بررسی مقایسه ای سبکهای فرزندپروری و سبکهای دفاعی در مادران کودکان درخودمانده و عادی

پایان نامه
چکیده

وجود کودک درخودمانده مشکلاتی را برای والدین فراهم میآورد که هرگز والدی که دارای کودکی عادی است نمیتواند تصور آن فضا را داشته باشد. این کودکان تاثیرات بیشماری بر رفتارها و عملکرد والدین خود گذاشته و موجب میگردند که والدین بخصوص مادران در اتخاذ سبک¬های فرزندپروری و سبک¬های دفاعی خود مانند والدین¬ای که دارای کودکان عادی هستند، همانند نباشند. سبک¬های مقتدرانه و مکانیزم-های رشد یافته اغلب در خانواده های کودکان درخودمانده دیده نمی¬شود. هدف اصلی این پژوهش بررسی مقایسه¬ای سبکهای فرزندپروری و سبکهای دفاعی در مادران کودکان درخودمانده و عادی بوده است. تحقیق حاضرپژوهشی بنیادی و ازنوع پس رویدادی بوده که روش نمونه گیری آن تصادفی و به شناسایی سبکهای اتخاذ شده فرزند پروری و مکانیسم های دفاعی در مادران کودکان درخودمانده و عادی و در نهایت مقایسه هر دو سبک در هر دو متغیر می¬پردازد. این تحقیق نظری بوده و از روش های استدلال و تحلیل عقلانی استفاده کرده و بر پایه¬ی مطالعات کتابخانه ای ، مصاحبه و پرسشنامه می¬باشد که در سال 1392 انجام شده است. برای شیوه¬های فرزند¬پروری از جامعه آماری شامل 52 مادر دارای کودک عادی و 53 مادر دارای کودک درخودمانده استفاده شده است. برای مکانیسم¬های دفاعی از دو پرسشنامه¬ی حسن عبدالله زاده وdsq استفاده شده است که برای پرسشنامه عبدالله زاده از جامعه آماری 42 مادر دارای کودک عادی و 40 مادر دارای کودک درخودمانده و برای پرسشنامه dsq از 37 مادر دارای کودک عادی و 50 مادر دارای کودک درخودمانده که از شهر تهران بطور تصادفی ودر دسترس انتخاب شده بودند، استفاده شده است. سپس کلیه اطلاعات در دو بخش روش¬های توصیفی و روش¬های استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در تجزیه و تحلیل توصیفی شاخص¬های آماری مربوط به نمرات متغیرها با استفاده از نرم افزار spssمحاسبه گردیده و نمودارهای مربوطه ترسیم شده است. شاخص¬های آماری که در تجزیه و تحلیل توصیفی استفاده شده است شامل : شاخص¬های گرایش مرکزی و انحرافی نظیر میانگین، واریانس و انحراف استاندارد می¬باشد. در بخش روش¬های استنباطی از آزمون تحلیل واریانس استفاده شده است. نتایج نشان داد که میانگین نمرات مکانیزم¬های دفاعی نوروتیک و رشد نایافته در مادران کودکان درخود مانده نسبت به مادران کودکان عادی بیشتر است ، بدین معنا که مادران کودکان درخودمانده در مقایسه با مادران کودکان عادی بیشتر از مکانیزمهای دفاعی نوروتیک استفاده می¬کنند. تحلیل ها نشان دادند که بین انواع مکانیزم¬های دفاعی در مادران دارای کودکان عادی و درخودمانده نیز تفاوت معنادار وجود دارد. جدول تحلیل واریانس بیانگر آن است که در بین مکانیزم¬های دفاعی مکانیزم¬های واپس رانی، جبران و دلیل تراشی در بین دو گروه تفاوت معناداری داشته و در سایر مکانیزم¬های دفاعی بین مادران کودکان عادی و درخودمانده تفاوت معناداری گزارش نشده است. علاه براین نتایج نشان داد دربین سبک¬های فرزندپروری، سبک مستبدانه در بین دو گروه تفاوت معناداری داشته است .بدین معنا که مادران کودکان درخودمانده در مقایسه با مادران کودکان عادی بیشتر از سبک مستبدانه استفاده می¬کنند. اما در سبک مقتدرانه میانگین نمرات مادران کودکان عادی بیشتر است. با این حال در سبک سهل¬گیر تفاوت محسوسی بین دو گروه مشاهده نمی¬شود. در خاتمه پیشنهاد می¬شود با توجه به میانگین بالاتر از حد متوسط در مورد میزان سبکهای فرزندپروری مستبدانه در میان مادران کودکان درخودمانده و مکانیز¬های دفاعی نوروتیک (روان آزرده) و رشد نایافته نیاز مبرم به افزایش توجه مسئولین امر به وضعیت درمانی – روانی خانوادگی و اجتماعی این گروه از مادران وجود دارد. ضمنا"پیشنهاد می¬شود مراکز بیشتری با هزینه¬های کمتر در اختیار خانواده¬هایی که دارای کودکان درخودمانده هستند، ابداع ومعلمان و دست اندرکاران بیشتری جهت کمک و آموزش به این گروه از کودکان تعلیم و تربیت داده شوند.

منابع مشابه

مقایسه سبک های فرزندپروری و سبکهای هویتی در کودکان و نوجوانان عادی و بزهکار

Abstract Introduction:Due to the complexity and seriousness of crime as a social problem in many communities, this study aims to investigate the social and educational status (comparison of parenting styles, identity styles), and demographic variables in delinquent children, adolescents, and normal people. Methods:In this cross-sectional study, 300 children and adolescents who had been selected...

متن کامل

مقایسه سبک های فرزندپروری و سبکهای هویتی در کودکان و نوجوانان عادی و بزهکار

چکیده مقدمه: بزهکاری به عنوان یکی از مسائل اجتماعی در جوامع مختلف بصورت حاد و به اشکال پیچیده شناخته شده است. کاهش میزان بزهکاری کودکان و نوجوانان جامعه، یکی ازسیاست های کلان مورد تاکید در سالهای اخیر بوده است،کنترل و پیشگیری بزهکاری کودکان و نوجوانان می تواند به شکل مستقیم بر بالندگی وسعادت سرمایه های با ارزش انسانی تاثیر بگذارد و بستر مساعدی را برای زندگی بهتر فراهم آورد. لذااین مطالعه با هدف...

متن کامل

مقایسه بین سبکهای فرزندپروری والدین و استحکام من فرزندان

Ego strength plays a determinant role in individual’s psychological health. The aim of this study was to examine the relationship between parenting styles and Ego strength. So, one hundred and ninety girls in high school completed Ego strength scale (ESS). Also one of the students parent were asked to complete the Baumrind parenting styles Questionnaire. Results revealed a significant pos...

متن کامل

مقایسه کمال گرایی و سبک های فرزندپروری در مادران کودکان درخودمانده و عادی

پژوهش حاضر با هدف مقایسه بین کمال گرایی و سبک های فرزند پروری در مادران کودکان درخودمانده و مادران دارای کودکان عادی انجام گرفت .روش پژوهش، توصیفی از نوع علّی- مقایسه ای بود و نمونه مورد مطالعه شامل 30 نفر از مادران این کودکان بود که با استفاده از روش نمونه¬گیری در دسترس از بین مادران کودکان درخودمانده و مادران کودکان عادی شهر گرگان در سال 1393 انتخاب شدند. برای اندازه گیری متغیرهای پژوهش از دو ...

15 صفحه اول

مقایسه سبکهای فرزندپروری و تاب آوری مادران و اختلالات رفتاری فرزندان مادران سرپرست خانوار با مادران عادی

هدف از انجام این پژوهش بررسی مقایسه سبک های فرزند پروری و تاب آوری مادران و اختلالات رفتاری فرزندان آنان در مادران سرپرست خانوار و مادران غیرسرپرست خانوار بود. جامعه آماری این پژوهش را کلیه مادران سرپرست خانوار و مادران غیرسرپرست خانوار در مناطق 21 و 7 شهر تهران در سال 1393 تشکیل دادند. تعداد نمونه پژوهش، 120 نفر از مادران(60 نفر مادران سرپرست خانوار و60 نفر مادران غیرسرپرست خانوار) که بصورت نم...

نقش خودشناختی در تنیدگی، سبکهای دفاعی و سلامت جسمانی

108 زن و 69 مرد دانشجوی ساکن خوابگاه دانشگـاه تهران در شرایط تنیدگی‌زای امتحانها با تکمیل پرسشنامه‌های خودشناسی انسجامی (قربانی، 1385)، آگاهی عینی (براون و رایان، 2003)، خودهشیاری شخصی (فنیگشتیان و دیگران، 1975)، سبکهـای دفاعی (اندروز و دیگران، 1993)، تنیدگی ادراک شده (کوهن و دیگران، 1983)، سرزندگی (رایان و فدریک، 1997)، بیماری (واتسن و پنبیکر، 1989) و فهرست نشانه‌های مرضی (بارتون، 1995) در این...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023