بررسی مقایسه عزت نفس واهمال کاری در نوجوانان بینا ونابینا 18-15 ساله شهر تهران

پایان نامه
چکیده

هدف از پژوهش حاضر تعیین تفاوت عزت نفس و اهمال کاری در بین دو گروه دانش آموزان بینا و نابینا می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه نوجوانان 18-15 سال بینا و نابینای شهر تهران در پاییز سال 1392 می باشد که بابهره گیری از روش نمونه گیری در دسترس جمعاً تعداد 60 نفر از دانش آموزان، شامل 30 نفر دانش آموز بینا مشغول به تحصیل در مدارس کوثر و هنرستان کمال و 30 نفر دانش آموز نابینا مشغول به تحصیل در مدارس استثنایی عبدالعظیم و شهید محبی شهر تهران انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع مقایسه ای است. در این پژوهش از دو ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (1999) با متوسط ضریب پایایی 81%، پرسشنامه اهمال کاری تاکمن (1991) با متوسط ضریب پایایی 84% استفاده شده است. اطلاعات و نتایج به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین عزت نفس و اهمال کاری دانش آموزان بینا با دانش آموزان نابینا وجودندارد. (p>0/05)

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران

مقدمه: پیشرفت تحصیلی به عنوان یک تکلیف مهم برای نوجوانان تحت تأثیر عوامل متعدد فردی و اجتماعی قرار دارد. بر اساس نتایج پژوهش‌های پیشین، سبک‌های هویت و مسئولیت‌پذیری به عنوان سازه‌های روانشناختی دو دسته از این عوامل هستند که در دوره نوجوانی تأثیر مهمی بر رفتار فرد می‌گذارند. منظور از سبک‌های هویت ترکیب مهارت‌ها، جهان‌بینی و همانندسازی‌های دوران کودکی است که به صورت یک کل منسجم و منحصربه فرد درمی...

متن کامل

رابطه سبک‏های هویت و مسئولیت‌پذیری با پیشرفت تحصیلی نوجوانان 15 تا 18 ساله شهر تهران

مقدمه: پیشرفت تحصیلی به عنوان یک تکلیف مهم برای نوجوانان تحت تأثیر عوامل متعدد فردی و اجتماعی قرار دارد. بر اساس نتایج پژوهش‌های پیشین، سبک‌های هویت و مسئولیت‌پذیری به عنوان سازه‌های روانشناختی دو دسته از این عوامل هستند که در دوره نوجوانی تأثیر مهمی بر رفتار فرد می‌گذارند. منظور از سبک‌های هویت ترکیب مهارت‌ها، جهان‌بینی و همانندسازی‌های دوران کودکی است که به صورت یک کل منسجم و منحصربه فرد درمی...

متن کامل

ساخت و استاندارد سازی پرسشنامه هویت جنسیتی نوجوانان 15 تا 18 سال شهر تهران

پیشینه: برای آگاهی از هویت جنسیتی نوجوانان باید ابزار سنجشی تدوین شود تا بتوان به اطلاعات دقیق تر در این حوزه دست یافت؛ ابزاری که بر مبنای نظریه ای منسجم بنا شده ویژگی های روان سنجی آن مورد تائید قرار گرفته و استاندارد شده باشد. در بررسی هویت جنسیتی نوجوانان به جای تشخیصی که طی ساعت ها از طریق مصاحبه و مشاوره صورت می گیرد با ساخت و رواسازی یک پرسشنامه هویت جنسیتی می توان در زمان بسیار اندک فرد ...

متن کامل

مقایسۀ بینش هیجانی، میزان عزت نفس و افسردگی در دختران بزه‏دیده و بزه‏ندیده 15 تا 18 سال شهر تهران در سال 90-1389

هدف پژوهش حاضر بررسی «مقایسۀ بینش هیجانی، میزان عزت نفس و افسردگی در دختران بزه­دیده و بزه­ندیده 15 تا 18 ساله در سال 90-1389 است. روش تحقیق حاضر توصیفی بوده و از نوع علی- مقایسه‏ای می­باشد. نمونه­های تحقیق را 31 نفر از دختران بزه­دیده اقامتگاه شبانه­روزی نواب سازمان بهزیستی شهرتهران و 31 نفر از دختران بزه­ندیده­ای که با آزمودنی‏های دختر بزه­دیده به عنوان ملاقات‏کننده در شهر مزبور تعامل داشتند،...

متن کامل

بررسی میزان نگرانی سلامتی نوجوانان 18-15 سال شهر زنجان در سال 1394

تاریخ دریافت 05/11/1394 تاریخ پذیرش 20/01/1395 چکیده پیش‌زمینه و هدف: از میان دوران مختلف زندگی انسان، نوجوانی یکی از مهم‌ترین و باارزش‌ترین دوران زندگی هر فرد محسوب می‌شود و نگرانی در این دوره تحولی بسیار شایع است و می‌تواند تا سنین بزرگ‌سالی ادامه یابد. یکی از نگرانی‌ها نگرانی سلامتی است، ازآنجاکه بهترین زمان برای هدف قرار دادن تلاش‌های رفتار پیشگیرانه دوران نوجوانی است. لذا این مطالعه باهدف...

متن کامل

بررسی تجربی تاثیر تمرینات هوازی بر کاهش میزان افسردگی نوجوانان 15-18 ساله، دبیرستانهای شاهد شهر تهران

هدف اساسی پژوهش حاضر " بررس تاثیرگذاری فعالیتهای جسمانی در غالب تمرینات هوازی بر کاهش و درمان افسردگی (شایعترین اختلال خلقی) بود. شیوه بکاررفته دراین پژوهش تجربی حقیقی " بود که در سطح دانش آموزان دبیرستانهای شاهد شهر تهران بانجام رسید. انتخاب آزمودنی ها از چارچوب نمونه برداری بگونه تصادفی انجام گرفته و بعد از اطمینان از همسانی افراد به دو گروه تجربی (25 نفر) و گواه (25 نفر) تقسیم شدند. گروه تجر...

15 صفحه اول

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023