقتصادی این محصول ضرورت توجه بیشتر به برنامه ریزی جهت افزایش تولید این محصول را آشکار می سازد. مرور ادبیات داخلی و خارجی نشان داد که ارزیابی وضعیت این محصول با استفاده از سنجش از دور بسیار محدود می باشد. در این راستا هدف اصلی این مطالعه که ارزیابی توانایی سنجش از دور در تخمین پارامترهای بیوشیمیایی کلروفیل و نیتروژن برگ درختان پسته می باشند تعریف گردید. این مهم با مقایسه توانایی روش های آماری تک متغیره مانند شاخص های گیاهی و روش های چند متغیره مانند رگرسیون خطی چند گانه گام به گام (smlr) و رگرسیون حداقل مربعات جزئی (plsr) در پیش بینی مقادیر پارامترها با استفاده از داده های انعکاسی اولیه و تبدیل شده با مشتق اول انجام پذیرفت. داده های طیفی از برگ درختان پسته که در مقاطع رشد و شرایط گوناگون جمع آوری گردیده بودند، در اتاق تاریک با دستگاه طیف سنج asd field spectrometer iii تهیه شدند و سپس آزمایشات شیمیایی جهت استخراج غلظت کلروفیل و نیتروژن نمونه ها در آزمایشگاه شیمی انجام شد. روش های تک متغیره مورد استفاده در این تحقیق شاخص های گیاهی باریک باند ndvi،rvi و tvi می باشند. باندهای بهینه با استفاده از تمامی ترکیبات باندی ممکن برای هریک از شاخص ها با داده های طیفی مختلف و با مقایسه میزان ضریب تعیین r^2 این شاخص ها با کلروفیل و نیتروژن نمونه ها انتخاب شدند. جهت پیش بینی کلروفیل، شاخص rvi با طول موج های بهینه 670 و 734 نانومتر (r2cv = 0.72، rrmsecv = 0.25) و در جهت پیش بینی نیتروژن نمونه ها شاخص tvi با طول موج های 626 و 1680 نانومتر با استفاده از داده های انعکاسی تبدیل شده با مشتق اول بیشترین دقت را داشتند (r2cv = 0.38، rrmsecv = 0.14). نتایج بدست آمده از روش های چند متغیره نشان داد که مدل plsr با داده های انعکاسی مشتق اول بهترین دقت را در پیش بینی نیتروژن دارد (r2cv = 0.77، rrmsecv = 0.08) و در پیش بینی غلظت کلروفیل، مدل های plsr و smlr دقت تقریبأ یکسانی داشتند (r2cv = 0.79، rrmsecv = 0.22). به طور کلی نتایج این تحقیق نشان داد که داده های انعکاسی فراطیفی پتانسیل بالایی در تخمین پارامترهای بیوشیمیایی کلروفیل و نیتروژن برگ درختان پسته دارند و همچنین استفاده از مدل های آماری چند متغیره نسبت به روش های تک متغیره باعث افزایش دقت در پیش بینی پارامترهای بیوشیمیایی می شوند. در پایان نیز اثر تبدیل داده های طیفی در مدل ها نشان داد که استفاده از داده های انعکاسی تبدیل شده با مشتق اول، دقت پیش بینی پارامترها را نسبت به زمان استفاده از داده های انعکاسی اولیه افزایش می دهد.

مدیریت کیفیت در داده های مکانی مردم گستر: تعیین و ارائه آن به کاربر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1391
  رویا اسمعیلی تاج آبادی   فرزین ناصری

پیشرفت تکنولوژی مانند به وجود آمدن تلفن های همراه، دوربین ها و دستگاه هایی که به سیستم تعیین موقعیت جهانی مجهز هستند، و همچنین به وجود آمدن وب 2، مشارکت افراد عادی را در تولید، اشتراک و استفاده از داده های مکانی به طرز چشم گیری افزایش داده است. استفاده از دانش کاربران عادی حتی با مهارت فنی کم در زمینه تولید اطلاعات جغرافیایی، محیطی را ایجاد کرده که سیستم اطلاعات مکانی مردم گستر نامیده می شوند. داده های مکانی مردم گستر دائماً توسط کاربران در حال اضافه شدن، تغییر و یا حذف می باشند. به طوریکه از یک منطقه داده های گوناگون با خصوصیات مختلف تولید می شود. سیاست اغلب سایت های مردم گستر، ارائه آخرین نسخه موجود از داده ها به کاربر است، چرا که این اعتقاد وجود دارد که کیفیت داده ها به علت نظارت تعداد زیادی کاربر رو به بهتر شدن بوده و بنابراین، آخرین نسخه از داده، باکیفیت ترین آنها خواهد بود. این در حالی است که کیفیت داده های مکانی، دارای پارامترهای مختلفی از جمله میزان کامل بودن، دقت مکانی، سازگاری منطقی و به روز بودن است که ممکن است الزاماً همگی آنها در یک داده جمع نگردد. به عبارت دیگر، داده باکیفیت در کاربردهای مختلف، معانی متفاوتی خواهد داشت. از طرفی روش های موجود برای ارزیابی کیفیت داده-های مکانی مردم گستر عموماً بر پایه مقایسه با داده های زمینی صحیح است؛ در حالیکه در داده های مکانی مردم گستر، غالباً امکان دسترسی به داده های زمینی صحیح وجود ندارد. در این تحقیق روشی برای مدیریت داده های مکانی مردم گستر ارائه گردیده است که در آن کاربر تعیین کننده نوع پارامتر کیفیت می باشد و بر اساس آن، داده مورد نظر را از بین داده های موجود انتخاب می نماید. همچنین در این روش، امکان مقایسه بین داده های موجود بر اساس پارامترهای کیفیت مختلف فراهم شده است. به علاوه با توجه به اینکه کاربران محیط های مردم گستر عموماً افراد بدون دانش نقشه برداری هستند، به جای فراداده، از روش های بصری (مانند تغییر در رنگ و یا ضخامت خطوط نقشه) برای نمایش کیفیت داده ها استفاده می شود که برای کاربران راحت تر و قابل درک تر است. برای پیاده سازی رویکرد پیشنهادی تحقیق، نقشه هایی از یک منطقه مورد مطالعه با روش های مختلف، و بالتبع دقت ها و کیفیت های متفاوت، تهیه شد. به علاوه، محیطی فراهم گردید تا کاربر بتواند داده های موجود را از لحاظ پارامترهای کیفیت مختلف با استفاده از روشهای بصری با یکدیگر مقایسه نماید. نتایج به دست آمده، حاکی از کارایی مناسب رویکرد پیشنهادی این تحقیق برای تعامل کاربران با داده های مکانی مردم گستر و انتخاب داده-های مناسب برای کاربردهای مختلف می باشد.

اثر آزادسازی تجاری در بخش صنعت روی کیفیت محیط زیست ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - موسسه آموزش عالی غیرانتفاعی و غیردولتی شهید اشرفی - دانشکده اقتصاد 1391
  محمد حسین محمدی   مریم اصغری

مباحث مربوط به آزاد سازی تجاری و اثر آن بر روی محیط زیست موضوعی است که از اواخر 1997 با گسترش تجارت جهانی اهمیت زیادی یافته است. مطالعات گذشته نشان می دهد که تاکنون اتفاق نظری میان نتایج بدست آمده در این موضوع نبوده و دانشمندان به یک اجماع خاص در این زمینه نرسیده اند. این پژوهش اثر آزاد سازی تجاری در بخش صنعت را بر روی کیفیت محیط زیست ایران مورد بررسی قرار می دهد. همچنین، فرضیه پناهندگی آلودگی در کشور ایران مورد آزمون قرار می گیرد. برای انجام مطالعه تجربی اثر آزاد سازی تجاری روی محیط زیست درقالب اثر مستقیم روی محیط زیست و اثر غیر مستقیم از طریق افزایش رشد و سپس اثر افزایش رشد روی محیط زیست مورد بررسی قرار گرفت. نتایج بدست آمده با استفاده از داده های پانل در بخشهای مختلف صنعت ایران برای سالهای 1388 ـ 1338 حاکی از آن است که آزاد سازی تجاری بخشهای مختلف صنعت ایران باعث کاهش کیفیت محیط زیست می شود.

شناسایی، پایش و ارزیابی پدیده گرد و غبار در ایران با استفاده از داده های سنجش از دور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1391
  محمدرضا عبدالمحمدی   علی درویشی بلورانی

در سالهای اخیر وقوع مکرر طوفان های گرد و غبار در مناطق غرب و جنوب غرب ایران، باعث بروز حوادث و مشکلات فراوان در این مناطق و بخش های همجوار آن ها شده و حتی در بعضی از مواقع دامنه این حوادث به بخش های مرکزی کشور هم رسیده است. برای شناسایی و پایش گرد و غبار استفاده از اطلاعات میدان دید و پدیده گرد و غبار در ایستگاه های سینوپتیک رایج می باشد. با توجه به پیشرفت علم سنجش از دور و ایجاد تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک زمانی، مکانی و طیفی بالا، قابلیت های این دانش را در مطالعه بلایای طبیعی از جمله گرد و غبار افزایش داده است. در این تحقیق به منظور شناسایی و پایش گرد و غبار، ابتدا با توجه به اطلاعات ایستگاه های سینوپتیک و معیارهای تعریف شده، بیش از 70 مورد طوفان گرد و غبار بین سال های 2000 تا 2011 میلادی شناسایی شدند. در مرحله بعد با توجه قابلیت های سنجنده های مختلف، سنجنده modis به عنوان منبع اصلی داده های سنجش از دوری انتخاب گردید و تصاویر مربوط به وقوع طوفان های گرد و غبار جمع آوری شدند. پس از مطالعه مدل ها و روش های مختلف مانند: مدل naaps، روشهای درخت تصمیم، آکرمن و میلر، شاخص های nddi، tdi و .. و با در نظر گرفتن نقاط قوت و ضعف هر کدام و با توجه به مشکلات موجود جهت تفکیک پدیده گرد و غبار از سایر عوارض و پدیده ها مانند: ابرها، سطوح تیره و روشن زمین و آب، منحنی طیفی انعکاسی پدیده های مختلف در باندهای 1 تا 8 سنجنده مادیس و منحنی دمای درخشندگی آن ها در باندهای حرارتی مورد نظر با استفاده از میانگین و انحراف معیار بازتاب هر پدیده در تصاویر بین سال های 2000 تا 2011 رسم شد. با تجزیه و تحلیل منحنی های طیفی، باندها و شاخص ها و حدود آستانه مناسب آنها شناسایی گردید و روش خودکار شناسایی و پایش پدیده گرد و غبار با استفاده از ترکیب باندهای حرارتی و انعکاسی سنجنده مادیس ایجاد شد. در مرحله بعد با استفاده از ترکیب داده های لیدار ماهواره calipso و اختلاف دمای درخشندگی (btd) باندهای 31و32 سنجنده modis، پدیده گرد و غبار در تاریخ 21 جولای 2010 شناسایی گردید و ارتفاع توده گرد و غبار با استفاده از محصول vfm ماهواره calipso محاسبه گردید. پس از آن روش خودکار شناسایی گرد و غبار بر روی تصاویر 21 جولای 2010 و 5 مارچ 2011 اجرا گردید و خروجی روش با شاخص هوآویز سنجنده omi (uv ai) و محصول deep blue aod سنجنده مادیس در تاریخ های ذکر شده مقایسه گردید، که نتایج نشان دادند که روش مورد نظر به خوبی قادر به شناسایی پدیده گرد و غبار در منطقه مورد مطالعه می باشد. کلمات کلیدی: گرد و غبار – سنجش از دور – modis – calipso – omi – ایران

مدلسازی دینامیکی رشد شهری با استفاده از مدل ترکیبی خودکاره های سلولی با الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی (منطقه مورد مطالعه: شهرکرمان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1392
  مجید فرشته خو   محمد علی رجبی

افزایش جمعیت شهری و متعاقب آن توسعه ی مناطق شهری از مهمترین مسائل پیش رو در جوامع امروزی می باشند که منجر به ایجاد مشکلات فراوانی در حوزه های زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی گشته است. شناسایی، آشکارسازی و پیش بینی این تغییرات می تواند در پایش و مدیریت پایدار کاربری و پوشش زمین ها چه در مناطق شهری و چه غیر شهری سودمند باشد. در این میان تلفیق سنجش از دور و سیستم های اطلاعات مکانی جهت آشکارسازی و همچنین مدلسازی این تغییرات می تواند بسیار راهگشا باشد. هدف اصلی در این پژوهش، بکارگیری تلفیقی مدل خودکاره‎های سلولی و الگوریتم های ژنتیک و همچنین شبکه های عصبی مصنوعی به منظور مدلسازی و پیش بینی توسعه شهری می باشد. در این پژوهش، تحلیل روند توسعه ی شهری با استفاده از مدل های ترکیبی خودکاره های سلولی و الگوریتم های ژنتیک در طول دو بازه زمانی 1987 و 2009 در شهر کرمان بر روی تصاویر ماهواره لندست با تفکیک پذیری مکانی 5/28 متر و همسایگی moore با 5 همسایه اطراف سلول مرکزی پیاده سازی شده است. بدین منظور مولفه هایی همچون همسایگی مناطق شهری، فاصله از خیابان ها و راه ها، فاصله از مراکز جذب و شیب زمین به عنوان پارامترهای موثر در رشد و توسعه شهری در نظر گرفته شده اند. نتایج نشان داد بکارگیری ترکیبی مدل خودکاره های سلولی و الگوریتم های ژنتیک می تواند در فرایند کالیبراسیون قوانین انتقال خودکاره های سلولی بهبود ایجاد نماید. مقدار بدست آمده برای شاخص کاپا به عنوان شاخص ارزیابی در این مدل برابر با 32/73% است. دیگر مدل پیاده سازی شده که ترکیب خودکاره های سلولی و شبکه های عصبی مصنوعی می باشد توانست شاخص کاپایی برابر با 15/80% را به خود اختصاص دهد که نشان از توانایی بیشتر این مدل نسبت به مدل ترکیبی قبلی دارد. به همین منظور از مدل ترکیبی خودکاره های سلولی و شبکه های عصبی مصنوعی جهت پیش بینی توسعه شهری در سال 2031 استفاده شد. بر این اساس شهر کرمان در جهات شمال غربی و جنوب غربی دستخوش بیشترین توسعه شهری خواهد شد که بطور خطی و در مجاورت راه های ارتباطی انجام خواهد پذیرفت. بر اساس چنین پیش بینی ای، مدیران شهری می بایست زیرساخت های شهری را برای مناطق مورد توسعه فراهم نموده مدیریت شهری را معطوف به چنین مناطقی نمایند.

بررسی مقایسه ای سبک زندگی و شیوه های تصمیم گیری در افراد وابسته به مواد مخدر و عادی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1392
  مهدی بیات   حسن اسدزاده

امروزه اعتیاد به مواد مخدر و سوء مصرف مواد مخدر به صورت معضل اجتماعی، روانی و بهداشتی در آمده است که کشورهای مختلف و جوامع بشری را به شدت تهدید می کند. هدف پژوهش حاضر بررسی سبک زندگی و شیوه های تصمیم گیری در افراد وابسته به مواد مخدر و مقایسه آن با افراد عادی جهت افزایش دانش موجود و پیشگیری از اعتیاد و درمان آن است. بنابراین، دو گروه ،گروه اول افراد وابسته به مواد مخدر (50 نفر) به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای و افراد عادی (50 نفر) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و پرسشنامه سبک زندگی(lsq) و شیوه های تصمیم گیری اسکات و بروس(1995) به صورت انفرادی بین آنها انجام شد . تحقیق حاضرپژوهشی از نوع علی- مقایسه ای است که به شناسایی سبک زندگی و شیوه های تصمیم گیری در افراد وابسته به مواد مخدر و عادی می پردازد و در نهایت به مقایسه هردو عامل در هر دو گروه می پردازد . نتایج پژوهش نشان داد که سبک زندگی افراد عادی سالم تر بود و سبک زندگی افراد وابسته به مواد مخدر در بیشتر مولفه ها کمتر از افراد عادی بود و فقط در دو مولفه پیشگیری از حوادث و پیشگیری از بیماریها تفاوت چندانی نداشتند . علاوه براین نتایج نشان داد در بین سبک ها یا شیوه های تصمیم گیری، سبک های تصمیم گیری منطقی و تصمیم گیری وابسته در بین دو گروه تفاوت معناداری داشته است . بدین معنا که افراد وابسته به مواد مخدر در مقایسه با افراد عادی کمتر از سبک های تصمیم گیری منطقی و تصمیم گیری وابسته استفاده می کنند. اما در سبک های تصمیم گیری شهودی و تصمیم گیری اجتنابی تفاوت معناداری بین دو گروه مشاهده نشد.

نظارت بر توسعه منطقه شهری با استفاده از تصاویر ماهواره ای با روش تلفیق در سطح تصمیم آشکارسازهای تغییرات فازی (مطالعه موردی: شهر کرج)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1382
  سمیه محمودی   علی اسماعیلی

آشکارسازی تغییرات، یک چالش اساسی در کاربردهای گوناگون است. نظارت بر توسعه مناطق شهری یکی از کاربردهای مهم آشکارسازی تغییرات می باشد. اطلاعات دقیق در رابطه با توسعه شهرها برای مدیریت صحیح منابع و امکانات و کنترل مهاجرت از مناطق روستایی، مورد علاقه برنامه ریزان شهری است. مدیریت شهر، نیازمند یک منبع اطلاعاتی وسیع می باشد. داده های سنجش از دور، یک منبع اطلاعاتی مهم برای نظارت بر تغییرات کاربری و پوشش اراضی با قدرت تفکیک زمانی خوب و با صرف هزینه کم به شمار می روند. هدف این تحقیق، تاکید روی مزایای داده های سنجش از دور، برای بهبود طراحی یک چارچوب آشکارسازی تغییرات منطقه شهری بر مبنای تلفیق در سطح تصمیم* آشکارسازهای تغییرات مختلف است. با توجه به اهمیت طبیعت تغییر در بحث گسترش شهری و تنوع بالای عوارض در منطقه شهری و غیرمنطقی بودن اختصاص هر پیکسل به فقط یک کلاس، روش های آشکارسازی تغییرات مبتنی بر طبقه بندی و منطق فازی در این تحقیق استفاده شده اند. ایده اصلی این است که روش های آشکارسازی تغییراتی که در چگونگی بکارگیری داده ها متمایز باشند، لزوماً در الگوهایی که به صورت ناصحیح طبقه بندی می شوند اشتراک ندارند بنابراین خروجی های متفاوت و مکملی ارائه می کنند و با تلفیق خروجی های آنها می توان صحت آشکارسازی تغییرات را بهبود داد. فرآیند پیشنهادی شامل سه مرحله است: 1) پیش پردازش شامل تصحیح هندسی دقیق تصاویر با صحت زیر پیکسل و تصحیح رادیومتریکی به روش نرمالیزاسیون نسبی تصاویر، 2) آشکارسازی تغییرات به روش های مقایسه پس از طبقه بندی و آنالیز ترکیبی طیفی- زمانی* و 3) تجمیع خروجی های بدست آمده از روش های مذکور، با تلفیق در سطح تصمیم از روش های مختلف شامل 1) اپراتورهای میانگین 2) اپراتور ماکزیمم 3) اپراتورهای fuzzy integral. منطقه مورد مطالعه، شهر کرج و تصاویر مورد استفاده، تصاویر aster مربوط به سال های 2001 و 2012 می باشند. نتایج آشکارسازی تغییرات، حاکی از رشد 74/10 درصدی شهر کرج در بازه ی زمانی مذکور است. با ارزیابی صحت با استفاده از نقشه های پوششی موجود، ضریب کاپا برای روش مقایسه پس از طبقه بندی و آنالیز ترکیبی طیفی- زمانی به ترتیب 91/0 و 89/0 بدست آمد. از میان سه دسته روش تلفیق که در این تحقیق استفاده شده اند اپراتورهایfuzzy integral با ضریب کاپای 95/0 بهترین صحت را ارائه کردند. بطور کلی نتایج، بهبود صحت، ناشی از فرآیند تلفیق را نسبت به هر یک از آشکارسازهای تغییر واحد اثبات کردند.

بررسی تجربی و عددی تزریق بخار در آب با هدف استفاده در فرآیند استرلیزاسیون شیر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه فردوسی مشهد - دانشکده مهندسی 1392
  علی اسماعیلی   علی فایزیان

یکی از راه های استرلیزاسیون پیوسته مواد غذایی(شیر)، گرمایش مستقیم آن به وسیله تزریق بخار در آن می باشد. با ورود توده بخار به شیر، گرمای نهان خود را به شیر داده و موجب افزایش ناگهانی دمای شیر می گردد. این امر موجب از بین رفتن میکرو اورگانیزم های شیر و افزایش ماندگاری آن می شود. هرچه فرآیند چگالش بخار در شیر بهتر صورت گیرد، کیفیت شیر استریلیزه شده بهتر خواهد بود. یکی از مشکلات این اختلاط، لرزش و صدای شدید دستگاه به خاطر وجود ناپایداری جریان اختلاط است که با بهبود روند چگالش بخار در شیر بر طرف خواهد شد. در این پروژه برای مشاهده بهتر جریان اختلاط و چگالش، دستگاهی با محفظه شفاف طراحی و از آب به جای شیر استفاده شده است. به طور کلی در این پژوهش به بررسی چگونگی تزریق بخار در آب و عوامل موثر بر شکل توده بخار تزریق شده به روش تجربی، پرداخته شده است. همچنین در انتها برای بررسی عواملی که از طریق تجربی امکان اندازه گیری آن ها وجود نداشته است، از نرم افزار تجاری ansysfluent و مدل دو فازی مخلوط جهت مدلسازی عددی پدیده، استفاده شده است. با توجه به نتایج، عواملی چون افزایش فشار محفظه، کنترل دبی بخار، کاهش دمای آب و تزریق چند مرحله ای بخار می توانند در بهبود فرآیند چگالش، کاهش ارتعاشات و صدای دستگاه و همچنین بهبود روند استرلیزاسیون شیر موثر باشند.

برنامه ریزی سفرهای برون شهری برای گردشگران در شبکه های حمل و نقل چندساختی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1392
  علی عزیزی   علی اسماعیلی

طراحی سفر با هدف برنامه ریزی یک سفر بهینه، در حالیکه از حالت های حمل ونقل مختلف از جمله سرویس های حمل ونقل عمومی و سرویس های شخصی استفاده می شود، به منظور کمک به افراد در بهره گیری از زیرساخت های حمل ونقل ضروری است. شبکه های حمل ونقل به دو مدل مستقل از زمان و وابسته به زمان دسته بندی می شوند. تفاوت اصلی این دو مدل به خاطر ثابت بودن وزن یال در مدل اول و وابستگی مدل دیگر به زمان شروع سفر است. برای مسیریابی در شبکه های حمل و نقل عمومی، به طور کلی دو روش "مدل زمان گسترش یافته" و "مدل وابسته به زمان" دارای این توانایی هستند که اطلاعات جداول زمانی این شبکه ها را مدل سازی کنند. در این نوع مسیریابی، برای حل مسئله زودترین ورود که همان کم ترین زمان سفر می باشد، می توان الگوریتم دایجسترا را برای هر دو مدل وابسته به زمان و زمان گسترش یافته توسعه داد که در این مطالعه الگوریتم دایجسترا با مدل وابسته به زمان برای حل مسئله زودترین ورود توسعه داده شد. هدف این مطالعه، تهیه ساختاری است که اطلاعات روز و زمان شروع سفر، مدت زمان سفر، شهرهای مورد علاقه کاربر همراه با امتیاز آنها، مدت زمان انجام فعالیت و محدوه زمانی انجام فعالیت در هر شهر همراه با شبکه های حمل و نقل مدنظر را از کاربر دریافت کند و به نحوی برنامه ریزی سفر را طراحی کند که کاربر در مدت زمان معین شده، بیشترین امتیاز از بازدید و انجام فعالیت در شهرهای انتخاب شده را بدست آورد. در این پژوهش، ساختار زیر برای حل مسئله در نظر گرفته شد، الگوریتم وراثتی برای چارچوب اصلی (زمان بندی سفر) و الگوریتم کوتاه ترین مسیر در شبکه چندساختی وابسته به زمان دایجسترا در چارچوب فرعی مورد استفاده قرار گرفت. در چارچوب اصلی زمان بندی و ترتیب انجام فعالیت ها مشخص می شود و در چارچوب فرعی کوتاه ترین مسیر زمانی در شبکه های حمل و نقل چندساختی مشخص می شود و هدف ایجاد این توانایی است که شهر مبدا و مقصد همراه با زمان خروج و وسایل نقیله مورد نظر مشخص شود و سیستم یک مسیر مناسب با توجه به زمان سفر همراه با مسیر مورد استفاده ارائه دهد. از سوی دیگر، از آنجایی که برنامه ریزی سفر شخصی و فعالیت مبنا است، بایسته های مدت زمان فعالیت همراه با محدوده زمانی انجام فعالیت مدل سازی و به چارچوب اصلی افزوده شده است. به منظور ارزیابی چارچوب پیشنهادی، مجموعه داده های جداول زمانی شبکه های حمل و نقل 15 مرکز استان ایران برای سه شبکه حمل و نقل: هواپیما، اتوبوس و قطار برای سفر بین شهرهای مدنظر جمع آوری شد و چارچوب ها همراه با مدل سازی های انجام شده ارزیابی شد. الگوریتم دایجسترا یک الگوریتم قطعی است، بنابراین دارای جواب های با اطمینان 100 درصد است و الگوریتم وراثتی یک الگوریتم تقریبی است و برای ارزیابی آن 50 تور با نقاط شروع، زمان شروع و مدت زمان تور متفاوت اجرا شده است که به طور میانگین دارای خطای نسبی 3.56% می باشد.

بررسی جابجائی های پیش لرز گسل اهر-ورزقان با استفاده از سری زمانی تداخل سنجی راداری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده فنی 1392
  احسان سعادت فر   مریم دهقانی

آذربایجان ایران بین دو کوهزاد بزرگ قفقاز در شمال و زاگرس در جنوب قرار گرفته است و بسیاری از گسل های عمده و بزرگ در این ناحیه میرا می شوند. به طور کلی چنین می توان گفت که آذربایجان شرقی از نظر مرزهای تکتونیکی، در بین چهار گسل امتداد لغز عمده محصور شده است. این چهار مرز شامل گسل ارس در شمال، گسل تبریز در غرب، سامانه گسلی تالش و آستارا در مرز شرقی و همچنین گسل اردبیل- میانه در مرز جنوب شرقی می باشند. استفاده از روش های ژئودتیکی مانند ترازیابی به منظور پایش جابجائی پوسته زمین ناشی از زمین لرزه نیازمند صرف هزینه و زمان زیاد می باشد. تکنیک تداخل سنجی راداری با توجه به پوشش مکانی وسیع و قدرت تفکیک مکانی بالا ابزار ارزشمند در پایش جابجائی پوسته زمین می باشد. به علت اینکه در مناطق کوهستانی تصاویر راداری بیشتر تحت تأثیر عدم همبستگی زمانی و مکانی قراردارند، با توجه به کوهستانی بودن منطقه مورد مطالعه، بهترین روش برای پایش جابجایی استفاده از روش پراکنشگرهای پایدار برمبنای تداخل سنجی راداری می باشد. در این پایان نامه تغییرات ایجاد شده در پوسته زمین پیش از زمین لرزه 21 مرداد 1391 اهر- ورزقان واقع در شمال غرب ایران با استفاده از روش تداخل سنجی راداری مبتنی بر پراکنشگر های پایدار بررسی شده است. داده های مورد استفاده شامل 20 تصویر راداری از سنجنده envisat asar ، از سال های 2003 تا 2010 که در مدار پائین گذر از منطقه مورد مطالعه تصویر برداری شده اند، می باشند. به دلیل اینکه منطقه غیر شهری و عاری از بازتابنده های قوی است و همچنین مدل جابجایی از قبل مشخص نمی باشد، بهترین روش استفاده از الگوریتم ارائه شده توسط دانشگاه استنفورد (stamps) است. سری زمانی جابجایی به همراه نرخ متوسط آن، در مسیر دید ماهواره بدست آمده است. روش stamps دارای دو الگوریتم متفاوت می باشد که شامل روش پراکنشگر های پایدار متداول و روش پراکنشگر های پایدار بر مبنای خط مبنای کوتاه می باشد. در این پژوهش از هر دو روش برای بدست آوردن میزان جابجائی گسل جنوب اهر استفاده شده است. سپس از تلفیق دو روش پراکنشگر های پایدار و طول خط مبنای کوتاه به منظور کاهش اثر خطای بازیابی فاز استفاده شد. در نهایت نتایج نسبت به خطاهای اتمسفری، مداری و خطاهای زاویه دید که در مکان همبسته می باشند تصحیح شدند. با توجه به نتایج اخذ شده بیشترین نرخ جابجایی در منطقه مورد مطالعه 4/9 میلی متر بر سال می باشد. بررسی ساز و کار گسل جنوب اهر در تمامی بخشهای گسل ساز و کار امتداد لغزی راستگرد نشان می دهد که با داده های زمین شناسی کاملا یکسان و همخوان است. همچنین بررسی نتایج بدست آمده از تحلیل داده های راداری در ارتباط با ناحیه شمال اهر-ورزقان نشان می دهد که اغلب آبراهه های با روند ne-sw، توسط گسل های جوان و فعال که امتداد تقریبی e-w دارند و به موازات گسل جنوب اهر که مسبب زلزله 21 مرداد 1391 تشخیص داده شده قرار گرفته اند. کلمات کلیدی: تداخل سنجی راداری، اهر-ورزقان، پراکنشگر های پایدار، sbas، پیش لرز

اثر بخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن mbct بر افزایش بهزیستی ذهنی و امید به زندگی افراد نابینای جوان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  سارا سیف الله پور عمران   علی اسماعیلی

هدف از پژوهش حاضر بررسی اثر بخشی گروه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن mbct بر افزایش بهزیستی ذهنی و امید به زندگی افراد نابینای جوان بوده است. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی همراه با آزمایش و کنترل بود. جامعه آماری تحقیق شامل 30 نفر نابینای جوان که تمایل خود را برای شرکت در پژوهش اعلام کرده بودند، بوده است. پس از انتخاب نمونه و گمارش تصادفی آزمودنی ها در گروه های آزمایش و کنترل، پرسشنامه های پیش آزمون بهزیستی ذهنی و امید به زندگی توسط آنان تکمیل شد. سپس برای شرکت کنندگان در پژوهش گروه آزمایش 8 جلسه درمانی شناختی مبتنی بر حضور ذهن به صورت گروهی( هر جلسه به مدت 90 تا 120 دقیقه )در انجمن نا بینایان شهرستان آمل برگزار شد . در جلسه هشتم نیز از افراد خواسته شد تا پرسشنامه های بهزیستی ذهنی و امید به زندگی را مجدداً تکمیل نمایند. برای تکمیل داده ها علاوه بر استفاده از آمار توصیفی از تحلیل کوواریانس تک متغیری استفاده شد . نتیجه گیری: یافته های پژوهش نشان داد که درمان شناختی مبتنی بر حضور با بهزیستی ذهنی و امید به زندگی به صورت معنا داری افزایش پیدا کرد . نتایج نشان داد بهزیستی ذهنی و امید به زندگی با هم همبستگی مثبت دارند .

ارائه و ارزیابی الگوریتم های نظارت نشده برای جداسازی طیفی تصاویر ابرطیفی با استفاده از داده‎ های طیف‎ نگاری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده نقشه برداری 1392
  حمید عبداللهی   علی اسماعیلی

اختلاط طیفی و حضور پیکسل‏های مختلط در تصاویر سنجش از دوری، پدیده‏ای اجتناب ناپذیر است. از این رو، یافتن راه حلی برای این مسئله یکی از مباحث مهم و مورد توجه در سنجش از دور است. هدف اصلی در این پایان نامه، ارزیابی مدل اختلاط طیفی خطی و روش های تجزیه طیفی نظارت نشده آن است. در مدل اختلاط طیفی خطی متداول، پاسخ مکانی سنجنده به طیف ورودی به آن (تابع نقطه گستر یا psf) در نظر گرفته نشده است بنابراین در این تحقیق ابتدا مدل اختلاط طیفی خطی جدیدی ارائه شده است که در آن psf سنجنده در نظر گرفته شده است. برای ارزیابی این مدل، فرآیندی تحت شرایط آزمایشگاهی، طراحی و پیاده‏سازی گردید تا از طریق اندازه‏گیری‎های طیفی توسط دستگاه طیف‎سنج، یک مجموعه داده‏ی ابرطیفی دقیق و مناسب تولید شود. نتایج این ارزیابی نشان می ‏دهد که تابع psf سنجنده مقادیر فراوانی را به این صورت تغییر می دهد که هر چه یک عضو خالص به مرکز پیکسل نزدیک تر باشد وزن بیشتری نسبت به اعضای خالصی که دورتر از مرکز هستند می گیرد. سپس در این تحقیق به ارزیابی روش های تجزیه طیفی به صورت نظارت نشده پراخته شده است که خود شامل سه مرحله ی تعیین تعداد اعضای خالص، تعیین طیف اعضای خالص و تعیین مقادیر فراوانی هر پیکسل است. در مرحله اول، روش های بر مبنای pca (pca، napca، pnapca)، بر مبنای itc (aic، mdl)، بر مبنای دیسک gerschgorin (tgd، روش پیشنهادی mtgd)، hfc، hysime و hysime@ پیاده سازی شده و مورد ارزیابی قرار گرفته اند که به ترتیب روش های mtgd و hysime@ بهترین نتایج را داشته اند. روش mtgd، با رفع نواقص روش tgd و با استفاده از یک استراتژی جدید برای تفکیک دیسک های سیگنال از نویز پیشنهاد شده است. در مرحله دوم، روش های تعیین طیف اعضای خالص، بر حسب اینکه در تصویر از هر عضوخالص حداقل یک پیکسل خالص وجود دارد یا نه، به ترتیب در دو دسته-ی روش های شناسایی اعضای خالص و روش های استخراج اعضای خالص تقسیم شده اند. برای دسته ی روش-های شناسایی اعضای خالص، روش های see، nfindr، atgp، ufcls، maximin-distance، sga، vca، ppi، برمبنای ppi (fippi، appi، rppi) و روش پیشنهادی uppi اجرا شدند و برای دسته ی روش های استخراج اعضای خالص روش های ica، deca، cnmf، mvc-nmf و mvsa اجرا شدند. روش uppi بر مبنای روش ppi و تعریف پیشنهادی مجموعه ناسازگار و به کمک استراتژی اضافه کردن نویز، پیشنهاد شده است که در آن معایب روش های بر مبنای ppi برطرف شده است. از بین روش های شناسایی اعضای خالص، به ترتیب روش های ufcls و sga از نتایج بهتری برخوردار هستند که به علت بالا بودن زمان پردازش در روش ufcls، روش sga به عنوان بهترین روش در این تحقیق پیشنهاد شده است. در روش های استخراج اعضای خالص، روش mvsa نتایج بهتری را ارائه کرده است اما در شرایطی که تعداد اعضای خالص تصویر زیاد باشد یا توان نویز (snr) پایین باشد، روش mvsa هم نتایج ضعیفی ارائه می کند. برای ارزیابی طیف اعضای خالص برآورد شده، علاوه بر معیارهای فاصله بین دو بردار (sam، ed، sid)، از دو شاخص پیشنهادی pii و sii استفاده شده است که از قابلیت بهتری برای ارزیابی نتایج برخوردار هستند. مبنای دو شاخص pii و sii استفاده از مقادیر فراوانی متناظر با اعضای خالص برآورد شده، به جای استفاده مستقیم از طیف آنها است. مرحله ی تعیین مقادیر فراوانی، یک مسئله کمترین مربعات با قیود معادله-ای (قید مجموع واحد مقادیر فراوانی یا asc) و نامعادله ای (قید نامنفی بودن مقادیر فراوانی یا anc) است که با مسئله fcls شناخته شده است. برای حل این مسئله روش جدیدی پیشنهاد شده است که قیود asc و anc را به طور کامل و همزمان اعمال کرده و در مقایسه با روش های uls، scls، ncls، nscls، nncls، fclsheinz و fclsreyes از نتایج بهتری برخوردار است. در این تحقیق علاوه بر داده های ساخته شده در آزمایشگاه، از داده های شبیه سازی شده با اعضای خالص و مقادیر فراوانی تصادفی و کنترل شده و همچنین از تصویر واقعی سنجنده aviris از دو منطقه indian pine و cuprite برای ارزیابی نتایج استفاده شده است.

اثربخشی آموزش گروهی درمان شناختی-رفتاری(c.b.t) در کاهش اضطراب اجتماعی و ابعاد منفی کمال گرایی در دانش آموزان مقطع متوسطه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  ملیحه فلاح پور   علی اسماعیلی

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی آموزش گروهی درمان شناختی-رفتاری(c.b.t) در کاهش اضطراب اجتماعی و ابعاد منفی کمال گرایی در دانش آموزان مقطع متوسطه شهر ساری می باشد. مطالعه حاضر از نوع طرح تجربی آزمایشی پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل است.حجم نمونه 30 نفرازدانش آموزان که دارای بیشترین نمره در پرسشنامه اضطراب اجتماعی بودند به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب و در دو گروه آزمایش (15n=) و گروه کنترل (15n=) تقسیم شدند، گروه آزمایش تحت آموزش گروهی درمان شناختی-رفتاری در 8 جلسه قرار گرفتند، در پایان آموزش از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد.برای تحلیل داده ها از آزمون t و تحلیل کوواریانس تک متغیره(ancova)استفاده شد.نتایج حاصل از تحقیق نشان داد که آموزش گروهی درمان شناختی-رفتاری،باعث کاهش اضطراب اجتماعی و کمال گرایی منفی شده است و تغییرات در سطح05/0 معنادار است و این تغییرات نتیجه اثر متغیر مستقل بوده است. یافته های منتج از این پژوهش نشانگر آن است که می توان از برنامه آموزش گروهی درمان شناختی-رفتاریبرایکاهش اضطراب اجتماعی و ابعاد کمال گرایی منفی دانش آموزان استفاده کرد. کلید واژه ها:آموزش گروهی درمان شناختی-رفتاری-اضطراب اجتماعی-کمال گرایی منفی.

مدلسازی نایقینی مکانی به عنوان بافت در هوش محدوده ای با استفاده از مجموعه های فازی و ریاضی بازه ها
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده نقشه برداری 1392
  علی اصغر رفیعی   علی اسماعیلی

در سال های اخیر در سیستم های کامپیوتری، تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات و شبکه ی حسگرهای بی سیم پیشرفت های زیادی صورت گرفته است. این پیشرفت ها باعث توسعه چشمگیری در ایجاد محیط های الکترونیکی و هوشمند شده است. یکی از کاربردی ترین محیط های الکترونیکی که از مهم ترین چشم اندازهای علوم الکترونیک و مخابرات است، هوش محدوده ای میباشد. در هوش محدوده ای بافت مکان و موقعیت، مبنای ارائه خدمات بوده و خدمات مختلف بر اساس موقعیت کاربر که در داخل محدوده ای از پیش تعیین شده قرار دارد، مشخص و ارائه می شوند. از آنجایی که هوش محدوده ای ماهیت مکانی دارد، مورد توجه این مطالعه قرار گرفته است. آنچه در این تحقیق بدان پرداخته شده، مدل سازی نایقینی مکانی به عنوان بافت در هوش محدوده ای است. اهمیت این موضوع از این جهت است که ریشه های مختلفی از نایقینی مکانی در هوش محدوده ای وجود داشته و با درنظر گرفتن این ریشه ها، نتایج به واقعیت موجود نزدیک تر می شود. جهت مدل سازی و پیاده سازی نایقینی مکانی در هوش محدوده ای از دو نظریه مجموعه های فازی و ریاضی بازه ها استفاده شده و نتایج حاصل از پیاده سازی این دو نظریه با هم مقایسه و ارزیابی شده است. نتایج ارزیابی نشان می دهد، نظریه ریاضی بازه ها تقریبا 13 برابر کارایی زمانی بیشتری نسبت به مجموعه های فازی دارد. در صورتی که نتایج حاصل از پیاده سازی بر اساس نظریه مجموعه های فازی، 12 درصد انطباق بیشتری نسبت به ریاضی بازه ها با درک کاربر از محدوده، دارد. بنابراین با توجه به نتایج توصیه می گردد، اگر در یک کاربرد از هوش محدوده ای، زمان اجرای سیستم جهت ارائه خدمات به کاربر امکان مدل سازی بر اساس نظریه مجموعه های فازی را فراهم نماید، این روش استفاده گردد. در غیر این صورت استفاده از نظریه ریاضی بازه ها پیشنهاد می شود.

طبقه بندی شیءگرای مناطق شهری با استفاده از تلفیق داده های فراطیفی و لیدار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1392
  کامل کیانی   علی اسماعیلی

یکی از مهم ترین اطلاعات در حوزه برنامه ریزی و مدیریت شهری، نقشه های پوشش اراضی و کاربری اراضی می باشند. برای تهیه این نوع نقشه ها با استفاده از داده های سنجش از دور، نیازمند داده هایی با رزولوشن مکانی بالا می باشیم تا بتوان ساختار اشیاء مختلف شهری را شناسایی کرد. اما این تصاویر دارای اطلاعات طیفی محدودی می باشند. این ضعف اغلب منجر به خطا در طبقه بندی برای کلاس های مشابه مختلفی چون پارکینگ ها، آب و چمن مصنوعی می شود. برای جبران آن، وجود اطلاعات اضافی در مورد جنس اشیاء شهری ضروری است. داده های فرا طیفی با رزولوشن طیفی و مکانی بالا این امکان را به خوبی فراهم کرده است. اما با این وجود همچنان کلاس هایی در سطح شهر وجود دارند که از لحاظ طیفی بسیار مشابه هم بوده اما از لحاظ مفهومی و کاربردی با هم متفاوت هستند، مانند: شباهت بام آسفالتی ساختمان ها با پارکینگ ها و راه ها. استفاده توأم از داده های فراطیفی و لیدار در کنار هم، می تواند خطا در طبقه بندی را به حداقل ممکن کاهش می دهد. در این پایان نامه از روش طبقه بندی شئ گرا جهت تلفیق داده های فراطیفی و لیدار و تهیه نقشه کاربری اراضی و پوشش اراضی دقیق استفاده شده است. فرایند استخراج اطلاعات با پیش پردازش داه های فراطیفی و لیدار شروع شد، پیش پردازش داده فراطیفی شامل دو مرحله حذف ابر و کاهش بعد بود و پیش پردازش داده لیدار شامل استخراج ndsm و نقشه شیب از آن می باشد. در بخش طبقه بندی پوشش اراضی و کاربری اراضی سه استراتژی مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در استرتژی اول یک مدل سلسله مراتبی نوین با سه سطح برای داده های موجود طراحی شده و از یک طبقه بندی قانون-مبنا با استفاده از ویژگی های معمول شیءمبنا استفاده شد. در استراتژی دوم از یک طبقه بندی نظارت شده با استفاده طبقه بندی کننده svm به همراه بهینه سازی فضای ویژگی آن پیاده سازی شد. در استرتژی سوم برای اولین بار از یک مدل طبقه بندی شیء گرای تکرار شونده، در یک سطح استفاده شد. در این تحقیق با توجه به پتانسیل بالای داده موجود، علاوه بر استخراج کلاس های اصلی پوشش اراضی و کاربری اراضی معرفی شده، 18 کلاس کاربری اراضی، طی یک نقشه کاربری اراضی جامع، با استفاده از ایجاد ویژگی های مفهومی و ارتباط مکانی بین اشیاء از طریق مدل سازی درک بشری استخراج شد. در انتها نیز برای ارزیابی توانایی مدل طبقه بندی شیءگرای پیشنهادی، نتایج حاصل با نتایج سه محقق برتر مسابقه best classification challenge سال 2013 مقایسه شد که بررسی ها حاکی از افزایش 4درصدی دقت طبقه بندی روش پیشنهادی نسبت به آن ها است. از میان روش های استخراج نقشه پوشش اراضی و کاربری اراضی اصلی نیز روش طبقه بندی شیءگرای تکرار شونده طبقه بندی-قطعه بندی-ادغام در یک سطح با دقت کلی 97/33درصد بالاترین دقت را حاصل نمود. دقت کلی نقشه کاربری اراضی جامع نیز برابر 96/6درصد شد. در این پایان نامه آنالیزها بر روی دو مجموعه داده فراطیفی casi و داده ارتفاعی لیدار با قدرت تفکیک مکانی یکسان 2/5متر، که از منطقه شهری هیوستون آمریکا اخذ شده بود، صورت گرفت.

شناسایی زیرفضای سیگنال و استخراج عضوهای خالص با ادغام اطلاعات طیفی مکانی برای بهبود جداسازی طیفی تصاویر ابرطیفی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده نقشه برداری 1392
  یاسر برمکی کردکلایی   علی اسماعیلی

طبقه بندی پیکسل های مختلط فرآیندی است که سعی دارد نوع و سهم هر یک از مولفه های خالص موجود در پیکسل ها را برآورد کند به دلیل وجود پیکسل های مختلط در تصاویر ابرطیفی، دقت طبقه بندی در این تصاویر با روش های معمول طبقه بندی کاهش می یابد. یکی از روش های متداول برای طبقه بندی پیکسل های مختلط در تصاویر ابرطیفی، جداسازی طیفی است که به کاربران امکان استخراج اطلاعات را در سطح زیرپیکسل می دهد. جداسازی طیفی شامل سه مرحله اصلی است. مرحله اول، تعیین زیر فضای سیگنال برای یافتن تعداد عناصر خالص در تصویر می باشد. مرحله دوم، استخراج اعضای خالص است که در آن مشخصه های طیفی عناصر خالص استخراج می شود. مرحله سوم یافتن مقادیر فراوانی اعضای خالص در هر پیکسل با توجه به قیدهای مدل اختلاط خطی است. این تحقیق شامل سه قسمت می باشد: قسمت اول به موضوع روش های شناسایی زیرفضای سیگنال مانند hysime، hfc و nwhfc می پردازد. قسمت دوم که تأکید بیشتر تحقیق است، استخراج اعضای خالص با استفاده از روش های پیش پردازش طیفی مکانی به همراه روش های طیفی رایج برای بهبود استخراج اعضای خالص می باشد. اکثر روش های استخراج اعضای خالص به اطلاعات طیفی تصاویر ابرطیفی پرداخته و اطلاعات مکانی پیکسل های تصویر را نادیده می گیرند. با استفاده از الگوریتم های پیش پردازش طیفی مکانی به بهبود استخراج اعضای خالص کمک می شود. قسمت سوم به برآورد مقدار فراوانی اعضای خالص به دست آمده از مرحله استخراج اعضای خالص می پردازد که از روش کمترین مربعات با قیود کامل نظارت نشده (fclsu) استفاده شده است. در پایان با ماتریس اعضای خالص به دست آمده با استفاده از روش های طیفی مکانی و مقدار فراوانی این اعضای خالص با روش fclsu تصویر ابرطیفی را بازسازی کرده و با معیار rmse میزان خطای بازسازی، برای تصاویر واقعی به دست می آید. این مقادیر نشان دهنده بهبود عملکرد الگوریتم های مورد استفاده در جداسازی طیفی می باشد.

شناسایی نشت گاز با استفاده از داده های سنجش از دور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1392
  نازنین اعتصامی   علی اسماعیلی

نتایج وجود نشتی در خطوط انتقال گاز، مانند آلودگی محیط زیست، ایجاد مسمومیت در انسان و دیگر موجودات زنده، گرم شدن جهانی زمین، انفجار، هدر رفتن مواد ارزشمند و هزینه های تمیز کردن محیط زیست باعث شده است که شناسایی نشت گاز بسیار مورد توجه قرار بگیرد. نشت های هیدروکربنی موجب تغییرات مختلفی نظیر تراکم هیدروکربن، تشکیل کانیهای کربونات در خاک، اثرات میکروبیال، اکسیداسیون خاک و افزایش آهن فریک، بروز استرس در پوشش گیاهی و ناهنجاری های نزدیک سطح زمین می گردد. سنجش از دور امکانات مختلفی را از نظر در دسترس بودن داده های مکانی، طیفی و زمانی با پوشش گسترده از سطح زمین فراهم می کند لذا به عنوان ابزار مناسبی جهت شناسایی ناهنجاریهای ذکر شده مورد استفاده قرار می گیرد. سنجش از دور نشت هیدروکربن معمولاً با استفاده از داده های فراطیفی، از طریق بررسی اثرات هیدروکربن بر روی پوشش گیاهی صورت می گیرد ولیکن در این تحقیق، از تصاویر سنجنده چندطیفی landsat8 جهت شناسایی اثرات نشت در خاک استفاده شده است. منطقه مورد مطالعه شامل هفت موقعیت نشت گزارش شده توسط شرکت انتقال گاز ایران، در سه منطقه مختلف ایران : خراسان، سمنان و همدان است. چهار آنالیز مولفه های اول1267 (آنالیز مولفه های اصلی باندهای 1، 2، 6 و 7)، 2456، 2467 و 3467 انجام و نتایج جهت شناسایی بهترین مولفه ای که قادر به نمایان ساختن ویژگیهای نشت هیدروکربن باشند ارزیابی گردید. با بررسی های صورت گرفته، چهار شاخص 1267 pc2-pc3 (اختلاف مولفه دوم و سوم در انالیز مولفه های اصلی باندهای 1، 2، 6 و 7)، 2456 pc2-pc3، 2467 pc2-pc3 و 3467 pc2-pc3 در یک پنجره 3×3 به مرکزیت پیکسل نشتی مورد استفاده قرار گرفت. در نهایت در یک سیستم چندزمانه ، از بین 7 موقعیت گزارش شده 6 موقعیت بعنوان نشت شناسایی شد. بررسی های میدانی انجام شده صحت نتایج را تائید کردند. روش پیشنهادی متد بدیعی را جهت شناسایی نشت خزوز انتقال گاز ارائه کرده است. جدید بودن تکنیک مورد استفاده بعلاوه ارزان بودن آن و استفاده از مجموعه داده جدید می توانند بعنوان ویژگیهای روش پیشنهادی درنظر گرفته شوند. همچنین شاخص 1267 pc2-pc3 نیز برای اولین بار در شناسایی نشت هیدروکربن استفاده شده است که می تواند بعنوان ویژگی دیگر تحقیق ذکر شود.

رابطه سبک های دلبستگی با صمیمیت و سازگاری زناشویی در زوجین فرهنگی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  تیمور دوستداری تیله نویی   مهناز بابایی

سبک دلبستگی، از عوامل موثر در تعاملات بین فردی است که در نتیجه ی روابط فرد با چهره های دلبستگی ( والدین، همسالان و همسر) شکل می گیرد و بطور معناداری بر عملکرد و رابطه زناشویی تأثیر می گذارد .لذا این پژوهش با هدف تعیین رابطه سبک های دلبستگی با صمیمیت و سازگاری زناشویی در زوجین فرهنگی انجام شده است. رو ش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است، 200 زوج (100 مرد ، 100 زن)، از بین زوجین فرهنگی اداره آموزش و پرورش شهرستان بهشهر ، به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و پرسشنامه های مقیاس سازگاری زناشویی اسپانیر(das)، مقیاس دلبستگی بزرگسالان کالینز و رید و مقیاس صمیمیت واکر تامپسون را پاسخ دادند. داده های بدست آمده با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین سبک دلبستگی ایمن و سبک دلبستگی مضطرب با صمیمیت و سازگاری زناشویی و مولفه های سازگاری زناشویی (رضایت زوجین، همبستگی زوجین، توافق زوجین و ابراز محبت زوجین) در زوجین رابطه مثبت و معناداری و بین سبک دلبستگی اجتنابی و صمیمیت در زوجین رابطه معکوس و معناداری وجود دارد و بین سبک دلبستگی اجتنابی با سازگاری زناشویی و مولفه های رضایت زوجین، همبستگی زوجین و ابراز محبت در زوجین رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. بنابراین می توان این نتیجه گیری را نمود که با مشاوره های قبل ازدواج و تعیین سبک دلبستگی و میزان صمیمیت افراد، سازگاری زناشویی آنها را بتوان پیش بینی کرد و در صورت نیاز آموزش های لازم را ارائه نمود تا در زندگی رضایت و سازگاری بیشتری حاصل گردد.

بررسی مقایسه ای سبکهای فرزندپروری و سبکهای دفاعی در مادران کودکان درخودمانده و عادی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  زیبا شکورصفت صدیفی   پرویز شریفی درآمدی

وجود کودک درخودمانده مشکلاتی را برای والدین فراهم میآورد که هرگز والدی که دارای کودکی عادی است نمیتواند تصور آن فضا را داشته باشد. این کودکان تاثیرات بیشماری بر رفتارها و عملکرد والدین خود گذاشته و موجب میگردند که والدین بخصوص مادران در اتخاذ سبک¬های فرزندپروری و سبک¬های دفاعی خود مانند والدین¬ای که دارای کودکان عادی هستند، همانند نباشند. سبک¬های مقتدرانه و مکانیزم-های رشد یافته اغلب در خانواده های کودکان درخودمانده دیده نمی¬شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه¬ای سبکهای فرزندپروری و سبکهای دفاعی در مادران کودکان درخودمانده و عادی بوده است. تحقیق حاضرپژوهشی بنیادی و ازنوع پس رویدادی بوده که روش نمونه گیری آن تصادفی و به شناسایی سبکهای اتخاذ شده فرزند پروری و مکانیسم های دفاعی در مادران کودکان درخودمانده و عادی و در نهایت مقایسه هر دو سبک در هر دو متغیر می¬پردازد. این تحقیق نظری بوده و از روش های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده کرده و بر پایه¬ی مطالعات کتابخانه ای ، مصاحبه و پرسشنامه می¬باشد که در سال 1392 انجام شده است. برای شیوه¬های فرزند¬پروری از جامعه آماری شامل 52 مادر دارای کودک عادی و 53 مادر دارای کودک درخودمانده استفاده شده است. برای مکانیسم¬های دفاعی از دو پرسشنامه¬ی حسن عبدالله زاده وdsq استفاده شده است که برای پرسشنامه عبدالله زاده از جامعه آماری 42 مادر دارای کودک عادی و 40 مادر دارای کودک درخودمانده و برای پرسشنامه dsq از 37 مادر دارای کودک عادی و 50 مادر دارای کودک درخودمانده که از شهر تهران بطور تصادفی ودر دسترس انتخاب شده بودند، استفاده شده است. سپس کلیه اطلاعات در دو بخش روش¬های توصیفی و روش¬های استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در تجزیه و تحلیل توصیفی شاخص¬های آماری مربوط به نمرات متغیرها با استفاده از نرم افزار spssمحاسبه گردیده و نمودارهای مربوطه ترسیم شده است. شاخص¬های آماری که در تجزیه و تحلیل توصیفی استفاده شده است شامل : شاخص¬های گرایش مرکزی و انحرافی نظیر میانگین، واریانس و انحراف استاندارد می¬باشد. در بخش روش¬های استنباطی از آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داد که میانگین نمرات مکانیزم¬های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته در مادران کودکان درخود مانده نسبت به مادران کودکان عادی بیشتر است ، بدین معنا که مادران کودکان درخودمانده در مقایسه با مادران کودکان عادی بیشتر از مکانیزمهای دفاعی نوروتیک استفاده می¬کنند. تحلیل ها نشان دادند که بین انواع مکانیزم¬های دفاعی در مادران دارای کودکان عادی و درخودمانده نیز تفاوت معنادار وجود دارد. جدول تحلیل واریانس بیانگر آن است که در بین مکانیزم¬های دفاعی مکانیزم¬های واپس رانی، جبران و دلیل تراشی در بین دو گروه تفاوت معناداری داشته و در سایر مکانیزم¬های دفاعی بین مادران کودکان عادی و درخودمانده تفاوت معناداری گزارش نشده است. علاه براین نتایج نشان داد دربین سبک¬های فرزندپروری، سبک مستبدانه در بین دو گروه تفاوت معناداری داشته است .بدین معنا که مادران کودکان درخودمانده در مقایسه با مادران کودکان عادی بیشتر از سبک مستبدانه استفاده می¬کنند. اما در سبک مقتدرانه میانگین نمرات مادران کودکان عادی بیشتر است. با این حال در سبک سهل¬گیر تفاوت محسوسی بین دو گروه مشاهده نمی¬شود. در خاتمه پیشنهاد می¬شود با توجه به میانگین بالاتر از حد متوسط در مورد میزان سبکهای فرزندپروری مستبدانه در میان مادران کودکان درخودمانده و مکانیز¬های دفاعی نوروتیک (روان آزرده) و رشد نایافته نیاز مبرم به افزایش توجه مسئولین امر به وضعیت درمانی – روانی خانوادگی و اجتماعی این گروه از مادران وجود دارد. ضمنا"پیشنهاد می¬شود مراکز بیشتری با هزینه¬های کمتر در اختیار خانواده¬هایی که دارای کودکان درخودمانده هستند، ابداع ومعلمان و دست اندرکاران بیشتری جهت کمک و آموزش به این گروه از کودکان تعلیم و تربیت داده شوند.

بررسی رابطه هوش چندگانه با سبک های تفکر در دانشجویان شهر تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  معصومه کربلائی آقاکوچک   علی اسماعیلی

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه هوش چندگانه با سبک های تفکر در دانشجویان شهر تهراندر سال تحصیلی92-1391 صورت گرفته است. به همین منظور یک نمونه 334 نفری از دانشجویان شهر تهران از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید و پرسشنامه های هوش چندگانه گاردنر و سبک های تفکر استرنبرگ روی آنها اجرا گردیدپایایی پرسشنامه تحقیق با روش آلفای کرانباخ 0/919 به دست آمد و داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد که سبک های تفکر ارزشیابانه ،اجرایی و قانون گذارانه با تمام هوش های چندگانه از قبیل هوش منطقی-ریاضی،هوش کلامی-زبانی،هوش فضایی،هوش بین فردی، هوش درون فردی، هوش وجودی ، هوش بدنی، هوش موسیقیایی و هوش طبیعتگرا رابطه مثبت معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش های زبانی، منطقی-ریاضی، فضایی و بین فردی پیش بینی کننده های معنی دار سبک تفکر ارزشیابانه می باشد. همچنین هوش های بدنی، منطقی-ریاضی، بین فردی و زبانی-کلامی پیش بینی کننده های سبک تفکر اجرایی بودند. همچنین هوش های بین فردی، درون فردی، منطقی-ریاضی، کلامی ، موسیقیایی ،وجودی و طبیعت گرا از پیش بینی کننده های معنی دار سبک تفکر قانون گدارانه می باشند.

بررسی رابطه سرمایه روان شناختی با بهداشت روانی معلمان دوره متوسطه شهرضا در سال تحصیلی 92-91
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  شیوا کاظمی   علی اسماعیلی

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه سرمایه روان شناختی با بهداشت روانی معلمان دوره متوسطه شهرضا در سال تحصیلی 92-91 صورت گرفته است. به همین منظور یک نمونه 152 نفری از معلمان شهرضا از طریق نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب گردید و پرسشنامه های سرسختی روان شناختی و scl-90-rروی آنها اجرا گردید پایایی پرسشنامه سرسختی با روش آلفای کرانباخ 920/0 و پایایی پرسشنامهscl-90-r 971/0به دست آمد و داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد که سرمایه روان شناختی با بهداشت روانی معلمان رابطه مثبت معناداری دارد. مولفه های امیدواری، تاب آوری و خوش بینی با بهداشت روانی معلمان رابطه دارد.نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هر سه مولفه سرمایه روان شناختی پیش بینی کننده معنادار بهداشت روانی معلمان می باشد.همچنین مولفه های سرمایه روان شناختی با تمام مولفه های بهداشت روانی معلمان رابطه منفی معناداری دارد.

طبقه بندی تصاویر پلاریمتری راداری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1392
  اکبر اعلایی   مریم دهقانی

از آنجا که پلاریمتری راداری زمینه¬ای به نسبت نوظهور در سنجش از دور می¬باشد، تحقیقات محدودی در مورد طبقه¬بندی این تصاویر صورت گرفته است. ویژگی¬های خاص تصاویر پلاریمتری مانند مستقل بودن از شرایط آب و هوایی، قابلیت اخذ تصویر در هر زمان از شبانه¬روز، حساسیت به ساختار هندسی و فیزیکی اشیا همچنین ظهور سنجنده¬های پلاریمتریک راداری خصوصا سنجنده های فضابرد در دهه¬های اخیر، سبب شده که پلاریمتری راداری به عنوان زمینه¬ای نوید¬بخش در سنجش از دور مطرح گردد. به علت ماهیت همدوس تصاویر پلاریمتری تعداد قابل توجهی ویژگی از این تصاویر قابل تولید است که می-تواند در تشخیص نوع پوشش¬های زمینی موثر واقع شود. در کنار این امتیازات تصاویر پلاریمتری دارای مشکلاتی در آنالیز و استخراج اطلاعات نیز می¬باشند که اعوجاجات هندسی و رادیومتریکی و مشکلات ویژه داده با ابعاد بالا از جمله آنها است. در این پایان¬نامه ضمن بررسی مبانی تئوری پلاریمتری و روش¬های تجزیه تارگت سعی در تولید تعداد قابل توجهی ویژگی جهت تشخیص هرچه بهتر پوشش¬های زمینی از این تصاویر شده است. علاوه بر این با استفاده از انتخاب ویژگی و ترکیب طبقه بندی¬کننده¬ها سعی در ارائه راه¬حل¬هایی جهت حل مشکلات داده با ابعاد بالا در تصاویر پلاریمتری شده است. دو مجموعه داده alos-palsar از شهر شیراز وradarsat2 از منطقه felevoland با قدرت¬ تفکیک مکانی متفاوت به منظور پیاده¬سازی روش¬ها و ارزیابی نتایج مورد استفاده قرار گرفت. با انجام 6 آزمایش بر روی هر دو مجموعه داده روش¬های wfs، wcbfs، fcbfs، ssnfs، sscbfs، rsce مورد ارزیابی قرار گرفت که نتایج حاصل بیانگر افزایش قابل توجه صحت طبقه بندی در روش های کلاس مبنا نسبت به روش های غیر کلاس مبنا بود (7/2% برای داده radarsat در طبقه بندی کننده svm-rbf در روش¬های نظارت شده و 93/1% برای داده alos) که سهم عمده این افزایش مربوط به افزایش صحت در کلاس¬های سخت می¬باشد (01/3% در داده radarsat و 11/3% برای داده alos). همچنین دو روش سریع نیمه نظارت شده با معیارهای غیر¬پارامتریک در این پایان نامه ارائه گردید. طبقه¬بندی¬کننده svm نسبت به تمامی طبقه¬بندی¬کننده¬ها به ویژه شبکه عصبی دارای صحت بالاتری بود (01/8% در داده alos و 85/4% در داده radarsat). انتخاب پر¬تعداد برخی از ویژگی¬ها مانند ویژگی¬های مارپیچ و ارتفاع پدستال بیانگر کارایی این ویژگی¬ها در افزایش تفکیک پذیری بین کلاس¬های مختلف و انتخاب پر¬تعداد ویژگی¬های ناشی از تجزیه تارگت¬های همدوس در داده radarsat2 بیانگر کارایی این ویژگی¬ها در قدرت تفکیک مکانی بالا می¬باشد.

بررسی رابطه هوش چندگانه با سبک های تفکر در دانشجوان شهر تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  معصومه کربلائی آقا کوچک   علی اسماعیلی

تحقیق حاضر به منظور بررسی رابطه هوش چندگانه با سبک های تفکر در دانشجویان شهر تهراندر سال تحصیلی92-1391 صورت گرفته است. به همین منظور یک نمونه 334 نفری از دانشجویان شهر تهران از طریق نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب گردید و پرسشنامه های هوش چندگانه گاردنر و سبک های تفکر استرنبرگ روی آنها اجرا گردیدپایایی پرسشنامه تحقیق با روش آلفای کرانباخ 919/0 به دست آمد و داده ها در دو سطح توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و نتایج نشان داد که سبک های تفکر ارزشیابانه ،اجرایی و قانون گذارانه با تمام هوش های چندگانه از قبیل هوش منطقی-ریاضی،هوش کلامی-زبانی،هوش فضایی،هوش بین فردی، هوش درون فردی، هوش وجودی ، هوش بدنی، هوش موسیقیایی و هوش طبیعتگرا رابطه مثبت معناداری دارد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که هوش های زبانی، منطقی-ریاضی، فضایی و بین فردی پیش بینی کننده های معنی دار سبک تفکر ارزشیابانه می باشد. همچنین هوش های بدنی، منطقی-ریاضی، بین فردی و زبانی-کلامی پیش بینی کننده های سبک تفکر اجرایی بودند. همچنین هوش های بین فردی، درون فردی، منطقی-ریاضی، کلامی ، موسیقیایی ،وجودی و طبیعت گرا از پیش بینی کننده های معنی دار سبک تفکر قانون گدارانه می باشند.

بررسی و مقایسه رضایت زناشویی و سلامت روانی زوجین با و بدون مهریه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  سنجر فخری   پرویز شریفی درآمدی

این پژوهش با هدف بررسی ومقایسه رضایت زناشویی وسلامت روانی زوجین با و بدون مهریه انجام شد. مسئله اصلی در این تحقیق این بود که بین زوجین با و بدون مهریه از لحاظ میزان رضایت زناشویی وسلامت روانی تفاوت وجود دارد. به این منظور از میان جامعه آماری تحقیق حاضر که شامل کلیه زوجین با و بدون مهریه بودند 60 نفر از زوجین با و بدون مهریه در نظر گرفته شدند. روش نمونه گیری برای زوجین بدون مهریه به صورت نمونه در دسترس و روش نمونه گیری برای زوجین با مهر یه به صورت روش تصادفی ساده انجام شد. ابزار مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه های رضایت زناشویی انریچ و سلامت روانی ghq-28 بود . یافته های این پژوهش بدین صورت بوده که بین زوجین با و بدون مهریه ، از نظر رضایت زناشویی ، تفاوت معنی داری p<0/01 وجود دارد. و همچنین بین زوجین با و بدون مهریه ، از نظر سلامت روانی ، تفاوت معنی داری p<0/01 وجود دارد.

بررسی رابطه ویژگیهای شخصیت، استرس والدگری با بارداری ناخواسته در مادران کودکان در خود مانده (اتیسم)
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  معصومه فروغی حائز   پرویز شریفی درآمدی

هدف تحقیق حاضر بررسی بارداری ناخواسته در مادران کودکان اتیسم در رابطه با ویژگیهای شخصیت واسترس والدگری می باشد. پژوهش حاضر از نوع همبستگی است و جامعه مورد مطالعه شامل 30 نفر از مادران دارای کودک با اختلال اوتیسم به صورت نمونه گیری در دسترس می باشند که از بین مادران مراکز درمان اختلال اوتیسم در شهر تهران انتخاب شده اند. در این پژوهش از سه ابزار اندازه گیری شامل آزمون شخصیتی نئو(neo pi-r) با متوسط ضریب پایایی 84/0 شاخص تنیدگی والدین ((psi با متوسط ضریب پایایی 89/0 و پرسشنامه بارداری ناخواسته با متوسط ضریب پایایی 91/0 استفاده شد. اطلاعات و نتایج به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) و آمار استنباطی (آزمون تحلیل رگرسیون) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. ضمن تایید فرضیه های تحقیق، نتایج نشان داد که ارتباط بین ویژگیهای شخصیتی مادران کودکان درخودمانده (اتیسم ) با بارداری ناخواسته آنها متفاوت است. به نحوی که ویژگیهای شخصیتی آزرده گرایی، برونگردی، دلپذیر بودن و با وجدان بودن بر بارداری ناخواسته تاثیر منفی می گذارد ولی تاثیر ویژگی شخصیتی انعطاف پذیری بر بارداری ناخواسته مادران کودکان درخودمانده (اتیسم ) مثبت است.(05/0 >p) همچنین رابطه بین استرس والدگری با بارداری ناخواسته در مادران کودکان درخودمانده (اتیسم) مثبت است. (05/0 p<)

بررسی مقایسه عزت نفس واهمال کاری در نوجوانان بینا ونابینا 18-15 ساله شهر تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  سپیده رئوفی راد   پرویز شریفی درآمدی

هدف از پژوهش حاضر تعیین تفاوت عزت نفس و اهمال کاری در بین دو گروه دانش آموزان بینا و نابینا می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه نوجوانان 18-15 سال بینا و نابینای شهر تهران در پاییز سال 1392 می باشد که بابهره گیری از روش نمونه گیری در دسترس جمعاً تعداد 60 نفر از دانش آموزان، شامل 30 نفر دانش آموز بینا مشغول به تحصیل در مدارس کوثر و هنرستان کمال و 30 نفر دانش آموز نابینا مشغول به تحصیل در مدارس استثنایی عبدالعظیم و شهید محبی شهر تهران انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع مقایسه ای است. در این پژوهش از دو ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (1999) با متوسط ضریب پایایی 81%، پرسشنامه اهمال کاری تاکمن (1991) با متوسط ضریب پایایی 84% استفاده شده است. اطلاعات و نتایج به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین عزت نفس و اهمال کاری دانش آموزان بینا با دانش آموزان نابینا وجودندارد. (p>0/05)

بررسی عوامل موثر در جذب سپرده ها در بانک قرض الحسنه مهر ایران (مطالعه موردی استان ایلام)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان البرز - دانشکده ادبیات و علوم انسانی 1393
  علی اسماعیلی   کامبیز انصاری

سپرده ها نقش بسزایی در امر سرمایه گذاری و افزایش درآمد ملی و رشد اقتصادی کشور ایفا می نمایند. از مهمترین موانع رشد و توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه کمبود منابع سرمایه ای و عدم استفاده بهینه از منابع موجود می باشد . از اینروست که بانکها می باید به عنوان واسطه وجوه با شناخت عوامل موثر در جذب سپرده ها در افزایش آنها کوشیده و با مدیریت بهینه در اعطای تسهیلات مختلف از محل این منابع نقش اساسی خود را در نظام اقتصادی بنحو مطلوب ایفا نمایند . هدف از این پژوهش بررسی عوامل موثر بر جذب سپرده بانکی در بانک قرض الحسنه مهر ایران استان ایلام می باشد. برای بررسی هر یک از فرضیه ها، آمار توصیفی و آمار استنباطی به کار برده شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات مربوط به عوامل موثر در جذب سپرده ها در بانک قرض الحسنه مهر ایران از آزمون t استیودنت، آزمون فریدمن و نرم افزارهای spss ،excel و برای اولویت بندی شاخصها از نرم افزار expert choice استفاده شده است که براساس نتایج به دست آمده ازآزمون های تحقیق در بین سه عامل کیفیت ارائه خدمات؛ شاخصهای کلان اقتصادی وبرخورد مناسب کارکنان : شاخصهای کلان اقتصادی از قبیل میزان جمعیت؛ بیکاری؛تورم؛تغییرات قیمت طلا و ارزو ...بیشترین تاثیر بر جذب سپرده هاوشاخص کیفیت ارائه خدمات بانکی دراولویت دوم وبرخورد مناسب کارکنان دراولویت سوم قراردارد.

مقایسه سرسختی و شیوه های مقابله با استرس در افراد نابینا و بینا 30-20 سال
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  سودابه بهرامی   پرویز شریفی درآمدی

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه سرسختی و شیوه های مقابله با استرس در افراد نابینا و بینا 30-20 سال است. روش : این پژوهش با روش علی- مقایسه ای انجام شد. در این پژوهش 30 نفر از افراد نابینا و 30 نفر از افراد بینا از هر دو جنس در مرکز نابینایان کشور (رودکی) با روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سرسختی اهواز و راهبردهای مقابله ای فولکمن و لازاروس بود. روایی پرسشنامه ها در تحقیقات قبلی تأیید شده بود. در این پژوهش پایایی از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرسختی اهواز 899/0 و برای راهبرد مسأله مدار و راهبرد هیجان مدار پرسشنامه راهبردهای مقابله ای فولکمن و لازاروس به ترتیب 768/0 و 785/0 بدست آمد. برای مقایسه میانگین نمره های سر سختی و راهبردهای مقابله ای در دو گروه از آزمون تی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین سرسختی (05/ 0p>) و راهبردهای مقابله ای مسأله مدار (05/ 0p>) و راهبردهای مقابله ای هیجان مدار (05/ 0p>) در بین افراد نابینا و بینا وجود ندارد. نتیجه گیری: در این پژوهش تفاوتی از نظر سرسختی و راهبرد های مقابله ای در برابر استرس بین افراد نابینا و بینا دیده نشد. با توجه به پایین بودن میزان سرسختی و راهبرد مقابله ای مسأله مدار در هر دو گروه پیشنهاد می گردد برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشهایی را در زمینه ارتقای سرسختی و افزایش راهبرد مقابله ای مسأله مدار در راستای ارتقاء سلامت روان این دو گروه در نظر گیرند.

پیش بینی شاخص های خشکسالی با استفاده از خروجی مدل های جهانی اقلیم و داده های سنجش از دور (مطالعه موردی: استان گیلان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1393
  مرتضی محمدی هنزایی   مسعود رضا حسامی کرمانی

خشکسالی حالتی نرمال و مستمر از اقلیم است. این پدیده تقریباً در تمامی مناطق اقلیمی رخ می دهد، گرچه مشخصات آن از یک منطقه به منطقه ای دیگر کاملاً متفاوت است. در این تحقیق از داده های بارش، تصاویر ماهواره ای و خروجی مدل های جهانی اقلیم (gcm*) جهت ارزیابی خشکسالی در استان گیلان استفاده شده است. داده های بارش استفاده شده در این تحقیق داده های بارش سی ساله ایستگاه های رشت، بندر انزلی، تهران، تبریز، مشهد، شیراز، کرمان و زاهدان می باشند. ابتدا از تصاویر سنجنده modis* برای محاسبه شاخص های ماهواره ای ndvi*، ndwi*، svi* و sndwi* استفاده شده و نتایج با شاخص هواشناسی spi مقایسه شده است. سپس با استفاده از داده های gcm و داده های بارش به کمک نرم افزار asd* به شبیه سازی بارش در سه بازه زمانی 2040-2011، 2070-2041 و 2100-2071 پرداخته و در مرحله بعدی با استفاده از داده های بارش و شبیه سازی شده، شاخص خشکسالی spi برای سه دوره سی ساله آینده به صورت ماهانه محاسبه گردیده است. درنهایت پهنه بندی خشکسالی با استفاده از نرم افزار arcgis انجام شده و نتایج ارزیابی و تفسیر شده اند. به طورکلی نتایج به دست آمده حاکی از آن است که منطقه موردمطالعه در ماه های گرم سال تا حدودی وضعیت بهتری را در هر دوره تجربه خواهند نمود. در مورد ماه های سرد سال نیز می تواند چنین نتیجه گرفت که در اکثریت ماه ها روند خشکسالی در هر سه دوره پیش بینی صعودی خواهد بود، به عبارت دیگر با کاهش بارش در این ماه ها روبه رو خواهیم بود. که این وضعیت مستلزم اندیشیدن تدابیر خاصی جهت مقابله با آن می باشد. کلمات کلیدی: خشکسالی- پهنه بندی- شاخص spi- استان گیلان

طراحی و پیاده سازی یک سیستم بافت آگاه در مدیریت امداد شبکه های توزیع برق
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده نقشه برداری 1393
  فرزاد فروزانی   علی اسماعیلی

شبکه های توزیع از مهم ترین بخش های خدمات بوده که انرژی الکتریکی را بین مصرف کنندگان توزیع می کنند. مهم ترین وظیفه این بخش، تأمین برق مطمئن و پایدار است. مشکلاتی که در خصوص اطلاعات مکان مرجع، مانند عدم دقت، عدم امکان کنترل اطلاعات و عدم دسترسی سریع به اطلاعات وجود دارد، جزو مشکلات فنی به شمار می آیند. پیچیدگی بهنگام سازی اطلاعات، پیچیدگی های مرتبط با ذخیره سازی اطلاعات و فرسودگی آن ها، از این قاعده مستثنی نیستند. همچنین حجم بالا، هزینه نگهداری و جدا بودن اطلاعات مکانی و توصیفی جزو مشکلات اطلاعاتی هستند که در اختیار شرکت توزیع برق قرار دارد. مشکلات فنی موجود و بکار نگرفتن سیستم های نوین در بحث امداد رسانی، باعث طولانی شدن مدت زمان خاموشی می شوند. هدف این تحقیق طراحی و پیاده سازی سیستم اطلاعات مکانی بافت آگاه برای ارائه یکسری خدمات در حوزه اتفاقات توزیع برق شهری است و قادر خواهد بود که با فرض رخداد یک حادثه، موقعیت تقریبی حادثه تعیین شده، خدمات مسیریابی برای رسیدن به منطقه انجام شود. ارائه اطلاعات، نقشه ها و فرم های تکمیل داده نیز به صورت بافت آگاه در منطقه ارائه خواهد شد. با جمع آوری و ثبت یکسری اطلاعات و گزارش از عملیات صورت گرفته، پایگاه داده موجود سریع و ارزان بهنگام می شود. شبکه های توزیع برق شهری، از بخش های مختلف و تجهیزات فراوانی تشکیل شده است. امدادگر با توجه به اطلاعات موجود و در دسترس شبکه، نوع خرابی را تعیین می کند. نوع خرابی به عنوان بافت محیطی کاربر و موقعیت مکانی خودروی امداد به عنوان بافت موقعیت درنظر گرفته می شوند. بنابراین بافت ها در این تحقیق به دو دسته کلی بافت موقعیت و بافت شبکه تقسیم بندی می شوند. در نهایت پیاده سازی و آزمون سیستم بافت آگاهی که به منظور مدیریت امداد شبکه های توزیع برق شهری طراحی شده، مورد بررسی قرار گرفت. تشخیص بافت ها عملکرد خوب و قابل قبولی به همراه داشته است و طبق نظر سنجی صورت گرفته 80 درصد اطلاعات در زمان و با دقت مناسب ارائه شدند.

یک سیستم اطلاعات مکانی مردم گستر برای شبکه های آب و گاز شهری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1393
  حمید باقری   علی اسماعیلی

مشکلات موجود در شبکه های آب و گاز و و رسیدگی به آنها در حال حاضر به عنوان یکی از معضلات در سطح کشور مطرح است، به طوری که یکی از مهمترین و پرهزینه ترین واحدهای شرکت های آب و گاز شهری، سیستم حوادث است. در زیرساخت های شبکه های خدمات رسانی شهری مثل شبکه های آب و گاز، به هنگام وقوع حوادث و در شرایط اضطراری، دسترسی به داده های مکانی و توصیفی به روز و با دقت بالا که بیان کننده وضعیت موجود در محل حادثه می باشد ضروری است. کمبود اطلاعات و همچنین قدمت داده های مربوط به شبکه و عدم وجود سیستم اطلاع رسانی مکانی حوادث، از بزرگترین مشکلات فراروی مدیریت شبکه های انتقال آب و گاز می باشد. یکی از راه کارهای ارائه شده برای حل این مشکل، استفاده از مشارکت شهروندان در تهیه داده های مکانی می باشد. نحوه اطلاع رسانی مشکلات به مسئولین مسئله مهمی است که در صورت انجام شدن به موقع آن می تواند از بسیاری از حادثه ها جلوگیری کند. به همین دلیل ایجاد سیستمی مکان محور برای اطلاع رسانی مشکلات و نشانه های خطر در شبکه های مذکور در کنار سایر روش های اطلاع رسانی لازم به نظر می رسد. هدف این پایان نامه طراحی یک سیستم مکان محور برای سازمان های آب و گاز است که مردم امکان دسترسی به اطلاعات را داشته باشند و به هنگام مشاهده مشکلات یا نشانه های خطر در شبکه های آب و گاز، با ورود به سیستم و مشخص کردن مکان و زمان، وقوع حادثه را به مسئولین گزارش دهند. در طراحی سیستم سعی شده است که مردم با کمترین هزینه و با صرف کمترین زمان، اطلاع رسانی را انجام دهند که باعث تسریع فرآیند خدمات رسانی در شبکه های آب و گاز شود. با توجه به آنکه محتوای اطلاعاتی کاربر تولید، گونه ای از سیستم های اطلاعاتی جدید بوده، استفاده از آنها در طراحی و مدل سازی سیستم موردنظر برای خدمات رسانی بهتر به شهروندان با کمک داده های مکانی موجود از نوآوری های این تحقیق به شمار می رود. در این تحقیق از معماری mvc برای مدل سازی سیستم پیشنهادی استفاده شد. از مزایای این معماری، مجزا کردن برنامه ها به چند بخش می باشد. همچنین ایجاد تغییر در پایگاه های داده تاثیری در لایه نمایش یا برنامه سمت کاربر نخواهد گذاشت. به علاوه به منظور شناخت قواعد کاری شامل سیاست ها، تعاریف اولیه و همچنین ضوابط حاکم بر عملکرد سیستم قواعدی به شکل مستند بیان شده اند. یکی از امکانات مهم سیستم این است که به کاربران امکان دریافت گزارش مشکلات مربوط به مناطق را می دهد. در پایان طبق نظرسنجی انجام شده از مردم حدود 75 درصد از افراد شرکت کننده در نظرسنجی، از طراحی سیستم رضایت نسبی خود را اعلام کرده اند. همچنین براساس نظرسنجی که از 7 نفر از کارشناسان سازمان های آب و گاز صورت پذیرفت، 6 نفر آنها از طراحی چنین سیستمی رضایت داشتند.

گسترش مشترک سواری در شبکه چندساختی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده نقشه برداری 1393
  سالار عباسی فام میاندوآب   علی اسماعیلی

افزایش استفاده از وسایل نقلیه شخصی در شهرهای بزرگ، باعث بوجود آمدن آلودگی صوتی و هوایی، کاهش سرعت ترافیک و مشکل پارک قابل توجهی شده است. از سویی دیگر، وسیله نقلیه شخصی تا حد زیادی به محبوبترین روش رفت و آمد در میان مردم تبدیل شده است. مشترک سواری* به عنوان یکی از روش های مدیریت تقاضای سفر*، به جای تاکید بر افزایش ظرفیت خیابان ها و اتوبان ها، بر استفاده بهینه از ظرفیت خالی خودروهای شخصی و زیرساخت های موجود توجه دارد. در اکثر روش های ارائه شده برای حل مساله مشترک سواری، دو مرحله ی گروه بندی کاربران و مسیریابی بصورت جداگانه انجام گرفته است که این روش ها ضمن محدود کردن فضای جستجو، مانع از دستیابی به یک راه حل مناسب می شود، بنابراین در الگوی پیشنهادی با ارایه یک فرمول¬بندی جدید مرحله گروه بندی و مسیریابی کاربران بصورت همزمان طراحی و اجرا شده است. همچنین در این پایان نامه در جهت توسعه سیستم های مشترک سواری، از شبکه های چندساختی* استفاده شده است. بدین ترتیب که در الگوی پیشنهادی جهت طراحی برنامه ریزی سفر* برای کاربران، از سیستم های حمل و نقل دیگر مانند مترو، اتوبوس و تاکسی در کنار سیستم مشترک سواری استفاده شده است. چارچوب پیشنهادی برای بیست نفر از کارکنان یک شرکت در قسمتی از شهر تبریز پیاده¬سازی شده است. مرحله اول محاسبات، که فقط از خودروهای سواری شخصی در مساله مشترک سواری استفاده شده است، با الگوریتم ژنتیک* و الگوریتم کلونی مورچگان* پیاده سازی و اجرا شده و سپس نتایج بدست آمده مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به مناسب بودن نتایج الگوریتم کلونی مورچگان برای این مساله، در مرحله دوم محاسبات نیز برای حل مساله گسترش مشترک سواری در شبکه چندساختی از الگوریتم کلونی مورچگان استفاده شده است. نتایج بدست آمده نشان دهنده افزایش تعداد تطبیق درخواست ها، کاهش هزینه سفر کل سیستم و کاهش زمان انتظار مسافران می باشد که در نهایت منجر به افزایش رضایت مندی کاربران برای استفاده از سیستم های مشترک سواری می شود.

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر روابط بین فردی و شادکامی در محیط کار، کارکنان شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  زهرا سادات موسوی   اسماعیل هاشمی شیخ شبانی

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر روابط بین فردی و شادکامی در محیط کار، کارکنان شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان می باشد. نمونه¬ی آماری شامل 60 کارمند (گروه آزمایشی 30 نفر و گروه گواه 30 نفر) که از میان کلیه کارکنان شرکت نفت و گاز مسجدسلیمان انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه گمارده شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش پرسشنامه رفتار مدنی فردی و خرده مقیاس نشاط از پرسشنامه هوش هیجانی بار- آن بود. طرح پژوهش حاظر، تجربی و از نوع پیش آزمون-پس آزمون با گروه کنترل بود. ابتدا بر روی هر دو گروه پیش آزمون اجرا گردید، سپس مداخله آزمایشی (آموزش مهارت های زندگی) در طی 10 جلسه 5/1 ساعته به صورت یک جلسه در هر هفته به اجرا در آمد و پس از اتمام برنامه آموزشی پس آزمون اجرا گردید. که نتایج تحلیل فرضیه ها با استفاده از روش آماری تحلیل کوواریانس چند متغیری نشان داد که آموزش مهارت های زندگی باعث بهبود روابط بین فردی و مولفه های آن و همچنین افزایش شادکامی کارکنان، شده است .

شناسایی کانسارهای مس رسوبی با استفاده از داده های سنجش از دور(مطالعه موردی: منطقه راور، شمال استان کرمان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده مهندسی عمران 1393
  مهران ابراهیمی   علی اسماعیلی

یکی از کاربردهای سنجش از دور در مطالعات زمین شناسی، شناسایی کانسارهای پنهان می¬باشد. با توجه به اینکه این کانسارها، از لحاظ ژنز و ساختار در تشکیلات خاصی تشکیل می¬شوند، می¬توان با شناسایی این تشکیلات ساختاری با استفاده از روش¬های مختلف پردازش تصویر، الگویی مناسب جهت اکتشاف این کانسارها ارائه کنیم. کانسارهای مس رسوبی از جمله منابع ارزشمند برای مس و عناصر همراه می¬باشند لذا شناسایی این کانسارها حائز اهمیت می¬باشد. واحدهای تبخیری و ماسه¬ سنگ¬ها از جمله تشکیلاتی هستند که معمولا به همراه برخی از انواع کانسارهای مس رسوبی یافت می¬شوند. جهت شناسایی کانسارهای مس رسوبی با استفاده از سنجش از دور، در مرحله اول باید به شناسایی این واحدهای سنگی پرداخت. منطقه مورد مطالعه، شهرستان راور در شمال استان کرمان می¬باشد که شامل مناطق کوه مارکشه، کوه خورمو، اندیس معدنی شرق کوه نجف آباد، اندیس معدنی شرق نقشه راور و اندیس معدنی شمال غرب نقشه راور است. در این تحقیق سعی شده است که با استفاده از داده¬های سنجش از دور و پردازش تصویر شامل روش¬های نسبت باندی، ترکیب رنگی کاذب(rgb)، آنالیز مولفه اصلی(pca) و آنالیز طیفی(sam و mtmf) با استفاده از طیف نمونه زمینی ماسه سنگ¬ها و واحدهای تبخیری تهیه شده از منطقه مورد مطالعه، روی تصاویر aster و8 landsat به شناسایی کانسارهای مس رسوبی بپردازیم. تعداد 29 نمونه از مناطق مختلف کانسارهای هدف و سنگ¬های دربرگیرنده نمونه¬برداری شده است. ضمن تهیه طیف با استفاده از دستگاه طیف سنج، آنالیز شیمیایی,icp xrd و تهیه مقاطع نازک به منظور کنترل و ارزیابی روش¬های مورد استفاده و شناسایی نوع دقیق عناصر و کانی¬ها انجام شده است. نتایج حاصل از این تحقیق بیانگر این است که نتایج بدست آمده از روش¬های پردازش تصویر با استفاده از طیف نمونه زمینی واحدهای تبخیری و ماسه¬ سنگی، می¬تواند با صحت و دقت خوبی این واحدهای سنگی را شناسایی کند، نتایج حاصل از آنالیز ژئوشیمیایی و مطالعات صحرایی مطابقت بالایی با نتایج بدست آمده از پردازش تصویر دارد. می¬توان گفت که شناسایی این واحدهای سنگی، یک الگوی مناسب جهت اکتشاف کانسارهای مس رسوبی می¬تواند باشد.

ارزیابی توان اکولوژیکی اکوتوریسم با استفاده از منطق فازی و ahp در محیط gis (مطالعه موردی: استان کرمان)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1393
  مهرداد اخضری همدانی   علی اسماعیلی

کشور ایران به دلیل تنوع شرایط توپوگرافی، اقلیمی و با دارا بودن تاریخ و فرهنگ کهن از لحاظ جاذبه¬های سیاحتی یکی از ده کشور بزرگ جهان محسوب می¬شود. ولی از نظر جذب گردشگر، در ردیف صد و بیست از کشورهای جهان قرار دارد. این تحقیق با شناسایی و توجه به توان¬های طبیعی منطقه برای تفرج و بررسی مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مرتبط با موضوع و ارزیابی توان تفرجگاهی، نواحی مناسب گردشگری منطبق با ظرفیت¬های طبیعی را بر اساس تصمیم¬گیری چند معیاره ahp ، منطق فازی و مدل¬های تلفیق مکانی مشخص می¬نماید. در این تحقیق معیارها بر اساس نظر کارشناسی شامل سکونت گاه¬ها، وضعیت ناهمواری¬ها، منابع آب، شبکه راههای ارتباطی، دما، تبخیر، مناطق تحت حفاظت، نوع خاک، اندازه بافت خاک، فرسایش خاک، پوشش گیاهی و کاربری اراضی مشخص گردیده و میزان ارزش و اهمیت هر معیار برآورد گردید. سپس وزن معیارها در مدل سلسله مراتبی (ahp) و منطق فازی محاسبه شد و پس از جمع¬آوری و ویرایش داده¬ها، پایگاه داده مکانی شامل لایه¬های مکانی مربوط به معیارها در محیط نرم¬افزار arcgis ایجاد گردید و در نهایت لایه¬ها بر اساس وزن معیارهای متناظر آنها همپوشانی شدند و مطلوبیت سرزمین جهت اکوتوریسم در روش ارزیابی چند معیاری بدست آمد. نتیجه نهایی ارزیابی اکوتوریسم منطقه مورد مطالعه در ahp به 5 طبقه کلی شامل (خیلی خوب، خوب، متوسط، ضعیف و خیلی ضعیف) تقسیم بندی شده است. نتیجه این تخمین نشان می¬دهد که از استان کرمان 86/0درصد دارای توان خیلی خوب، 70/18 درصد دارای توان خوب، 16/51 درصد دارای توان متوسط، 19/24 درصد دارای توان ضعیف و 09/5 درصد دارای توان خیلی ضعیف جهت اکوتوریسم می¬باشند. همچنین ارزیابی مذکور با فازی سازی لایه ها و تلفیق آنها با استفاده از سه عملگر and، or و gamma صورت گرفت. در این مباحث، فرآیند تصمیم¬گیری که مستلزم استفاده از داده¬های مکانی است با سامانه اطلاعات جغرافیایی تلفیق شده و یافته¬های این تحقیق توانایی سیستم اطلاعات جغرافیایی در الگوسازی و کمک به مکان¬یابی مراکز توسعه گردشگری و ترکیب معیارهای مختلف انسانی و طبیعی را با مدل¬های مختلف نشان داده و با استفاده از مدل¬های وزن¬دهی محدوده مورد نظر پهنه¬بندی شد.

رابطه بین تیپ های شخصیتی و گروه های خونی با راهبردهای مقابله ای
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  اعظم موسوی هاشمی   علی اسماعیلی

مقدمه: شخصیت به عنوان یک کل باعث تمایزفردازسایرین می شود،ازطرفی شخصیت افراد به گروه خونی آنها بستگی دارد افراد هرگروه خونی دارای خوی،عادات،رفتار،کرداروشخصیت خاص هستند،خون یک متغییر زیستی و رمزسلامتی وتندرستی است،سلامت انسان علاوه برمتغیرهای زیستی تحت تاثیرمتغیرهای محیطی نیزقراردارد.لذاپژوهش حاضربه بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی وگروه های خونی باراهبردهای مقابله ای می پردازد. روش اجرا:تعداد120نفرازدانش آموزان دخترمقطع دبیرستان ایذه به صورت نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده وپرسشنامه پنج عاملی شخصیتی neo کاستا،ومک کرا(1992)و راهبردهای مقابله ای لازاروس وفولکمن(1985)راتکمیل کرده اند و یافته ها با استفاده ازروش تحلیل واریانس چندمتغیره manova)) تک متغیری (anova) و آزمون شفه موردتجزیه وتحلیل قرارگرفت. یافته ها: یافته ها نشان داد که بین گروه های خونی چهارگانه(o,a,b, ab) ازنظر ویژگی شخصیتی برون گرایی تفاوت معنی دار وجود دارد(3/0p?). بین گروه های خونی چهارگانه(o,a,b, ab) ازنظرویژگی شخصیتی توافق پذیری تفاوت معنی دار وجود دارد (04/0 p ?). بین گروه های خونی چهارگانه (o,a,b, ab) ازنظر راهبردمقابله ای خود کنترلی تفاوت معنی داروجود دارد (02/0 p ?). نتیجه گیری: یافته های پژوهش حاضرنشان دادکه ویژگی های ژنوتیپ مانند گروه خونی بر برخی متغییرها مثل شخصیت که انتسابی-اکتسابی است وهمچنین راهبردهای مقابله ای که کاملاً فنوتیپی و محیطی است تاثیرگذاراست.

رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک های مقابله ای در دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393
  رضا مکاری تاش   محسن جدیدی

در این پژوهش به بررسی رابطه بین طرحواره های ناسازگار اولیه و سبک مقابله ای پرداخته شده است. در پژوهش حاضر ده فرضیه مورد بررسی قرار گرفت. نمونه مورد بررسی 200 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور پاکدشت بود. روش نمونه گیری به صورت هدف‏مند در دسترس و روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بودند از: پرسشنامه طرحواره یانگ (فرم کوتاه) و پاسخ¬های مقابله بیلنگز وموس. در تجزیه و تحلیل از شاخص‏های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. داده ها با کمک نرم افزارspss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد که بین طرحراره های ناسازگار اولیه و سبک مقابله ای همبستگی معنادار وجود دارد.. کلید واژه: طرحراره های ناسازگار اولیه ، سبک مقابله ای.

ارائه ی الگوریتمی جهت بهبود دقت نقشه ی پوشش برف با استفاده از تصاویر modis
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده نقشه برداری 1393
  سجاد باصری نام   مریم دهقانی

شناخت و مطالعه ی ذخایر برفی به عنوان تأمین کننده ی جریان پایه ی رودخانه ها و سر آغاز اصلی منابع آب شیرین در حوضه های برفگیر و مرتفع، نقش مهمی در برنامه ریزی و مدیریت مصرف منابع آب ایفا می کند. با توجه به اینکه یکی از مهمترین مشکلات موجود در شناسایی پدیده برف با استفاده از تصاویر ماهواره های اپتیکی، تفکیک ابر و برف می باشد به همین منظور ما در این پایان نامه با استفاده از ویژگی متغیر بودن ابرها نسبت به برف و با استفاده از ویژگی رفتاری ابر در طول موج های مختلف، با تعریف شاخص تفاضلی نرمال شده ی ابر در داده های modis، به شناسایی و حذف سطوح ابری از این تصاویر اقدام کردیم. سپس نقشه ی برف منطقه ی شمالی استان فارس را با استفاده از تصاویر بازتابش روزانه ی modis در سال آبی93-1392 به 2 روش، یکی در سطح پیکسل و دیگری طبقه بندی نرم در سطح زیر پیکسل استخراج کردیم. به منظور ارزیابی خروجی نهایی نقشه ی برفی پیکسل مبنا تولید شده، از داده های 14 ایستگاه زمینی و همچنین از تصویر سنجنده ی oli ماهواره ی landsat8 بعنوان واقعیت زمینی استفاده گردید. در روش اول دقت 100 % و در روش دوم و با انجام تناظر یابی پیکسل به پیکسل بین نقشه های برفی دو تصویر، دقت 98.58 % حاصل شد. برای ارزیابی دقت نقشه ی فراوانی برف در سطح زیر پیکسل، 60 پیکسل نمونه در تصویر modis انتخاب شد و پیکسل های متناظر با این نمونه ها در تصویر landsat8 بوسیله ی یک پنجره ی 17*17 استخراج گردید؛ و با مقایسه ی مقادیر سهم فراوانی برف حاصل از روش جداسازی طیفی خطی برای این نمونه ها و مقدار درصد پوشیده شده از برف در پنجره ی landsat8 بعنوان واقعیت زمینی و با ایجاد رابطه ی رگرسیونی لگاریتمی بین مقادیر مذکور، میزان همبستگی 0.72 بین مقادیر آنها بدست آمد. در نهایت با توجه به نتایج و ارزیابی های صورت گرفته، می توان گفت در صورتی که نقشه های پوشش برف از طریق پیاده سازی الگوریتم حدآستانه مبنا، در شرایط صاف و بدون ابر و یا با حذف پوشش ابر بوسیله ی الگوریتم پیشنهادی در این پایان نامه تهیه گردد، دارای دقت بالایی بوده و می توان از نتایج آن در شبیه سازی سیل و جریان آب حاصل از ذوب برف، بعنوان ورودی مدل رواناب ذوب برف و همچنین در مدیریت منابع و ذخایر آبی استفاده کرد.

رابطه میان نیروهای منش وسلامت اجتماعی در میان افراد 20 تا 40 سال شهرستان سمنان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393
  سیدمحمدرضا میرعمادی   محسن جدیدی

چکیده روانشناسی مثبت با ترویج یک رویکرد کل نگر که بطور مساوی هم به تجارب منفی و هم به تجارب مثبت اهمیت می دهد در پی ساختن و گسترش خصوصیات ، توانمندی و کیفیاتی است که باعث بالا رفتن رضایت از زندگی در افراد و جوامع می شود.خود این توانمندی ها و نیرو ها می توانند در شش طبقه ذیل تقسیم بندی شوند: 1- خرد و دانایی 2- شجاعت 3- تنوع خواهی 4- عدالت جویی 5- اعتدال 6- تعالی. از سوی دیگر سلامت اجتماعی می تواند توانائی انجام موثر و کارآمد نقشهای اجتماعی بدون آسیب رساندن به دیگران باشد حال در این پژوهش درصدد آنیم که و با روش همبستگی به بررسی رابطه بین نیروهای منش و سلامت اجتماعی در میان افراد 20تا 40سال شهرستان سمنان بپردازیم و از میان384 نفر از شهروندان شهرستان سمنان، پرسشنامه های هر دو متغییر را تکمیل نمودند و چنین نتایجی استخراج شد که میان خرده مقیاس های نیروهای منش و سلامت اجتماعی رابطه معناداری وجود دارد و شش تقسیم بندی فوق از نیروهای منش سبب افزایش شاخص های سلامت اجتماعی بر اساس آموزه های اسلام می گردد. کلید واژه ها: نیروهای منش، سلامت اجتماعی، روانشناسی مثبت، آموزهای اسلام

مدل سازی هندسه تصویر برداری سنجنده های آرایه خطی به منظور شبیه سازی تصاویر پانکروماتیک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده مهندسی عمران 1393
  داوود رستمی   علی اسماعیلی

همواره تولید کنندگان سیستم های سنجش از دور با دغدغه ای به عنوان دقت و صحت عملکرد سنجنده های خود روبرو هستند. به همین دلیل قبل از ساخته شدن این سیستم ها یعنی در فاز طراحی، از نرم افزار شبیه ساز* تصاویر سنجش از دور که مراحل کامل تصویربرداری سنجنده* را مدلسازی می نماید، استفاده نموده تا علاوه بر بهینه سازی طراحی قطعات، کاهش هزینه های تولید را به همراه داشته باشد. به طور کلی یک شبیه ساز تصاویر سنجش از دور شامل 3 مدل اصلی "زمین"، "اتمسفر" و "سنجنده" می باشد که هر کدام از این مدل ها بعنوان یک حلقه از زنجیره تولید تصویر*، دارای اهمیتی خاص هستند. اما دانشمندان توجه ویژه ای به مدلسازی "سنجنده" دارند، چرا که هر سنجنده با توجه به نوع، نحوه تصویربرداری و همچنین تعداد باندهای تصویر، نیاز به مدلسازی جدید دارد. مدلسازی سنجنده، داری 5 بخش عمده؛ تعیین موقعیت و وضعیت* سنجنده در مدار، تعیین موقعیت زمینی آشکارسازهای* سنجنده، پاسخ مکانی* سنجنده، پاسخ طیفی* سنجنده و تولید تصویر می باشد که برای انجام این مدلسازی از مشخصات طراحی آن سنجنده استفاده می شود. نظر به انتشار مشخصات طراحی سنجنده oli* ماهواره لندست8* که به تازگی در ماه فوریه سال 2013 در مدار قرار گرفته است، شبیه سازی تصویر پانکروماتیک* این سنجنده با قدرت تفکیک مکانی 15 متر، به عنوان هدف این پایان نامه، تعیین گردید. آنچه که برای انجام این شبیه سازی به عنوان داده های ورودی در نظر گرفته شد، تصویر فراطیفی* و داده ارتفاعی لیدار* با قدرت تفکیک مکانی یکسان 5/2 متر، که در ماه ژوئن سال 2012 از منطقه شهری هیوستون* آمریکا توسط موسسه ncalm* تهیه شده است، می باشد. همچنین برای ارزیابی دقت نتایج از تصویر واقعی لندست8 که در ماه مه 2013 توسط سازمان زمین شناسی آمریکا(usgs*)، از همان منطقه اخذ شده، استفاده گردید. شاخص هایی که این پایان نامه را نسبت به تحقیقات گذشته متمایز می نماید؛ اولاً: طراحی یک نرم افزار شبیه ساز تصویر پانکروماتیک برای یک سنجنده جدید و پرکاربرد بوده و ثانیاً: نوع داده مورد استفاده است، که برای اولین بار این نوع شبیه سازی بر روی یک منطقه شهری با عوارض مصنوعی انجام می گیرد. ارزیابی دقت شبیه سازی در دو مرحله، دقت مکانی؛ با مقایسه موقعیت زمینی پیکسل های نظیر در دو تصویر تولید شده و تصویر واقعی صورت پذیرفت که مقدار rmse* آن برابر 49/7 متر یعنی معادل 5/0 پیکسل می باشد و دقت طیفی؛ با مقایسه لبه های* استخراج شده توسط اپراتور کَنی* در دو تصویر انجام گرفت، که مقدار ضریب کاپا* در طبقه بندی این لبه ها برابر 41/70% می باشد. این نتایج که بدون مدلسازی "زمین" و "اتمسفر" حاصل شده است نشان می دهد، تصویر تولید شده و تصویر واقعی دارای مشابهت زیادی بوده و نرم افزار شبیه ساز به درستی عمل می نماید و آنچه که میزان اختلاف است می تواند با بهبود محاسبات مربوط به؛ تعیین موقعیت و وضعیت سنجنده در مدار، تعیین موقعیت زمینی آشکارسازهای سنجنده، پاسخ مکانی و پاسخ طیفی سنجنده، کاهش یابد. همچنین برای توسعه این شبیه سازی، میتوان مدلسازی سنجنده را در جهت تولید تصاویر چندطیفی*، فراطیفی و همچنین سیستم های تصویربرداری مختلف، ارتقاء داد. کلمات کلیدی: شبیه سازی- مدلسازی- پانکروماتیک- سنجنده oli- ماهواره لندست8- پاسخ مکانی- پاسخ طیفی- منطقه شهری- تصویر فراطیفی- داده ارتفاعی لیدار

بررسی رابطه هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی دانشجویان دانشگاه شاهرود
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393
  مجید خالقیان   علی اسماعیلی

این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی رابطه هوش معنوی با بهزیستی روانشناختی دانشجوییان انجام شد. روش مورد استفاده این پژوهش پس رویدادی و تکنیک مورد استفاده، پیمایش می باشد.این پژوهش با توجه به هدف و کاربرد از نوع پژوهش بنیادی است و جامع? آماری آن شامل دانشجویان دانشگاه شاهرود در 6 ماه دوم سال 1392 می باشد. ابزار پژوهشی پرسشنامه مقیاس بهزیستی روانشناختی ریف و پرسشنامه خود سنجی هوش معنوی بوده که پس از اعتباریابی و پایایی سنجی در جامعه مورد مطالعه، با روش نمونه گیری طبقه ای ساده بر روی نمونه انتخابی در دانشگاه شاهرود اجرا شد.یافته های پژوهش نشان داد بین هوش معنوی و بهزیستی روانشناختی رابطه وجود دارد. ولی از مولفه های جهارگانه هوش معنوی(تفکر انتقادی، معنای شخصی، آگاهی متعالی و بسط هوشیاری) فقط مولفه تولید معنای شخصی با بهزیستی روانشناختی رابطه معنی داری دارد و باقی مولفه های هوش معنوی رابطه معنی داری با بهزیستی روانشناختی ندارند.

استخراج و نقشه برداری شبکه معابر شهری در دو مقیاس 1:10000 و 1:5000 از تصاویر ماهواره ای
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1393
  مرضیه السادات عطائی   مهدی مومنی

امروزه به دلیل اهمیت ویژه ای که راه ها به عنوان یکی از مهم ترین زیرساخت های توسعه در هر کشور، در کاربردهای مختلف دارند؛ استخراج اطلاعات آنها به یک چالش مهم در علوم مرتبط تبدیل شده است. یکی از فناوری هایی که در این زمینه فعالیت گسترده ای داشته؛ سنجش از دور و در کنار آن علم پردازش تصاویر رقومی است. دو دسته روش برای استخراج و شناسایی عوارض شبکه راه از تصاویر سنجش از دور وجود دارد: روش های دستی و خودکار. اگرچه روش دستی هنوز هم روش غالب در تولید داده های مکان مند است؛ اما نیازمند صرف زمان و تلاش زیاد جهت استخراج و شناسایی عوارض است. از این رو، بسیاری از محققان بر توسعه الگوریتم های خودکار و نیمه خودکار برای شناسایی عوارض مختلف در مناطق شهری متمرکز شده اند. تا به امروز روش های زیادی جهت استخراج راه ها از داده های مختلف سنجش از دوری ارائه شده است. با وجود موفقیت این روش ها در مناطق روستایی و برون شهری، عملکرد آنها در مناطق شهری با مشکلاتی مواجه است. وجود عوارض متعدد که موجب انسداد معابر می گردند مانند ماشین ها و درختان یا عوارض دارای مشابهت طیفی بالا با راه مانند پارکینگ ها و سقف ساختمان ها از جمله مشکلات موجود در روند استخراج راه های شهری است. در این تحقیق با ارائه روشی جدید که ترکیبی از خوشه بندی، قطعه بندی و طبقه بندی قانون مبنا است؛ شبکه معابر شهری استخراج شده است. منطقه مورد مطالعه، بخشی از شهر اصفهان است. شبکه معابر شهری، در دو مقیاس 1:10000 و 1:5000 و براساس دستورالعمل های تهیه نقشه در این دو مقیاس، استخراج شده است. برای ارزیابی نتایج از دو شاخص compeletness و correctness استفاده شده است. این شاخص ها در مقیاس 1:5000، به ترتیب 89 و 3/82 درصد و در مقیاس 1:10000، 2/91 و 85 درصد به دست آمده اند. این نتایچ نشان دهنده عملکرد مناسب روش پیشنهادی در استخراج شبکه معابر شهری در دو مقیاس مورد مطالعه است. البته روش پیشنهادی جهت مقیاس 1:5000 در برخی موارد قابلیت بهبود و بررسی بیشتر دارد. در نهایت با بررسی استانداردهای تهیه نقشه در دو مقیاس، مشخص شد که عوارض آزادراه، بزرگراه و شریانی های درجه 1 در هر دو مقیاس قابل ترسیم اند. اما در مقیاس 1:10000 نباید شریانی های درجه 2، معابر جمع کننده و معابر محلی دسترسی ترسیم شوند.

مقایسه کیفیت زندگی بیماران مرد مبتلا به اختلال اسکیزوفرنیا مقیم در مرکز نگهداری حیات نو شهرستان دامغان با بیماران اسکیزوفرنی که در خانواده ها این شهرستان مراقبت می شوند
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393
  مهدی شاملو   سعید سرابیان

زمینه و هدف: کیفیت زندگی از معیارهای تعیین کننده اثرات اسکیزوفرنی و درمان آن بر فرد مبتلا بوده و ارزیابی آن در بیماران اسکیزوفرنی حائز اهمیت می باشد. از این رو پژوهش حاضر با هدف مقایسه کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرن تحت مراقبت و حمایت خانواده و بیماران مبتلا که در مرکز نگهداری حیات نو شهر دامغان نگهداری و حمایت می شوند انجام گرفته است. مواد و روش کار: این پژوهش مطالعه علی مقایسه ای که نمونه های آن را 40 نفر از بیماران مبتلا به بیماری اسکیزوفرن مرد در دو گروه 20نفری که گروه اول را بیماران تحت مراقبت مرکز نگهداری حیات نو دامغان و گروه دوم را بیماران مراقبت شده در خانواده تشکیل داد، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه کیفیت زندگی (فرم کوتاه) sf36 که دارای 36 گویه با سنجش 7 خرده مقیاس و 2 زیر مقیاس کلی از کیفیت زندگی بیماران بود انجام گرفت. نمونه های گروه اول به روش در دسترس و گروه دوم نیز به همین روش انتخاب شدند، پرسشنامه ها بصورت چهره به چهره با تک تک اعضای گروه و در مواقعی با مراقبین آنها گردآوری شده و با نرم افزار spss و آزمون آماری t برای گروه¬های مستقل تجزیه و تحلیل شدند. یافته ها: بنابر یافته های این مطالعه تفاوت معناداری بین کیفیت زندگی بیماران در گروه بیماران مقیم مرکز نگهداری در هفت خرده مقیاس سلامت عاطفی ، سلامت جسمانی ،عملکرد جسمانی،عملکرد اجتماعی ،خستگی ونشاط،سلامت عمومی و سلامت روان وجود داشت. نتیجه گیری: بین کیفیت زندگی بیماران اسکیزوفرن در دو گروه بیماران مقیم در مرکز نگهداری ازبیماران روانی مزمن حیات نو شهرستان دامغان و بیماران مبتلا که در خانواده¬ها مراقبت می شوند تفاوت معناداری در هفت خرده مقیاس مورد ارزیابی از 9 خرده مقیاس پرسشنامه sf36 دیده شد که نشانگر تاثیرگذاری مراقبتهای بهداشتی و سیاست های مراقبتی در مراکز نگهداری از بیماران روانی نسبت به نگهداری آنها در خانواده می باشد.

ایجاد یک سیستم تعاملی مردم گستر برای مدیریت و بازاریابی املاک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1393
  جواد سلاجقه   علی اسماعیلی

در چند سال اخیر رشد سریعی در گرایش به اطلاعات مکانی داوطلبانه(vgi*) در سیستم های مردم گستر بوجود آمده است. این اطلاعات توسط مردم تهیه و در وب گاه ها به اشتراک گذاشته می شود. انتشار این اطلاعات به کمک ابزارهای تهیه شده توسط web2.0 انجام می شود. اطلاعات جامعه محور بخش های گسترده و متنوعی را در بر می گیرد و می تواند در مقیاس های مختلف استفاده شود. از سوی دیگر با توجه به اینکه اطلاعات رسمی مربوط به املاک در اختیار سازمان ها و ادارات مختلف است، برای دسترسی جامع به کلیه اطلاعات مربوط به املاک احتیاج به پیاده سازی یک زیرساخت sdi* است که این اطلاعات را بصورت یکپارچه و یکجا در اختیار کاربر قرار دهد. این هدف نیز با پیاده سازی یک واسط web2.0 که در آن ارتباط بین سرویس های مختلف و کاربر از طریق این واسط و روش زنجیره سرویس ها(service chaning) یا ترکیب سرویس ها انجام می شود قابل دستیابی است. یکپارچه سازی و تلفیق vgi و sdi می تواند محدوده های گسترده و قابل اعتماد از اطلاعات را تهیه و در اختیار کاربران مختلف قرار دهد. استفاده از روش های داده کاوی مکانی یا درون یابی مکانی می تواند نقش تعیین کننده و موثری در تعیین و تخمین میزان مطلوبیت های محلی شاخص های مختلف موثر در قیمت گذاری املاک داشته باشد. در این تحقیق عوامل موثر در قیمت املاک به چهار دسته کلی عوامل اقتصادی و بازاری، عوامل فیزیکی و رفاهی، ویژگی های همسایگی و دسترسی و ویژگی های سازمانی تقسیم می شود. عوامل یا ویژگی های سازمانی بعنوان یک گروه موثر از شاخص ها در تعیین قیمت املاک به حساب می آید که اطلاعات آن از ادارات و سازمان های مربوطه جمع آوری می شود و می تواند کمک قابل توجهی به کاربران مختلف درگیر در بخش املاک شامل خریداران، فروشندگان، بنگاه های معاملات املاک و دولت در قیمت گذاری، بازاریابی و مدیریت املاک به حساب آید.

بررسی تاثیر آموزش مهارت های زندگی بر مکانیسم های دفاعی و سبک های دلبستگی دانشجویان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  فرزانه مشتاقی   پرویز شریفی درآمدی

مقدمه: سبک های دلبستگی که در چهارچوب رابطه کودک و مادر شکل گرفته و استقرار می یابند، روشهای مواجهه فرد با موقعیتهای تنیدگی زا را با به کار بستن مکانیسم های دفاعی متأثر می سازند. آموزش مهارت های زندگی، یکی از روش های موثر و کارآمد در میان رویکردهای درمانی جهت بهبود سبک های دلبستگی و مکانیسم های دفاعی افراد می باشد. هدف: هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش مهارت های زندگی بر مکانیسم های دفاعی و سبک های دلبستگی دانشجویان می باشد. روش: این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش ازمون- پس آزمون با گروه کنترل و روش آن مداخله ای می باشد. برای اجرای این پژوهش از جامعه آماری پژوهش که شامل کلیه دانشجویان دختر دانشگاه پیام نور پیشوای ورامین می باشند، بر روی 150 نفر دانشجوی دختر پرسشنامه مکانیسم های دفاعی و سبک های دلبستگی بزرگسالان (raas) اجرا شد. از این تعداد 50 نفر که نمره پایین تری از پرسشنامه ها کسب کرده بودند به عنوان نمونه انتخاب شدند و به دو گروه 25 نفری، گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. به گروه آزمایش آموزش مهارت های زندگی از قبیل مهارت های ارتباطی و ارتباط موثر، خودآگاهی و آموزش مدیریت هیجانهای منفی (در 8 جلسه 2 ساعته به مدت یک ماه) داده شد. در این مدت روی گروه کنترل هیچ آموزشی صورت نگرفت و مجدداً پس از یک ماه روی گروه آزمایش و کنترل این دو پرسشنامه اجرا گردید. نتایج حاصله با استفاده از آمار توصیفی و روش تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج: آموزش مهارتهای زندگی موجب بهبود در استفاده از مکانیسم های دفاعی نوروتیک و سبک دلبستگی اجتنابی دانشجویان می شود. - آموزش مهارتهای زندگی موجب بهبود در استفاده از مکانیسم های دفاعی رشد یافته و رشد نایافته و سبک های دلبستگی ایمن و دوسوگرا دانشجویان نمی شود.

پیش بینی ایده های خودکشی از طریق طرحواره های ناسازگار اولیه در معتادین تحت درمان نگهدارنده
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393
  مینا وطنی   علی اسماعیلی

هدف اصلی این پژوهش پیش بینی ایده های خودکشی از طریق طرحواره های ناسازگار اولیه در معتادین تحت درمان نگهدارنده شهرستان گرگان است. پژوهش حاضر کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی تحلیلی است. بدین منظور 100 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز ترک اعتیاد بصورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و پرسشنامه ایده های خودکشی بک و پرسشنامه فرم کوتاه طرحواره یانگ را از طریق مصاحبه حضوری تکمیل نمودند. داده ها به کمک روش تجزیه و تحلیل واریانس، آزمون شفه، ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شد. یافته های تحقیق نشان داد بین ایده خودکشی و زیرمقیاس های محرومیت هیجانی، رها شدگی، ازخودگذشتگی، اطاعت، معیارهای سرسختانه، استحقاق و خویشتن داری رابطه معناداری وجود نداشت. از طرفی بین ایده خودکشی و زیر مقیاس طرح واره بی اعتمادی /بدرفتاری، انزوای اجتماعی/ بیگانگی، نقص/ شرم، وابستگی/ بی کفایتی، شکست خورده و آسیب پذیری، گرفتاری طرحواره بازداری هیجانی رابطه مستقیم و معناداری وجود داشت.

بررسی مقایسه ی هوش معنوی و تاب آوری در دانش آموزان تیزهوش و عادی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393
  زهرا ولیان   پرویز شریفی درآمدی

چکیده: هدف ازتحقیق حاضرمقایسه ی هوش معنوی با تاب آوری در دانش آموزان تیز هوش و عادی دختران در مقطع پیش دانشگاهی شهرستان شاهرود بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بودازتمام دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم عادی و تیز هوش که در سال تحصیلی93-92 در حال تحصیل بودند . با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ,تعداد70 دانش آموز دختر (35 نفر تیز هوش ،35 نفر عادی) از مقطع متوسطه دوره دوم انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش معنوی (آمرام) و تاب آوری (کانُر و دیویدسون، 2003) بود. نتایج پژوهش نشان دادند تفاوت معنی‏داری بین هوش معنوی و میزان تاب‏آوری در دانش‏آموزان تیزهوش و عادی وجود داشت (p<0.00). مقایسه دو گروه مورد بررسی نشان داد ,هوش معنوی در دانش‏آموزان تیزهوش ازقدرت تبیین کنندگی بالاتری نسبت به دانش آ موزان عادی برخوردار بود.بنابراین ، می‏توان بیان کرد که به منظور افزایش هوش معنوی و تاب آوری در دانش آموزان عادی تمهیدات بیشتری باید اتخاذ گردد. واژه های کلیدی: هوش معنوی، تاب‏آوری، دانش‏آموزان تیزهوش و عادی.

شناسایی و تحلیل خطواره ها در میدان نفتی گچساران و میادین همجوار با استفاده از پردازش داده های سنجش از دور و زمین شناختی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1393
  معصومه داودی زاده   یوسف رضایی

مطالعه سیستم شکستگی ها و شناخت هندسه و نحوه گسترش مکانی آن ها، می تواند به توسعه میدان نفتی، کاهش هزینه های اکتشاف و درک کلی از سیستم مخزن هیدروکربوری در میدان های نفتی، کمک قابل توجهی نماید. امروزه با استفاده از تصاویر سنجش از دور و بکارگیری gis می توان به ویژگی های ساختاری مخازن هیدروکربوری در میدان های نفتی پی برد. هدف از این پژوهش تلفیق داده های زمین شناسی و تصاویر ماهواره ای به منظور شناسایی و تحلیل خطواره های ساختاری و ساختارهای سطحی میدان نفتی گچساران و تاقدیس های دیل و پهن در زاگرس چین خورده ایران است. میدان گچساران یکی از ساختمان های بزرگ نفتی در ناحیه فروافتادگی دزفول جنوبی است. در این تحقیق با پردازش تصاویر ماهواره ای landsat8 و irs و با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی منطقه و نقشه های زمین شناسی، خطواره های ساختاری میدان نفتی گچساران و تاقدیس های دیل و پهن شناسایی و سیستم شکستگی های منطقه های مورد مطالعه تحلیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل شکستگی ها نشان می دهد که بیشترین میزان تراکم شکستگی ها در تاقدیس دیل و پهن، در بخش مرکزی یال جنوب غربی آن ها و در میدان نفتی گچساران در بخش شمال غربی میدان (بخش لیشتر) قرار دارد. این منطقه تطابق خوبی با تمرکز چاه های اکتشافی میدان نفتی گچساران نشان می دهد. بنابراین، این منطقه پتانسیل مناسبی جهت ذخایر هیدروکربوری را در اعماق نشان می دهد. جهت مطالعات دقیق تر پیشنهاد می شود اکتشاف های ژئوفیزیکی و مطالعه سیستم شکستگی ها در مغزه های حفاری برای اکتشاف و توسعه ی ذخایر هیدروکربوری در این منطقه متمرکز گردد.

بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک زندگی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه شاهرود
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393
  علی اصغر رحیمی   پرویز شریفی درآمدی

چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سبک زندگی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه شاهرود می باشد. در پژوهش حاضر از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان روزانه و شبانه پسر و دختر مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 92-93 تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، از بین تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در این دانشگاه، تعداد 120 نفر ( 54 نفر پسر و 66 نفر دختر) به عنوان نمونه در پژوهش حاضر شرکت نمودند که از آنان خواسته شد تا به 3 پرسشنامه مربوط به متغیرهای هوش هیجانی، سبک زندگی و شادکامی پاسخ دهند. ابزار گرداوری داده ها شامل 3 پرسشنامه به نامهای پرسشنامه هوش هیجانی شات، پرسشنامه سبک زندگی اسمیت و میلر و پرسشنامه شادکامی اکسفورد می باشند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss16 استفاده شد که بدین منظور ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که بین مولفه های سه گانه ی هوش هیجانی و شادکامی همبستگی وجود دارد ولی میزان ان چندان بالا نیست. نتایج رگرسیون نشان میدهد که که حدود 10 در صد واریانس متغیر شادکامی توسط متغیر هوش هیجانی تبیین میشود که به لحاظ آماری معنا دار است. همچنین براساس نتایج بدست امده می توان فهمید که بین مولفه های هوش هیجانی به صورت جداگانه و همچنین هوش هیحانی به عنوان یک کل و متغیر سبک زندگی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و اینکه حدود 48 در صد واریانس متغیر سبک زندگی توسط متغیر هوش هیجانی تبیین میشود که به لحاظ آماری معنا دار می باشد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی بین متغیرهای سبک زندگی و شادکامی نیزمثبت و از نقطه نظر آماری معنادار است. در نتیجه می توان نتیجه گیری کرد که بین متغیر هوش هیجانی و سبک زندگی با شادکامی رابطه وجود دارد که میزان این رابطه بین متغیرها متفاوت است. کلمات کلیدی: هوش هیجانی، سبک زندگی، شادکامی، دانشجویان

مدلسازی و پایش تغییرات مکانی متریک پدیده های دینامیکی در شبکه های حسگر بی سیم
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده نقشه برداری 1393
  محمد علی بالانی   علی اسماعیلی

امروزه با پیشرفت های اخیر در فناوری اطلاعات و تکنولوژی های برتر، امکان استفاده از سنسورهایی با قابلیت بالا، اندازه کوچک و هزینه کمتر فراهم شده است. بدلیل قابلیت های این تکنولوژی برای شناسایی و جمع آوری اطلاعات آنی در محیط هایی غیر قابل دسترس یا خطرناک برای حضور انسان، روز به روز بر تعداد استفاده کنندگان از آن افزایش یافته است. در این پایان نامه یک الگوریتم کارا جهت شناسایی تغییر در شکل پدیده در هر لحظه با دقت بالا و انرژی پایین برای افزایش طول عمر شبکه بر مبنای حرکت سنسورها پیشنهاد شده است. همسایگی ها بر اساس مثلث بندی دلونی تعریف شده و گره های همسایه با مقدار خوانش متفاوت به عنوان گره های مرزی در نظر گرفته می شود. برای بدست آوردن مرز دقیق بین گره ها، از سنسورهایی با قابلیت حرکت دینامیکی استفاده شده است. گره های مرزی در جهت دو همسایه ی مرزی خود با خوانش متفاوت از خود گره که دارای بیشترین فاصله از هم می باشند، حرکت می کنند. این الگوریتم باعث افزایش تراکم گره های حسگر اطراف مرز پدیده شده و موجب بهبود دقت شناسایی تغییر در شکل پدیده می شود. در این پایان نامه برای صرفه جویی در انرژی مصرفی از الگوریتم خوشه بندی مکانی زمانی استفاده شده است جایی که نودها بر اساس همبستگی مکانی زمانی خوشه بندی می شوند. بنابراین با مقایسه خوانش سنسورها در زمانهای متوالی، در صورت متفاوت بودن خوانش سنسورها، سر خوشه اطلاعات تغییر در شکل پدیده را به ایستگاه مرکزی می فرستند. و سایر گره ها به حالت خواب در می آیند. با مصرف انرژی بالا بوسیله سر خوشه ها به دلیل تبادل داده بیشتر نسبت به سایر گره ها، زودتر از سایر گره ها انرژی خود را مصرف کرده و از کار می افتند. برای جلوگیری از این کار، ما سرخوشه ها را در هر دوره از سنجش بر اساس انرژی باقیمانده و فاصله از ایستگاه مرکزی انتخاب می کنیم.

بررسی و اصلاح رابطه موجود بین داده های ماهواره ای و غلظت ذرات معلق در سطح زمین
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده مهندسی عمران 1393
  احمد پهلوان   علی اسماعیلی

سنجش از دور یه عنوان یکی از علوم نوپا در عرصه محیط زیست می باشد به همین منظور می توان از داده های سنجش از دوری اخذ شده از سنجنده های نصب شده بر روی ماهواره ها به منظور پایش کیفیت هوا استفاده نمود.در این تحقیق به بررسی توانایی داده های سنجنده مودیس در برآورد غلظت ذرات معلق موجود در هوای شهر تهران استفاده شده است. در این پژوهش به منظور بهبود در برآورد غلظت ذرات معلق از پارامترهای هواشناسی همچون رطوبت نسبی، ارتفاع لایه مرزی، دما، دید افقی در کنار داده عمق نوری هواویز اخذ شده از سنجنده، استفاده شده است.

اثر بخشی آموزش مثبت اندیشی بر کیفیت زندگی و تاب آوری بیماران سرطانی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393
  الهام موسوی   علی اسماعیلی

هدف ازپژوهش حاضرتعیین اثربخشی آموزش مثبت اندیشی برکیفیت زندگی وتاب آوری بیماران سرطانی بیماران زن بیمارستان امیدمشهدمی باشد. مطالعه حاضرازنوع طرح نیمه تجربی آزمایشی پیش آزمون-پس آزمون همراه باگروه کنترل است.حجم نمونه 30نفرازبیماران سرطانی بیمارستان امیدمشهدبودند.به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب ودردوگروه آزمایش n=15وگروه کنترلn=15تقسیم شدند،گروه آزمایش تحت آموزش مثبت اندیشی در8جلسه قرارگرفتند درپایان آموزش ازهردوگروه پس آزمون به عمل آمد. برای تحلیل داده ها ازآزمونtوتحلیل کوواریانس تک متغیره(ancova)استفاده شد.نتایج حاصل ازتحقیق نشان داد که آموزش مثبت اندیشی برکیفیت زندگی وتاب آوری بیماران سرطانی موثراست.وتغییرات درسطح 05/0معنی داراست واین تغییرات نتیجه اثرمتغیرمستقل بوده است. یافته های منتج ازاین پژوهش نشانگرآنست که میتوان ازبرنامه آموزش گروهی مثبت اندیشی برکیفیت زندگی وتاب آوری بیماران سرطانی استفاده کرد.

اثربخشی آموزش شناختی-رفتاری بر روابط موضوعی مادران دانش آموزان اوتیسم
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393
  معصومه قدرتی   پرویز شریفی درآمدی

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی آموزش شناختی – رفتاری بر روابط موضوعی مادران دانش آموزان مبتلا به اوتیسم شهرستان شاهرود می پردازد. روش پژوهش در این تحقیق از نوع شبه آزمایشی با طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه کنترل بوده و جامعه آماری، کلیه مادران دانش آموزان مبتلا به اوتیسم شهرستان شاهرود دو نوع نمونه گیری در دسترس تعداد نمونه 30 نفر بوده که به طور کاملاً تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل (هرگروه 15 نفر) جایگزین شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه روابط موضوعی بل استفاده شد. سپس به گروه آزمایش آموزش شناختی - رفتاری طی 10 جلسه هفتگی 2 ساعته ارائه شد و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. پس از تکمیل دوره آموزش مجدداً هر دو گروه پرسشنامه روابط موضوعی بل را تکمیل کردند. داده های به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی (تحلیل واریانی یک طرفه تک متغیری) و جداول مربوطه از طریق نرم افزار spss نسخه 20 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. که بر اساس داده های حاصله و تحلیل آماری نتایج حاصل بر روی چهار حیطه روابط موضوعی مادران مشخص شد که آموزش شناختی - رفتاری بر احساس بیگانگی و دلبستگی ناایمن و بی کفایتی اجتماعی مادران تأثیر مثبت داشته ولی بر خود میان بینی مادران دانش آموزان اوتیسم تأثیر نداشته است.

تعیین منشا توده های گرد وغبار با استفاده از داده های سنجش از دور
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده نقشه برداری 1393
  وحید شیخ السلامی   علی اسماعیلی

طوفان های گرد و غبار جزء پدیده های اتمسفری بوده و بخش جدایی ناپذیر از سیستم زمین می باشد. هر ساله 2000 طوفان گرد و غبار اتفاق می افتد که 75 درصد آنها در خشکی ها و 25 درصد آنها بر روی اقیانوس ها نشست می کنند. این پدیده دارای اثرات زیست محیطی، اقلیمی، بهداشتی و اقتصادی وسیعی می باشد. هدف اصلی این پژوهش تعیین منشاء توده های گرد و غبار وارد شده به کشور در بین سال های 2008 و 2009 بود. بر این اساس داده های ایستگاههای هواشناسی برای استان های مرزی در این سال ها دریافت شد، تعیین زمان دقیق وقوع طوفانهای بزرگ گرد و غباری به کمک این داده ها و تصاویر رنگی و محصول عمق نوری هواویزها انجام شد. به منظور منشاءیابی نیاز به تصاویر با قدرت تفکیک زمانی بالا می باشد بنابراین پس از بررسی ماهواره های زمین آهنگ، داده های سنجنده seviri ماهواره meteosat 8 به عنوان بهترین داده برای این پژوهش انتخاب شدند. برای آشکارسازی گرد و غبار بر روی این تصاویر از شاخص سه طیفی که در آن باندهای 8.7 ، 10.8 و 12 میکرون به کار می روند استفاده شده است.نتایج حاصل از منشاءیابی نشان داد که کشور سوریه با 62 درصد، عراق 36 درصد، عربستان 1.5 درصد و اردن با 5. درصد به عنوان منشاء های گرد و غباری شناخته شدند

مقایسه تاب آوری سرسختی روانشناختی و هدف در زندگی دانش آموزان دبیرستانی تیزهوش وعادی شهرستان شاهرود
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1394
  عباس بابائی   علی اسماعیلی

چکیده این پژوهش به مقایسه سرسختی، تاب آوری و هدف در زندگی دانش آموزان تیزهوش و عادی دبیرستان های شهرستان شاهرود می پردازد. جامعه آماری این پژوهش را تمامی دانش آموزانی تشکیل می دادند که در سال 93-94 در شهرستان شاهرود در حال تحصیل بودند. بدین منظور، از این میان تعداد 200 نفر به صورت نمونه گیری خوشه ای از میان دانش آموزان انتخاب شدند (100 نفر متعلق به گروه عادی و 100 نفر متعلق به گروه دانش آموزان تیز هوش). سپس از افراد منتخب در هر دو گروه، خواسته شد تا به سه پرسشنامه تهیه شده با دقت پاسخ دهند. سپس به منظور بررسی از نرم افزار spss و روش آماری تی بهره برده شد. نتایج تحلیل آماری نشان داد بین هر سه متغیر فوق الذکر در دانش آموزان تیز هوش و عادی تفاوت وجود دارد. کلید واژه ها: تاب آوری، سخت رویی، هدف در زندگی، تیز هوش، دانش آموزان

شبیه سازی رواناب ناشی از ذوب برف توسط مدل هیدرولوژیکی srm با استفاده از تصاویرماهواره ای modis در حوضه رودخانه ماربره لرستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران 1394
  احسان فولادوند   میر حسن میریعقوب زاده

مسأله پیش بینی و برآورد رواناب حاصل از بارش برف و درک کمی از فرایندهای مختلف تولید آن به عنوان یکی از مباحث مهم و بنیادی در دانش هیدرولوژی به شمار می رود، لذا دستیابی به میزان کمی وکیفی آن با نگرش سیستمی از این نظرحائز اهمیت است که پایه و مبنای مطالعاتی طرح های عمرانی را در زمینه های مختلف توسعه و بهره برداری در منابع آب و سازه های آبی و یا سایر عرصه های محیطی در حوضه های آبخیز تشکیل می دهد .آب حاصل از ذوب برف در حوضه رودخانه ماربره بواسطه اینکه بخش قابل توجهی از بارش ها در این حوضه به صورت بارش برف می باشد، نقش بسیار مهمی را در ایجاد رواناب های سطحی ایفا می کند. و با توجه به این موضوع که پوشش برف معرف میزان آب ذخیره شده می باشد، بنابراین پایش مکانی و زمانی رواناب ناشی از ذوب برف از اهمیت بسیار بالایی در پیش بینی های هیدرولوژیکی در این منطقه برخوردار است. این تحقیق به منظور شبیه سازی رواناب و تخمین سهم رواناب ناشی از ذوب برف در رودخانه ماربره، با توجه به این مسئله که تعیین میزان رواناب حاصل از ذوب برف خود تابعی از خصوصیات منطقه ای و میزان در دسترس بودن داده های منطقه ای می باشد انجام شد. بنابراین جهت دستیابی به این مهم نیازمند برداشت زمینی و ایجاد شبکه متراکمی از ایستگاه های برف سنجی می باشد که امری تقریبا غیرممکن و از لحاظ اقتصادی مقرون به صرفه نیست. بنابراین در این تحقیق همزمان از مزایای سنجش ار دور و داده های ماهواره ای نوری و مدلسازی هیدرولوژیکی رواناب استفاده شده است. به طوری که از محصول 8 روزه برف سنجنده مادیس با رزولوشن500 متر جهت محاسبه سطح برف استفاده گردید و در نهایت نتایج حاصله از شبیه سازی رواناب با مدلsrm توسط ضریب تبیین و تفاضل حجمی که به ترتیب برابر93/0و 61/3 بدست آمد مورد ارزیابی قرارگرفتند که بیانگر دقت بسیار بالای شبیه سازی برای حوضه مورد مطالعه در این تحقیق می باشد همچنین از محصولات تصاویر روزانه مادیس نیز جهت تعیین مساحت برف در شبیه سازی استفاده شد و فرایند شبیه سازی پیاده سازی گردید و با میزان روانابی که توسط محصولات برف 8 روزه مادیس شبیه سازی شده بود مقایسه گردید و دیده شد که محصولات برف8 روزه بواسطه به حداقل رساندن پوشش ابر دارای دقت بیشتری در شبیه سازی رواناب می باشند.

بررسی تاثیر نیروهای متعادل کننده بر روند نسبتهای مالی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم 1378
  علی اسماعیلی   محمدحسن اردبیلی

هعمگام با پیشرفت تکنولوژی و توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع صنعتی، از جمله معارف بشری که در دوران زندگی صنعتی گسترش چشمگیری یافته علوم مالی و اداری می باشد. توسعه و پیچیدگی روزافزون فعالیتهای اقتصادی و پیدایش واحدهای تجاری بزرگ به شکل شخصیت های حقوقی مستقل و ضرورت ارائه اطلاعات دقیق و صحیح از طریق سیستم های حسابداری منجر به ابداع روش ها و تکنیک هایی در ارائه اطلاعات نوین از اهداف و مراحل حسابداری که در کلیه تعاریف ارائه شده برای این فن به آن اشاره شد تفسیر نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل صورتهای مالی به منظور تسهیل تصمیم گیری استفاده کنندگان از این صورتها می باشد و در این رابطه نیازهای اطلاعاتی گروههای مختلف استفاده کننده از صورتهای مالی در نظر گرفته شده و با توجه به این نیازها با استفاده از تکنیکها و فنون متعددی به تجزیه و تحلیل صورتهای مالی می پردازند. بمنظور ارائه اطلاعاتی مفید و مناسب به استفاده کنندگان صورتهای مالی غالبا بیان می شود که صورتهای مالی از اطلاعاتی را فراهم و ارائه می کند که مربوط به گذشته واحد تجاری است و در نتیجه در اغلب موارد استفاده از نسبتهای مالی مفیدتر از استفاده از ارقام مطلق می باشد، زیرا استفاده از نسبتهای مالی امکان مقایسه صورتهای مالی واحدهای تجاری مختلف را که منابع متفاوتی را در اختیار دارند افزایش می دهد. امروزه ما شاهد تنوع موضوعات و گسترش قلمرو حسابداری بوده، بدنبال تفکیک موضوعات تخصصی حسابداری مانند حسابداری مالی، حسابداری صنعتی، حسابداری مدیریت ، حسابداری دولتی و حسابرسی مبحث تجزیه و تحلیل و تفسیر نتایج حاصل از صورتهای مالی نیز قلمرو خاصی را به خود اختصاص داده است . یکی از پیامدهای این تکامل و توسعه، وظایف و نقش حسابداران در ارائه امور واحدهای اقتصادی می باشد زیرا مذدیریت صحیح و کارآمد بدون استفاده از دانش حسابدارای و برخورداری از اطلاعات مالی تقریبا امکانپذیر نمی باشد و این امر سبب شده که حسابداری از نقش سنتی خود که ثبت و گزارش رویدادها و فعالیتهای مالی بوده پا را در کشور ما خصوصا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با مصادره شده واحدهای تجاری به منظور اعمال نظارت و کنترل موثر بر این واحدها ضرورت بهره گیری از علوم مالی بیش از پیش محسوس گردید و تجزیه و تحلیل صورتهای مالی این واحدها بعوان ابزاری در تصمیم گیری مدیران عالیرتبه بکار گرفته شده است . از جمله تکنیکهای مهم تجزیه و تحلیل و تفسیر صورتهای مالی که در سالهای اخیر تقریبا در تعداد زیادی از واحدهای تجاری ملی شده مورد توجه قرار گرفته نسبتهای مالی می باشد که توسط امور مالی این واحدها محاسبه و به ضمیمه صورتهای مالی گزارش می شود. همچنین در تمامی کتب مدیریت مالی به عنوان یکی از تکنیکهای مهم تجزیه و تحلیل و تفسیر صورتهای مالی به این تکنیک توجه خاصی مبذول شده و نظر استفاده کنندگان صورتهای مالی را به آن جلب نموده اند. بدین ترتیب نسبتهای مالی تشخیص ارتباط بین اقلام مختلف مندرج در این صورتها و ارزیابی وضعیت واحد تجاری به نحوه گسترده ای استفاده می شود. نکته مهم و قابل توجه از نسبتهای مالی آنست که نسبتها فی نفسه در حکم دماسنجی هستند که درجه حرارت بدن بیمار را نشان می دهد بدون آنکه غلت بیماری را مشخص کند و نهایتا تحلیل گران مالی هستند که با درایت و تیزهوشی خودبایستی با عنایت به نسبتهای بدست آمده نقاط قوت و ضعف واحد را ریشه یابی کنند، لیکن علیرغم بکارگیری گسترده آنها توجه استفاده کنندگان از این نسبتها کمتر به محدودیتها و ابهامات این نسبتها معطوف گردیده است .

کاربرد دفاعی و امنیتی رودخانه های مرزی استان کرمانشاه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه شهید بهشتی - دانشکده علوم 1379
  علی اسماعیلی   حسن لشکری

ضرورت شناخت صحیح و اصولی از محیط طبیعی و خصوصیات جغرافیایی کشور برای یک نظام مقتدر و پویا امری اجتناب ناپذیر است. در این میان داشتن دستورالعملی کلی و نظام وار با راهبردهای اساسی و خط مشی های گسترده در هر یک از شاخه های استراتژی امری بدیهی و لازم است. لذا جغرافیای نظامی به عنوان یک علم استراتژی تلاش دارد، که با شناخت علمی و کاربردی از خصوصیات جغرافیایی و رفتارهای محیط طبیعی به تحلیل و تبیین صحیح از وضعیت جغرافیایی مناطق مختلف کشور دست یابد چرا که داشتن اطلاعات جغرافیایی از ضروری ترین لوازم طرح ریزی، برنامه ریزی، گسترش نیرو، تدوین استراتژی دفاعی و دکترین دفاعی مناسب و همچنین بکارگیری صحیح نیرو و استفاده بهینه از امکانات می باشد. جغرافیایی نظامی به عنوان شاخه ای از علوم جغرافیایی تلاش می کند که کلیه اثرات طبیعی، فرهنگی (انسان) و زیست محیطی را بر سیاستها، برنامه ها و طرحهای نظامی و عملیات رزمی/پشتیبانی در سطح جهانی منطقه ای و محلی مورد بررسی قرار دهد. با توجه به مطالب ذکر شده بنظر می رسد که از طریق همکاری نزدیک مراکز آموزشی و پژوهشی با سازمانهای ذیربط نظامی و امنیتی بتوان اینگونه مطالعات را هدیت نمود و در جهت نیل به اهداف فوق به موفقیت هایی دست یافت. بر همین اساس در این تحقیق کاربرد دفاعی و امنیتی رودخانه های مرزی استان کرمانشاه که از مهمترین ماطق نفوذی کشور و دارای نقش فرامنطقه ای می باشد مورد بررسی قرار گرفته است. امید است که تحقیق حاضر هر چند قدمی ناچیز در جهت بسط و توسعه علم جغرافیا خصوصا در شاخه جغرافیای نظامی را به خود اختصاص داده باشد.