مقایسه سرسختی و شیوه های مقابله با استرس در افراد نابینا و بینا 30-20 سال

پایان نامه
چکیده

هدف: هدف از پژوهش حاضر مقایسه سرسختی و شیوه های مقابله با استرس در افراد نابینا و بینا 30-20 سال است. روش : این پژوهش با روش علی- مقایسه ای انجام شد. در این پژوهش 30 نفر از افراد نابینا و 30 نفر از افراد بینا از هر دو جنس در مرکز نابینایان کشور (رودکی) با روش نمونه گیری در دسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد سرسختی اهواز و راهبردهای مقابله ای فولکمن و لازاروس بود. روایی پرسشنامه ها در تحقیقات قبلی تأیید شده بود. در این پژوهش پایایی از طریق آلفای کرونباخ برای پرسشنامه سرسختی اهواز 899/0 و برای راهبرد مسأله مدار و راهبرد هیجان مدار پرسشنامه راهبردهای مقابله ای فولکمن و لازاروس به ترتیب 768/0 و 785/0 بدست آمد. برای مقایسه میانگین نمره های سر سختی و راهبردهای مقابله ای در دو گروه از آزمون تی استفاده شد. یافته ها: نتایج نشان داد تفاوت معناداری بین سرسختی (05/ 0p>) و راهبردهای مقابله ای مسأله مدار (05/ 0p>) و راهبردهای مقابله ای هیجان مدار (05/ 0p>) در بین افراد نابینا و بینا وجود ندارد. نتیجه گیری: در این پژوهش تفاوتی از نظر سرسختی و راهبرد های مقابله ای در برابر استرس بین افراد نابینا و بینا دیده نشد. با توجه به پایین بودن میزان سرسختی و راهبرد مقابله ای مسأله مدار در هر دو گروه پیشنهاد می گردد برنامه ریزان و سیاستگذاران آموزشهایی را در زمینه ارتقای سرسختی و افزایش راهبرد مقابله ای مسأله مدار در راستای ارتقاء سلامت روان این دو گروه در نظر گیرند.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه تأثیر وضعیت طاق باز و دمر بر وضعیت تنفسی نوزادان نارس مبتلا به سندرم دیسترس تنفسی حاد تحت درمان با پروتکل Insure

کچ ی هد پ ی ش مز ی هن ه و فد : ساسا د مردنس رد نامرد ي سفنت سرتس ي ظنت نادازون داح ي سکا لدابت م ي و نژ د ي سکا ي د هدوب نبرک تسا طسوت هک کبس اـه ي ناـمرد ي فلتخم ي هلمجزا لکتورپ INSURE ماجنا م ي دوش ا اذل . ي هعلاطم ن فدهاب اقم ي هس عضو ي ت اه ي ندب ي عضو رب رمد و زاب قاط ي سفنت ت ي هـب لاتـبم سراـن نادازون ردنس د م ي سفنت سرتس ي لکتورپ اب نامرد تحت داح INSURE ماجنا درگ ...

متن کامل

مقایسه سبک‌های یادگیری در دانشجویان نابینا و بینا

هدف از پژوهش حاضر مقایسه سبک‌های یادگیری در دانشجویان نابینا و بینا بود. روش پژوهش علی- مقایسه‌ای بود. نمونهشامل 60 دانشجو (30 نفر دانشجوی نابینا،30 نفر دانشجوی بینا) بودند به‌صورت نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. برای اندازه‌گیری سبک‌های یادگیری از پرسشنامه سبک یادگیری کلب استفاده شد. فرضیه‌های این پژوهش با استفاده از آزمون تی برای دو گروه مستقل، مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل نشان داد که دا...

متن کامل

مقایسه عملکرد حافظه بالینی در جانبازان نابینا و همتایان بینا

  مقدمه: تجارب دنیای بینایی نقش مهمی در تکوین عملکردهای شناختی مغز دارد. اطلاعات دقیق و سریعی که از بینایی حاصل می‌شود، برای عملکردهای شناختی مغز حیاتی هستند.   هدف: هدف از این مطالعه تعیین تفاوت بین عملکرد حافظه بالینی در دو گروه جانبازان نابینا و همتایان بینا است.   مواد و روش‌ها: این مطالعه یک مطالعه مقطعی مقایسه‌ای بود که در 137 جانباز دوچشم نابینا و 124 فرد بینا که از نظر سن و تحصیلات همتا...

متن کامل

مقایسه استرسورها و شیوه های مقابله در بیماران مبتلا به بیماری های پوستی و افراد بهنجار

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی استرسورها و شیوه های مقابله در افراد مبتلا به بیماری های پوستی و افراد بهنجار صورت گرفته است.   روش: نوع تحقیق علی- مقایسه ای بوده است. حجم نمونه 100 نفر بیمار و 100 از افراد بهنجار بود که به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها، از مقیاس راهبردهای مقابله لازاروس(1985) و پرسش نامه رویدادهای زندگی پیکل(1971) استفاده شد. برای آزمون فرضیه ها از روش تحلیل واری...

متن کامل

مقایسه برخی مؤلفه‌های حافظه دانش‌آموزان نابینا و بینا

هدف: تحقیق حاضر به منظور مقایسه برخی مؤلفه‌های حافظه دانش‌آموزان نابینا و بینا انجام شده است. روش: جامعه آماری این پـژوهش همه دانش‌آموزان نابینا و همچنین دانش‌آموزان بینای 20- 16 ساله مشغول به تحصیل در دبیرستان‌های استان اردبیل در سال تحصیلی86 - 85 بوده است. 15 نفر از دانش‌آموزان نابینای پسر در گروه اصلی و 15 نفر از دانش‌آموزان بینا نیز در گروه مقایسه قرار گرفتند و با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023