بررسی مقایسه ی هوش معنوی و تاب آوری در دانش آموزان تیزهوش و عادی

پایان نامه
چکیده

چکیده: هدف ازتحقیق حاضرمقایسه ی هوش معنوی با تاب آوری در دانش آموزان تیز هوش و عادی دختران در مقطع پیش دانشگاهی شهرستان شاهرود بود. جامعه آماری این پژوهش عبارت بودازتمام دانش آموزان دختر مقطع متوسطه دوره دوم عادی و تیز هوش که در سال تحصیلی93-92 در حال تحصیل بودند . با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس ,تعداد70 دانش آموز دختر (35 نفر تیز هوش ،35 نفر عادی) از مقطع متوسطه دوره دوم انتخاب شدند. ابزار پژوهش شامل پرسشنامه هوش معنوی (آمرام) و تاب آوری (کانُر و دیویدسون، 2003) بود. نتایج پژوهش نشان دادند تفاوت معنی‏داری بین هوش معنوی و میزان تاب‏آوری در دانش‏آموزان تیزهوش و عادی وجود داشت (p<0.00). مقایسه دو گروه مورد بررسی نشان داد ,هوش معنوی در دانش‏آموزان تیزهوش ازقدرت تبیین کنندگی بالاتری نسبت به دانش آ موزان عادی برخوردار بود.بنابراین ، می‏توان بیان کرد که به منظور افزایش هوش معنوی و تاب آوری در دانش آموزان عادی تمهیدات بیشتری باید اتخاذ گردد. واژه های کلیدی: هوش معنوی، تاب‏آوری، دانش‏آموزان تیزهوش و عادی.

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه ی پنج عامل بزرگ شخصیتی و خودکارآمدی در دانش آموزان تیزهوش و عادی

هدف پژوهش حاضر مقایسه ی پنج عامل بزرگ شخصیتی و خودکارآمدی در دانش آموزان عادی وتیزهوش دوره ی متوسطه ی شهر اردبیل بود. نوع پژوهش از نوع علی- مقایسهای بود. جامعه ی آماری پژوهش1390 بودند. - حاضر، شامل کلیه ی دانش آموزان تیزهوش و عادی متوسط هی شهر اردبیل در سال تحصیلی 91که با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحلهای، نمونهای به حجم 80 نفر ( 40 تیزهوش و 40و (NEO-FFI) عادی)، انتخاب و همتا شد...

متن کامل

مقایسه هوش هیجانی و خلاقیت دانش آموزان تیزهوش و دانش آموزان با هوش متوسط

زمینه و هدف: هوش هیجانی و خلاقیت از عوامل موثر و تعیین‌کننده در برآیندهای زندگی واقعی مانند موفقیت در مدرسه و تحصیل، موفقیت در شغل و روابط بین فردی و به طور کلی در کنش‌وری سلامت هستند. پژوهش حاضر با هدف مقایسه هوش هیجانی و خلاقیت دانش ­آموزان تیزهوش و دانش ­آموزان با هوش متوسط انجام شده است. روش: طرح پژوهش توصیفی از نوع علّی- مقایسه­ ای است. جامعه آماری شامل تمامی دانش ­آموزان مقطع دبیرستان شهرس...

متن کامل

مقایسه خلاقیت و سلامت روانی دانش آموزان تیزهوش و عادی

در پژوهش حاضر به منظوربررسی رابطه بین خلاقیت و سلامت روانی در دانش آموزان تیزهوش و عادی دختر و پسر، از جامعه دانش آموزان دبیرستانی دختر و پسر شاغل به تحصیل در دبیرستان های دولتی عادی و سمپاد چهار گروه صد نفری به شیوه تصادفی مرحله ای انتخاب شدند ودر میزان خلاقیت و سلامت روانی با دو آزمون خلاقیت عابدی و سلامت روانی مورد ارزیابی قرار گرفتند .پس از تحلیل یافته ها مشاهده گردید که میزان سلامت روانی و...

متن کامل

مقایسه هوش معنوی و تحول اخلاقی در دانش آموزان تیزهوش و دانش آموزان عادی

هدف از این پژوهش مقایسه¬ی دو متغیر هوش معنوی و تحول اخلاقی در دو گروه از دانش¬آموزان تیزهوش و عادی در شهر تهران است. بدین منظور از میان دانش¬آموزان شاغل به تحصیل در پایه سوم دبیرستان و پیش دانشگاهی مدارس غیر انتفاعی تیزهوشان و عادی منطقه یک شهر تهران، تعداد 120 دانش¬آموز تیزهوش و 120 دانش¬آموز عادی با روش نمونه گیری در دسترس، همتا سازی شدند. به منظور گرداوری داده¬ها از پرسشنامه تحول اخلاقی ما و...

بررسی سلامت روان و تاب آوری روانشناختی در والدین دانش آموزان اتیسم، نابینا و عادی

مقدمه این مطالعه به منظور  مقایسه سلامت روان و تاب آوری روانشناختی والدین دانش آموزان اتیسم، نابینا و عادی انجام شد. روش کار  پژوهش حاضر بر مبنای هدف از نوع کاربردی و بر مبنای ماهیت و روش از نوع علی-مقایسه‎ای می‎باشد. جامعه آماری شامل کلیه والدین 25 تا 45 ساله دانش آموزان اتیسم دبستان مهرجو، والدین دانش آموزان نابینای مراجعه کننده به دبستان ...

متن کامل

مقایسه خود تنظیمی و تاب آوری در دانش آموزان تیزهوش و عادی شهر بندرعباس

چکیده هدف از اجرای این پژوهش ، مقایسه خود تنظیمی و تاب آوری در دانش آموزان تیزهوش و عادی بود که با روش نمونه گیری تصادفی از نوع خوشه ای تک مرحله ای بر روی 300 نفراز دانش آموزان دختر و پسر تیزهوش و عادی متوسطه بندرعباس و با استفاده از پرسشنامه خود تنظیمی بوفاردو و تاب آوری کونور دیویدسون اجرا گردید. داده ها با استفاده از آزمون تی مستقل و تحلیل واریانس دو طرفه مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت. ...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

download first 15 pages

برای دانلود 15 صفحه اول ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023