بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک زندگی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه شاهرود

پایان نامه
چکیده

چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سبک زندگی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه شاهرود می باشد. در پژوهش حاضر از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان روزانه و شبانه پسر و دختر مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 92-93 تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، از بین تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در این دانشگاه، تعداد 120 نفر ( 54 نفر پسر و 66 نفر دختر) به عنوان نمونه در پژوهش حاضر شرکت نمودند که از آنان خواسته شد تا به 3 پرسشنامه مربوط به متغیرهای هوش هیجانی، سبک زندگی و شادکامی پاسخ دهند. ابزار گرداوری داده ها شامل 3 پرسشنامه به نامهای پرسشنامه هوش هیجانی شات، پرسشنامه سبک زندگی اسمیت و میلر و پرسشنامه شادکامی اکسفورد می باشند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss16 استفاده شد که بدین منظور ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که بین مولفه های سه گانه ی هوش هیجانی و شادکامی همبستگی وجود دارد ولی میزان ان چندان بالا نیست. نتایج رگرسیون نشان میدهد که که حدود 10 در صد واریانس متغیر شادکامی توسط متغیر هوش هیجانی تبیین میشود که به لحاظ آماری معنا دار است. همچنین براساس نتایج بدست امده می توان فهمید که بین مولفه های هوش هیجانی به صورت جداگانه و همچنین هوش هیحانی به عنوان یک کل و متغیر سبک زندگی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و اینکه حدود 48 در صد واریانس متغیر سبک زندگی توسط متغیر هوش هیجانی تبیین میشود که به لحاظ آماری معنا دار می باشد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی بین متغیرهای سبک زندگی و شادکامی نیزمثبت و از نقطه نظر آماری معنادار است. در نتیجه می توان نتیجه گیری کرد که بین متغیر هوش هیجانی و سبک زندگی با شادکامی رابطه وجود دارد که میزان این رابطه بین متغیرها متفاوت است. کلمات کلیدی: هوش هیجانی، سبک زندگی، شادکامی، دانشجویان

منابع مشابه

رابطه هوش هیجانی با کیفیت زندگی دانشجویان رشته گردشگری (مطالعه موردی: دانشجویان رشته گردشگری دانشگاه مازندران)

این مقاله درصدد شناسایی رابطه حیطه­ های درون­فردی، برون فردی، سازگاری، کنترل استرس و خلق عمومی هوش هیجانی با کیفیت زندگی دانشجویان رشته گردشگری دانشگاه مازندران بوده است. با روش تحقیق همبستگی، تعداد 139 نفر نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند(85 دانشجو دخترو 54 دانشجو پسر). از دو ابزار استاندارد 90 سوالی هوش هیجانی باراُن و پرسشنامه 26 گویه­ ای استاندارد شده کیفیت زندگی سازمان بهداشت جها...

متن کامل

رابطه اعتقادات دینی و هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه

اهداف: ویژگی‌هایی که با هوش هیجانی تعریف می‌شود می‌تواند توسط دین بارور شود. این ویژگی‌ها قابل آموزش و یادگیری هستند. پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه معنی‌داری اعتقادات دینی و هوش هیجانی در بین دانشجویان دانشگاه انجام شد. روش‌ها: این پژوهش توصیفی- همبستگی در 551 دانشجوی دانشگاه‌های (دولتی، پیام نور و آزاد) شهر رشت در سال تحصیلی 91-1390 با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انجام شد. گردآوری داده‌ها با است...

متن کامل

بررسی رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی با هوش هیجانی و کیفیت زندگی در دانشجویان

بررسی رابطه انگیزه پیشرفت تحصیلی با هوش هیجانی و کیفیت زندگی در دانشجویان   راحیل قربانی نیا۱*، فاطمه ایزدی۲   ۱. دانشجوی دکترای تخصصی، پژوهشکده آینده پژوهی در سلامت، دانشگاه علوم پزشکی کرمان، کرمان، ایران ۲. دانشجوی کارشناسی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بم، بم، ایران * نویسنده مسئول: کرمان، هفت باغ علوی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان، پژوهش...

متن کامل

بررسی رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه شاهد

در این پژوهش، رابطه بین متغیرهای هوش هیجانی و خلاقیت با پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه شاهد تهران در سال تحصیلی (85-84) بررسی شده است. تعداد (394) نفر از دانشجویان دختر و پسر دانشگاه شاهد که به شیوه تصادفی انتخاب شده بودند به عنوان گروه نمونه تحقیق انتخاب شدند. اطلاعات مربوط به متغیرهای تحقیق از آزمون‌های هوش هیجانی «شرینگ» (1995) و آزمون خلاقیت «گیلفورد» (1987) به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل ...

متن کامل

بررسی هوش هیجانی در دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه

امروزه هوش هیجانی اهمیت روز افزونی در ابعاد مختلف زندگی افراد، اعم از تحصیل و یا حرفه یافته است. این پژوهش نیز با هدف بررسی هوش هیجانی دانشجویان دانشگاه اراک و رابطه آن با اضطراب رایانه انجام گرفت. روش کار : در این مطالعه توصیفی (از نوع پیمایشی و همبستگی) در مجموع370 دانشجوی ترم سوم و چهارم دانشگاه اراک که در دانشکده های ادبیات و علوم انسانی، فنی و مهندسی و علوم پایه تحصیل می کردند به شیوه نمون...

متن کامل

رابطه هوش هیجانی با هوش معنوی در بین دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) نوشهر

تحقیق به منظور بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی با هوش معنوی دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ه) در سال تحصیلی 93 - 94 انجام است. روش تحقیق در‌این مطالعه از نوع توصیفی همبستگی می باشد.  جامعه ی آماری شامل 1340 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره) بود که حجم نمونه بر اساس جدول «کرجسی و مورگان»298 نفر تعیین گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، دو پرسش نامه استاندارد، شامل‌: پرسشنامه...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023