رابطه ویژگی های شخصیتی با استرس والدگری در والدین کودکان نابینا

پایان نامه
چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی و استرس والدگری در مادران کودکان نابینای 7 تا 12 ساله شهر تهران که در سال تحصیلی 92 - 93 در مدارس نابینایان مشغول به تحصیل بودند انجام شد. برای این منظور تعداد 30 نفر از دانش آموزان مدرسه خزائلی به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و والدین این افراد به دو پرسش نامه ویژگی های شخصیتی نئو، فرم کوتاه و شاخص استرس والدینی ابیدین پاسخ گفتند. یافته های پژوهش با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طور کلی بین استرس والدگری و ویژگی های شخصیتی رابطه ی معنی داری برقرار است. همچنین ویژگی های شخصیتی، مخصوصاً بعد برون گرایی شخصیت، متغیری مهم در پیش بینی استرس والدگری در والدین کودکان نابینا است. آگاهی از ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و استرس والدگری می تواند کمک زیادی جهت پیش بینی استرس، قبل از وقوع آن، کمک به والدین برای فائق آمدن بر استرس و در چشم انداز بعدی مداخله زودهنگام جهت برطرف نمودن آثار سوء استرس والدگری نماید.

منابع مشابه

رابطه میزان استرس والدگری با شیوه های فرزند پروری در والدین کودکان ناشنوا و عادی

زمینه و هدف:یکی از مسؤولیت‌های آموزشی و تربیتی جامعه، شناخت میزان استرس والدین کودکان ناشنوا و تأثیر آن بر فرزند پروری‌شان است تا بدین‌ وسیله بتوان در جهت راهنمایی و مشاوره ایشان در تربیت فرزندانشان، تمهیدات و آموزه‌های مورد نیاز را مهیا نماید. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین استرس والدگری با شیوه‌های فرزندپروری والدین کودکان ناشنوا و عادی</...

متن کامل

رابطه میزان استرس والدگری با شیوه های فرزند پروری در والدین کودکان ناشنوا و عادی

زمینه و هدف:یکی از مسؤولیت‌های آموزشی و تربیتی جامعه، شناخت میزان استرس والدین کودکان ناشنوا و تأثیر آن بر فرزند پروری‌شان است تا بدین‌ وسیله بتوان در جهت راهنمایی و مشاوره ایشان در تربیت فرزندانشان، تمهیدات و آموزه‌های مورد نیاز را مهیا نماید. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین استرس والدگری با شیوه‌های فرزندپروری والدین کودکان ناشنوا و عادی</...

متن کامل

رابطه میزان استرس والدگری با شیوه های فرزند پروری در والدین کودکان ناشنوا و عادی

زمینه و هدف:یکی از مسؤولیت های آموزشی و تربیتی جامعه، شناخت میزان استرس والدین کودکان ناشنوا و تأثیر آن بر فرزند پروری شان است تا بدین وسیله بتوان در جهت راهنمایی و مشاوره ایشان در تربیت فرزندانشان، تمهیدات و آموزه های مورد نیاز را مهیا نماید. پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین استرس والدگری با شیوه های فرزندپروری والدین کودکان ناشنوا و عادی انجام شد. روش بررسی: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی  و ...

متن کامل

رابطه ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی در پرستاران

مقدمه: پرستاری یکی از حرفه های پر استرس است و استرس شغلی به چالشی برای حرفه پرستاری مبدل شده است. استرس شغلی منجر به کاهش خلاقیت، ناخشنودی شغلی، احساس بی کفایتی، افسردگی و کاهش کیفیت مراقبت های پرستاری می شود. پژوهش حاضر به منظور بررسی ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و استرس شغلی کادر درمانی شاغل در بیمارستان امام خمینی سقز صورت گرفته است. روش: در این مطالعه توصیفی به روش همبستگی، 115 نفر از پرس...

متن کامل

رابطه ی صفات شخصیتی والدین با نوع اختلالات رفتاری کودکان

خصوصیات اعضای خانواده به خصوص والدین می‌تواند رفتار کودک را تحت تاثیر قرار دهد. این پژوهش جهت تعیین ابعاد مختلف صفات شخصیتی والدین کودکان و نوجوانان  مبتلا به اختلالات رفتاری و بررسی ارتباط آن‌ها با نوع اختلال انجام شد. روش‌کار: در اینمطالعه‌ی توصیفی ‌تحلیلی، 200 نفر از مراجعین 5 تا 15 ساله‌ی مراکز درمانی سرپایی شهر اصفهان در سال 88-1387 به روش آسان انتخاب و اختلال رفتاری  آن‌ها توسط روان‌پزشک...

متن کامل

رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای با استرس شغلی در پرستاران

مقدمه: پرستاران به علت انجام وظایف حرفه ای خود دچار بحران های اضطراب و استرس می شوند و همین امر، سطح کیفیت خدمات آنان را کاهش می دهد. بنابراین با شناخت رفتار های مقابله ای پرستاران می توان تاثیر استر س های شغلی را بر اساس ویژگی های شخصیتی آنان کاهش داد. هدف: پژوهش حاضر به منظور تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی و سبک های مقابله ای با استرس شغلی در پرستاران انجام شد. مواد و روش ها: طرح پژوهش از نوع ...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023