نام پژوهشگر: سپیده رئوفی راد

بررسی مقایسه عزت نفس واهمال کاری در نوجوانان بینا ونابینا 18-15 ساله شهر تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  سپیده رئوفی راد   پرویز شریفی درآمدی

هدف از پژوهش حاضر تعیین تفاوت عزت نفس و اهمال کاری در بین دو گروه دانش آموزان بینا و نابینا می باشد. جامعه مورد مطالعه شامل کلیه نوجوانان 18-15 سال بینا و نابینای شهر تهران در پاییز سال 1392 می باشد که بابهره گیری از روش نمونه گیری در دسترس جمعاً تعداد 60 نفر از دانش آموزان، شامل 30 نفر دانش آموز بینا مشغول به تحصیل در مدارس کوثر و هنرستان کمال و 30 نفر دانش آموز نابینا مشغول به تحصیل در مدارس استثنایی عبدالعظیم و شهید محبی شهر تهران انتخاب شدند. پژوهش حاضر از نوع مقایسه ای است. در این پژوهش از دو ابزار اندازه گیری شامل پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت (1999) با متوسط ضریب پایایی 81%، پرسشنامه اهمال کاری تاکمن (1991) با متوسط ضریب پایایی 84% استفاده شده است. اطلاعات و نتایج به دست آمده با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آزمون t مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از بررسی فرضیه های تحقیق نشان داد که تفاوت معناداری بین عزت نفس و اهمال کاری دانش آموزان بینا با دانش آموزان نابینا وجودندارد. (p>0/05)