رابطه خودکارآمدی و سبک های تفکر با تاب آوری مشاوران دبیرستان های کرج

پایان نامه
چکیده

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه خودکارآمدی و سبک های تفکر با تاب آوری مشاوران دبیرستان های کرج در سال تحصیلی 93-1392 است. روش پژوهش از نوع همبستگی است که یکی از انواع روشهای پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی) است.در این پژوهش یافته های پژوهش نشان دادند که بین تاب آوری و سبک های تفکر قانون گذارانه، اجرایی، قضایی، سلسله مراتبی، آنارشی، کلی، جزئی، درونی، بیرونی و آزادمنشانه همبستگی مستقیم و معنادار وجود دارد، همچنین بین بین تاب آوری و خودکارآمدی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیری نشان داد که متغیرهای خودکارآمدی و سبک های تفکر قانون گذارانه، اجرایی، بیرونی و محافظه کارانه توانایی دارند که تاب آوری را تحت تأثیر قرار دهند؛ آنها همچنین 55 درصد واریانس (تغییرات) تاب آوری را پیش بینی کردند که متغیر خودکارآمدی بیشترین سهم را در این پیش بینی داشت.

منابع مشابه

رابطه سبک های رویا رویی و تاب آوری با رفتارهای قانون شکنانه در کودکان

هدفپژوهش حاضربررسی رابطه ساده و چندگانه سبک های رویا رویی و تاب آوری با رفتارهای قانون شکنانه در کودکان شهر بندرعباس بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دوم و سوم راهنمایی دختر و پسر ناحیه دو شهر بندرعباس بود که در نیم سال اول سال تحصیلی 91-92 مشغول به تحصیل بودند.برای انتخاب نمونه تعداد 200نفر بر اساس جدول مورگان با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای از بین 20 مدرسه انتخاب ...

متن کامل

رابطه تاب آوری و سبک های دلبستگی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان

مقدمه: پیشرفت تحصیلی دانشجویان از جمله مسائل مهم در نظام آموزش عالی می­باشد، که تحقق آن متأثر از عوامل مختلفی می­باشد. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه تاب­آوری و سبک­های دلبستگی با پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام شد. روش­ها: پژوهش حاضر از نوع توصیفی - مقطعی بود که بر روی 285 نفر از دانشجویان پسر ساکن در خوابگاه­های دانشگاه علوم­پزشکی اصفهان در سال تحصیلی 94-93 انجام ش...

متن کامل

رابطه ی بین سبک های تفکر با خودکارآمدی جوانان دختر و پسر پیش دانشگاهی شیراز

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه ی بین سبکهای تفکر و خودکارآمدی جوانان دختر و پسر(دانشآموزان پیشدانشگاهی) شیراز بود. حجم جامعه ی آماری این پژوهش 9109 نفر جوانان دختر و پسر پیش دانشگاهی ( 2965 پسر و 6144 دختر) بود که بر اساس جدول مورگان شرکتکنندگان در این پژوهش 333 نفر( 217 دختر و 116 پسر) به روش نمونه گیری تصادفی خوشهای چند مرحلهای به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده های پژوهش از روش پرسشنامه سب...

متن کامل

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و میزان تاب آوری همسران جانبازان

  مقدمه: تابآوری که سازگاری مثبت در واکنش به شرایط ناگوار است و سبک‌های دلبستگی که شیوه تمایل افراد به برقراری نوعی رابطه نزدیک با افرادی معین و داشتن احساس امنیت بیشتر است، جایگاه ویژه‌ای در حوزه خانواده و بهداشت روانی به خود اختصاص داده‌است. بررسی رابطه بین سبک‌های دلبستگی و تاب‌آوری در همسران جانبازان که فشارهای ویژه‌ای را متحمل می‌شوند حائز اهمیت است.   هدف: با توجه به وجود فشارها و استرس‌ه...

متن کامل

بررسی رابطه سبک های تفکر و سبک های یادگیری با جهت گیری هدف دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان های تبریز

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین سبک های تفکر و سبک‌های یادگیری با جهت گیری هدف دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان های تبریز می باشد. در این پژوهش از روش تحقیق همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دانش آموزان دختر دوره دوم دبیرستان های تبریز بود که تعداد 333 دانش آموز نمونه به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش، پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ وا...

متن کامل

ارتباط خودکارآمدی، تفکر انتقادی، سبک های تفکر و هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی دانشجویان پرستاری

  Background: Academic achievement is influenced by several parameters, such as self-efficacy, critical thinking, thinking styles and emotional intelligence. The present study was conducted to examine the relationship between academic achievement and self-efficacy, critical thinking, thinking styles and emotional intelligence in nursing students.   Methods: The present descriptive, cross-sectio...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023