نام پژوهشگر: مجید شجاع

بهینه سازی هاب توربین بادی 2 مگاواتی بر اساس وزن و ممان اینرسی جرمی با روش ترکیب الگوریتم ژنتیک - روش اجزا محدود
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه صنعت آب و برق (شهید عباسپور) - دانشکده مکانیک 1390
  مجید شجاع   سید ابراهیم موسوی ترشیزی

امروزه در فرآیند طراحی و ساخت سازه ها و قطعات مکانیکی، بهینه سازی هندسه، وزن و مشخصات مکانیکی، به منظور بهبود کارآیی و افزایش بازده اقتصادی اهمیت زیادی دارد و به عنوان یک مرحله مهم در فرآیند طراحی مطرح می باشد. هاب توربین بادی یکی از بحرانی ترین و مهم ترین قطعات توربین بادی محسوب می شود؛ چراکه تمامی بارهای وارد به پره ها با تمام تنوع و پیچیدگی آن ها از طریق هاب به محور اصلی و گیربکس منتقل می شود. از طرف دیگر هر چه توان توربین ها بیشتر باشد، ابعاد و وزن هاب بالاتر می رود. وزن زیاد هاب علاوه بر افزایش هزینه، نیروها و گشتاورهای خمشی نامطلوب را روی سیستم انتقال قدرت اعمال می کند. همچنین ممان اینرسی جرمی زیاد، که با ابعاد و جرم هاب مرتبط است، اثرات نامطلوب افزایش گشتاورلازم راه اندازی، افزایش اثرات ژیروسکوپی و پاسخ کند سیستم به ورودی های دینامیک را به دنبال خواهد داشت. بنابراین بهینه بودن این دو مشخصه برای هاب بسیار ضروری است. در این پروژه این ضرورت با استفاده از یکی از روش های بهینه سازی فرا ابتکاری در ترکیب با روش اجزا محدود برای هاب انجام شده است. روند بهینه سازی هاب توربین بادی 2 مگاواتی بر اساس وزن و ممان اینرسی جرمی با استفاده از الگوریتم ژنتیک و در سطحی کاربردی تشریح شده است. ایده ی این کار ترکیب الگوریتم ژنتیک با روش تحلیل اجزا محدود با هدف معرفی یک روش مفید در بهینه سازی مکانیکی و نیز توسعه ی اتوماسیون فرآیند بهینه سازی می باشد. این روش بهینه سازی با در نظر داشتن ساده سازی و اتوماسیون، از ارتباط و تعامل نرم افزارهای تحلیل اجزا محدود ansys و برنامه نویسی و محاسباتی matlab، بهره برده است. در طی فرآیند بهینه سازی، نرم افزار matlab به عنوان مدیر ارتباط و بستر کدنویسی الگوریتم ژنتیک، و نرم افزار ansys به منظور ارائه ی نتایج مدل ها در قالب ارزیابی تابع هدف و قید، مورد استفاده قرار گرفته اند. به بیانی دیگر الگوریتم ژنتیک به واسطه ی نرم افزار matlab، تغییرات در هندسه ی هاب و بعد از آن تحلیل در نرم افزار ansys را در اختیار خود گرفته و به سمت مدل بهینه هدایت می کند. در این مساله هاب در شرایط بارگذاری استاتیکی برای بحرانی ترین بار با استفاده از معیار فون میزز تحلیل شده است. نتیجه ی بهینه سازی هاب با کاهش 6/21 درصدی برای جرم (وزن) و کاهش 19 درصدی برای ممان اینرسی جرمی همراه بوده است. این در حالی است که افزایش تنش فون میزز در مدل بهینه نهایی نسبت به مدل ورودی به فرآیند بهینه سازی تنها mpa 3 بوده است (افزایش 3 درصدی در مقدار تنش بیشینه). ضریب اطمینان طراحی برای مدل بهینه نهایی هاب در شرایط بارگذاری استاتیکی و با استفاده از معیار فون میزز 8/2 می باشد. واژه های کلیدی: بهینه سازی، الگوریتم ژنتیک، روش اجزا محدود، هاب توربین بادی، وزن، ممان اینرسی

رابطه ویژگی های شخصیتی با استرس والدگری در والدین کودکان نابینا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1392
  مجید شجاع   پرویز شریفی درآمدی

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی و استرس والدگری در مادران کودکان نابینای 7 تا 12 ساله شهر تهران که در سال تحصیلی 92 - 93 در مدارس نابینایان مشغول به تحصیل بودند انجام شد. برای این منظور تعداد 30 نفر از دانش آموزان مدرسه خزائلی به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند و والدین این افراد به دو پرسش نامه ویژگی های شخصیتی نئو، فرم کوتاه و شاخص استرس والدینی ابیدین پاسخ گفتند. یافته های پژوهش با استفاده از همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره گام به گام مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که به طور کلی بین استرس والدگری و ویژگی های شخصیتی رابطه ی معنی داری برقرار است. همچنین ویژگی های شخصیتی، مخصوصاً بعد برون گرایی شخصیت، متغیری مهم در پیش بینی استرس والدگری در والدین کودکان نابینا است. آگاهی از ارتباط بین ویژگی های شخصیتی و استرس والدگری می تواند کمک زیادی جهت پیش بینی استرس، قبل از وقوع آن، کمک به والدین برای فائق آمدن بر استرس و در چشم انداز بعدی مداخله زودهنگام جهت برطرف نمودن آثار سوء استرس والدگری نماید.