نام پژوهشگر: علی اصغر رحیمی

هنجاریابی مقیاس جامع رضایت زناشویی آلبرت محرابیان بر روی زوج های 45-25 ساله ساکن شیراز که حداقل یکی از فرزندانشان در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل می باشد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  علی اصغر رحیمی   ابوالفضل کرمی

پژوهش حاضر به منظورهنجاریابی مقیاس جامع رضایت زناشویی آلبرت محرابیان انجام شده است .نمونه آماری این پژوهش ، زوج های 45-25ساله ساکن شیراز که حداقل یکی از فرزندانشان در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل می باشد .از طریق روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای ، ازبین نواحی چهارگانه مدارس شیراز به طور تصادفی 800نفر (400زوج) انتخاب شدند و مقیاس مورد نظر روی آن ها اجرا شد برای تعیین روایی مقیاس ، از روایی صوری ،روایی عاملی و روایی همزمان استفاده و مشخص شد مقیاس جامع رضایت زناشویی در بررسی روایی صوری به نظر استادان و دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی و مشاوره ، از تعداد سوالات نسبتا مناسبی برخوردار بوده است که پاسخگویی به آن ها به وقت کمی نیاز دارد و تقریبا جنبه های مختلف رضایت زناشویی را می سنجد . همچنین در تحلیل عاملی مشخص شد که این مقیاس دارای 5عامل است که عبارتند از: ابراز محبت، مدیریت و حل اختلاف ها ، تعهد ، صمیمیت جنسی و ارتباط باخویشاوندان ودوستان که بعد از تحلیل عاملی مشخص گردید که نیازی به حذف هیچ یک از سوالات نیست .ضریبآلفای کرونباخ عامل های نامبرده شده به ترتیب عبارتند از : 8845/.،8745/.،8542/.،8102/.و8045/.بنابراین ، این مقیاس ،از روایی عاملی مناسبی برخوردار است . در بررسی روایی همزمان نیز مشخص گردید که این مقیاس روایی همزمان نسبتا خوبی با مقیاس رضایت زناشویی انریچ داشته است (ضریب همبستگی 856/ ) . برای تعیین پایایی مقیاس ،از روش های فاصله بازآزمایی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در روش بازآزمایی ، ضریب همبستگی 85/ به دست آمد که در سطح 1/ معنی دار می باشد و در روش ضریب آلفای کرونباخ نیز ضریب آلفا حدودا 8897/ بود که ضریبی قابل قبول محسوب می شود . با توجه به نمرات خام به دست آمده زنان و مردان ومحاسبه ضریب همبستگی بین آن نمرات تفاوت معنی داری بین آن ها وجود ندارد. بنابراین با توجه به یافته های بالا ،هر دو فرضیه تحقیق در مورد روا پایا بودن مقیاس جامع رضایت زناشویی مورد تایید قرار گرفت . همچنین هنجارهای آزمون بر اساس تبدیل نمره های خام آزمودنی ها به نمره های zوtتبدیل شده ودر فصل چهارم در جدول شماره (22-4) آمده است .

شبیه سازی و کنترل عملکرد یک موتور خطی سنکرون مغناطیس دائم و سیستم تغذیه آن
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعتی شاهرود 1390
  علی اصغر رحیمی   احمد دارابی

هدف از انجام این پروژه بهبود عملکرد محرکه های موتور سنکرون مغناطیس دائم خطی (pmlsm) کنترل شده به وسیله روش کنترل مستقیم نیرو (dtfc) می باشد. منظور از بهبود کارایی دست یابی به خطای حالت ماندگار تقریباً «صفر» حساسیت کم به تغییرات پارامترهای موتور، عملکرد مناسب در برابر اغتشاشات مکانیکی، خطای پیگیری فرمان موقعیت و سرعت کوچک می باشد. در گام بعدی پروژه یک تخمین گر مقاومت استاتور مستقل از پارامترهای ماشین طراحی گردید تا عملکرد سیستم کنترل مستقیم در مقابل خطای ناشی از تخمین شار پیوندی استاتور مطلوب گردد بعلاوه با به کار گیری یک اینورتر سه فاز چهار کلیدی (fstpi)، جدول کلید زنی ساده تری جایگزین جدول کلید زنی معمول گردید تا ریپل نیروی تولید شده ناشی از جدول کلید زنی کاهش یابد. در نهایت با محاسباتی ساده بر اساس روش تخمین حداقل مربعات بازگشتی، یک تخمین گر سرعت برای کنترل بدون حسگر ماشین طراحی شد که عملکرد مطلوب ماشین را در مقابل نامعینی ها فراهم و ماشین را از به کار گیری انکودرها، بی نیاز نمود. نتایج شبیه سازی بیانگر عملکرد مناسب تر محرکه پیشنهادی نسبت به سیستم کنترل مستقیم مرسوم تحت شرایط مختلف کاری همانند پیگیری فرمان موقعیت تحت اغتشاش بار می باشد.

بررسی رابطه هوش هیجانی و سبک زندگی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه شاهرود
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393
  علی اصغر رحیمی   پرویز شریفی درآمدی

چکیده: هدف از انجام پژوهش حاضر تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سبک زندگی با شادکامی در دانشجویان دانشگاه شاهرود می باشد. در پژوهش حاضر از روش همبستگی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانشجویان روزانه و شبانه پسر و دختر مشغول به تحصیل در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 92-93 تشکیل می دهند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای، از بین تمامی دانشجویان شاغل به تحصیل در این دانشگاه، تعداد 120 نفر ( 54 نفر پسر و 66 نفر دختر) به عنوان نمونه در پژوهش حاضر شرکت نمودند که از آنان خواسته شد تا به 3 پرسشنامه مربوط به متغیرهای هوش هیجانی، سبک زندگی و شادکامی پاسخ دهند. ابزار گرداوری داده ها شامل 3 پرسشنامه به نامهای پرسشنامه هوش هیجانی شات، پرسشنامه سبک زندگی اسمیت و میلر و پرسشنامه شادکامی اکسفورد می باشند. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار spss16 استفاده شد که بدین منظور ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد استفاده قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان داد که بین مولفه های سه گانه ی هوش هیجانی و شادکامی همبستگی وجود دارد ولی میزان ان چندان بالا نیست. نتایج رگرسیون نشان میدهد که که حدود 10 در صد واریانس متغیر شادکامی توسط متغیر هوش هیجانی تبیین میشود که به لحاظ آماری معنا دار است. همچنین براساس نتایج بدست امده می توان فهمید که بین مولفه های هوش هیجانی به صورت جداگانه و همچنین هوش هیحانی به عنوان یک کل و متغیر سبک زندگی همبستگی مثبت و معناداری وجود دارد و اینکه حدود 48 در صد واریانس متغیر سبک زندگی توسط متغیر هوش هیجانی تبیین میشود که به لحاظ آماری معنا دار می باشد. نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون نشان داد که همبستگی بین متغیرهای سبک زندگی و شادکامی نیزمثبت و از نقطه نظر آماری معنادار است. در نتیجه می توان نتیجه گیری کرد که بین متغیر هوش هیجانی و سبک زندگی با شادکامی رابطه وجود دارد که میزان این رابطه بین متغیرها متفاوت است. کلمات کلیدی: هوش هیجانی، سبک زندگی، شادکامی، دانشجویان

بررسی سقوط واسقاط مالکیت ادبی وهنری
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی - دانشکده حقوق 1394
  علی اصغر رحیمی   مرتضی حاجی پور

در نظام حقوق مالکیت فکری دو گونه حقوق مادی و معنوی برای اثر به رسمیت شناخته است هدف از خلق این حقوق از یکسو حفظ منافع پدید آورنده یوده از سوی دیگر مقنن با تشویق به خلق آثار جدید به توسه علم و پیشرفت جامعه نظر دارد. حفظ تعادل میان نفع اجتماعی و حقوق پدید آورنده ایجاب می کند مالکیت فکری به مثابه هر حقوقی در یک چارجوب حقوقی مشخص از بین برود بر این اساس در نظام های حقوقی حمایت در حقوق مالکیت فکری غیر دایمی و محدود به زمان خاصی می باشد که پس از این مدت حمایت منقضی و اثر وارد حوزه عمومی می گردد. زوال حقوق مالکیت فکری به دو شکل صورت می پذیرد: سلب ارادی که از طریق قرارداد انتقال مستقل یا ضمنی و یا اعراض و اسقاط حق انجام می پذیرد و دوم: سقوط غیر ارادی مانند تلف موضوع مالکیت فکری، ارث، انقضاء مدت حمایت، مرور زمان، ژنریک شدن علائم و ابطال مجوز حمایت است که در نظام حقوقی ما شرایط ، آثار و موارد سقوط ارادی و غیر ارادی به نحو مجمل و مبهم وضع شده است. در این پایان نامه به بررسی موارد و مصادیق زوال حق ناشی از مالکیت فکری با توجه به قوانین و مقررات بین المللی و فقه امامیه می پردازیم.