شناسایی و تحلیل خطواره ها در میدان نفتی گچساران و میادین همجوار با استفاده از پردازش داده های سنجش از دور و زمین شناختی

پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان - دانشکده عمران

دانشجو : معصومه داودی زاده

استاد راهنما : یوسف رضایی علی اسماعیلی

سال انتشار:1393

کلمات کلیدی : خطواره¬های ساختاری- شکستگی¬ها- روش¬های سنجش از دور و gis- میدان نفتی گچساران- تاقدیس¬های دیل و پهن- زاگرس چین خورده-

چکیده

مطالعه سیستم شکستگی ها و شناخت هندسه و نحوه گسترش مکانی آن ها، می تواند به توسعه میدان نفتی، کاهش هزینه های اکتشاف و درک کلی از سیستم مخزن هیدروکربوری در میدان های نفتی، کمک قابل توجهی نماید. امروزه با استفاده از تصاویر سنجش از دور و بکارگیری gis می توان به ویژگی های ساختاری مخازن هیدروکربوری در میدان های نفتی پی برد. هدف از این پژوهش تلفیق داده های زمین شناسی و تصاویر ماهواره ای به منظور شناسایی و تحلیل خطواره های ساختاری و ساختارهای سطحی میدان نفتی گچساران و تاقدیس های دیل و پهن در زاگرس چین خورده ایران است. میدان گچساران یکی از ساختمان های بزرگ نفتی در ناحیه فروافتادگی دزفول جنوبی است. در این تحقیق با پردازش تصاویر ماهواره ای landsat8 و irs و با استفاده از مدل ارتفاعی رقومی منطقه و نقشه های زمین شناسی، خطواره های ساختاری میدان نفتی گچساران و تاقدیس های دیل و پهن شناسایی و سیستم شکستگی های منطقه های مورد مطالعه تحلیل گردید. نتایج حاصل از تحلیل شکستگی ها نشان می دهد که بیشترین میزان تراکم شکستگی ها در تاقدیس دیل و پهن، در بخش مرکزی یال جنوب غربی آن ها و در میدان نفتی گچساران در بخش شمال غربی میدان (بخش لیشتر) قرار دارد. این منطقه تطابق خوبی با تمرکز چاه های اکتشافی میدان نفتی گچساران نشان می دهد. بنابراین، این منطقه پتانسیل مناسبی جهت ذخایر هیدروکربوری را در اعماق نشان می دهد. جهت مطالعات دقیق تر پیشنهاد می شود اکتشاف های ژئوفیزیکی و مطالعه سیستم شکستگی ها در مغزه های حفاری برای اکتشاف و توسعه ی ذخایر هیدروکربوری در این منطقه متمرکز گردد.

منابع مشابه

چکیده: میدان های نفتی اهواز، رامشیر و آب تیمور از نظر زمین شناسی در فروافتادگی دزفول شمالی واقع شده اند. در این میدان ها بخش هفتم سازند گچساران به عنوان پوش سنگ فشارهای محبوس بخشه ای پرفشار 2-6 محسوب می شود. ارزیابی توالی این بخش و تعیین عمق آن جهت پیش بینی عمق احتمالی ورود به بخش های پرفشار 2-6، عملیات جداره گذاری و جلوگیری از هرزروی یا فوران گل حفاری در این میدان ها ضروری به نظر می رسد. لذا...

میدانمارون میدان نفتی مارون یکی از بزرگترین میدان های نفتی حوضه زاگرس است که درفروافتادگیدزفولودربخشانتهاییزونچین خوردهسادهزاگرس واقع شده است. این مطالعه در خصوص تهیه مدل سه بعدی افق های بالایی مخزن آسماری این میدان با استفاده از نرم افزار مدل ساز rms می باشد که برای اولین بار صورت گرفته است. این مدل به بررسی خصوصیات ساختمانی افق های بالایی این میدان می پردازد، که مورد استفاده زمین شناسان، مه...

گسترۀ بررسی شده (استان البرز) به لحاظ ساختاری در سامانۀ کوه زایی مرکب البرز در شمال ایران تشکیل شده است. هدف از این پژوهش، آمیختن علوم سنجش از دور و زمین شناسی به منظور بارزسازی خطواره های گسلی با استفاده از پردازش داده های ماهواره ای در گستره ای پهناور و هم چنین قیاس لایه ها با گسل های شناخته شده در نقشه های زمین شناسی است. در آغاز دو نمای تصویر ماهواره ای etm+ landsat با شماره های 35-164 و 35...

در این پروژه الگوریتمی جدید برای شناسایی خطواره های پنهان در تصاویر ماهواره ای استفاده شده اسـت. منطقه مورد مطالعه محدوده واقع در قسمت جنوب و جنوب شرقی سرچشمه می¬باشد که شامل کانسارهای مهم مس پورفیری همانند کانسارهای دره زار، دره زر،کوه پنج، ده سیاهان(بندر باغو)، کانسار سریدون و اندیس های معدنی شناخته شده همانند اندیس مام زر(بند منظر)، اندیس بند ممزار، اندیس پارسیان، اندیس حسین آباد، اندیس سیاه...

ناحیه مورد مطالعه با نام زیرپهنه لرستان، بخش شمال غرب پهنه زاگرس ساده چین خورده است که از جنوب شرق به گسل بالارود، از شمال شرق به گسل زاگرس مرتفع(high zagros fault) ، از غرب به گسل خانقین و در جنوب غرب نیز به گسل پیشانی کوهستان(mountain front fault) محدود می شود. این بخش نیز مانند سایر بخش های کمربند چین خورده- رانده زاگرس، تحت تأثیر فعالیت مجدد ساختارهای زیرسطحی در خلال کوهزایی میوسن پسین زاگر...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود