نام پژوهشگر: ابوالفضل کرمی

ساخت و هنجاریابی آزمون سبک های دلبستگی دانشجویان متأهل دانشگاههای تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  فروغ کیان زاده   ابوالفضل کرمی

هدف این پایان نامه ساخت و هنجاریابی آزمون سبک های دلبستگی دانشجویان متأهل در دانشگاه های تهران بوده است. در نظریه دلبستگی، اعتقاد بر آن است که انسان ها نسبت به افراد مهم زندگی خود، طبق الگوهای مشخصی رابطه برقرار می کنند که سبک دلبستگی خوانده می شود. این آزمون با تأکید بر روابط همسران و نه سایر روابط مهم دانشجویان متأهل تهیه و هنجاریابی شد. پژوهش حاضر هدفی کاربردی دارد و از نظر نوع و روش گرداوری داده ها، پژوهشی توصیفی و همبستگی است. عملیات آماری پژوهش با استفاده از نرم افزار spss انجام شد. در این راستا، ابتدا آزمونی 54 سوالی ساخته شد که 36 ماده آن از آزمون تجربیات روابط نزدیک- اصلاح شده (ecr-r) (فرلی و همکاران، 2000) اقتباس شد، و 18 ماده نیز توسط پژوهشگر به آن افزوده شد. آزمون در مرحله مقدماتی جهت تعیین پایایی اولیه و وضعیت سوالات، آلفای کرونباخ 44 پاسخنامه محاسبه شد که برابر با 0/942 به دست آمد و 3 سوال نامناسب حذف شدند. روایی مقدماتی از لحاظ محتوای منطقی و صوری با رایزنی با 2 تن از اساتید متخصص تعیین شد. در مرحله اصلی، آزمون روی نمونه ای متشکل از 287 نفر (149 زن و 138 مرد) از جامعه دانشجویان متأهل در دانشگاه های تهران، با روش نمونه گیری خوشه ای هنجاریابی شد. برای تعیین روایی سازه، از روش تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. روش تحلیل عاملی، پس از تشخیص معناداری آزمون کرویت بارتلت در سطح 0/00001 و برخورداری از مقدار kmo برابر با 0/930 به روش واریماکس و چرخش عاملها استفاده شد. در نهایت دو عامل اصلی اضطراب دلبستگی و اجتناب دلبستگی به دست آمد. تحت تأثیر میزان نمره این دو عامل، چهار سبک مورد انتطار است که عبارتند از ایمن، دلمشغول اضطرابی، طردکننده اجتنابی و ترسان. آزمون ساخته شده نهایی با 41 ماده، دارای پایایی با آلفای کرونباخی برابر 0/942 برای کل آزمون، 0/944برای عامل اضطراب و 961/0 برای عامل اجتناب است و بازآزمایی 45 نفر پس از 3 هفته، پایایی زمانی 0/923 را نشان داد. با استفاده از نمرات استاندارد z و t و هم چنین نقطه برش برای هر یک از ابعاد اضطراب و اجتناب، نمره هر آزمودنی تفسیر خواهد شد. آزمون ساخته شده در بین زنان و مردان تفاوتی پیدا نکرد و سبک ایمن بالاترین فراوانی را در هر دو جنسیت داشت. برای تعیین رابطه میان دلبستگی و میزان رضایت زناشویی قابل پیش بینی، از روش آماری رگرسیون چندمتغیره استفاده شد و یافته ها نشان داد که عامل اجتناب می توانست رضایت زناشویی را که با آزمون انریچ 115 سوالی سنجیده می شد، به اندازه 0/35پیش بینی کند.

بررسی رابطه بین مؤلفه های محیط خانواده و سلامت عمومی در زنان باردار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  مریم جعفردخت   مصطفی تبریزی

تحقیق حاضر با هدف «بررسی رابطه بین محیط خانواده و مؤلفه¬های آن با سلامت عمومی زنان باردار» صورت گرفته است. همچنین محقق به بررسی رابطه مؤلفه¬های محیط خانواده با مؤلفه های سلامت عمومی پرداخته است. این تحقیق از نظر موضوعی و مکانی پیرامون وضعیت سلامت عمومی زنان باردار متأثر از محیط خانواده در شهر تهران انجام شد. جامعه تحقیق را کلیه زنان بارداری که در سال 1387 به بیمارستان مهر مراجعه کرده اند تشکیل می دهد. روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت تصادفی ساده بوده و 60 نفر از زنان بارداری که به بیمارستان مهر مراجعه کرده اند به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. از نظر روش، نیز تحقیق از نوع تحقیق همبستگی- رگرسیونی بوده است. به منظور جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه محیط خانواده 60 سؤالی (موس و موس) و پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (فرم 28 سؤالی) استفاده شد. نتایج آزمون فرضیه اصلی پژوهش نشان داد که همبستگی نمره کل مقیاس محیط خانواده با نمره کل سلامت عمومی منفی می باشد (0/24= r). با این حال در سطح اطمینان 95 درصد رابطه معناداری بین مؤلفه های محیط خانواده و سلامت عمومی در زنان باردار مشاهده نشد. نتایج آزمون فرضیه های فرعی نیز نشان داد که رابطه معکوسی بین خرده مقیاس های به هم پیوستگی، بیان، جهت یابی پیشرفت، جهت یابی فکری- فرهنگی، جهت یابی فعالیت های تفریحی و سازمان با سلامت عمومی زنان باردار وجود دارد. و بین خرده مقیاس¬های درگیری، استقلال، تأکیدات اخلاقی- مذهبی و کنترل با سلامت عمومی زنان باردار رابطه مثبتی وجود دارد. نتایج آزمون معناداری این ضرایب نشان داد که ضرایب همبستگی بین خرده مقیاس های به هم پیوستگی، درگیری، جهت یابی فکری- فرهنگی، جهت یابی فعالیت های تفریحی، سازمان و کنترل با سلامت عمومی در سطح اطمینان 95 در صد معنادار و بقیه ضرایب همبستگی معنادار نمی باشند. نتایج تحلیل رگرسیون به شیوه گام به گام رو به جلو نشان داد که 42/03 درصد سلامت عمومی متأثر از این چهار مؤلفه درگیری، کنترل، بیان و جهت یابی فکری- فرهنگی می¬باشد. در پایان نیز محقق به بررسی معناداری رابطه مؤلفه های محیط خانواده با هر یک از مؤلفه های سلامت عمومی به تفکیک پرداخته است.

بررسی رابطه ی بین خشنودی شغلی با انگیزه پیشرفت و تعهد سازمانی کارکنان بانکهای صادرات منطقه 6 تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  مریم قلی پور   عبدالله شفیع آبادی

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه ی بین خشنودی شغلی با انگیزه پیشرفت و تعهد سازمانی کارکنان بانکهای صادرات منطقه 6 تهران انجام شد. جامعه ی مورد پژوهش حاضر عبارت است از، کلیه کارکنان بانکهای صادرات منطقه 6 تهران که در سال 88 مشغول به کار بودند. در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، استفاده شد. برای نمونه گیری این تحقیق ابتدا از میان مناطق 22 گانه تهران منطقه 6 بطور تصادفی انتخاب شد، سپس به صورت تصادفی 9 شعبه انتخاب شد. سپس از بین این شعبات 100 کارمند به طور تصادفی انتخاب شدند. پژوهش حاضر، از نوع همبستگی بوده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه شاخص توصیفی شغل (jdi)، جهت اندازه گیری خشنودی شغلی و جهت اندازه گیری تعهد سازمانی کارکنان از پرسشنامه آلن و می یر و همچنین جهت اندازه گیری انگیزه پیشرفت کارکنان از پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس استفاده شد. برای تحلیل آماری داده های پژوهش از روشهای آمار توصیفی (تنظیم جدول داده ها، محاسبه میانگین و انحراف استاندارد و...) استفاده شد و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش آمار استنباطی که شامل ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون چند متغیره و هم چنین روش قدم به قدم است، استفاده شد. نتایج تحلیل داده های این پژوهش به قرار زیر است: نتایج تحقیق در فرضیه اول نشان داد که بین میزان خشنودی شغلی و میزان انگیزه پیشرفت رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحقیق در فرضیه دوم نشان دادکه بین میزان انگیزه پیشرفت و تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. نتایج تحقیق در فرضیه سوم نشان داد که بین میزان خشنودی شغلی و میزان تعهد سازمانی رابطه معنادار وجود دارد. هم چنین نتایج نشان داد که فرضیه اصلی اول و فرضیات فرعی مربوط به آن (اول و چهارم) تأیید شده است. فرضیه اصلی دوم و فرضیات فرعی مربوط به آن(اول، چهارم، هشتم، نهم و دهم) تأیید شده است و همچنین فرضیه اصلی سوم و فرضیات فرعی مربوط به آن(اول و سوم) تأیید شده است.

اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی در سلامت روان دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه شهر دزفول
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه پیام نور - دانشگاه پیام نور استان تهران - دانشکده علوم انسانی 1388
  غلامرضا غارفی   علی پولادی ریشهری

این پژوهش به بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های زندگی بر سلامت روان دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه شهر دزفول می پردازد. این پژوهش یک روش نیمه آزمایشی است. جامعه این پژوهش را کلیه دانش آموزان پسر سال اول مقطع متوسطه شهر دزفول تشکیل می دهند نمونه مورد آزمایش از بین جامعه مورد نظر با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده و در دو گروه آزمایش و گواه گمارده شده اند. فرضیات این پژوهش عبارت بودند از: 1- آموزش مهارت های زندگی بر کاهش شکایت های جسمانی دانش آموزان موثر است. 2- آموزش مهارت های زندگی در بهبود روابط بین فردی دانش آموزان موثر است. 3- آموزش مهارت های زندگی بر کاهش افسردگی دانش آموزان موثر است. 4- آموزش مهارت های زندگی بر کاهش اضطراب دانش آموزان موثر است. 5- آموزش مهارت های زندگی بر کاهش پرخاشگری دانش آموزان موثر است. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت است از: پرسشنامه سنجش سلامت روانscl90-r و راهنمای آموزش برنامه ای مهارت های زندگی سازمان یونیسف که توسط کارول هانتر گیبوی نوشته شده است استفاده گردیده. طرح پژوهش، طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه می باشد. پس از انتخاب تصادفی گروه های آزمایش و گواه ابتدا برای هردو گروه، پیش آزمون اجرا گردید، سپس مداخله آزمایشی(آموزش مهارت های زندگی) به گروه آزمایش ارائه گردید و پس از اتمام برنامه آموزشی، پس آزمون برای هردو گروه اجرا شد. برای بررسی فرضیه های تحقیق از آزمونt برای مقایسه و معنا داری تفاوت بین میانگین های دو گروه استفاده شده است. یافته های این تحقیق نشان می دهد تفاوت معنا داری بین نمره شکایت جسمانی، روابط بین فردی، افسردگی، اضطراب و پرخاشگری پیش آزمون و پس آزمون در گروه آزمایش وجود دارد. واژه های کلیدی: سلامت روان، مهارت های زندگی، دانش آموز، مدارس متوسطه، پسر، اثربخشی

رابطه تیپ های شخصیتی با عملکرد شغلی مدیران دبیرستان های دخترانه شهر تهران از دیدگاه دبیران در سال تحصیلی 88-89
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388
  عاطفه حسن شفاهی   عبدالله شغیع آبادی

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین تیپ های شخصیتی با عملکرد شغلی مدیران دبیرستان های دخترانه شهر تهران انجام گرفت. جامعه آماری در این پژوهش را کلیه مدیران دبیرستان های دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 88-89 تشکیل دادند. محقق با مراجعه به مدارس مناطق مختلف شهر تهران به صورت تصادفی خوشه ای چند مرحله ای 100 نفر از مدیران دبیرستان ها را انتخاب کرد .سپس پرسش نامه نئو برای تکمیل به مدیران و پرسش نامه عملکرد شغلی به دبیران دبیرستان داده شد. در پژوهش حاضر 6 فرضیه مطرح بوده که عبارتند از:فرضیه اصلی پژوهش بین تیپ های شخصیتی و عملکرد شغلی مدیران دبیرستان های دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 88-89 رابطه معنادار وجود دارد. فرضیه های فرعی بین برونگرایی و عملکرد شغلی مدیران رابطه معنادار وجود دارد. بین بازبودن به تجربه و عملکرد شعلی مدیران رابطه معنادار وجود دارد. بین توافق و عملکرد شغلی مدیران رابطه معنادار وجود دارد. بین وجدانی بودن و عملکرد شغلی مدیران رابطه معنادار وجود دارد. بین بی ثباتی هیجانی و عملکرد شغلی مدیران رابطه معنادار وجود دارد. پنج ویژگی شخصیتی پیش بین معتبری از عملکرد شغلی هستند. پس از جمع آوری داده ها به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون های آماری همبستگی پیرسون برای فرضیه های 1-2-4-5 ، ضریب همبستگی اسپیرمن برای فرضیه 3، رگرسیون چند متغیره جهت آزمون فرضیه آخر استفاده گردید. نتایج آماری نشان داد که بین توافق و عملکرد شغلی رابطه معنادار وجود ندارد و بقیه فرضیه ها همگی تایید شدند.

اثربخشی آموزش مدیریت خودگویی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر دبیرستانی پایه ی اول منطقه 2 تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  لیلا دهقانی فیروزآیادی   کیومرث فرح بخش

نمونه شامل 30 نفر از دانش آموزان پایه ی اول می باشند که بیشترین نمره را در آزمون اضطراب کتل گرفته اند.که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل قرار گرفتند. که پس از انتخاب گروه ها برای کنترل اولیه از پیش آزمون ( آزمون اضطراب کتل) استفاده شد و پس از آن در معرض متغیر مستقل (آموزش مدیریت خودگویی) قرار گرفت. متغیر مستقل در 10 جلسه 120 دقیقه ای به گروه آزمایش آموزش داده شد و در نهایت دوباره پرسشنامه ی اضطراب کتل برای هر دو گروه کنترل و آزمایش اجرا شد و پس از جمع آوری پرسشنامه ها، به تحلیل آماری داده ها اقدام شد. برای تحلیل داده ها از تحلیل کوواریانس و tمستقل استفاده شد. نتیجه آزمایش نشان داد که آموزش مدیریت خودگویی بر کاهش اضطراب دانش آموزان دختر موثر بوده است.

بررسی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی در بین کارکنان حوزه بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  سید احمدرضا سلامتی   ابوالفضل کرمی

بررسی عوامل موثر بر فرسودگی شغلی کارکنان حوزه بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، تعیین میزان تاثیرگذاری این عوامل بر فرسودگی شغلی کارکنان این حوزه و ارائه راهکارهای مناسب برای مقابله با فرسودگی شغلی کارکنان حوزه بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران مهم ترین اهداف پژوهش حاضر بودند. کدام یک از عوامل بر فرسودگی شغلی کارکنان حوزه بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران موثر هستند؟، کدام یک از عوامل قادر است فرسودگی شغلی کارکنان حوزه بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران را پیش بینی کند؟ و چه راهکارهایی برای مقابله با فرسودگی شغلی در بین این کارکنان وجود دارد؟ مهم ترین سوالات این پژوهش بود. به منظور گردآوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش، پرسشنامه فرسودگی شغلی گلدارد و پرسشنامه پژوهشگر ساخته عوامل فرسودگی شغلی به عنوان ابزارهای پژوهشی مورد استفاده قرار گرفتند. اطلاعات لازم در پی توزیع دو پرسشنامه مذکور، جمع آوری شد و اطلاعات مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. از آنجایی که پژوهش حاضر پژوهشی توصیفی بود، میانگین، انحراف استاندارد، ضریب همبستگی و رگرسیون خطی روش های آماری مورد استفاده در پژوهش حاضر بود. موثر بودن عامل عدم انگیزش به عنوان نخستین عامل در فرسودگی شغلی کارکنان حوزه بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران، ارتباط معنادار عوامل انگسزش و محیط درونی سازمان با فرسودگی شغلی کارکنان حوزه بهداشت و درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران و نقش پیش بینی کنندگی عامل انگیزش در معادله پیش بینی فرسودگی شغلی به عنوان عاملی که قادر است فرسودگی شغلی کارکنان را بیش از سایر عوامل پیش بینی کند در نهایت مهم ترین یافته هایی بود که در این پژوهش حاصل شد.

مقایسه خلاقیت و رضایت شغلی دبیران گروه هنر و علوم انسانی منطقه 17 تهران سال تحصیلی89-1388.
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  زهرا قنبری   ابوالفضل کرمی

تحقیق حاضر به منظور مقایسه میزان رضایت شغلی و خلاقیت دبیران هنر و علوم انسانی انجام گرفت آزمون رضایت شغلی دانت و آزمون خلاقیت عابدی روی معلمان منطقه هفده تهران انجام شد. تفاوت مشاهده شده بین میزان رضایت شغلی درابعاد انگیزشی، بعد بهداشتی و خلاقیت در ابعاد سیالی، انعطاف پذیری، بسط و ابتکار معنادار شناخته شد. در بین مولفه های فرعی رضایت شغلی تفاوت مشاهده شده معنادار بود به جز دو عامل حقوق و دستمزد و ایمنی که معنادار نبود. در تحلیل رگرسیون عوامل انعطاف پذیری و بسط پیش بینی کننده خوبی برای رضایت شغلی بودند

اثربخشی آموزش درمان شناختی رفتاری تصویر بدن بر کاهش میزان اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  فروزان کرمی   سیده خدیجه آرین

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش درمان شناختی رفتاری تصویر بدن بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان دختر دانشکده روان شناسی دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل 30 دختر بوده است که مایل به شرکت در این گروه ها بوده اند. این 30 نفر به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه قرار داده شدند. سپس این دو گروه در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون به پرسشنامه اضطراب اجتماعی پاسخ داده اند. آزمودنی های گروه آزمایش تحت آموزش درمان شناختی رفتاری تصویر بدن قرار گرفتند ولی گروه گواه این آموزش را دریافت نکردند. طرح پژوهشی مورد استفاده در این تحقیق، طرح پیش آزمون، پس آزمون با گروه کنترل بوده است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t انجام گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل نشان داد که درمان شناختی رفتاری تصویر بدن، به طور کلی، اضطراب اجتماعی آزمودنی های گروه آزمایش را در مقایسه با گروه گواه بهبود بخشیده است. از سوی دیگر، تحلیل داده های مربوط به خرده آزمون ها نشانگر تفاوت معنادار دو گروه آزمایش و کنترل در مورد ارزیابی هراس اجتماعی بوده، در حالی که در مورد خرده آزمون گذرهراسی، این تفاوت دیده نشده است. در نهایت می توان گفت که آموزش درمان شناختی رفتاری تصویر بدن توانسته است اضطراب اجتماعی نمونه ای از دختران دانشجو را کاهش دهد.

هنجاریابی پرسشنامه جو اجتماعی- عاطفی مدرسه و رابطه آن با پیشرفت تحصیلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  فاطمه پاشای امیری   ابوالفضل کرمی

هدف از این پژوهش هنجاریابی پرسشنامه جو اجتماعی- عاطفی مدرسه برای دانش آموزان مقطع راهنمایی شهر تهران می باشد. نمونه پژوهش را 450 نفر از دانش آموز دختر تشکیل داده اند که به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای از مناطق 19 گانه شهر تهران انتخاب شده اند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه جو اجتماعی- عاطفی مدرسه است، که دارای 59 سئوال می باشد. این پرسشنامه در مرحله مقدماتی روی 50 نفر اجرا شد و پس از تحلیل سئوالات پرسشنامه نهایی با 45 سئوال مورد بررسی قرار گرفت. پایایی آزمون در مرحله مقدماتی از طریق بازآزمایی 68/.و همسانی درونی با استفاده از روش کودرریچاردسون 81/. بدست آمد. روایی آزمون از طریق روایی محتوایی و روایی سازه مورد بررسی قرار گرفت. برای بررسی روایی محتوایی از نظر متخصصان استفاده شد و برای بررسی روایی سازه از روش همبستگی همگرا و تفاوت های گروهی و تحلیل عاملی استفاده شد و برای این منظور پرسشنامه جو اجتماعی- عاطفی با آزمون عزت نفس کوپر اسمیت همبسته شد که ضریب همبستگی رابطه بین دو متغیر از طریق همبستگی پیرسون 62/. بدست آمد. پس از ارتباط معنادار بین دو متغیر ( همگرایی پرسشنامه جو عاطفی اجتماعی با عزت نفس کوپر اسمیت ) به این نتیجه رسیدیم که آزمون از روائی سازه قابل قبولی برخوردار است. جهت بررسی ساختار عاملی پرسشنامه از روش تحلیل عوامل استفاده شد. در تحلیل عوامل 3 عامل نسخه اصلی(پذیرش و حمایت، ساختار و استقلال) مورد تایید قرار گرفت، البته عامل پذیرش و حمایت در پرسشنامه مذکور هر کدام به عوامل جداگانه ای تبدیل شدند و 8 سئوال از 45 سئوال ریزش کردو پرسشنامه نهایی با 37 سئوال تایید شد.

بررسی اثر بخشی گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایت زناشویی دانشجویان متاهل
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  سمیه قاصری   مصطفی تبریزی

اهمیت کلی در صورت اثربخشی این رویکردمی توان به آموزش آن برای بهبود عملکرد زوج ها به محیط ارتباطی خانواده کمک کرد هدف اصلی: تعیین اثربخشی رویکرد تحلیل رفتار متقابل بر افزایش رضایتمندی زوج های دانشگاه فردوسی مشهد هدف کاربردی: بهره گیری از راهبردهای درمانی رویکرد تحلیل رفتار به منظور اصلاح باورها و شناخت ویژگی شخصیتی هر فرد و کمک به بهبود ارتباط زوج ها در زندگی زناشویی می باشد. فرضیه: گروه درمانی با رویکرد تحلیل رفتار باعث افزایش معنی داری رضایت زناشویی می شود. تعاریف نظری: گروه درمانی به روش ta: درآن مددجویان با یک طرح زمان بندی شده با درمانگر ملاقات دارند و تمرکز بر روی خودآگاهی درک از خود و پیشرفت و بهبود روابط بین فردی و ایجاد تغییرات رفتاری وحل مشکلات عاطفی می باشد.(بک ،به نقل از عامری،1384) رضایتمندی زناشویی: وضعیت روانی که فرد از ارتباط با همسر خویش کمال لذت را ببرد (بروان،2000) تحلیل رفتارمتقابل : روش منظمی برای روان درمانی به منظور رشد تغییرات شخصی، مجموعه نظریه ها، راهکارهای عملی که فلسفه زیربنایی آن درک رفتار انسانی، ارتقاء خودپیروی و مشارکت اجتماعی.(جونزواستوارت،ترجمه دادگستر،1384) جامعه آماری: زوج های متأهلی است که حداقل یکی از دو نفرشان دانشجو و یا تازه فارغ التحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد بودند. روش نمونه گیری: نمونه گیری در دسترس روش گردآوری داده ها در ابتدا آزمون داس و انریچ برای زوج های هر دو گروه آزمایش و گواه اجرا شد(پیش آزمون). بعد از پایان جلسات آموزشی برای گروه ازمایش (پس از چهار هفته)، مجدداً از هر دو آزمون برای زوج های دو گروه برگزار گردید(پس آزمون). روش اجرای پژوهش با تکثیر اطلاعیه هایی از داوطلبان شرکت در برنامه های آموزشی ،هفته ای 2 جلسه 60 تا 90 دقیقه ای و جمعاً هشت جلسه(به عنوان گروه آزمایش) در برنامه آموزش تحلیل رفتار متقابل برای ارتقاء رضایتمندی زناشویی شرکت نمایند. در نتیجه،آشنایی افراد با جایگاه احساسات در زندگی و تشخیص صحیح اینکه در هر زمانی در کدام بعد از شخصیت خود به سر می بریم، این است که از هیجاناتی که در حال تجربه آنها هستیم آگاهی داشته باشیم. که این موضوع خود بر بحث های ارتباطی و این نتایج درافزایش رضایتمندی زناشویی گروه آزمایش نسبت به گروه گواه موثر بوده است. در جمع بندی مطالبی که گذشت می توان گفت، رویکرد تحلیل رفتار در راستای ارتقای رضایتمندی زناشویی زوج ها، همچون دیگر روش های درمانی و نظری، آموزشی موفق می باشد. شرکت در این گروه ها، صرف نظر از سبک ارتباطی اولیه ی زوج ها و میزان ناسازگاری آنها در شروع دوره، تأثیر قابل توجهی بر بهبود زندگی زناشویی آنها داشته است. محدودیت های تحقیق 1- عامل فرهنگ شرکت کنندگان پیشنهادات به آیندگان بررسی نقش متغیر جنسیت مقایسه کارایی درمان گروهی با درمان فردی طبقه بندی براساس نوع مشکلات مطالعات مشابه درخصوص زوج های چندفرزند و در مرحله آشیانه ی خالی پیشنهاد برخاسته از یافته های پژوهش استفاده از این روش در مراکز مشاوره ای و کلینیک های روانشناسی همچنین به دلیل مفید بودن روش تحلیل تبادلی استفاده این روش در مراکز پژوهشی وآموزش به دانشجویان جهت کاربرد در ارتباط با دیگران توصیه می گردد.

تعیین اثر بخشی آموزش به شیوه نظریه ی انتخاب گلاسر بر میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
  صدیقه جلیلی سنزیقی   عبدالله شفیع آبادی

پژوهش حاضر،به منظور تعیین اثربخشی آموزش به شیوه ی نظریه ی انتخاب گلاسر بر میزان مسئولیت پذیری دانش آموزان دوره ی راهنمایی شهرستان گرگان در سال تحصیلی 89-88 انجام گرفت جامعه ی پژوهش شامل تمام دختران دانش آموز دوره ی راهنمایی مدارس شهرستان گرگان در سال 89-88 بود. نمونه گیری به صورت تصادفی صورت گرفت و از بین مدارس راهنمایی آن شهرستان دو مدرسه، که سعی شد که از نظر اجتماعی، اقتصادی یکسان باشند، انتخاب و از بین این تعداد، افرادی که نمرات پایین در مسئولیت پذیری(سه خرده آزمون انتخاب شده) گرفته بودند، از هر مدرسه 20 نفر انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و گواه تقسیم شدند، سپس گروه آزمایش در 9 جلسه ی 60 دقیقه ای در جلسات آموزشی به شیوه ی نظریه ی انتخاب گلاسر شرکت کردند، در جلسات آموزشی، افراد با شناخت و بررسی اهداف زندگی، شناخت نیازها، ارضای بهتر نیازها، پذیرفتن مسئولیت انتخاب ها، تقویت رفتار مسئولانه، رفتار کلی و... آشنا شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش ، آزمون مسئولیت پذیری هنجار شده ی (نعمتی ، 1387 ) بود. پس از اجرای جلسات آموزشی از تمامی دو گروه آزمایش و گواه، پس آزمون گرفته شد و داده ها توسط آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه ی پژوهش نشان داد که آموزش به شیوه ی نظریه ی انتخاب گلاسر بر افزایش میزان نظم پذیری، قانونمندی و پیشرفت گرایی دانش آموزان موثر است.

بررسی اثربخشی آموزش دلگرمی بر کاهش افسردگی سربازان نیروی زمینی ارتش
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  مهدی علی محمدی   فرامرز سهرابی

پژوهش حاضر به منظور تعیین اثربخشی آموزش دلگرمی بر کاهش افسردگی سربازان ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران انجام شد. این پژوهش از جمله پژوهش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون – پس آزمون با گروه گواه است. جامعه ی آماری این پژوهش کلیه سربازان وظیفه ای هستند که حداقل دارای مدرک دیپلم و درجه گروهبان سومی بوده و در ماه-های پایانی سال 1388 و بهار 1389، در ستاد فرماندهی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران مشغول به خدمت وظیفه عمومی می باشند و در فاصله سنی 26-18 سال قرار دارند. 40 نفر از سربازان وظیفه ای که در آزمون افسردگی بک نمره 19 تا 29 (افسردگی متوسط تا افسردگی شدید) را دریافت کردند، به صورت تصادفی انتخاب، و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش(20 نفر) و گواه (20 نفر) گمارده شدند. سپس گروه آزمایشی تحت 10 جلسه آموزشی دلگرمی بصورت گروهی قرار گرفتند. علائم افسردگی هر دو گروه قبل و بعد از برنامه آموزشی مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمون فرضیه نشان داد که کاهش علائم افسردگی در گروه آزمایشی به طور معناداری بیشتر از گروه گواه بود، یعنی آموزش دلگرمی باعث کاهش افسردگی در سربازان شده است. بنابراین تأثیر یک برنامه آموزشی گروهی در کاهش علائم افسردگی سربازان حائز تلویحات نظری و عملی مهمی است که مورد بحث قرار گرفته اند.

بررسی رابطه تیپ های شخصیتی مایرز بریگز با هوش هیجانی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  جمشید رشیدی   ابوالفضل کرمی

چکیده این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و هوش هیجانی در دانشجویان دانشکده روان شناسی دانشگاه علامه در سال تحصیلی 89-88 انجام شد. روش نمونه گیری بصورت نمونه گیری در دسترس انجام شد و حجم نمونه در این تحقیق 100 نفر انتخاب شد. در این پژوهش از پرسشنامه تیپ های شخصیتی مایرز بریگز و همچنین از پرسشنامه هوش هیجانی بار-آن استفاده شده است. به منظور تحلیل اساسی تر و تعیین دقیق تر چگونگی رابطه تیپ های شخصیتی هوش هیجانی دانشجویان، تحلیل رگرسیون چندمتغییری (همزمان) انجام شد. سطح معناداری ضریب رگرسیونی برای دو تیپ حسی- شهودی و قضاوتی- ادراکی کوچک تر از سطح خطای آزمون (5./a=) می باشد. یعنی مقادیر بتای بدست آمده برای آنها بطور معناداری و با سطح اطمینان 95/. می-تواند هوش هیجانی دانشجویان را پیش بینی کند. همچنین ضریب تعیین بدست آمده نشان می دهد که تیپ های شخصیتی 19/. پراکندگی هوش هیجانی آن ها را تعیین می کند. در نهایت سطح معنی داری مقدار f (74/5) بدست آمده که سطح معنی داری آن کوچک تر از سطح خطای آزمون (5./a=) است ونشان دهنده معناداری کل مدل رگرسیونی می باشد.

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیت و میزان بهره وری در میان کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  آرزو حیدریان   ابوالفضل کرمی

در دنیای صنعتی امروز بهره وری از یک سو به عنوان کلید پیشرفت های اجتماعی و اقتصادی و از سوی دیگر به عنوان وسیله ای کارساز در زندگی انسانها تلقی می شود. تاریخ نشان می دهد که بهره وری به عنوان یک راهبرد، پیشرفت در زمینه های ملی و بین المللی را ممکن می سازد بدین جهت اغلب کشورها در برنامه های رشد و توسعه خود از راهبردهای مذکور سود فراوان می برند شاید بهمین دلیل متولیان امر بر مطالعه و بررسی بیشتر پدیده بهره وری تاکید فراوان دارند. در این رابطه هوفستد پنج دلیل عمده را برای اهمیت بررسی بهره وری عنوان می کند (هوفستد، 1997):

هنجاریابی و تعیین ویژگیهای روانسنجی آزمون سبکهای مدیریت تعارض و بررسی رابطه این سبکها با رضایت زناشویی در زوجین شهر اصفهان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388
  سمیرا حسین پورمقدم   ابوالفضل کرمی

پژوهش حاضر به منظور هنجاریابی و تعیین ویژگی های روان سنجی آزمون سبک های مدیریت تعارض و بررسی رابطه این سبک ها با رضایت زناشویی در زوج های شهر اصفهان انجام گرفت. شرکت کنندگان پژوهش شامل 960 نفر زن و شوهر(480 زوج) از شهر اصفهان بودند که حداقل مدت 5 سال از ازدواج آنها می گذشت. نمونه گیری به روش تصادفی خوشه ای چند مرحله ای صورت گرفت. روش پژوهش، پیمایشی و جزو روش های توصیفی بود. ابزار پژوهش، پرسشنامه سبک های مدیریت تعارض بود که توسط ویلموت و هاکر(2001) بر اساس پرسشنامه رحیم(1983) و با استفاده از رویکرد 5 سبکی مدیریت تعارض کیلمن و توماس(1975) بازسازی شده بود. پرسشنامه ابتدا ترجمه گردید و روایی صوری آن توسط متخصصین تأیید شد. برای تعیین روایی سازه از روش تحلیل عامل اکتشافی و تأییدی به روش مولفه های اصلی با چرخش واریماکس استفاده شد. برای سنجش پایایی پرسشنامه از روش آلفای کرونباخ و روش بازآزمایی استفاده گردید. برای به دست آوردن هنجارهای پرسشنامه در زوج ها ابتدا تفاوت های زن و مرد را در هر سبک، به وسیله آزمون tوابسته مقایسه کردیم و سپس هنجارهای هر سبک را محاسبه کردیم. برای بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض در زن و شوهرها ضریب همبستگی پیرسون به کار رفت. برای بررسی رابطه بین سبک های مدیریت تعارض و همچنین در جهت تعیین روایی همگرای پرسشنامه با مقیاس رضایت زناشویی، همبستگی این سبک ها را با سئوال آخر پرسشنامه(مبنی بر رضایت زناشویی) با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون و سپس رگرسیون چندگانه به روش هم زمان بررسی کردیم.نتایج حاکی از روایی و پایایی مطلوب پرسشنامه بود. نتایج کامل این پژوهش همراه با جداول هنجار در اصل پایان نامه آورده شده است.

اثربخشی آموزش مهارت حل اختلاف بر افزایش رضایت مندی زناشویی زوج های شاغل به تحصیل دانشگاه تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  محمد رضا بلدی   ابوالفضل کرمی

چکیده ندارد.

تعیین اثربخشی آمورش بخشودگی بر افزایش میزان صمیمیت زوجین
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  ابراهیم نوری تیرتاشی   عبدالله شفیع آبادی

چکیده پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش بخشودگی برافزایش میزان صمیمیت زوجین و همچنین تعیین اثربخشی آموزش بخشودگی بر افزایش میزان ابعاد صمیمیت (صمیمیت عاطفی، عقلانی، فیزیکی، اجتماعی-تفریحی، ارتباطی، مذهبی، روانشناختی و جنسی )صورت گرفت. همچنین فرضیه های این پژوهش عبارت بودند از: آموزش بخشودگی بر افزایش میزان صمیمیت زوجین موثر است، و همچنین آموزش بخشودگی بر افزایش میزان صمیمیت در ابعاد، عاطفی، عقلانی، فیزیکی، اجتماعی-تفریحی، ارتباطی، مذهبی، روانشناختی و جنسی زوجین موثر است. روش این پژوهش از نوع پژوهش های نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون و پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه ی آماری در این پژوهش شامل زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی سازمان بهزیستی شهر گرگان در طول نیمه ی اول سال 1389 بود، که به دلایل مشکلاتی از قبیل کاهش سازگاری و عدم توافق به این مراکز مراجعه کرده بودند. نمونه این پژوهش شامل 60 نفر( 30 زوج)بود که به دو گروه گواه و آزمایش تقسیم شدند. روش نمونه گیری پژوهش حاضر به صورت نمونه گیری تصادفی بود. با توجه به موضوع پژوهش برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز از پرسشنامه صمیمیت زوجین که توسط اولیاء (1385) ساخته و هنجاریابی شد، استفاده گردید. این پرسشنامه یک ابزار 87 سوالی است با ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شد 98/. که برای سنجیدن میزان صمیمیت زوجین تدوین شد، این پرسشنامه شامل نه خرده مقیاس است. که عبارتنداز: صمیمیت عاطفی، صمیمیت عقلانی ، صمیمیت فیزیکی، صمیمیت اجتماعی_تفریحی، صمیمیت ارتباطی، صمیمیت مذهبی، صمیمیت روانشناختی، صمیمیت جنسی وصمیمیت کلی. شیوه انجام پژوهش عبارت بود از: ابتدا به وسیله فراخوان از تمامی زوج های که به مراکز مشاوره سازمان بهزیستی شهر گرگان به دلایل ذکر شده مراجعه کرده و تمایل به شرکت در کارگاهی باچنین موضوعی داشتند دعوت به عمل آورده. و ازتمامی زوج های که حاضر به شرکت در این پژوهش بودند ثبت نام به عمل آوردیم و سپس بین تمامی افرادی که به فراخوان شرکت در پژوهش، پاسخ مثبت داده بودند پرسشنامه صمیمیت زوجین اولیاء(1385) را اجرا کردیم. سپس به صورت تصادفی از بین زوج هایی که نمره کمتری در این آزمون کسب کرده بودند 30 زوج را به صورت تصادفی انتخاب کرده و به صورت تصادفی در دو گروه گواه و آزمایش جایگزین کردیم. در مرحله بعد، متغیر مستقل را روی گروه آزمایش اعمال کرده و در این مدت گروه گواه در معرض متغیر مستقل قرار داده نشد. در پایان هر دو گروه به وسیله پس آزمون مورد اندازه گیری قرار گرفتند. به منظور بررسی داده ها و تجزیه تحلیل نتایج این پژوهش از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی مانند تحلیل کواریانس برای مقایسه ی نمرات پیش آزمون و پس آزمون گروه آزمایش و گروه گواه استفاده گردید. یافته ها نشان داد که آموزش بخشودگی، صمیمیت زوجین را در سطح کلی و همچنین در ابعاد صمیمیت عاطفی، عقلانی، اجتماعی-تفریحی، ارتباطی ، مذهبی و روانشناختی به طور معناداری افزایش داده در حالی که این مداخله ی درمانی نتوانسته صمیمیت زوجین را در ابعاد فیزیکی و جنسی به طور معناداری افزایش دهد.

بررسی اثربخشی تلفیق تحلیل تبادلی ـ شناختی بر رضایت زناشویی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
  مهدی خان آبادی   کیومرث فرح بخش

موضوع تحقیق حاضر «بررسی تأثیر تلفیق تحلیل تبادلی ـ شناختی بر رضایت زناشویی» است. هدف تحقیق بررسی اثربخشی تلفیق تحلیل تبادلی ـ شناختی بر مولفه های رضایت زناشویی است. روش تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با گروه گواه است. جامعه ی آماری این تحقیق، زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره ی تحت نظارت سازمان بهزیستی شهر یزد بودند که از تاریخ تیر ماه هشتادوهشت تا مهرماه هشتادوهشت به این مراکز مراجعه کرده و برای شرکت در دوره ی آموزشی ـ مشاوره ای ثبت نام نموده بودند. روش نمونه گیری از نوع در دسترس با جایگزینی تصادفی شرکت کنندگان در تحقیق در گروههای آزمایش و گواه بود. در تحقیق حاضر به منظور اندازه گیری رضایت زناشویی از پرسشنامه ی رضایت زناشویی انریچ استفاده شده است. زوج های گروه آزمایش هشت جلسه ی یک ونیم ساعته در دوره ی آموزشی ـ مشاوره ای تلفیق تحلیل تبادلی ـ شناختی در پاییز88 شرکت نمودند و پس از اتمام این دوره، شرکت کنندگان هر دو گروه به پس آزمون پاسخ گفتند. نتایج حاصل از تحلیل کوواریانس داده های پژوهش نشان داد بین نمرات گروه آزمایش و گواه در مولفه های ویژگیهای شخصیتی، ارتباط زناشویی، حل تعارض، فعالیتهای مربوط به اوقات فراغت، رابطه ی زوجها با بستگان و دوستان، نقشهای مربوط به برابری زن و مرد و در نهایت رضایت زناشویی تفاوت معناداری وجود دارد و بدین ترتیب هر هفت فرضیه ی تحقیق حاکی از تأثیر تلفیق تحلیل تبادلی ـ شناختی بر هفت مولفه ی فوق تأیید شد.

رابطه عزت نفس جنسی وشدت عاطفه زنان دانشجوی دانشگاه های تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  مریم یاوری   ابوالفضل کرمی

این پژوهش به بررسی رابطه عزت نفس جنسی وشدت عاطفه زنان وهمین طور تعیین ویژگی های روان سنجی پرسش نامه عزت نفس جنسی وشدت عاطفه پرداخته است.این پژوهش یک مطالعه توصیفی از نوع همبستگی و کاربردی می باشد.جامعه مورد نظر تمامی دانشجویان زن متاهل دانشگاه های تهران بوده اند که به روش تصادفی ساده مورد نمونه گیری قرار گرفته و511 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند.یافته های پژوهش نشان داد که بین عزت نفس جنسی وشدت عاطفه رابطه معکوس ومعنا داری وجود دارد.مقدار ضریب همبستگی -0/150 بوده است که این مقدار در سطح 0/001 معنادار است.

برسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز با تعهد شغلی مشاوران مدارس منطقه 6 شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  مهدی عاشقی   ابوالفضل کرمی

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تعهد شغلی مشاوران مدارس منطقه 6 شهر تهران بود. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر روش یک پژوهش همبستگی بوده است. در این راستا رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تعهد شغلی در مشاوران مدارس مورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش چهارده فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند که در آنها رابطه بین ویژگی های شخصیتی مایرز بریگز با تعهد شغلی و حیطه های آن مورد آزمون قرار گرفت. ابزارهای که در این پژوهش استفاده شدند عبارتند از: پرسشنامه ویژگی های شخصیتی مایرز بریگز و پرسشنامه تعهد شغلی که توسط فرحبخش تهیه شده است. جامعه آماری پژوهش مشاوران مدارس منطقه6 شهر تهران بودند. برای انتخاب نمونه به دلیل محدود بودن جامعه آماری کل جامعه که جمعا 116 نفر بودند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب و پرسشنامه های ویژگی های شخصیتی و تعهد شغلی در میان کارکنان توزیع شد و داده های بدست آمده با استفاده از روش همبستگی مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه پژوهش نشان داد که بین ویژگی های شخصیتی مایرز بریگز و تعهد شغلی رابطه معنادار وجود دارد

مقایسه اثربخشی دو روش مشاوره گروهی شناختی – رفتاری و معنا درمانی بر کاهش اضطراب بیماران مبتلا به ام اس در استان یزد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
  صدیقه کاظمی نزاد   ابوالفضل کرمی

پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثر بخشی مشاوره گروهی شناختی-رفتاری و معنا درمانی بر کاهش اضطراب بیماران مبتلا به ام اس استان یزد انجام شد.این پژوهش از جمله پژوهش های شبه آزمایشی بوده و نمونه گیری آن به صورت نمونه گیری در دسترس صورت گرفت. با اجرای آزمون کتل تعداد 48 نفر به صورت انتخاب افراد از لیست انجمن ام اس در سه گروه به عنوان گروه آزمایشی اول(گروه شناختی-رفتاری)، گروه آزمایشی دوم(گروه معنا درمانی) و گروه گواه قرار گرفتند.اعضای گروه های آزمایشی هر یک در 8 جلسه مداخله درمانی به صورت گروهی 2 ساعت در هفته شرکت کردند و در گروه گواه هیچ مداخله ای انجام نشد. در پایان مداخله درمانی، هر سه گروه بار دیگر با آزمون یاد شده مورد سنجش قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که بین دو شیوه درمانی در کاهش میزان اضطراب بیماران تفاوت معناداری وجود ندارد، و هر دو شیوه درمانی به طور معناداری(05/ p<) در کاهش میزان اضطراب بیماران موثر بود.

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی با طرحواره های ناسازگار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  علی اکبر شریفی   ابوالفضل کرمی

تیپ های شخصیتی ،از دیرباز مورد توجه افراد قرار گرفته بود و تحقیقات زیادی را به دنبال داشت . در این پژوهش سعی شد به بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی مایرز بریگز با طرحواره های ناسازگار اولیه که توسط یانگ مطرح شد پرداخته شود . در این رابطه 150 پرستار از بیمارستانهای وابسته به دانشگاههای علوم پزشکی انتخاب شدند،بدین صورت که ابتدا از میان بیمارستانهای مختلف ،دو بیمارستان انتخاب شد و سپس از میان پرستاران این بیمارستانها افراد انتخاب شدند و پرسشنامه های مربوطه را کامل کردند. هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه بین تیپ های شخصیتی با پنج حوزه طرحواره بود که با توجه به این پنج فرضیه برای این پژوهش وجود داشت بدین صورت که هر یک از حوزه ها با با تیپ های مختلف مورد بررسی قرار گرفت. داده های بدست آمده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج به دو صورت توصیفی و استنباطی ارائه شد و برای بررسی فرضیه ها از همبستگی و تحلیل رگرسیون همزمان استفاده شد . نتایج نشان داد که تیپ درونگرایی با حوزه بریدگی و طرد رابطه معنی داری وجود داشت .تیپ های برونگرایی،درونگرایی،متفکر،احساسی،داوری کننده و ملاحظه کننده با حوزه خودگردانی و عملکرد مختل رابطه معنی داری برقرار کرده اند .رابطه بین دو تیپ احساسی و ملاحظه کننده با حوزه محدودیت های مختل و دیگر جهت مندی طرحواره ها معنی دار شده است .تیپ های برونگرایی،شهودی،متفکر و ملاحظه کننده رابطه معنی داری با حوزه پنج طرحواره برقرار نموده اند .

بررسی اثر بخشی آموزش مژلفه های تئوری معکوس بر انگیزش شغلی و بهبود کیفیت زندگی کاری در افراد شاغل
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  حامد امیدی   ابوالفضل کرمی

چکیده: هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش مولفه های تئوری معکوس بر انگیزش شغلی و بهبود کیفیت زندگی کاری در افراد شاغل می باشد. جامعه آماری در پژوهش حاضر کارکنان شرکت اروم سانکوک شهرستان سمیرم می باشد. در این پژوهش از روش نمونه گیری به صورت فراخوان و سپس به وسیله ی نمونه گیری تصادفی ساده تعداد 30 نفر از بین آنها انتخاب شده و 15 نفر به صور تصادفی در گروه آزمایش و 15 نفر در گروه گواه جایگزینی شد و سپس از هر دو گروه با استفاده از آزمون کیفیت زندکی کاری والتون برای سنجش کیفیت زندگی کاری و مقیاس رضایت شغلی دانت برای سنجش انگیزش شغلی، پیش آزمون گرفته شد همچنین لازم به ذکر است که در آزمون رضایت شغلی دانت کل آزمون اجرا شده ولی فقط مولفه های انگیزش شغلی در آن نمره گذاری شده است. در ادامه مولفه های تئوری معکوس طی ده جلسه ی 90 دقیقه ای برای آزمودنی ها در گروه آزمایش اجرا شد و گروه گواه هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد. پس از پایان دوره پس آزمون از هر دو گروه در زمینه ی کیفیت زندگی کاری و انگیزش شغلی با استفاده از مقیاس های اندازه گیری ذکر شده در بالا به عمل آمد. و در نهایت، نمره ای را که هر فرد در این آزمون ها کسب کرده است، به تفکیک مولفه های اصلی آزمون، به عنوان پیش آزمون و پس آزمون محاسبه و ثبت گردید. سپس با استفاده از روش آماری تحلیل کواریانس، داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل داده ها نشان داده می دهد که دو فرضیه ی بررسی شده در این تحقیق، یعنی 1) آموزش مولفه های تئوری معکوس بر انگیزش شغلی افراد موثر است 2) آموزش مولفه های تئوری معکوس بر بهبود کیفیت زندگی کاری موثر است، تایید شده است،یعنی تفاوت معناداری بین گروه آزمایش و کنترل مشاهده می شود. کلید واژه ها: تئوری معکوس، انگیزش شغلی، کیفیت زندگی کاری

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر سبک های دلبستگی نوجوانان دختر ساکن در مراکز شبانه روزی بهزیستی شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1388
  الهام یزدی   احمد اعتمادی

فرضیه های این تحقیق عبارتند از اینکه : 1.آموزش مهارتهای ارتباطی بر سبک دلبستگی ایمن موثر است. 2.آموزش مهارت های ارتباطی بر سبک دلبستگی ناایمن - اجتنابی موثر است. 3. آموزش مهارت های ارتباطی بر سبک ناایمن - دوسوگرا موثر است. برای آزمودن این فرضیه ها از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای استفاده شد. و پس از آموزش و اجرای پرسشنامه بر اساس طرح ارائه شده برای تحلیلنتایج از آزمون های توصیفی و استنباطی ( آزمون t ) استفاده شد و در نهایت نتایج زیر به دست آمد: 1. آموزش مهارتهای ارتباطی موجب افزایش سبک دلبستگی ایمن می شود. 2. آموزش مهارت های ارتباطی موجب کاهش سبک ناایمن - اجتنابی می شود. 3. آموزش مهارت های ارتباطی موجب کاهش سبک دلبستگی ناایمن دوسوگرا می شود.

هنجار یابی مقیاس رضایت زناشویی پراکاس و رابطه آن با سبکهای دلبستگی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  رضا حسنی پدرام   ابوالفضل کرمی

هدف پژوهش حاضر هنجاریابی مقیاس رضایت زناشویی پراکاس و تعیین رابطه آن با سبک های دلبستگی است. بدین منظور از میان دانشجویان متاهل دانشگاههای تهران که در سال تحصیلی 89-88 مشغول به تحصیل بودند نمونه ای 400 نفری که شامل 200 زوج متاهل بودند به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از پرسشنامه رضایت زناشویی پراکاس و پرسشنامه سبک های دلبستگی همسران (کیان زاده، 1388). به منظور بررسی ویژگیهای روانسنجی مقیاس رضایت زناشویی (روایی و پایایی) این مقیاس در نمونه مورد بررسی محاسبه شد. جهت تعیین روایی محتوایی، از نظر اساتید صاحب نظر استفاده شد. که سوالات پرسشنامه را مناسب و قابل استفاده معرفی نمودند. برای بررسی روایی ملاکی از آزمون رضایت زناشویی هادسون استفاده شده است که نتیجه حاصل از همبستگی بین این دو آزمون برابر با30/0 می باشد که در سطح 05/0 معنادار است. در بررسی روایی سازه نتایج تحلیل عاملی انجام شده نشان دادکه آزمون رضایت زناشویی پراکاس دارای یک عامل است که 25 سوال دارد. پایایی کل آزمون با استفاده از روش همسانی درونی محاسبه شد که مقدار آلفای کرونباخ برابر با92/0 می باشد که این مقدار نشان دهنده مقدار آلفای مناسب و قابل قبولی می باشد. در بررسی رابطه رضایت زناشویی وسبک های دلبستگی نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیره نشان داد که مقدار همبستگی مشاهده شده در مدل مربوط به اجتناب دلبستگی می باشد که مقدار آن مثبت وبرابر با 0.15 می باشد ومقدار مجذور آن برابر با 0.022 می باشد بدین معنی که متغیر پیش بین در مدل به تنهایی 0.022 درصد از تغییرات متغیر وابسته (رضایت زناشویی) را تبیین می کند. در نتیجه کل رگرسیون چند متغیره گام به گام نشان داد که اجتناب دلبستگی قدرت پیش بینی متغیر ملاک یعنی رضایت زناشویی را دارد اما اضطراب دلبستگی، این قدرت را ندارد.

رابطه بین ابعاد شخصیت مایرز- بریگز با تیپ های حرفه ای هالند در دانشجویان دختر مقطع کارشناسی علامه طباطبایی سال تحصیلی 89-88.
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  مرضیه افکار   ابوالفضل کرمی

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ابعاد شخصیتی مایرز- بریگز با تیپ های حرفه ای هالند در دانشجویان دختر دانشگاه علامه طباطبایی انجام گرفت، ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این تحقیق سنخ نمای مایرز- بریگز و رغبت سنج شغلی هالند که ضریب پایایی آنها به ترتیب 5154/0 و هالند بین 81/ 0 تا 91/0 می باشد. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان کارشناسی دختر دانشگاه علامه طباطبایی که به صورت نمونه گیری طبقه ای ساده نمونه ای به تعداد 200 نفر از آنها انتخاب و در نهایت 183 پرسشنامه نمره گذاری شدند و با استفاده از آمار توصیفی(میانگین، و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی(رگرسیون چند متغیره با روش همزمان) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج بدست آمده از فرضیه اول تحقیق: بین ابعاد حسی_شهودی و فکری-احساسی مایرز- بریگز با تیپ قراردادی هالند رابطه معنی دار وجود دارد و با بقیه ابعاد رابطه معنی دار بدست نیامد. فرضیه دوم : بین ابعاد درون گرایی- برون گرایی و فکری- احساسی با تیپ متهور رابطه معنی دار وجود دارد و با بقیه ابعاد رابطه وجود ندارد. فرضیه سوم: بین ابعاد حسی-شهودی و فکری-احساسی با تیپ اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد و با بقیه ابعاد رابطه وجود ندارد. فرضیه چهارم: بین ابعاد درون گرایی- برون گرایی، قضاوت کننده- ادراک کننده و حسی- شهودی با تیپ هنری هالند رابطه معنی دار وجود دارد و با متفکر- احساسی رابطه وجود ندارد. فرضیه پنجم: بین همه ابعاد مایرز_ بریگز با تیپ جستجوگر هالند رابطه معنی دار وجود دارد. فرضیه ششم: بین ابعاد درون گرایی_ برون گرایی، فکری_ احساسی و حسی_ شهودی با تیپ واقع گرا رابطه معنی دار وجود دارد و با بعد قضاوت کننده _ ملاحظه گر رابطه وجود ندارد.

تدوین برنامه توانمندسازی روانشناختی مبتنی بر مدل جندمحوری شفیع آبادی و مقایسه اثربخشی آن با مدل شناختی توماس و ولتهوس
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  علی صیادی   عبدالله شفیع آبادی

در این پژوهش، اثربخشی دو برنامه آموزشی مبتنی بر مدل چند محوری شغلی شفیع آبادی و شناختی توماس و ولتهوس بر میزان توانمندسازی روانشناختی مشاوران بررسی و مقایسه شد. روش پژوهش، نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه بود. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه مشاوران زن و مرد بود که در دو قطب آموزش و پرورش شهر رشت مشغول به خدمت بودند. 60 نفر از کسانی که در پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی محقق ساخته، پایین ترین نمره را کسب و برای شرکت در جلسات آموزشی اعلام آمادگی کرده بودند، به عنوان گروه نمونه انتخاب و با رعایت تناسب در سه گروه 20 نفری (دو گروه آزمایش و یک گروه گواه) جایگزین شدند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته توانمندسازی روانشناختی استفاده شد. با روش تحلیل عاملی، مشخص شد که پرسشنامه از یک عامل اشباع است که این عامل تحت عنوان توانمندی روانشناختی نام گذاری شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از کوواریانس تک متغیری و آزمون تعقیبی بُن فرونی استفاده شد. نتایج نشان داد، برنامه آموزشی مبتنی بر دو مدل بر افزایش توانمندسازی روانشناختی شرکت کنندگان دوره آموزشی تأثیر مثبت و معناداری دارد (001/0 p<)؛ اما بین میزان تأثیرگذاری آموزشهای دو مدل بر میزان توانمندسازی روانشناختی شرکت کنندگان، تفاوت معناداری مشاهده نشد. همچنین، بین ویژگیهای جمعیت شناختی در میزان توانمندی روانشناختی جامعه مورد مطالعه (جنسیت، آخرین مدرک تحصیلی، رشته تحصیلی و سابقه تجربی) و بین ارزیابی عملکرد گروه های مورد مطالعه توسط مدیران در سه مرحله (پیش-آزمون، پس-آزمون و پیگیری) تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

بررسی رابطه فشار روانی با تعارضات زناشویی در والدین دارای فرزند عقب مانده ذهنی آموزش پذیر و مقایسه آن با والدین دارای فرزند مرزی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  قاسم زارعی منش   مصطفی تبریزی

چکیده: الف: موضوع و طرح مسئله( اهمیت موضوع و هدف): عقب ماندگی کودک، خانواده را در محاصره مسایل متنوع در همه اشکال و اندازه ها قرار می دهد. این مسایل با میزان عقب ماندگی کودک، معلولیت جسمی و هیجانی همراه آن، ارزشها، علایق و شرایط محیطی دیگر اعضای خانواده فرق می کنند. داشتن کودکی با عقب ماندگی باعث بحران و کمتر ظاهر شدن در فامیل می شود و اغلب باعث جدایی والدین می گردد. مطالعات متعددی در مورد اثرات حضور کودک معلول در خانواده و فشار روانی والدین آنها انجام شده است . اغلب این تحقیقات نشان از این دارند که والدین کودکان عقب مانده ، دارای فشار و بحرانهای روانی بوده و وجود کودک معلول ذهنی، سازش یافتگی و سلامت جسمی و روانی آنها راتهدید می کند و غالبا تاثیر منفی بر آنها دارد. با در نظر گرفتن آنچه که گفته شد در این پزوهش به بررسی رابطه بین فشار روانی و تعارضات زناشویی در والدین این کودکان خواهیم پرداخت که آگاهی از آن ، اطلاعات مفیدی را برای پیشبرد بهتر جلسات مشاوره با والدین کودکان عقب مانده ذهنی ارائه خواهد کرد . ، درک صحیح از مشکلات خانواده های کودکان کم توان ذهنی نه تنها به والدین این کودکان بلکه به افراد متخصصی که در رابطه با این گونه افراد کار می کنند می آموزد تا نگرش خود را در جهت برنامه ریزی آموزشی و پرورشی تغییر دهند ب: مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع، چارچوب نظری و پرسشها و فرضیه ها: فرضیه های اصلی پژوهش : 1- بین فشار روانی و تعارض زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر رابطه وجود دارد. 2- بین فشار روانی و تعارض زناشویی والدین کودکان مرزی رابطه وجود دارد. فرضیه های فرعی پژوهش : 1- بین فشار روانی والدین کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با فشار روانی والدین کودکان مرزی تفاوت وجود دارد . 2- بین تعارضات زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با تعارضات زناشویی والدین کودکان مرزی تفاوت وجود دارد . 3- بین فشار روانی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با فشار روانی پدران این کودکان تفاوت وجود دارد . 4- بین تعارضات زناشویی مادران کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با تعارضات زناشویی پدران این کودکان تفاوت وجود دارد . 5- بین فشار روانی مادران کودکان مرزی با فشار روانی پدران این کودکان تفاوت وجود دارد . پ: روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم، روش تحقیق، جامعه ی مورد تحقیق، نمونه گیری و روش های نمونه گیری، ایزار اندازه گیری، نحوه اجرای آن، شیوه ی گردآوری و تجزیه و تحلیل داده ها:: 1- تعارضات زناشویی : تعارض زناشویی ترکیبی از عواطف، افکار و رفتارهایی است که بازتابنده خشم، ناکامی، عدم توافق، تنفر، رنجش و تلخی می باشد (براتی و ثنایی1374). 2- فشار روانی : اصطلاحی است که در طب و زیست شناسی به صور گوناگون به کار گرفته شده است . گاهی به عنوان یک رویداد یا موقعیتی که تاثیر مضر برای ارگانیسم دارد و گاهی به معنی تنش روانشناختی ناشی از این این رویدادهه و موقعیت هاست . به معنی دقیق ، هر چیزی که در تمامیت زیست شناختی ارگانیسم اختلال به وجود آورد و شرایطی ایجاد کند که ارگانیسم طبیعتا از آن پرهیز کند ، فشار روانی شمرده می شود . فشار روانی ممکن است به صورت محرک های فیزیکی ، عفونت ها و واکنش های آلرژیک و نظایر آنها ، یا به صورت تغییر کلی در جو اجتماعی روانی پدیدار شود ( پورافکاری ، 1373 ) . 3- عقب ماندگی ذهنی : بنابر تعریف انجمن آمریکایی بررسی نقایص ذهنی ( ا . اِ . ام . دی ) ؛ " عقب ماندگی ذهنی ، عملکرد پایین تر از متوسط در کلیه امور ذهنی است که همزمان با مشکلات و کاستی ها در رفتارهای سازشی آشکار می شود و در دوران رشد جسمی ، ذهنی و روانی فرد پدیدار می شود ( سیف نراقی ، 1374 ) ابزارهای پژوهش : پرسشنامه تعارضات زناشویی( براتی و ثنایی)_ پرسشنامه منبع استرس (qrs-f): برای تجزیه وتحلیل داد ه ها از دو بخش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است که در بخش توصیفی از میانگین ،انحراف استاندارد و در بخش استنباطی از آزمون t مستقل برای مقایسه میانگنهای گروه آزمایش و گروه کنترل استفاده شد و از همبستگی پیرسون برای آزمون رابطه فشار روانی و تعارضات زناشویی استفاده شد ت: یافته های تحقیق: در بررسی رابطه بین فشار روانی و تعارض زناشویی والدین کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیردر سطح معناداری 1 درصد رابطه آماری تایید شده، ولی شدت رابطه نسبتاٌ متوسط است.بر این اساس با اطمینان 99 درصد می توانیم بگوییم که بین فشار روانی و تعارض زناشویی رابطه نسبتاٌ متوسط مثبتی وجود دارد. به این معنی که با افزایش فشار روانی، تعارضات زناشویی در بین والدین کودکان عقب مانده ذهنی آموزش پذیر نیز افزایش نشان می دهد(جدول 4-4). ث: نتیجه گیری و پیشنهادات: 1- ایجادبخش هایی در مراکز مشاوره که درآنها خدمات ویژه والدین کودکان عقب مانده با تاکید برمدیریت استرس وتعارض های زناشویی ناشی از وجود کودک کم توان ذهنی ارائه شود. 2- از آنجا که در این پژوهش، فشار روانی وتعارضات زناشویی در والدین کودکان مرزی نیز مشاهده شده، پیشنهاد می شود که برای والدین این کودکان هم دوره های آموزشی ودر مانی برگزار شود. 3- ایجاد دوره های آموزشی برای والدین کودکان عقب مانده ذهنی به منظور آشنایی با مشکلات این کودکان .

بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در بین تیپ های شخصیتی نوع a وb در بین دانش آموزان دختر و پسر مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر ایلام
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  الهام قاسمی نژاد   اسماعیل سعدی پور

این پژوهش با عنوان بررسی شیوع اختلالات رفتاری در بین تیپ های شخصیتی نوعa و b در بین دانش آموزان دختر و پسر مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر ایلام و با هدف تعیین میزان شیوع اختلالات رفتاری در این دو تیپ شخصیتی و انواع آن صورت گرفت. ازبین تمام دانش آموزان مراجعه کننده به مراکز مشاوره تعداد 100نفر دختر و پسر هر کدام 50 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند و با شناسایی آنها و مراجعه به مدارسشان با معلمان آنها مصاحبه صورت گرفت و پرسشنامه راتر (فرم معلمان) بین معلمان توزیع شد و پرسشنامه تیپ های شخصیتی را خود دانش آموزان پر کردند. داده های بدست آمده با استفاده از نرم افزار spss مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت. با توجه به فرضیه های مطرح شده این نتایج بدست آمد: میزان شیوع اختلالات رفتاری پرخاشگری و بیش فعالی در پسران بیشتر از دختران است. میزان شیوع اختلالات رفتاری ناسازگاری اجتماعی و رفتار ضداجتماعی در پسران بیشتر از دختران است. ولی میزان شیوع اختلال رفتاری کمبود توجه در پسران و دختران تقریبا یکسان بدست آمد. میزان شیوع اختلالات رفتاری پرخاشگری و بیش فعالی در تیپ a بیشتر از تیپ b است. میزان شیوع اختلالات رفتاری اضطراب و افسردگی در تیپ a بیشتر از تیپ b است. میزان شیوع اختلالات رفتاری کمبود توجه و رفتار ضد اجتماعی در تیپ aبیشتر از تیپ b است. اما میزان شیوع اختلال رفتاری ناسازگاری اجتماعی در تیپ a کمتر از تیپ b است. کلید واژه ها: اختلالات رفتاری، تیپ های شخصیتی نوع aوb

بررسی رابطه اضافه بار نقش با تعارض کار ـ خانواده و سلامت روان در معلمان متأهل زن شهرری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
  ناهید باقری سنجره   ابوالفضل کرمی

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اضافه بار نقش با تعارض کار ـ خانواده و سلامت روان در معلمان زن متأهل شهرری انجام شد.جامعه آماری پژوهش، را معلمان زن متأهل شهرری که در سال تحصیلی 90 ـ 1389 مشغول تدریس بوده اند در بر می گیرد. با توجه به تحقیقات مشابه، کل نمونه 1?0 نفربوده است. روش نمونه گیری، در مرحله اول خوشه ای و سپس تصادفی ساده بود. به این ترتیب که ابتدا از بین مدارس ابتدایی، راهنمایی ودبیرستان، ?مدرسه درهرمقطع انتخاب شدکه در مجموع 1?مدرسه شد و سپس در هرمدرسه از بین زنان متاهل به قید قرعه10 نفر انتخاب و پرسشنامه ها روی آنها اجرا شد. پژوهش حاضر، ازنوع همبستگی بوده است و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه های اضافه بار نقش، تعارض کار ـ خانواده و سلامت روان scl-90-r استفاده شد.برای تحلیل آماری داده های پژوهش از روشهای آمار توصیفی و جهت آزمون فرضیه های پژوهش از روش آمار استنباطی که شامل ضریب همبستگی پیرسون است، استفاده شد.نتایح تحلیل داده های این پژوهش به قرار زیر است: نتیجه فرضیه اول نشان دادکه که بین اضافه بار نقش و تعارض کار ـ خانواده رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.نتیجه فرضیه دوم نشان داد که بین اضافه بار نقش و سلامت روان رابطه معکوس و معنا داری وجود دارد.نتیجه فرضیه سوم نشان داد که بین تعارض کار ـ خانواده و سلامت روان رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. کلید واژه: اضافه بار نقش، تعارض کار ـ خانواده، سلامت روان

بررسی اثر بخشی آموزش مشاوره شغلی به شیوه روایت شغلی بر کاهش مشکلات تصمیم گیری شغلی دانشجویان ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  طیبه جزایری   عبداله شفیع آبادی

پژوهش حاضر به بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی به شیوه روایت شغلی بر کاهش مشکلات تصمیم گیری شغلی دانشجویان پرداخته است. جامعه آماری پژوهش شامل دانشجویان دختر کارشناسی ارشد نیمسال 3 و 4 ساکن خوابگاه دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی در سال تحصیلی 89 – 88 بوده. نمونه این پژوهش به این صورت انتخاب شد که، ابتدا با همکاری مسئولین خوابگاه اسامی دانشجویان ارشد ترم 3 و 4 به تعداد 83 دانشجو در اختیار پژوهشگر قرار گرفت. سپس اسامی 70 دانشجو به صورت تصادفی انتخاب شد و با هماهنگی قبلی، آزمون مشکلات تصمیم گیری شغلی cddq بر روی آنها اجرا شد. 50 دانشجو که بیشترین نمره را کسب کرده بودند انتخاب و به صورت نمونه گیری تصادفی ساده در دو گروه گواه و آزمایش قرا گرفتند در هر گروه 25 نفر. حجم نمونه در مجموع 50 نفربود. گروه آزمایش در طی 8 جلسه مشاوره ای 90 دقیقه ای تحت آموزش مشاوره به شیوه روایت درمانی قرار گرفتند و در گروه گواه مشاوره ای انجام نگرفت. پس از اختتام کار به منظور ارزیابی آنچه صورت گرفته از هر دو گروه پس آزمون گرفته شد. به منظور جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از پرسشنامه مشکلات تصمیم گیری شغلی cddq(گاتی، 2001) بهره جسته شده. تجزیه و تحلیل داده ها در دو قسمت آماره های توصیفی و استنباطی تنظیم شد. بر اساس تحلیل داده ها فرضیات این پژوهش با عنوان های، الف) مشاوره شغلی با استفاده از روایت شغلی بر کاهش مشکلات تصمیم گیری شغلی دانشجویان موثراست. ب) مشاوره شغلی با استفاده از روایت شغلی بر افزایش آمادگی شغلی دانشجویان موثراست. ج) مشاوره شغلی با استفاده از روایت شغلی بر افزایش اطلاعات در تصمیم گیری شغلی دانشجویان موثراست. د) مشاوره شغلی با استفاده از روایت شغلی بر کاهش اطلاعات ناهمخوان در تصمیم گیری شغلی دانشجویان موثراست. به اثبات رسید و به این ترتیب نتایج نشان دادند که مشاوره شغلی به شیوه روایت شغلی بر کاهش مشکلات تصمیم گیری شغلی دانشجویان موثر است.

بررسی رابطه روایت زندگی و خودروایی با مسئولیت پذیری دختران و پسران نوجوان شهر ری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
  پریسا کیهانی فر   حسین اسکندری

abstract present research considered to examine and compare shahrray 14 years girls and boys narrative concerning with their responsibilities in this research, statistical society are 14 years girls and boys of shahrry . for performing this research. first, 14 years of 50 boys and 50 girls were selected in accidental method and have filled memati hormaled adolescents responsibility questioner. then, from this numbers, 14 girls and 14 boys ( 7 people with high responsibility and 7 people with low responsibility ) were selected with selectual testing method and have been interviewed with getting their satisfies. in dates analysis of this research, aehieved dates of life story interview to analyzing stories content was used from content analysis method and results showed that boys and girls group with high responsibility varied with girls and boys with low responsibility in some of life story fields suchas memories, important life events, positive view of life and life story subjects and also these differences were observed between two sexes. the determining of these results is that adolescent who having higher responsibility, have clear difference in their life narrative with adolescents who have lower responsibilities levels and also these differences are abservable between tow sexes.

رابطه سازگاری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی و نگرش مذهبی دانشجویان دختر دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی سازگاری تحصیلی، ویژگی های شخصیتی، نگرش مذهبی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  زهراسادات نصیحت کن   مهوش شهیدی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه سازگاری تحصیلی با ویژگی های شخصیتی و نگرش مذهبی دانشجویان دختر دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه که در دوره کارشناسی در سال98-1388 مشغول تحصیل بودند، انجام پذیرفت. از طریق نمونه گیری در دسترس 120 نفر از دانشجویان دختر انتخاب شدند.سه فرضیه در این تحقیق مطرح شدند:1- بین ویژگی های شخصیتی با سازگاری تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.2-بین نگرش مذهبی با سازگاری تحصیلی دانشجویان رابطه وجود دارد.3- بین ویژگی های شخصیتی با نگرش مذهبی دانشجویان رابطه وجود دارد.نتایج به دست آمده حاکی از آن بود که از بین پنج ویژگی های شخصیتی (روان رنجورخوئی،برون گرایی،بازبودن،توافق گرایی و وجدان گرایی) سه ویژگی روان رنجورخوئی، توافق گرایی ووجدان گرایی با سازگاری تحصیلی رابطه معنادار دارند.نگرش مذهبی نیز با سازگاری تحصیلی رابطه معنادار دارد. همچنین در فرضیه آخر هم دو ویژگی روان رنجورخوئی و وجدان گرایی از بین ویژگی های شخصیتی با نگرش مذهبسی رابطه معنادار دارند.

اثربخشی مشاوره شغلی به سبک رویکرد راه حل محور بر تغییر هویت مغشوش کارجویان زن مراجعه کننده به مراکز کاریابی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1391
  طاهره محمدی   عبدالله شفیع آبادی

چکیده این پژوهش به منظور بررسی اثر بخشی مشاوره شغلی به سبک رویکرد راه حل محور بر تغییر هویت مغشوش کارجویان زن مراجعه کننده به مراکز کاریابی انجام شد. روش پژوهش نیمه آزمایشی بوده و از طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه گواه استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل زنان مراجعه کننده به مراکز کاریابی بودند. روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری در دسترس می باشد. به این ترتیب که با مراجعه به 3 مرکز کاریابی از مراکز کاریابی منطقه 6 تهران، لیست زنانی که جهت پیدا کردن کار به این مراکز مراجعه کرده بودند، تهیه گردید و طی برقراری تماس با کارجویان، افرادی که علاقمند به شرکت در این جلسات بودند، دعوت بعمل آمد. تعداد 35 نفر، جهت شرکت در این جلسات ثبت نام کردند. هر کدام از آنها پرسشنامه هویت شغلی را تکمیل نمودند که پیش آزمون پژوهش نیز تلقی شد و از این تعداد22نفر با توجه به نتایج پرسشنامه دارای شرایط لازم برای شرکت در این جلسات، تشخیص داده شدند. افراد واجد شرایط به طور تصادفی ساده در دو گروه آزمایش و گواه، جایگزین شدند. ابزار این پژوهش پرسشنامه هویت شغلی دیلاس((disi-0 )بود. محتوای جلسات طبق نظریه مشاوره راه حل محور" دی شازر" تهیه گردید و در 8 جلسه هفتگی 45 دقیقه ای برای گروه آزمایش اجرا شد. برای تصمیم گیری در مورد فرضیه آماری، تفاوت میانگینهای گروههای آزمایش و گواه، از طریق آزمون آماری t استودنت برای 2 گروه مستقل استفاده شد. نتایج آماری نشان داد که آموزش رویکرد راه حل محور در تغییر هویت مغشوش کارجویان، در سطح معنا داری 01/0 موثر بوده است. واژه گان کلیدی : رویکرد راه حل محور ، هویت شغلی، هویت شغلی مغشوش.

بررسی اثربخشی مشاوره چندوجهی لازاروس بر سازگاری و فرسودگس شغلی کارکنان شرکت گاز خراسان شمالی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
  مریم شهنواز   کیومرث فرحبخش

پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی روش مشاوره چندوجهی لازاروس بر فرسودگی و سازگاری شغلی کارکنان شرکت گاز خراسان شمالی انجام گرفته است. طرح تحقیق از نوع نیمه آزمایشی و جامعه آماری شامل کارکنان رسمی و پیمانی شاغل شرکت گاز استان خراسان شمالی(94نفر) در سال 1388 می باشد. حجم نمونه در پژوهش حاضر 30 نفر می باشد که به عنوان نمونه آماری از بین کارکنانی که نمره فرسودگی شغلی آنها طبق پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش در هر یک از مولفه ها(خستگی عاطفی بالاتر از 36، عملکرد شخصی پایین تر از 32، مسخ شخصیت بالاتر از 20 و درگیری شخصی بالاتر از 12)و نمره سازگاری شغلی آنها در پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبیریان پایین تر از 102 بودند به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب و در دو گروه گواه و آزمایش 15 نفری جایگزین شدند. ابزارهای پژوهش عبارتند از پرسشنامه فرسودگی شغلی مسلش و پرسشنامه سازگاری شغلی پورکبیریان. جهت تحلیل داده ها از آزمون t مستقل استفاده شد در سطح 5%>p نتایج نشان داد مشاوره چندوجهی لازاروس بر افزایش سازگاری شغلی و کاهش فرسودگی شغلی موثر بوده است همچنین یافته ها اثربخشی این شیوه مشاوره را بر کاهش خستگی عاطفی، افزایش عملکرد شخصی، کاهش شدت مسخ شخصیت و فراوانی درگیری و کاهش نداشتن فراوانی مسخ شخصیت و شدت درگیری شخصی را تأیید نموده اند.

اثر بخشی آموزش مهارتهای ارتباطی بر تحول بلوغ عاطفی دانشجویان در آستانه ازدواج
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  حکمت کارگر   احمد اعتمادی

هدف پژوهش حاضر، بررسی میزان اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر تحول بلوغ عاطفی دانشجویان دختر در آستانه ازدواج شهر ابرکوه در سال تحصیلی 89-1388بوده است. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت بود از اینکه آموزش مهارت های ارتباطی بر تحول بلوغ عاطفی دانشجویان دختر موثر است. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، مقیاس بلوغ عاطفی (ems) بود که در ایران توسط مهرانی (1386) هنجاریابی شده است. طبق گزارش وی پایایی این آزمون بر اساس روش آلفای کرونباخ و بازآزمایی به ترتیب 83/ و 61/ و روایی آن از طریق روایی صوری محاسبه شده است. جامعه پژوهش حاضر شامل کلیه دانشجویان دختر در آستانه ازدواج (نامزد و عقد کرده) شهر ابرکوه در سال تحصیلی 89-1388 بودند. نمونه گیری در این پژوهش به شکل تصادفی صورت گرفته است، بدین ترتیب که از میان دانشجویان 26-21 ساله در آستانه ازدواج، آزمون بلوغ عاطفی گرفته شد و از میان کسانی که در این آزمون نمره ای بین 106-89 (نشان دهنده ی بی ثبات بودن از لحاظ عاطفی) کسب نمودند، به شکل تصادفی 30 نفر انتخاب شدند و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند. سپس گروه آزمایش در 10 جلسه 90 دقیقه ای در برنامه آموزش مهارت های ارتباطی شرکت کردند. پس از اجرای آموزش از تمامی دو گروه گواه و آزمایش پس آزمون به عمل آمد، داده ها توسط آزمون t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتیجه پژوهش نشان داد که شیوه آموزش مهارت های ارتباطی بر بلوغ عاطفی دانشجویان موثر بوده است

بررسی عوامل موثر بر مدرسه گریزی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر سقز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  شهلا فتحی   کیومرث فرح بخش

چکیده: پژوهش حاضر، عوامل مرتبط با مدرسه گریزی در دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی را بررسی کرده است. جامعه آماری این پژوهش، دانش آموزان مدرسه گریز دختر (مقطع راهنمایی ، رده سنی 15-14)، در سال تحصیلی 89-88 شهر سقز می باشد. در این تحقیق این سوال مطرح شد: چه عواملی باعث مدرسه گریزی در دانش آموزان دختر می شود؟ تعداد دانش آموزان مدرسه گریز 161 نفر بودند، از مدارسی که بیشترین دانش آموز مدرسه گریز داشت شروع گردید. نمونه گیری تا وقتی که به حد اشباع رسید ( پاسخها تکرار پاسخ های قبلی باشد) ادامه یافت وبه 20 نمونه رسید.ودر این پژوهش اطلاعات گردآوری شده به صورت فراوانی و درصد گزارش شده است. یافته های تحقیق عوامل تأثیر گذار بر مدرسه گریزی دانش آموزانرا در 4 بخش به شرح زیر نشان می دهد.قسمت اول مربوط به شرایط خانواده می باشد که شامل: جمعیت بین 4-8 نفر، طلاق والدین، ازدواج مجدد پدر، مشاجره و دعوا بین والدین، فرار پدر از خانه، تک سرپرست با مادر، ، بیماری عصبی مادر، فحش و ناسزا گفتن از جانب مادر، والدین بی علاقه به امور تحصیلی، بی سرپرست وزندگی با مادر بزرگ عمو، بیسوادی والدین، سختگیری والدین در رفت و آمد با دوستان، سن بالای سرپرست و اختلاف سلیقه بین آنها، کنترل شدید از طرف والدین، اعمال خشونت پدر، مقایسه دانش آموز با دیگران از طرف والدین بوده است.قسمت دوم مربوط به ویژگیها، شرایط دانش آموز مدرسه گریز می باشد که شامل: کمبود توجه وتمرکز، گوشه گیری و منزوی بودن، پوچ و بی هدف زندگی کردن، احساس بی ارزشی، انتقام جویی از اعضاء خانواده، تأثیر سن بلوغ ،وابستگی به دوستان ،رابطه با جنس مخالف ،پرخاشگری( منفی بافی و بدبینی، فحاش بودن)، اهمیت قائل شدن به امور غیر درسی، احساس حقارت از سرووضع خود در حضور با دیگران ،حسادت به همسالان، دروغگویی، دوست نداشتن مدرسه ، عدم رعایت مقررات مدرسه احساس عدم موفقیت در درسها، افت تحصیلی، سازگاری اجتماعی پایین بوده است.قسمت سوم مربوط به شرایط مدرسه از دیدگاه دانش آموز مدرسه گریزمی باشد که شامل: تغییر مدرسه، رابطه ضعیف معلم با دانش آموز، رابطه ضعیف معاون بادانش آموز، قوانین حضور به موقع در مدرسه، تهدید دانش آموز به نمره انضباطی پایین، قوانین سخت مربوط به طرز پوشش در مدرسه، اهمیت دادن کارکنان مدرسه به نمره و تبعیض بین دانش آموزان توسط اولیاء مدرسه بوده است.قسمت چهارم مربوط به شرایط اقتصادی- اجتماعی از دیدگاهدانش آموز مدرسه گریز می باشد که شامل: درآمد پایین، طبقه شغلی پایین ،کم برآورد شدن نیازها، بیکاری پدرو سرپرست خانواده بوده است.

بررسی و تعیین عوامل دلگرم کننده و عوامل دلسرد کننده در زندگی زوجهای ایثارگر شهر کرمانشاه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  سمیه شیرمحمدی   حمید علیزاده

این پژوهش به منظور بررسی و تعیین عوامل دلگرم کننده و عوامل دلسرد کننده در زندگی زوجهای ایثارگر شهر کرمانشاه صورت گرفته است. روش پژوهش توصیفی است و جامعه آماری آن 96 نفر از زوجهای ایثارگر شهر کرمانشاه می باشد که با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند.. لبزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته اس و تجزیه و تحلیل یافته ها با استفاده از آمار توصیفی و استباطی انجام گرفته است. یافته های این پژوهش نشان می دهند که مهمترین عوامل دلگرم کننده در زندگی این زوجها: ت.کل بر اراده و قدرت خداوند،و پرداختن به کارها و علایق فردی است و مهمترین عوامل دلسرد کننده: نادیده گرفته شدن حریم شخصی و عقاید و عدم توجه به جبران خطاها می باشد.این یافته ها بدین معناست که بافت خانواده و باورهای معنوی آنان بر میزان دلگرمی یا دلسردی فرزندان در آینده تاثیر مستقیم دارند

اثربخشی تئاتر درمانی بر کمرویی دانش آموزان پسر دوره راهنمایی شهرستان شهریار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
  علی غلامی   ابوالفضل کرمی

یکی از مسائل موجود در ایجاد روابط عاطفی و بین فردی کمرویی که اخیرا مورد توجه روانشناسان و مشاورن قرار گرفته است. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی با نمونه گیری خوشه ای انجام شد. نتایج حاکی از تفاوت معنادار دو گروه در پس آزمون بود

هنجاریابی مقیاس جامع رضایت زناشویی آلبرت محرابیان بر روی زوج های 45-25 ساله ساکن شیراز که حداقل یکی از فرزندانشان در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل می باشد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  علی اصغر رحیمی   ابوالفضل کرمی

پژوهش حاضر به منظورهنجاریابی مقیاس جامع رضایت زناشویی آلبرت محرابیان انجام شده است .نمونه آماری این پژوهش ، زوج های 45-25ساله ساکن شیراز که حداقل یکی از فرزندانشان در مقطع ابتدایی مشغول به تحصیل می باشد .از طریق روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای ، ازبین نواحی چهارگانه مدارس شیراز به طور تصادفی 800نفر (400زوج) انتخاب شدند و مقیاس مورد نظر روی آن ها اجرا شد برای تعیین روایی مقیاس ، از روایی صوری ،روایی عاملی و روایی همزمان استفاده و مشخص شد مقیاس جامع رضایت زناشویی در بررسی روایی صوری به نظر استادان و دانشجویان کارشناسی ارشد روان شناسی و مشاوره ، از تعداد سوالات نسبتا مناسبی برخوردار بوده است که پاسخگویی به آن ها به وقت کمی نیاز دارد و تقریبا جنبه های مختلف رضایت زناشویی را می سنجد . همچنین در تحلیل عاملی مشخص شد که این مقیاس دارای 5عامل است که عبارتند از: ابراز محبت، مدیریت و حل اختلاف ها ، تعهد ، صمیمیت جنسی و ارتباط باخویشاوندان ودوستان که بعد از تحلیل عاملی مشخص گردید که نیازی به حذف هیچ یک از سوالات نیست .ضریبآلفای کرونباخ عامل های نامبرده شده به ترتیب عبارتند از : 8845/.،8745/.،8542/.،8102/.و8045/.بنابراین ، این مقیاس ،از روایی عاملی مناسبی برخوردار است . در بررسی روایی همزمان نیز مشخص گردید که این مقیاس روایی همزمان نسبتا خوبی با مقیاس رضایت زناشویی انریچ داشته است (ضریب همبستگی 856/ ) . برای تعیین پایایی مقیاس ،از روش های فاصله بازآزمایی و ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. در روش بازآزمایی ، ضریب همبستگی 85/ به دست آمد که در سطح 1/ معنی دار می باشد و در روش ضریب آلفای کرونباخ نیز ضریب آلفا حدودا 8897/ بود که ضریبی قابل قبول محسوب می شود . با توجه به نمرات خام به دست آمده زنان و مردان ومحاسبه ضریب همبستگی بین آن نمرات تفاوت معنی داری بین آن ها وجود ندارد. بنابراین با توجه به یافته های بالا ،هر دو فرضیه تحقیق در مورد روا پایا بودن مقیاس جامع رضایت زناشویی مورد تایید قرار گرفت . همچنین هنجارهای آزمون بر اساس تبدیل نمره های خام آزمودنی ها به نمره های zوtتبدیل شده ودر فصل چهارم در جدول شماره (22-4) آمده است .

بررسی تطبیقی الگوی انتخاب و استخدام کارمند در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با معیارهای علمی انتخاب کارمند و ارائه مدل مناسب تر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  معصومه نوروزی   کیومرث فرحبخش

بررسی تطبیقی الگوی استخدام و انتخاب کارمند در شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران با معیارهای علمی انتخاب کارمند موضوع اصلی این پژوهش است. پژوهش حاضر با روش توصیفی- تطبیقی وکتابخانه ای انجام شده است. که با هدف اصلی آسیب شناسی الگوی انتخاب و استخدام کارمند شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران و تطبیق آن با الگوی استاندارد بلووا(2002) طی سه مرحله پیش از ارزیابی، ارزیابی و پس از ارزیابی انجام شد. این پژوهش در 5 فصل نگاشته شده است. نتایج بدست آمده از این پژوهش عبارتند از: در مرحله ی پیش از ارزیابی، الگوی انتخاب و استخدام کارمند در شرکت نفت، تعدادی از معیارهای علمی انتخاب کارمند،که در الگوهای استاندارد اجرا می شود رعایت نمی شود از جمله: اجرای تحلیل شغل، شناسایی معیارهای علمی جهت ارزیابی متقاضیان، طراحی مدل شایستگی برای مشاغل سطوح بالا. در مرحله ارزیابی از روشهای متداولی مثل تقاضانامه و فرم های آموزش و تجربه، آزمون علمی کتبی و مصاحبه و معاینات جسمانی استفاده می شود. اما اهداف ارزیابی و سنجش با محتوای روش های انتخاب شده همخوانی ندارد. انتخاب ابزار با معیارهای انتخاب کارمند متناسب نیست. در مرحله پس از ارزیابی، جهت پست بندی کارمندان جدیدالاستخدام تناسب شخص- شغل در نظر گرفته نمی شود.

اثر بخشی فعالیت های کاردستی و نقاشی بر اساس مدل برنامهریزی چند بعدی بر کاهش اضطراب کودکان 6-4 ساله شیر خوارگاه آمنه تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
  نسیم دیانی   ابوالفضل کرمی

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی فعالیت های نقاشی وکاردستی بر اساس مدل برنامه ریزی چند بعدی برکاهش میزان اضطراب کودکان 6-4 ساله شیرخوارگاه آمنه تهران در سال 90-89 می باشد. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح پژوهش از نوع پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است. برای شناسایی کودکان دارای اختلال اضطرابی از پرسشنامه علایم مرضی کودکان (csi-4) استفاده شد؛ و از میان 40 نفرکودک با میانگین سنی6-4 سال از شیرخوارگاه آمنه،30 کودک مضطرب به طور تصادفی انتخاب و به دو گروه 15 نفری تقسیم شدند. فعالیت های کاردستی و نقاشی بر اساس مدل برنامه ریزی چند بعدی با گروه آزمایش به مدت 24 جلسه که مدت هر جلسه 60 دقیقه بود، اجرا شد و با 15 نفر دیگر به عنوان گروه کنترل فعالیتی انجام نشد. پس از پایان کار، مجددا از هر دو گروه کنترل و آزمایش، آزمون گرفته شد. برای تحلیل داده های پژوهش از شاخص ها و روش های آماری شامل میانگین، انحراف معیار، واریانس و روش تحلیل کواریانس استفاده شده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که تفاوت معناداری بین دو گروه آزمایش و کنترل در متغیر اضطراب فراگیر وجود دارد که بیانگر اثر بخش بودن فعالیت های نقاشی و کاردستی بر اساس مدل برنامه ریزی چند بعدی برکاهش اضطراب می باشد، ولی در متغیرهای اختلال اضطر ابی، اختلال هراس اجتماعی،اختلال اضطراب جدایی تفاوت معنادار نبوده است؛ بنابراین می توان از این روش برای کاهش اضطراب فراگیر کودکان در کلینیک های روان شناسی و مراکز مشاوره استفاده کرد.

بررسی رابطه هوش هیجانی با کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی کارمندان سازمان هلال احمر شهر شیراز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  راضیه کاظمی   عبدالله شفیع ابادی

پژوهش حاضر ارتباط هوش هیجانی با کیفیت زندگی کاری و تعهد سازمانی را می سنجد طرح تحقیق حاضر توصیفی از نوع همبستگی می باشد . نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که بین مولفه های هوش هیجانی با تعهد سازمانی و کیفیت زندگی کاری رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد .

اثربخشی رویکرد ایمن سازی در برابر استرس بر مهارت های مقابله ای نوجوانان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  زهرا سیمی   ابوالفضل کرمی

هدف پژوهش حاضر اثر بخشی مهارت های مدیریت استرس بر افزایش مهارت های مقابله ای دانش آموزان دختر سال دوم مقطع متوسطه ی شهرستان ممسنی می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، یک تحقیق نیمه آزمایشی است. فرضیه ی پژوهش عبارت است از: آموزش مهارت های مدیریت استرس، مهارت های مقابله ای نوجوانان را افزایش می دهد. جامعه ی آماری شامل دانش آموزان دختر سال دوم مقطع متوسطه شهرستان ممسنی که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل بودند، می باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای دو مرحله ای استفاده شد و تعداد 30 نفر به-عنوان حجم نمونه تعیین شد که به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گواه گمارش شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه مهارت های مقابله ای بود. پایایی این پرسشنامه به روش بازآزمایی83/0 و روایی آن 93/0 گزارش شده است. در نهایت داده ها توسط آزمون تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و-تحلیل قرار گرفت. نتایج این پژوهش نشان داد که آموزش مهارت-های مدیریت استرس باعث افزایش مهارت های مقابله ای نوجوانان می شود. هدف از این کار- آموزش – ایجاد خزانه ای از رفتارهای مقابله ای یکپارچه و انعطاف پذیر است که برحسب موقعیت به تعامل های استرس زا حساس باشد. تحکیم مهارت های مقابله ای در نوجوانان بهره مندی سازنده از استرس یعنی استرس به عنوان یک چالش، فرصت یا مسئله ای که باید حل شود، در نظر گرفته شود. خود ایمن سازی در مقابل استرس یکی از روش های مقابله با استرس است.

اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر خودکارآمدی و رضایت شغلی کارکنان بیمه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  اشرف قربانی کهریزسنگی   عبدالله شفیع آبادی

پژوهش حاضر با هدف تبیین اثربخشی آموزش مدیریت خشم بر خودکارآمدی و رضایت شغلی کارکنان شرکت بیمه سامان در شهر تهران انجام شده است. جامعه این پژوهش شامل کارکنان زن و مرد شاغل در ساختمان مرکزی بیمه ی سامان در شهر تهران می باشند. نمونه ی مورد بررسی تعداد 30 نفر از کارکنان زن و مرد این شرکت هستند که پس از اجرای دو پرسشنامه ی خودکارآمدی شرر و همکاران و رضایت شغلی دانت از بین 59 نفر که نمرات پایینی در این دو مولفه به دست آوردند، انتخاب شده اند و در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شده اند. پس از 10 هفته آموزش (هر هفته یک جلسه)، پس آزمون روی هر دو گروه اجرا شد. دو فرضیه ی اصلی پژوهش عبارتند از: 1)آموزش مهارت های مدیریت خشم بر افزایش خودکارآمدی کارکنان بیمه موثر است. 2)آموزش مهارت های مدیریت خشم بر افزایش رضایت شغلی کارکنان بیمه موثر است. جهت آزمون فرضیه ها از آزمون t استفاده شده است. نتیجه ی آزمون t برای فرضیه شماره یک به این صورت است: مقدار t مشاهده شده 441/2 با درجات آزادی 28 بزرگ تر از مقدار بحرانی 2.31 می باشد، پس با 95% اطمینان می توان گفت که جواب سوال ما مبنی براین که آیا آموزش مهارت های مدیریت خشم بر افزایش خودکارآمدی کارکنان بیمه تأثیر دارد، مثبت است.(05/0>p). همچنین نتیجه آزمون t برای فرضیه شماره دو نیز به این صورت است: مقدار t مشاهده شده 19/3 با درجات آزادی 28 بزرگ تر از مقدار بحرانی 2.46 می باشد، پس با 99% اطمینان می توان گفت که جواب سوال ما مبنی براین که آیا آموزش مهارت های مدیریت خشم بر افزایش رضایت شغلی کارکنان بیمه موثر است، مثبت می باشد. (01/0>p) دو فرضیه ی بعدی این پژوهش از نظر آماری رد شده اند.

بررسی رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با عزت نفس و اهمال کاری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  مینا بقاییان   پرویز شریفی درآمدی

چکیده: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده با اهمالکاری و عزت نفس دانش آموزان است. بدین منظور نمونه ای 200 نفری از دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه 2 شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه اقتدار والدین (paq)، مقیاس سهل انگاری تاکمن (tps) و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ است. روش اجرا بدین صورت بود که از بین مناطق مختلف شهر تهران یک منطقه به تصادف انتخاب و از بین دبیرستان های آن منطقه 4 دبیرستان به طور تصادفی انتخاب شدند و در هر دبیرستان یک کلاس به تصادف انتخاب وپس از هماهنگی های لازم پرسشنامه ها توزیع، اجرا و جمع آوری شد. در نهایت از 200 نفر گروه نمونه، داده های مربوط به 170 نفر آزمودنی به منظور تحلیل وارد نرم افزار spss شدند.داده های به دست آمده با روش رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شد و نتایج نشان داد که سبک فرزند پروری مستبدانه و عزت نفس می تواند به طور معناداری اهمالکاری را پیش بینی کند. دو سبک فرزند پروری مقتدرانه و سهل گیرانه رابطه معناداری با اهمالکاری نداشتند. واژگان کلیدی: سبک های فرزند پروری ادراک شده، اهمالکاری، عزت نفس

مقایسه اثربخشی آموزش روش های مشاوره شغلی به سبک یادگیری اجتماعی و سازگاری شغلی بر خودکارآمدی کارکنان امور مالی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  فریبا گراوندی   عبدالله شفیع آبادی

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ی اثربخشی آموزش روش های مشاوره شغلی به سبک نظریه ی یادگیری اجتماعی و سازگاری شغلی بر خودکارآمدی کارکنان امور مالی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران در سال تحصیلی 89-88 است. فرضیه های پژوهش عبارتند از : 1- مشاوره شغلی به سبک یادگیری اجتماعی برافزایش خودکارآمدی کارکنان موثراست. 2- مشاوره شغلی به سبک نظریه سازگاری شغلی برافزایش خودکارآمدی کارکنان موثراست. 3- بین اثربخشی روش های مشاوره شغلی به سبک یادگیری اجتماعی ونظریه سازگاری شغلی برافزایش خودکارآمدی کارکنان تفاوت وجوددارد. 4- بین اثربخشی روش های مشاوره شغلی به سبک یادگیری اجتماعی ونظریه سازگاری شغلی برافزایش خودکارآمدی باتوجه به جنسیت تفاوت وجود دارد. برای اجرای پژوهش بعد از بررسی و مطالعه ی ابزار پژوهش یعنی پرسشنامه ی خودکارآمدی شرر و همکاران بین کارکنان توزیع گردید و بعد از نمره گذاری پرسشنامه ها از بین افرادی که نمره ی خودکارآمدی پایین داشتند 45 نفر به تصادف انتخاب شدند و به تصادف در سه گروه ( دو گروه آزمایش و یک گروه گواه ) قرار گرفتند . برای هر گروه آزمایش به مدت 8 جلسه هر جلسه به مدت 90 دقیق آموزش انجام شد که آموزش برای گروه آزمایش اول مشاوره ی شغلی به سبک نظریه ی یادگیری اجتماعی و برای گروه دوم مشاوره شغلی به سبک نظریه ی سازگاری شغلی بود و پس از پایان آموزش هر سه گروه مجدداً مورد آزمون قرار گرفتند. داده های بدست آمده با کمک نرم افزار spss و تحلیل کوواریانس، تحلیل شدند. یافته ها : تحلیل کوواریانس در مرحله ی پس آزمون در هر دو گروه) p<0.05) تفاوت معنی دار نشان داد .

بازنگری و هنجاریابی مقیاس قصه عشق در شهر تهران
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
  آتنا حسین مردی   ابوالفضل کرمی

این پژوهش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که به منظور بازنگری و هنجاریابی مقیاس قصه عشق صورت گرفته است. بنابراین نمونه ای مشتمل بر401 زوج از میان مراجعین به خانه های سلامت شهر تهران، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه ای 104 سوالی که به آزمون 35 قصه و نقش مطرح شده در نظریه زیر بنایی می پردازد، استفاده گردید. برای تعیین روایی سازه همگرا، در مرحله مقدماتی ضریب همبستگی قصه های جامعه پسند با آزمون سازگاری زناشویی اسپاینر محاسبه شد که این ضریب برابر22/0 است، که در سطح01/0 معنادار است. همچنین ضریب همبستگی خرده مقیاس رضایت زناشویی اسپاینر با قصه های جامعه پسند38/0 بود، که در سطح01/0 معنادار است. برای محاسبه ثبات زمانی آزمون از روش آزمون-آزمون مجدد با فاصله زمانی دوهفته استفاده شد که در نتیجه میانگین ضریب همبستگی برای 35 قصه و نقش در گروه زنان برابر با61/0 و برای مردان نیز 61/0به دست آمد. مقدار ضریب آلفای کرنباخ کلی که برای محاسبه همسانی درونی مقیاس استفاده گردید، برای گروه زنان 879/0 و برای گروه مردان892/0 به دست آمده است. نتایج تحلیل عاملی به روش مولفه های اصلی و به همراه چرخش آبلیمین، سه گروه عاملی سرگرمی، جامعه پسند(با دو زیر گروه قصه های مشارکت و قصه های وابستگی) و قصه های لذت و قدرت (با دو زیر گروه قصه های سلطه جویی و قصه های سلطه پذیری) را نشان داد. علاوه بر این سایر نتایج حاکی از این است که بین میانگین قصه ها و نقش ها در هر دو گروه زنان و مردان تفاوت معنا داری وجود دارد؛ در 23 قصه و نقش بین میانگین گروه زنان و مردان تفاوت معنا داری وجود دارد؛ بین قصه های زوج ها همسانی وجود دارد. همچنین تشابه نیم رخ زوجین رابطه معناداری با سطح تحصیلات، اختلاف سن زوجین و مدت ازدواج آنها نشان نداد. با در نظر گرفتن محدودیت های این پژوهش می توان "مقیاس قصه عشق" را جهت مشاوره ازدواج و خانواده درمانی به کار برد.

اثر بخشی امید درمانی گروهی بر انگیزش پیشرفت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1392
  صادق باران اولادی   احمد اعتمادی

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی امید درمانی بر انگیزش پیشرفت انجام گرفت.این پژوهش از نوع پیش آزمون _پس آزمون با گروه کنترل است. جامعه مورد مطالعه کلیه دانش آموزان پسر پایه دوم مقطع کارودانش شهرستان بهارستان استان تهران بود. که از این میان 30 نفر از دانش آموزان به تصادف انتخاب و پس از اجرای پرسشنامه انگیزش پیشرفت (acmt) به تصادف در دو گروه آزمایش و گواه جایگزین شدند.آزمودنی های گروه آزمایش به مدت 10 جلسه تحت آموزش امید درمانی قرار گرفتند؛ گروه کنترل در این مدت هیچ مداخله ای دریافت نکردند. داده های به دست آمده با استفاده از روش آماری کواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که انگیزش پیشرفت در گروه آزمایش در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری افزایش یافته است(p?0/001). این پژوهش نشان داد که امید درمانی باعث افزایش انگیزش پیشرفت می گردد. کلید واژه ها: انگیزش پیشرفت، امید درمانی، دانش آموزان، کار و دانش

بررسی رابطه شیوه فرزندپروری با مهارت حل مشکلات اجتماعی کودکان دختر (12-7)سال یزد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
  محدثه فاضل   کیومرث فرح بخش

این پژوهش به منظور بررسی رابطه سبک تفکر و شیوه فرزندپروری والدین با مهارت حل مشکلات اجتماعی کودکان دختر(12-7) سال یزد صورت گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را دانش آموزان مدارس دخترانه دولتی و غیرانتفایی شهر یزد که سن آن ها بین 12-7 سال بود و در سال تحصیلی 90-1389 مشغول به تحصیل بودند، همچنین مادران آنان را تشکیل می دهد. با روش نمونه گیری تصادفی تعداد 240 نفر از دانش آموزان دختر ابتدایی انتخاب شدند. ابزار سنجش عبارت است از پرسشنامه سبک تفکر استرنبرگ - واگنر، پرسشنامه شیوه فرزندپروری رابینسون و همکاران، پرسشنامه مهارت اجتماعی گرشام و الیوت. نتایج ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون همزمان و گام به گام نشان می دهد که 1- مولفه شیوه استبدادی از شیوه فرزندپروری با مولفه مهارت اجتماعی از مهارت حل مشکلات اجتماعی برابر با 198/0mr= و ضریب تعیین 033/0rs= می باشد که در سطح05/>0p معنی دار می باشد و در نتیجه رابطه رگرسیونی منفی معنادار دارد همچنین مولفه شیوه استبدادی و شیوه سهل گیر با مولفه مشکلات رفتاری از مهارت حل مشکلات اجتماعی با 366/0mr= و ضریب تعیین 124/0rs= می باشد که در سطح 01/0>p معنی دار است در نتیجه مولفه شیوه استبدادی با مولفه مشکلات رفتاری از مهارت حل مشکلات اجتماعی رابطه رگرسیونی مثبت معنادار دارد

رابطه سبکهای دلبستگی مادران و سازگاری عاطفی و اجتماعی دختران نوجوان دوره دبیرستان شهرستان ورامین
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  لیلا میرزایی   ابوالفضل کرمی

هدف تحقیق حاضر، بررسی رابطه سبکهای دلبستگی مادران و سازگاری عاطفی و اجتماعی دختران نوجوان در مدارس دوره متوسطه شهرستان ورامین بود. طرح این پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی بود.جامعه آماری این پژوهش را دو گروه تشکیل می داد: گروه اول، تمامی دانش آموزان دختر مدارس دوره متوسطه شهرستان ورامین در سال تحصیلی 1390 – 1389و گروه دوم، مادران این دانش آموزان بودند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی چند مرحله ای ، 160 مادر و نوجوان دختر از میان مدارس متوسطه شهرستان ورامین انتخاب شدند. به منظور ارزیابی سبکهای دلبستگی مادران و سازگاری عاطفی و اجتماعی دختران نوجوان، به ترتیب از پرسشنامه های سبکهای دلبستگی بزرگسال هازان و شیور و سازگاری دانش آموزان دبیرستانی سینها و سینگ استفاده شد. نتایج پژوهش با استفاده از روش همبستگی و رگرسیون چند متغیری گام به گام نشان داد که از بین سبک های دلبستگی، دو سبک ناایمن اجتنابی و ناایمن دوسوگرا، رابطه مثبت و معناداری با ناسازگاری کل دارند. از میان سه سبک دلبستگی، تنها سبک دلبستگی ناایمن – دوسوگرا دارای رابطه مثبت و معنادار با ناسازگاری عاطفی و تنها سبک دلبستگی ناایمن – اجتنابی دارای رابطه مثبت و معنادار با ناسازگاری اجتماعی در سطح 01/0 بود. متغیرهای پیش بین یعنی سبکهای دلبستگی مادران، 8/15 درصد از کل واریانس سازگاری کلی نوجوان را پیش بینی کردند.

بررسی رابطه سبک های مدیریت تعارض با سلامت
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
  عبدالله خوش خبر   ابوالفضل کرمی

جامعه آماری شامل تمامی مادران کودکان کم شنوا شهر ایلام بوده است که در بهزیستی شهر ایلام دارای پرونده هستند

تاثیر موسیقی درمانی بررشد مهارت های اجتماعی کودکان پسر پیش دبستانی منطقه 9 شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1389
  سمیه یعقوبی غیاثی   خدیجه آرین

هدف از این پژوهش، بررسی اثربخشی موسیقی درمانی بر رشد مهارت های اجتماعی کودکان پیش دبستانی پسر منطقه 9 شهر تهران می باشد. با استفاده از نمونه گیری خوشه ای، 32 دانش آموز از بین دو کلاس به طور تصادفی انتخاب شدند و در 2 گروه آزمایشی و گواه (هر کدام 16 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمایشی به مدت 8 جلسه، هفته ای 2 بار، هر جلسه 45 دقیقه، تحت برنامه های موسیقی درمانی قرار گرفتند. اطلاعات به دست آمده از این کودکان، توسط پرسشنامه مهارت های اجتماعی گرشام و الیوت (1990)، به صورت پیش آزمون و پس آزمون جمع آوری شد و با استفاده از شاخص های آمار توصیفی و آزمون کوواریانس، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. روش پژوهش از نوع نیمه آزمایشی و طرح پژوهش، گروه گواه نابرابراست. یافته های حاصل از این تجزیه و تحلیل، نشان داد که موسیقی درمانی بر رشد مهارت های اجتماعی کودکان پسر پیش دبستانی منطقه 9 شهر تهران، تأثیری نداشته است. از بین مهارت های اجتماعی، موسیقی درمانی بر رشد مهارت همکاری و ابراز وجود کودکان نیز موثر نبود، اما باعث رشد مهارخود آن ها شد.

رابطه ی تیپ های شخصیتی و دلبستگی شغلی در معلمان زن مقطع متوسطه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
  عصمت عبدالغفاری ابرقویی   عبداله شفیع آبادی

هدف پژوهش، بررسی رابطه تیپ های شخصیتی و دلبستگی شغلی در معلمان زن مقطع دبیرستان شهر یزد می باشد. این پژوهش از نظر روش یک تحقیق رابطه ای می باشد. فرضیه اصلی این پژوهش عبارت بود از اینکه : بین تیپ های شخصیتی و دلبستگی شغلی رابطه معناداری وجود دارد. جامعه آماری شامل کلیه معلمان زن مقطع دبیرستان شهر یزد می باشد. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری خوشه ای استفاده شد. به گونه ای انجام شد که ابتدا از بین 3 ناحیه شهر یزد، ناحیه 1 انتخاب و سپس از بین مدارس متوسطه دخترانه این ناحیه 5 مدرسه انتخاب شد. سپس از بین آنها 196 نفر معلم زن در این مقطع به روش تصادفی منظم انتخاب گردید. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه تیپ شخصیتی مایرز بریگز((mbti و پرسشنامه دلبستگی شغلی کانونگو بود. این پرسشنامه ها از پایایی و روایی قابل قبولی برخوردار بودند و در نهایت داده ها توسط آزمون تحلیل رگرسیون چند متغیره مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و نتایج این پژوهش نشان داد بین تیپ های شخصیتی و دلبستگی شغلی رابطه معناداری وجود داشت. و فرضیه اصلی پژوهش تأیید شد. به غیر از فرضیه چهارم تمام فرضیه های فرعی پژوهش تأیید شدند. بنابراین تنها بین تیپ شخصیتی قضاوتی-ادراکی و دلبستگی شغلی رابطه معناداری وجود ندارد. کلیدواژه ها: تیپ های شخصیتی ، دلبستگی شغلی.

بررسی عملی بودن پایایی و روایی آزمون رضایت زناشویی پراکاس و بررسی رابطه آن با سلامت عمومی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  طاهره مومن کیا   مهدی صالحی

هدف پژوهش حاضر هنجاریابی مقیاس رضایت زناشویی پراکاس و تعیین رابطه آن با سلامت عمومی است. بدین منظور از میان پرسنل زن شاغل در بیمارستان های تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی که در سال 88 و 89 مشغول به کار بودند نمونه 400 نفری به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارتند از پرسش نامه رضایت زناشویی پراکاس و پرسشنامه رضایت زناشویی انریچ و پرسشنامه سلامت عمومی. به منظور بررسی ویژگی های راون سنجی مقیاس رضایت زناشویی پراکاس (روایی و پایایی) این مقیاس در نمونه مورد بررسی محاسبه شد. جهت تعیین روایی محتوایی از نظر اساتید صاحب نظر استفاده شد که سوالات پرسشنامه را مناسب و قابل استفاده معرفی نمودند. برای بررسی روایی ملاکی از آزمون رضایت زناشویی انریچ استفاده شده است که نتایج حاصل از همبستگی بین دو آزمون برابر 712/0 می باشد که در سطح 05/0 معنادار است. در بررسی روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده شده که مقدار kmo برابر 867/0 می باشد که نشانه روایی بسیار مناسب است. پایایی کل آزمون با استفاده از روش بازآزمایی مقدار آن برابر با 764/0 محاسبه شد که این مقدار نشان دهنده مقدار آلفای مناسب و قابل قبولی است. در بررسی رابطه رضایت زناشویی و سلامت عمومی با توجه به ضریب همبستگی که مقدار 695/0 می باشد نشان داد که در سطح 05/0 معنادار می باشد. کلیدواژه ها: عملی بودن اعتبار،عملی بودن روایی،رضایت زناشویی پراکاس،سلامت عمومی

بررسی رابطه ی عملکرد خانواده با عملکرد شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
  مهر نوش لعل شهباز   ابوالفضل کرمی

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه ی عملکرد خانواده با عملکرد شغلی و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی تهران صورت گرفته است. جامعه ی آماری در این پژوهش را کلیه ی کارکنان دانشگاه علامه طباطبایی تهران در سال تحصیلی 90-1389 تشکیل داده و تعداد آنها 340 نفر بوده است. حجم نمونه انتخابی در پژوهش حاضر 160 نفر در نظر گرفته شد. محقق با مراجعه به دانشگاه علامه از 8 دانشکده و 2 ساختمان مرکزی و امور فرهنگی، به صورت خوشه ای یک مرحله ای ابتدا 3 دانشکده و 2 ساختمان مرکزی و امور فرهنگی انتخاب شدند و از هر کدام 33 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند. سپس پرسشنامه های تنظیمی در خصوص عملکرد خانواده( fad) و عملکرد شغلی لواسانی و رضایت شغلی دانت بین آن ها توزیع گردید. و در نهایت فرضیه ها تائید شد نتایج نشان داد که بین عملکرد خانواده با عملکرد شغلی رابطه وجود دارد، بین عملکرد خانواده و رضایت شغلی رابطه وجود دارد، بین رضایت شغلی و عملکرد شغلی رابطه وجود دارد، دو متغیر دانش کاری و ارتباط کاری عوامل پیش بینی کننده ی عملکرد خانواده هستند . برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه های فوق از آزمونهای آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون استفاده گردید. کلید واژه: عملکرد خانواده، عملکرد شغلی، رضایت شغلی

رابطه بین هوش معنوی و سلامت عمومی با انگیزه پیشرفت در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر اردکان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
  طیبه یوسفی احمدابادی   کیومرث فرح بخش

یافته ها براساس برآورد های حاصله نشان می دهد که هوش معنوی و سلامت عمومی، انگیزه پیشرفت را پیش بینی می کنند و مقدار ضریب تعیین برای متغیر های ورودی به تحلیل 0.266 بدست آمده است یعنی متغیرهای پیش بینی کننده در این سوال که همان مولفه های هوش معنوی و سلامت عمومی هستند 26.6% از کل واریانس نمرات انگیزه پیشرفت را پیش بینی می نمایند و بر اساس نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام از بین مولفه های سلامت عمومی و هوش معنوی افسردگی، اتکا به هسته درونی و ارتباط با سرچشمه هستی سه مولفه ای هستند که به طور معناداری انگیزه پیشرفت را پیش بینی می کنند.

بررسی تاثیر آموزش بازسازی شناختی به روش عقلانی، عاطفی، رفتاری بر دلزدگی زناشویی زنان شهرستان نجف آباد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1390
  مینا منوچهری   ابوالفضل کرمی

پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر بازسازی شناختی به روش عقلانی، عاطفی، رفتاری بردلزدگی زناشویی زنان متاهل انجام پذیرفت. نمونه آماری این پژوهش شامل 30 زن واجد شرایط بود که به روش در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمایش و گواه به صورت تصادفی جایگزین شدند. دراین پژوهش ابتدا از بین مدارس راهنمایی دخترانه شهر نجف آباد، یک مدرسه به نام "شهید کافیان" انتخاب شد. سپس در یک جلسه آموزش خانواده، طرح پژوهش برای مادران دانش آموزان (200 دانش آموز) معرفی واز داوطلبین ثبت نام به عمل آمد. سپس پرسشنامه دلزدگی زناشویی (1996) ((cbm در مورد متقاضیان اجرا شد و از بین آنها 30 نفر که نمره بیشتری را در این آزمون کسب نمودند انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش وگواه جایگزین شدند. گروه آزمایش به صورت هفتگی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای تحت آموزش قرار گرفتند. برای تحلیل داده های پژوهش ازشاخص ها و روش های آماری شامل فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کوواریانس استفاده شد. با توجه به یافته های پژوهش می توان نتیجه گرفت که آموزش بازسازی شناختی به روش عقلانی، عاطفی، رفتاری برکاهش دلزدگی زناشویی زنان و در ابعاد جسمانی، عاطفی و روانی موثر بوده است.

بررسی تاثیر آموزش بخشش درمانی بر تغییر تصمیم زنان متقاضی طلاق شهرستان بانه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  مطلب خمی   حمید علیزاده

چکیده : امروزه طلاق به عنوان یک راه حل اجتماعی برای زناشوییهای بیسرانجام و رنجافزا پذیرفته شده است، اما همیشه در مواقع دشوار ، طلاق بهترین گزینه نیست و در مورد بسیاری از زوجین به نفع خود آنها و فرزندانشان است که راههای دیگر را نیز در نظر آورند، بر بهبود رابطه کار کنند و در صورت امکان زندگی مشترک را ادامه دهند. عفو و بخشش یکی از راه هایی است که پژوهشگر در این پژوهش می خواهد به آن بپردازد و تأثیر آن را بر تغییر تصمیم زنان متقاضی طلاق را بررسی نماید. این پژوهش با طرح این سوال آغاز شد که آیا بخشش درمانی می تواند تصمیم زنان متقاضی طلاق را تغییر دهد وآنها را از چنین تصمیمی منصرف نماید؟سپس به منظور بررسی مسئله، سوال را به صورت فرضیه درآورده ومدعی شدیم که این رویکرد می تواند بر تغییر تصمیم موثر باشد وبرای آزمون فرضیه پژوهش با استفاده از فراخوان از خانم های مراجعه کننده به شعبه خانواده دادگاه شهرستان بانه وانجمن حمایت از زنان از داوطلبان شرکت در جلسات دعوت کردیم .از تعداد داوطلبین دو گروه 10 نفره آزمایش وکنترل را تشکیل داده و از آنها پیش آزمون به عمل آوردیم.سپس گروه آزمایش در معرض 8 جلسه یک ونیم ساعته آموزش وکار گروهی قرار دادیم وبعد از پایان جلسات دوباره از هر دوگروه پس آزمون به عمل آمد .تجزیه وتحلیل آماری داده ها ومقایسه دو گروه حاکی از تایید فرضیه پژوهش بود. یعنی در این پژوهش رویکرد بخشش درمانی توانسته بود بر تغییر تصمیم زنان متقاضی طلاق اثر گذار باشد . برای تحلیل آماری داده ها و بررسی فرضیه پژوهش از تحلیل کوواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل نشان داد که بین نمرات کل پیش آزمون متغیر تصمیم به طلاق در گروه آزمایشی با میانگین تعدیل شده ( 20,300 ) و گروه کنترل با برابر با 5,841 به لحاظ آماری تفاوت وجود دارد ( در سطح f( میانگین تعدیل شده ( 18,400 ) با مقدار ( 17 و 1 بنابراین فرضیه صفر رد و فرضیه پژوهش تائید می شود و می توان گفت که آموزش بخشش درمانی بر .( p <0/05 تغییر تصمیم به طلاق زنان متقاضی طلاق موثر است.

رابطه شیوه های فرزند پروری مادران با ابعاد شخصیتی آنها در کارمندان آموزش و پرورش منطقه زواره
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
  هادی اکبری   ابوالفضل کرمی

این تحقیق به منظور بررسی رابطه بین شیوه های فرزند پروری مادر با ابعاد شخصیتی او به روش همبستگی صورت گرفته است. نمونه آماری شامل 110 نفر بود، افراد نمونه همان جامعه مورد مطالعه یعنی تمامی دبیران زن شهر زواره بود. در تحقیق حاضر از دو نوع پرسشنامه شیوه های فرزند پروری و مدل پنج عاملی شخصیت( فرم کوتاه،60 سئوالی ) استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از روش آماری (anova) استفاده گردید. یافته ها نشان داد که بین شیوه فرزندپروری استبدادی با بعد شخصیتی روان رنجورخویی و وجدانی بودن در سطح 05/0 رابطه معنادار وجود دارد(r=./1)، ولی بین شیوه فرزند پروری استبدادی با ابعاد توافق، برون گرایی و باز بودن به تجربه شخصیت رابطه معنادار وجود ندارد. بین شیوه فرزند پروری سهلگیرانه با ابعاد روان رنجورخویی، برون گرایی وجدانی بودن و باز بودن به تجربه شخصیت رابطه معنادار وجود ندارد، ولی بین شیوه فرزند پروری سهلگیرانه با بعد توافق شخصیت در سطح 50/0 رابطه معنادار وجود دارد، بین شیوه فرزند پروری مقتدرانه با هیچیک از ابعاد شخصیت یعنی روان رنجور خویی، توافق، برون گرایی، وجدانی بودن و باز بودن به تجربه رابطه معنادار وجود ندارد.

بررسی رابطه استرس شغلی وتیپ شخصیتی aوbبااختلالات روانی درپرستاران بیمارستان امیراعلم تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
  ربابه جعفرپورتیرکلایی   عبدالله شفیع آبادی

چکیده با اختلالات b و a پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین استرس شغلی وتیپ شخصیتی روانی درپرستاران بیمارستاران امیر اعلم تهران انجام شد . جامعه آماری راکل پرستاران شاغل دربیمارستان امیراعلم تهران که درسال 1390 مشغول به کاربودند که حدود 130 نفر می شدندشامل می شد . باتوجه به اینکه جامعه آماری مورد نظر 130 نفربوده ، به علت محدود بودن جامعه ازروش سرشماری استفاده شد یعنی کل جامعه به عنوان نمونه انتخاب شد و پرسشنامه های پژوهش دربین تما می پرستاران توزیع وجمع آوری شد.پژوهش حاضرتوصیفی ازنوع همبستگی بوده و برای جمع آوری اطلاعات ازپرسشنامه های استفاده شد . برای scl- استرس شغلی فیلیپ ال ر ایس، تیپ شخصیتی اسپنسرراتوس و 90 تحلیل داده های پژوهش ازروشهای آمارتوصیفی و برای آزمون فرضیه های پژوهش از روشهای مستقل بوده استفاده t آماراستنباطی که شامل تحلیل رگرسیون چندمتغیره گام به گام وآزمون شد. نتایج تحلیل رگرسیون نشان دادکه تیپ شخصیتی توانایی پیش بینی اختلالات روانی رادارد مستقل t ولی استرس شغلی توانایی پیش بینی اختلالات روانی راندارد . نتایج حاصل ازآزمون تفاوت معناداری وجود b و a نشان داد که بین می زان استرس شغلی دربین تیپ های شخصیتی نداردو همچنین بین میزان اختلالات روانی (اختلال جسمانی شکل، وسواس فکری -عملی، حساسیت بین فردی، افسردگی، اضطراب، پرخاشگری، فوبیا، پارانوئیا، روان پریشی)دربین تیپهای تفاوت معناداری وجود دارد. b و a شخصیتی اختلالات روانی ،b وa

بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد حرفه ای دبیران دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان در سال تحصیلی 90-1389
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1385
  عالم مردانی قهساره   ابوالفضل کرمی

چکیده پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین رضایت شغلی و تعهد حرفه ای دبیران دبیرستان های شهر اصفهان در سال تحصیلی 90-1389 صورت پذیرفته است. در این مطالعه به دو ضرورت عامل انسانی در محیط کار یعنی رضایت شغلی و تعهد حرفه ای پرداخته شده است. این پژوهش ازنظر روش، یک تحقیق همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل دبیران زن دبیرستان های دخترانه شهر اصفهان (4891 نفر) در سال تحصیلی90-1389 بوده که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای تعداد400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری مورد استفاده در این پژوهش سه پرسشنامه بود: 1-پرسشنامه تعهد حرفه ای آلن، می یر و اسمیت2-پرسشنامه رضایت شغلی لیپتاک3-همچنین برای تعیین روایی ملاکی همزمان پرسشنامه رضایت شغلی لیپتاک از پرسشنامه رضایت شغلی .....

هنجاریابی مقیاس ترجیح شغلی آماپاتی و پل و بررسی رابطه آن با رغبت سنج هالتد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
  آرش محرمی   ابوالفضل کرمی

هدف از پژوهش حاضر هنجاریابی مقیاس ترجیح شغلی آماپاتی و پل و بررسی رابطه آن با رغبت سنج هالند می باشد که ابزاری جهت سنجش علایق شغلی دانش آموزان سال اول متوسطه است. برای این منظور از بین جامعه آماری که کلیه دانش آموزان سال اول متوسطه استان زنجان در سال تحصیلی 89-88 بودند، تعداد 494 نفر به عنوان نمونه با روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و مقیاس ترجیح شغلی آماپاتی و پل در مورد آنها اجرا شد. تعداد سوال های این مقیاس 176 عنوان شغل بود که البته با نظر حراست ادارات آموزش و پرورش استان 3 عنوان از مشاغل مقیاس حذف گردید و مقیاس 173 سوالی در مرحله نهایی اجرا گردید .ضریب پایایی با روش آلفای کرونباخ برای این مقیاس محاسبه شد و برای کل مقیاس 833/0 به دست آمد. آلفای کرونباخ برای مقوله های 30 گانه بین 736/0 و 90/0 به دست آمد.که از نظر آماری معنادار می باشد. برای بررسی روایی از روایی محتوایی، روایی ملاکی و روایی سازه استفاده شد . برای بررسی روایی محتوایی از نظر صاحبنظران و متخصصان روانشناسی و مشاوره از جمله اساتید راهنما و مشاور و تعداد 5 تن از کارشناسان ارشد مشاوره استفاده گردید، در مورد روایی ملاکی نیز رابطه آن با رغبت سنج هالند بررسی شد و رابطه معنادار به دست آمد و برای تعیین روایی سازه از تحلیل عاملی استفاده شد. برای اطمینان نسبت به کفایت نمونه برداری و صفر نبودن همبستگی داده ها، آزمون kmo محاسبه شد، که برابر با 947/0 و آزمون بارتلت نیز معنادار شد. لذا اجرای تحلیل عاملی مناسب دیده شد و مورد استفاده قرار گرفت. در پایان مشخص گردید که بین ترجیحات شغلی دختران و پسران در مشاغلی مثل پزشکی و مهندسی تفاوت معنی داری وجود ندارد و در بسیاری از مشاغل از جمله مشاغل خدماتی و حمل و نقل و هنری تفاوت معنی دار بود. بین گروه های شغلی آماپاتی و پل و تیپ های شغلی – شخصیتی هالند ارتباط معنی دار بود. در پایان جداول هنجار برای جامعه مورد نظر تهیه و تنظیم گردید.

بررسی اثربخشی آموزش مهارتهای سخت رویی برافزایش مهارتهای کنارآمدن دربین دانش آموزان دختر دوره متوسطه در شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پردیس آموزشهای نیمه حضوری 1389
  زهرا آسیابان   عباس آریا

مقدمه موقعیتهای فشارزا همواره میتوانند بر میزان توانایی افراد در کنار آمدن با شرایط گونا گون موثر باشد. انسان ناگزیر است تا برای کنارآمدن باپیامدهای ناشی از فشارهای زندگی به جستجوی راهکارهای موثرتری باشد.ازاین رو وجود سبکهای شناختی یا کسب صفاتی که بتواندشدت عوامل فشارزای زندگی را کاهش دهند اهمیت ویژه می یابد بررسیها نشان می دهد که مردم هنوز از مهارتهای لازم برای برخورد با تغییرات و تحولات شخصی، اجتماعی و جهانی برخوردار نیستند. نحوه ی کنار آمدن فرد با رویدادها ی استرس زا از عوامل تعیین کننده در حفظ سلامتی می باشد. پژوهشگران با بررسی افرادی که در مقابل تغییرات وابسته به زندگی مقابله کرده اند وشاد وسلامت باقی مانده اند،دریافتند که این افراد ویژگیهایی دارند که آنها را از دیگران متمایز می کند. این ویژگی ها عبارتند از احساس نیرومند هدف شخصی، احساس کنترل،نگرش قابل انعطاف وباز،که مجموعاًتحت عنوان سخت رویی معرفی شده است.افراد می توانند با یادگیری وتقویت سخت رویی در خود،نیروی شخصی خودرا توسعه بخشند تا بهتر قادر باشند با فشارها روبرو گشته وبرآن پیروز شوند. بیان مسأله سخت رویی یکی از متغیرها یی است که بر رابطه ی استرس و کنار آمدن تاثیر می گذارد. سخت رویی درسالهای اخیر توجه محققان را به خود جلب کرده است وآن را به عنوان یک منبع درونی که تعدیل کننده اثرات استرس بر سلامت جسمی وفکری است در نظر گرفته اند. سخت رویی ویژگی شخصیتی پیچیده ای است که از سه مولفه ی چالش ،کنترل و تعهد تشکیل شده است.فردی که میزان خصیصه ی چالش در او بیشتر است رویداد های زندگی را به منزله ی فرصتی برای پویایی و سازگاری مجدد تلقی می نماید. فردی که مولفه ی کنترل در او زیاد است احساس تاثیر گذاری بر جریان زندگی خویش دارد و غالبا خود را در تغییر و دگرگونی شرایط توانا و مسئول می بیند.فردی که از تعهد بیشتری برخوردار است ، نه تنها خود را واجد ارزش می بیند، بلکه در زندگی به چیزهای بسیار با ارزشی معتقد است که اهمیت و معنای زیستن را برای وی برجسته می سازند. کنار آمدن به فرایند مهار کردن ناهماهنگی ادراک شده بین ملزومات و منابع از یک موقعیت استرس زا گفته می شود.افراد در کنار آمدن با رویدادهای دشوار زندگی از دو شیوه مسأله مدار و یا هیجان مدار استفاده می کنند. در نوع اول کنارآمدن متمرکز برمسأله: سعی بر تغییر یا حذف منبع فشار دارد لذا با پیامدهای عینی ومحسوس یک مشکل ارتباط دارد تا خود موقعیت فشار آور. در نوع دوم کنارآمدن متمرکز بر هیجان : پاسخ هایی را شامل می شود که هدف آن کنترل هیجانات برانگیخته شده توسط عامل فشارآور میباشد. پس با توجه به موارد ذکر شده احتمالا آموزش مبتنی بر مبانی نظری سخت رویی می تواند درافزایش مهارتهای کنارآمدن موثر باشد که پژ‍وهش حاضر همین موضوع را پیگیری می کند.بدین ترتیب سوال اصلی پژ‍وهش این است که:آیا آموزش سخت رویی درافزایش مهارتهای کنار آمدن دانش آموزان موثر است؟ اهمیت وضرورت پژوهش بخش عمده ی پژوهش ها در مورد سخت رویی به بررسی تاثیر آن بر سلامت جسمانی، اختصاص داشته و پژوهش های چندانی نقش سخت رویی را در قلمرو گرایشهای عاطفی و هیجانی مورد وارسی قرار نداده اند. اشخاصی که سخت رویی بالاتری دارند بهتر با راهبردهای انطباقی به طور فعال کنار می آیند و فشار روانی خود را کنترل می کنند. اگر افراد آمادگی مواجه شدن با این محرکها را نداشته باشند، دچار تنش می شوند لذا بهره وری از نتایج این گونه پ‍‍ژوهش ها می تواند در کاهش هزینه ها و عواقب ناشی از استرس بسیار مفید باشد. با توجه به اینکه شیوه هایی که افراد با سخت رویی بالا به کار می برند امکان برخورد موثر و سازنده را با موانعی که در راه رسیدن به اهدافشان دارند،افزایش می دهد. همچنین پژوهش ها نشان می دهد که سخت رویی بالا در افراد می تواند کمک زیادی به آنها در جهت افزایش توان کنار آمدن آنها با مشکلاتشان نماید. پس طراحی و اجرای پژوهش هایی که راههای پرورش حس خود آگاهی،هدفمندی،مسئولیت پذیری ،برخورد منطقی با مسایل و انتخابهای آگاهانه را در افراد به خصوص نوجوانان بیابد تا بتوانند بطور سازنده ،با مشکلات حال و آینده روبرو شوند، آنها را حل کنند و یا با آنها کنار آیند و انسانهای شاداب و سالم باشند،از اولویت و اهمیت ویژه برخوردار است. اهداف پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای سخت رویی برافزایش مهارت های کنارآمدن دانش آموزان. تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای سخت رویی بر مهارت های کنارآمدن مسئله مدار دانش آموزان. تعیین اثربخشی آموزش مهارتهای سخت رویی برمهارت های کنارآمدن هیجان مدار دانش آموزان فرضیه های پژوهش آموزش مهارتهای سخت رویی برافزایش مهارت های کنارآمدن موثراست. آموزش مهارتهای سخت رویی بر مهارت های کنارآمدن مسئله مدارموثراست. آموزش مهارتهای سخت رویی برمهارت های کنارآمدن هیجان مدارموثراست. تعاریف مفهومی وعملیاتی متغیرها تعریف نظری مهارتهای کنار آمدن: آن دسته از از فعالیتهای شناختی ورفتاری هستند که به منظورکاهش اثرات استرس به کار گرفته می شوند. کنارآمدن متمرکز برمسأله: سعی بر تغییر یا حذف منبع فشار دارد لذا با پیامدهای عینی ومحسوس یک مشکل ارتباط دارد تا خود موقعیت فشار آور. کنارآمدن متمرکز بر هیجان : پاسخ هایی را شامل می شود که هدف آن کنترل هیجانات برانگیخته شده توسط عامل فشارآور میباشد(موس وبیلینگز،1982). تعریف نظری سخت رویی: سخت رویی مجموعه ای از ویژگی های شخصیتی که به عنوان منبع مقاومتی در برابر رویدادهای استرس زای زندگی عمل میکند و دارای سه مولفه تعهد،کنترل وچالش است. کوباسا (1982) تعاریف عملیاتی مهارت های کنارآمدن: در این پژوهش مهارتهای کنارآمدن نمره ای است که آزمودنیها از پرسشنامه مهارتهای کنار آمدن به دست می آورند. کنار آمدن مسئله مدار: دراین پژوهش کنار آمدن هیجان مدار نمره ای است که آزمودنیها از نمرات اخذ شده در طبقه مربوطه از طریق پرسشنامه مهارتهای کنار آمدن به دست می آورند. کنار آمدن هیجان مدار: دراین پژوهش کنار آمدن هیجان مدار نمره ای است که آزمودنیها از نمرات اخذ شده در طبقه مربوطه از طریق پرسشنامه مهارتهای کنار آمدن به دست آورند. سخت رویی: نمره ای که آزمودنیها از مقیاس بررسی دیدگاههای شخصی کوباسا به دست می آورند به عنوان تعریف عملیاتی سخت رویی تلقی می شود. طرح پژوهش طرح پژوهش حاضرازنظرهدف کاربردی وازنظرروش یک طرح نیمه آزمایشی ازنوع طرح پیش آزمون وپس آزمون باگروه گواه می باشد t x t t t جامعه آماری کلیه دانش آموزان دخترمقطع متوسطه ،منطقه 6آموزش پرورش شهر تهران که درسال تحصیلی( 89-88)مشغول به تحصیل بودند. حجم نمونه نمونه تحقیق حاضر را 40 نفر از دانش آموزان تشکیل دادند که پس از اجرای مقیاس دیدگاههای شخصی کوباسا وآزمون مهارتهای کنارآمدن(مقابله ای)، 40 نفر از افراد با نمره ی کم در آزمون دیدگاههای شخصی انتخاب در دوگروه آزمایش وگواه (در هر گروه 20نفر قرارگرفتند. روش نمونه گیری روش نمونه گیری مورد استفاده در تحقیق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است. ابتدا از بین دبیرستانهای منطقه 6تهران دو دبیرستان به صورت تصادفی انتخاب شد.سپس ازبین کلاسها،7کلاس به طور تصادفی انتخاب گردید(جمعا120نفر). پس از اجرای پرسشنامه ها ونمره گذاری آنها،از هرمدرسه یک لیست به ترتیب افزایش نمره آزمون سخت رویی تهیه شد وبه روش همتا سازی 40نفر باکمترین نمره درآزمون سخت رویی (20نفر ازهر لیست )انتخاب شدکه به صورت تصادفی دردو گروه آزمایش وگواه قرار گرفت . ابزارهای اندازه گیری بررسی دیدگاههای شخصی کوباسا(1984)که در سال1372 توسط قربانی به فارسی ترجمه شده است و سخت رویی رادرافراد در سه مولفه تعهد ،چالش ،کنترل وسخت رویی کلی می سنجد. پرسشنامه مهارتهای کنار آمدن(زینل خانی، 1385) که افرادرادر دو حوزه ی کنارآمدن مسأله مداروکنارآمدن هیجان مدارمی سنجد. روایی وپایایی پرسشنامه مهارتهای کنارآمدن ضریب پایایی از طریق روش آلفای کرانباخ 87/0 محاسبه شده است. با استفاده از روش آلفای کرنباخ ضریب پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر 81% بدست آمد. ضریب پایایی به روش باز آزمایی و با تاکید برفرمول تصحیح اسپیرمن– بروان 93/0 بدست آمده که نشان دهنده پایایی قابل قبولی می باشد. روایی سازه ی پرسشنامه با تاکید بر ملاک نظری است ونه تنها از نظریه های موجود استفاده شده بلکه طیف وسیعی از ابزارهای اندازه گیری در آن عنوان گردیده است وشاخص سازی وحتی خرده مقیاس بندی نیز بر مبنای مطالعات نظری انجام گرفته است. روایی وپایایی پرسشنامه سخت رویی با استفاده از روش آلفای کرنباخ پایایی پرسشنامه در پژوهش حاضر برای مولفه های تعهد ،کنترل ،چالش وسخت رویی کل به ترتیب 75/0 ،69/0 ،55/0 ،78/0 بدست آمد. همبستگی پرسشنامه با سایر پرسشنامه های مفصل تر سخت رویی از جمله مقیاس تفصیلی سخت رویی89% به دست آمده است وبا مقیاس های فرعی آسیب شناختی پرسشنامه mmpi بین 116/0 تا539/0 به دست آمد. که این همبستگی تاییدی بر روایی پرسشنامه دیدگاههای شخصی کوباسا است. روش تجزیه و تحلیل داده ها به منظورتجزیه وتحلیل نتایج این پژوهش از روشهای آمار توصیفی جدول توزیع فراوانی،درصد، میانگین ،انحراف استاندارد هم چنین از روشهای آمار استنباطی تحلیل کوواریانس برای آزمون فرضیه ها استفاده شده است. فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها شاخصهای آمار گروه فراوانی درصد آزمایش 20 50 گواه 20 50 مجموع 40 100 بخش اول:آمارتوصیفی توزیع فراوانی داده ها بنا بر اطلاعات جدول حاصله، تعداد دانش آموزان گروه آزمایش وگواه با هم برابر بودند. جدول (3-4): مقایسه میانگین وانحراف معیارنمرات پیش آزمون وپس آزمون کنارآمدن در دو گروه آزمایش وگواه پس آزمون پیش آزمون شاخص های آماری گروه ا نحراف معیار میانگین انحراف معیار میانگین 55/4 90/164 58/6 05/141 آزمایش 59/6 24/141 02/7 40/141 گواه همانگونه که در جدول (3– 4) مشاهده می گردد ، میانگین نمره کنارآمدن در دو گروه آزمایش وگواه در مرحله پیش آزمون تقریبا برابرمی باشد اما در پس آزمون میانگین گروه آزمایش بیشتراز گواه می باشد که نشان دهنده این است مهارت کنار آمدن در گروه آزمایش افزایش یافته است. با توجه به نتایج جدول( 3-4)، این تفاوت می تواند ناشی از آموزش مهارت های سخت رویی باشد. بخش دوم:آماراستنباطی فرض همگنی واریانس ها سطح معناداری درجه آزادی درون گروهی درجه آزادی بین گروهی آماره لوین 13/0 38 1 4 41/0 38 1 69/0 09/0 38 1 9/2 چون f مشاهده شده برای آزمون لوین در سطح 05% ?p کوچکتر از f جدول است تفاوت معناداری را بین واریانس ها نشان نمی دهد، بنابراین فرض صفر یعنی فرض همگنی واریانس ها پذیرفته می شود جدول(4-4): نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش مهارتهای سخت رویی بر افزایش مهارتهای کنارآمدن سطح معناداری مقدارf میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع 000/0 27/136 43/2942 1 43/2942 گروه اطلاعات جدول نشان دهنده آن است که آموزش مهارت های سخت رویی در افزایش مهارت کنارآمدن دردوگروه آزمایش و گواه، تفاوت معناداری را ایجاد کرده است. بنابراین، فرضیه مذکور با 95% اطمینان تایید می شود. جدول(7-4): نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش مهارتهای سخت رویی برکنارآمدن مسأله مدار سطح معناداری مقدارf میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع 000/0 55/75 3/2250 1 3/2250 گروه اثر گروه معنادار بوده واین نشان دهنده آن است که آموزش مهارت های سخت رویی در مهارت مسأله مدار دردوگروه آزمایش و گواه، تفاوت معناداری را ایجاد کرده است. بنابراین، فرضیه مذکور با 95% اطمینان تایید می شود. جدول(10-4): نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر آموزش مهارتهای سخت رویی بر کنارآمدن هیجان مدار سطح معناداری مقدارf میانگین مجذورات درجه آزادی مجموع مجذورات منبع .34/0 .93/0 50/54 1 50/54 گروه نتایج تحلیل کواوریانس نشان می دهد fمشاهده شده درسطح05/0 ? ? تفاوت معناداری بین میانگین نمرات پس آزمون مهارت هیجان مدار دانش آموزان گروه آزمایش وگواه نشان نمی دهد، بنابراین اثر گروه معنادار نیست. این نشان دهنده آن است که مهارت های سخت رویی در مهارت هیجان مدار دردو گروه آزمایش و کنترل، تفاوت معناداری را ایجاد نکرده است. بنابراین، فرضیه مذکور با 95% اطمینان رد می شود. فصل پنجم:بحث ونتیجه گیری فرضیه اول پژوهش: آموزش مهارتهای سخت رویی برافزایش مهارتهای کنارآمدن دانش آموزان موثراست. با توجه به داده های فصل چهارم میانگین نمرات کنارآمدن آزمودنی های گروه آزمایش، در پس آزمون به طور معناداری بیشتر از پیش آزمون این دانش آموزان بوده است بنابراین اثر گروه معنادار بوده واین نشان دهنده آن است که آموزش مهارت های سخت رویی در مهارتهای کنارآمدن دردوگروه آزمایش و گواه، تفاوت معناداری را ایجاد کرده است. بنابراین، فرضیه مذکور تایید می شود. تحقیقات همسو آریس، جود کینز وکینز(2005)، دریر(2004)، هانتون، نیل، لینه(2002)، ارورکه(2004)، مدی(2002)، گلبی وشیرد(2007) فورد(2000)، کریستین(1992) ، اورباچ وهمکاران(1996) آلفرد واسمیت(1989)، یاگانا(1990) . فیضی(1381) جمهری(1381) پاینده(1384) قاسمی(1385)، جعفری(1385)، زارع(1382)، یوسفی(1387)، عسگری(1381)، هرندی(1382)، میرحسینی(1384)، رشیدی(1386)، طیبی(1386) . فرضیه دوم پژوهش : آموزش مهارت های سخت رویی بر مهارتهای کنارآمدن مسئله مدار موثراست. میانگین نمرات کنارآمدن مسئله مدار آزمودنی های گروه آزمایش، در پس آزمون به طور معناداری بیشتر از پیش آزمون این دانش آموزان بوده است بنابراین اثر گروه معنادار بوده واین نشان دهنده آن است که آموزش مهارت های سخت رویی در مهارت مسأله مدار دردوگروه آزمایش و گواه، تفاوت معناداری را ایجاد کرده است. بنابراین، فرضیه مذکور با 5اطمینان تایید می شود. تحقیقات همسو کارن ون دام وآنتونی،گیلارد(2010) بارتون وهمکاران(2008(، 2009)، بیزلی وهمکاران(2003)، دولن وآدلر(2006)، هیستد وهمکاران(2009)، مدی(2002)، کراولی وهمکاران(2003)،کول وهمکاران(2006)، فلورین وهمکاران(1995) اصغرنژاد، قرائی، محمدی(2008) کوباسا، براو،مدی، ایکوس(2006) ویلیامز و وایب(2004) کوالیز، کاتلین، روسل، دانیل-وی(2002) مدی(2002) الیوت، تیموتی(2000) فیاضی، نائلی، نشاط دوست(2002)،بشارت(2007) کلی(1994 )، کلی ودیگران(1999)،گراس(1994)، هانتون، اوانز، نیل(2002) نواک(1982). فرضیه سوم پژوهش: آموزش مهارتهای سخت رویی بر مهارتهای کنارآمدن هیجان مدار موثر است. میانگین نمرات کنارآمدن هیجان مدار آزمودنی های گروه آزمایش، در پس آزمون و پیش آزمون تفاوت معناداری ندارد، در نتیجه اثر گروه معنادار نیست. این نشان دهنده آن است که مهارت های سخت رویی در مهارت هیجان مدار دردو گروه آزمایش و کنترل، تفاوت معناداری را ایجاد نکرده است. بنابراین، فرضیه مذکور رد می شود. پژوهشهای همسو کوالیز، کاتلین، روسل، دانیل-وی(2002) ویلیامز و وایب(2004) چان(2000) بویله وهمکاران(1991). عبداللهی، فراهانی و ابراهیمی(2008). خرمیان، مباشری و همکاران(2008) کدیور و زاهدی(2007) فیاضی، نائلی، نشاط دوست(2002)، بشارت(2007).گودرزی(1380) پیشنهادات پژوهشی بررسی میزان اثربخشی سخت رویی خانوادگی درپرورش خلاقیت کودکان. زمینه پژوهش برای بررسی ارتباط سخت رویی و مولفه های بیشماری فراهم است.برخی مقوله های پیشنهادی عبارتند از : رابطه سخت رویی با موفقیت در ورزش، مهارت روان درمانی، توفیق در تدریس، تحمل داغدیدگی، بازاریابی وکلیه مشاغل خدماتی از جمله زمینه های پیشنهادی به شمار می آیند. انجام پژوهشهایی در زمینه چگونگی شکل گیری سخت رویی پیشنهادات کاربردی برگزاری کارگاههای آموزش مهارتهای کنارآمدن برای دانش آموزان (به منظور آشنایی با مهارتهای کنارآمدن موثر و کارامد و کاهش استفاده از مهارتهای کمتر موثر وناکارامد.) برگزاری کارگاههای آموزش سخت رویی برای دانش آموزان وسایر مقاطع و مناطق (با توجه به اهمیت آن در کنارآمدن با موقعیتهای پر استرس تحصیلی ونهایتا دستیابی به موفقیت تحصیلی). برگزاری کارگاههای آموزش سخت رویی برای والدین دانش آموزان به منظور افزایش این مهارت در والدین (با توجه به اینکه هر سه مولفه سخت رویی(تعهد، کنترل، چالش) در خانواده صورت می گیرد) محدودیت ها عدم کنترل رخ دادهای همزمان با تحقیق

مقایسه سبک های تربیتی والدین و طرحواره های ناسازگار اولیه در دانش آموزان دارای اضطراب اجتماعی و دانش آموزان گروه عادی دبیرستان های دخترانه شهرستان اراک
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پردیس آموزشهای نیمه حضوری 1390
  نرگس نجفعلی بیگی   ابوالفضل کرمی

این پژوهش به هدف، مقایسه سبک های تربیتی والدین و طرحواره های ناساز گار اولیه دانش آموزان دارای اضطراب اجتماعی و دانش آموزان عادی صورت گرفته است.پژوهش از نوع علی مقایسه ای بود و نمونه مورد مطالعه در آن 200دانش آموز(120نفر در گروه اضطراب اجتماعی و80نفر در گروه عادی) که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از دبیرستان های دخترانه شهرستان اراک انتخاب شدند.برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه اضطراب اجتماعی صفی زاده، پرسشنامه 75سوالی طرحواره های ناسازگار اولیه یانگ و پرسشنامه سبک های فرزند پروری باومریند استفاده شد. نتایج تحلیل داده ها با روش تحلیل واریانس چند متغیری(مانوا)و رگرسیون لوجستیک نشان داد، بین سبک فرزند پرووری مقتدرانه و سهل گیرانه در دو گروه تفاوت معناداری وجود دارد به این صورت که میانگین گروه عادی در هر دو سبک بالاتر از گروه اضطرابی بود.در 5حوزه طرحواره ها نیز بین دو گروه تفاوت معناداری بدست آمد به طوری که طرحواره های دانش آموزان دارای اضطراب اجتماعی مشکل دارتر بود. همچنین نتایج رگرسیون لوجستیک نشان داد که سبک فرزند پروری مقتدرانه و سهل گیرانه و حوزه عملکرد مختل و دیگر جهت مندی می توانند پیش بینی کننده اضطراب اجتماعی باشند. واژگان کلیدی : طرحواره های ناسازگار اولیه، سبک های تربیتی والدین، اضطراب اجتماعی، حوزه های طرحواره ها

تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر کاهش باورهای غیر منطقی دانش آموزان سال اول دبیرستان شهرستان مبارکه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1390
  محبوبه احمدپور   منصور عبدی

هدف از انجام پژوهش حاظر، بررسی تأثیر آموزش تفکر انتقادی بر کاهش باورهای غیر منطقی دانش آموزان دختر سال اول دبیرستان شهرستان مبارکه بودهم چنین نتایج تحلیل واریانس یک راهه نشان داد که آموزش تفکر انتقادی بر کاهش باور های غیر منطقی( درماندگی در برابر تغییر، توقع تأیید از دیگران، اجتناب از مشکل و بی مسئولیتی هیجانی) موثر بوده است.

بررسی ومقایسه فرسودگی شغلی واسترس شغلی معلمان یک شغله ودوشغله شهرستان سبزوار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پردیس آموزشهای نیمه حضوری 1390
  محمد یامی   عبدالله شفیع ابادی

پض ?ٍّ حبضز یک پض ?ٍّ ?لی هقبیغ ای ) پظ ر یٍسازی( بب ? اٌَی بزرعی هقبیغ اعتزط ?غلی فزع زَگی ?غلی ه?لویی یک ?غل ز ?غل ? زْعتبی عبش اٍر هی بب?س. ایی ر ?ٍ تحقیق ا?بر ب ه اَرزی زارز ک زر آ بًْ ?لت اس پی? رخ زاز هطبل? آی زر حبل حبضز اس طزیق اثزی ک بز هتغیز زیگز )ه?ل لَ( گذا?ت اعت، اهکبی زارز. ج تْ گزز آ رٍی اطلا?بت زاز بّی پض ?ٍّ اس ابشار بّی پزع? بٌه فزع زَگی ?غلی هغل? اٍعتزط ?غلی بّلیظ اعتفبز ?س ج تْ ت?ییی ز ?غل ب زَی ه?لوبی هصبحب ای ک تَب ا جًبم گززیس. جبه? ه رَز هطبل? پض ?ٍّ کلی ه?لوبی هزز ک زر ز رٍ بّی ع گب ه?غ لَ ب تسریظ هی بب? سٌ ب زَ وً هت?کل اس ز گز اس ه?لوبی ، گز ا لٍ ک گز هقبیغ یًش هی بب?س هت?کل اس 139 فًز گز ز مٍ ?بهل ه?لوبی ز ?غل هت?کل اس 140 فًز ب زَ، ک ب ر ?ٍ وً گیزی ذ ?َ ای تصبزفی ا تًربه ?س سً. ر ?ٍ آهبری اعتفبز ?س ج تْ تحلیل زاز بّی پض ?ٍّ، آهبر ت صَیفی بزای هحبعب ?بذص بْی آهبر ت صَیفی هب سًٌ هیب گًیی، اٍریبظً ا حًزاف ه?یبر آهبر اعت بٌبطی زر ایی پض ?ٍّ آسه یَ پبراهتزیک t ج تْ ت?ییی تفب تٍ بیی هیب گًیی بّی ز گز بب اعتفبز اس زًم افشار 15spss ا جًبم ?س.ایی پض ?ٍّ ه?تول بز فّت فزضی ب زَ ک بز اعبط ه ضَ عَ پض ?ٍّ ) فزع زَگی ?غلی ?بهل چ بْر ب?س هغد ?رصیت، کبرآیی ?رصیت، زرگیزی ذغتگی ?بطفی اعتزط ?غلی ?بهل ع هقیبط اعتزط، ?ًب گًبی اعتزط را بّزز بّی هقببل ( ، تس یٍی ?س. سّف ایی پض ?ٍّ ت?ییی تفب تٍ بیی فزع زَگی ?غلی ) زر ع ب?س هغد ?رصیت، زرگیزی ، ذغتگی ?بطفی کبرآیی ?رصی( اٍعتزط ?غلی ) زر ع هقیبط اعتزط، ?ًب گًبی اعتزط را بّزز بّی هقببل ای ( ه?لوبی ز ?غل یک ?غل هسارط ? زْعتبی عبش اٍر ب زَ. بب ت جَ ب یبفت بّی پض ?ٍّ تًیج ای ک هی ت اَی اس آی اعترزاج کزز ایی اعت ک ز ?غل ب زَی هی ت اَ سً ?بهلی بزای افشای? اعتزط فزع زَگی ?غلی قلوساز گززز، چزا ک ه?لویی ز ?غل ی ایی پض ?ٍّ زر هقبیغ بب وّکبرای یک ?غل ذ زَ زر ب?س هغد ?رصیت، کبرآیی ?رصی، زرگیزی ذغتگی ?بطفی زر هقیبط بّی ?ًب گًبی اعتزط را بّزز بّی هقببل ای تفب تٍ ه? بٌ زاری زا?ت سٌ اذتلافبت ه?ب سّ ?س زر ایی پض ?ٍّ ه? بٌ زار ب زَ. زر ه رَز هقیبط اعتزط ه?لویی تفب تٍ ه? بٌ زاری آ?کبر ?ًس، ب آی ه? بٌ ک اعتزط ز گز ب یک هیشای ب زَ. زر ه رَز ب?س کبرآیی ?رصی تًبیج ?ًبی زاز ک کبرایی ه?لویی یک ?غل ب ط رَ ه? بٌ زاری اس ه?لویی ز ?غل بی?تز اعت. کلیس اٍص بّ: اعتزط ?غلی، فزع زَگی ?غلی

رابطه بین ویژگی های شخصیتی با رضایت از زندگی و خودمتمایزسازی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1389
  پژمان فاضلی   ابوالفضل کرمی

چکیده تحقیق: وجود برخی از نشانه های بالینی و شخصیتی ممکن است میزان رضایت از زندگی و نوع نگاه دانش آموزان را به تمایزهایی که با دیگران را دارند، تحت شعاع قرار می دهد و سبب موفقیت یا ناکامی آن ها در امور تحصیلی گردد. هدف از مطالعه اخیر تعیین رابطه بین ویژگی های شخصیتی نئو و رضایت از زندگی و خودمتمایزسازی در میان دانش پژوهان پسر مقطع پیش دانشگاهی در منطقه شش آموزش و پرورش شهر تهران بود. تحقیق حاضر از نوع تحقیقات همبستگی و توصیفی است که به روش پیمایش انجام شده است. جامعه اماری تحقیق شامل دانش پژوهان پسر مقطع پیش دانشگاهی آموزش و پرورش منطقه 6 تهران که در سال تحصیلی 89-1388 مشغول به تحصیل بوده اند. نمونه گیری به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی یک مرحله ای بوده است. بدین صورت که در ابتدا از بین مدارس پیش دانشگاهی دو مدرسه به عنوان نمونه انتخاب و سپس از بین دو مدرسه تعداد 130 نفر انتخاب شدند. به منظور جمع آوری اطلاعات در این پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی نئو، پرسشنامه رضایت از زندگی فیلیپ کارتر و پرسش نامه خودمتمایزسازی (dsi-r) استفاده شده است. از روشهای امار توصیفی و استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای روان رنجور گرایی و خودمتمایزسازی رابطه معنادار با همبستگی معکوس و بین متغیرهای برون گرایی، مسئولیت پذیری و توافق گرایی و خودمتمایزسازی رابطه معنادار با همبستگی مستقیم گزارش شده است. بدین معنا که پاسخگویانی که از میزان روان آزردگی کمتری برخوردار بودند دارای ویژگی های شخصیتی برون گرایی بیشتر و حس همکاری و توافق گرایی در آن ها بیشتر گزارش شده است. (p<0/001) علاوه بر این نتایج تحقیق نشان می دهد که بین متغیرهای روان رنجور گرایی و رضایت از زندگی رابطه معنادار با همبستگی معکوس بین متغیرهای برون گرایی، مسئولیت پذیری و توافق گرایی و رضایت از زندگی در میان دانش آموزان رابطه معنادار با همبستگی مستقیم گزارش شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد رضایت از زندگی در میان دانش آموزانی بیشتر گزارش شده است که از مسئولیت پذیری بالاتر و روان آزرده گرایی کمتری برخوردار بوده باشند. (p<0/001).

بررسی رابطه اضافه بار نقش با رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان دوشغله شرکت های شهر بوشهر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  صدیقه صبحانی خواه   ابوالفضل کرمی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه اضافه بار نقش با رضایت شغلی و انگیزش شغلی در کارکنان دو شغله شرکت های شهر بوشهر انجام شد. جامعه پژوهش حاضر عبارتند از کارکنان دو شغله ای که در سال 91-1390 در شرکت های شهر بوشهر شاغل بودند. با توجه به تحقیقات مشابه، کل نمونه 1?0 نفربود. روش نمونه گیری حاضر بر اساس نمونه گیری خوشه ای تصادفی انجام شد.و همچنین رضایت شغلی و انگیزش شغلی 18 درصد می توانند اضافه بارنقش را پیش بینی کنند.

بررسی رابطه بین تیپهای شخصیتی با سبک های یادگیری در بین دانشجویان دانشگاههای دولتی شهرستان شاهرود
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1390
  زینب روزگرد   ابوالفضل کرمی

تیپ های شخصیتی، از دیرباز مورد توجه افراد قرار گرفته است و تحقیقات زیادی را به دنبال داشته است. هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه بین تیپ های شخصیتی با سبک های یادگیری بود در این رابطه 200 دانشجو از دانشگاه های دولتی شاهرود (دانشگاه صنعتی و دانشگاه علوم پزشکی) انتخاب شدند، و از میان دانشجویان این دانشگاه ها 200 نفر به صورت تصادفی ساده انتخاب شد. و پرسشنامه های سبک های یادگیری کلب و تیپ های شخصیتی مایرز- بریگز را کامل کردند. با توجه به این که پنج فرضیه وجود داشت بدین صورت که ابتدا تفاوت بین تیپ های شخصیتی افراد با سبک های متفاوت یادگیری مورد آزمون قرار گرفت و سپس رابطه این تیپ ها با شیوه های یادگیری(تجربه عینی، آزمایشگری فعال، مفهوم سازی انتزاعی، مشاهده تاملی) مورد بررسی قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که بین تیپ های شخصیتی افراد با سبک های متفاوت یادگیری تفاوت معنی داری وجود داشت. همچنین بین تیپ های شخصیتی مایرز- بریگز با شیوه یادگیری مشاهده اندیشمندانه ارتباط معنی داری وجود نداشت، بین تیپ های شخصیتی مایرز- بریگز با شیوه های یادگیری مفهوم سازی انتزاعی، آزمایشگری فعال، تجربه عینی رابطه معنی داری وجود داشت. لذا مشاوران تحصیلی در زمینه هدایت تحصیلی دانش آموزان بایستی به تیپ های شخصیتی و سبک-های یادگیری افراد توجه داشته باشند.

مقایسه ویژگی های روان سنجی مقیاس های پرسشنامه چند محوری بالینی میلون و پرسشنامه شخصیتی چند وجهی مینه سوتا در شهر
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی - دانشکده علوم اجتماعی 1390
  سحر عشق آبادی   ابوالفضل کرمی

پژوهش حاضر بر پایه اهداف اصلی، مقایسه روایی بین مقیاس های وسواس، اسکیزوفرنی، پارانویا و افسردگی در دو آزمون mmpi-2 (فرم کوتاه ایرانی) و mcmi-iii در شهر سمنان به اجرا درآمده است. به منظور اجرای پژوهش با حجم 120 نفر از مراجعه کنندگان به مراکز مشاوره و مطب های روانپزشکان به روش نمونه در دسترس انتخاب و پرسشنامه mcmi-iii با 174 ماده و سپس پرسشنامه mmpi-2 با 71 سوال بر روی آنها اجرا گردید. از این گروه تعداد 10 نفر به دلایل مختلف از جمله عدم علاقه به پاسخگویی، ناقص بودن پاسخ ها و یا پاسخ دادن تصادفی از مجموعه حذف گردید و نتایج بدست آمده حاصل تجزیه و تحلیل 110 پرسشنامه تکمیل شده است. از این گروه 83 نفر زن و 27 نفر مرد بوده اند. هر دو پرسشنامه براساس پاسخ های بلی- خیر نمره گذاری شده است. بعد از گردآوری داده ها و محاسبه نمرات خام به منظور تعیین روایی شاخصهای اعتبار در هر دو آزمون، پروفایل هر آزمودنی در هر دو آزمون به صورت جداگانه ترسیم گردید. برای بررسی روایی همگرا و پاسخ به سوالات پژوهش که «آیا بین مقیاس های افسردگی، وسواس، اسکیزوفرنی و پارانویا در mmpi-2 و مقیاسهای متناظر آن در mcmi-iii رابطه معنی دار وجود دارد؟» از روش ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. مقدار ضریب همبستگی مقیاس افسرده در mmpi-2 و افسرده خویی در mcmi-iii برابر با 54/0، ضریب همبستگی مقیاس پارانویا بین دو آزمون برابر با 50/0، ضریب همبستگی مقیاس اسکیزوفرنی در mmpi-2 و مقیاس اسکیزوتایپال در mcmi-iii برابر با 62/0 و ضریب همبستگی مقیاس وسواس برابر با 51/0 می باشد. و نتایج بدست آمده با پژوهش های صورت گرفته همسو می باشد. برای پاسخ به سوالات فرعی پژوهش که «آیا بین مقیاس های وسواس، افسرده، پارانویا و اسکیزوفرنی در آزمون mmpi-2 با مقیاس وابستگی به الکل و مواد رابطه معنی داری وجود دارد؟» از روش تحلیل آماری رگرسیون چند متغییری همزمان استفاده گردید. نتایج بیانگر آن است که بین مقیاس اسکیزوفرنی در mmpi-2 با مقیاس وابستگی به الکل رابطه معنی دار وجود دارد اما بین سایر مقیاسها و ارتباط آن با وابستگی به الکل و وابستگی به مواد رابطه معنی داری وجود ندارد.

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و بلوغ شغلی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه7تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1391
  مریم جعفرپور   ابوالفضل کرمی

پژوهش با هدف بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و بلوغ شغلی با رفتار شهروندی سازمانی در کارکنان شهرداری منطقه7تهران انجام شد که جامعه آماری کل کارکنان شاغل در منطقه7 که شامل 5ناحیه می باشد شامل 700نفر بودند که تعداد 248نفر بصورت تصادفی از 5ناحیه بعنوان نمونه انتخاب شدند که 210نفر همکاری کردندابزارهای پژوهش گرسشنامه 60سوالی نئو،پرسشنامه بلوغ حرفه ای سوپر،پرسشنامه12سوالی نتمیر بودند.پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی شامل رگرسیون گام به گام و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.نتایج رگرسیون نشان داد که شخصیت و بلوغ شغلی توانایی پیشئ بینی رفتار شهروندی سازمانی را دارند و از بین مولفه های شخصیت(باوجدان بودن و توافق) و مولفه های بلوغ شغلی(تثبیت و ابقاء)آنرا پیش بینی می کنند.نتایج ضریب همبستگی نشان داد بین ابعاد پنجگانه شخصیت (برونگرایی،وجدانی بودن و عصبیت)بابلوغ شغلی رابطه دارد،بلوغ شغلی با رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد،و ابعاد پنجگانه شخصیت با رفتار شهروندی سازمانی رابطه دارد.

بررسی اثربخشی خاطره گویی گروهی بر کاهش احساس تنهایی و افزایش حمایت اجتماعی سالمندان استان مازندران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1391
  زهرا خدابنده   حسین سلیمی

هدف از انجام این پژوهش، بررسی اثربخشی خاطره گویی گروهی بر کاهش احساس تنهایی و افزایش حمایت اجتماعی سالمندان استان مازندران بوده است. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای از میان شهرستان های استان مازندران، شهر بابل و از میان آسایشگاهها و مراکز توانبخشی، مرکز توانبخشی همراه سلامت انتخاب شد سپس از میان سالمندان این مرکز بصورت داوطلبانه با رعایت شرایط ورود به گروه تعداد 30 نفر انتخاب شدند که 10نفر مرد و 20نفر زن بودند. این افراد به دو گروه 15 نفری متشکل از 5 مرد و 10 زن تقسیم شدند و سپس به روش تصادفی یکی از گروهها آزمایش و دیگری کنترل نامیده شد از این تعداد 24 نفر تا پایان کار گروه را ادامه دادند که در هر گروه 12 نفر باقی ماندند. این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی " پیش آزمون پس آزمون با گروه کنترل" بود. برای اندازه گیری احساس تنهایی و حمایت اجتماعی اعضای نمونه از پرسشنامه های احساس تنهایی راسل، پیلاو و کاترونا و حمایت اجتماعی واکس و همکاران استفاده شد. پس از اجرای پرسشنامه ها روی هر دو گروه کنترل و آزمایش، اعضای گروه آزمایش در جلسات خاطره گویی به مدت 8هفته هر هفته یک ساعت و نیم شرکت کردند، اعضای گروه کنترل روند عادی مرکز را طی کردند ولی در جلسات خاطره گویی شرکت نداشتند. پس از اتمام دوره خاطره گویی، پرسشنامه ها مجدداً روی هر دو گروه اجرا شد. برای تجزیه و تحلیل داده های حاصل از اجرای پیش آزمون و پس آزمون از روشهای آمار توصیفی (نمایش اطلاعات دموگرافیک نمونه) و روشهای آمار استنباطی (تحلیل کوواریانس با رعایت مفروضه ها) استفاده شد. نتایج پژوهش حاضر حاکی از آن است که خاطره گویی، احساس تنهایی را در سالمندان کاهش و حمایت اجتماعی را در آنان افزایش می دهد.

اثربخشی روان درمانگری پویشی فشرده کوتاه مدت بر کاهش افسردگی دانش آموزان پسر سال چهارم دبیرستان های شهر تبریز
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پردیس آموزشهای نیمه حضوری 1390
  هادی اسمخانی اکبری نژاد   احمد اعتمادی

پژوهش حاضر، تلاشی در جهت بررسی اثربخشی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت بر افسردگی بود. در این پژوهش، منظور از روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت، روش درمانگری نوینی است که توسط دوانلو ابداع شده است. به این ترتیب، از طرح نیمه آزمایشی پیش آزمون و پس آزمون با دو گروه آزمایش و گواه استفاده شد. بدین منظور، 24 نفر از دانش آموزان پسر سال چهارم دبیرستان های شهر تبریز که در سال تحصیلی 90- 1389 مشغول به تحصیل بودنند با روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای (طبقه ای) انتخاب و به وسیله آزمون افسردگی بک مورد آزمون قرار گرفتند. به طوری که پس از انتخاب یک ناحیه به قید قرعه از بین پنج ناحیه آموزش و پرورش تبریز و سپس انتخاب پنج مدرسه از بین مدارس دولتی پسرانه این ناحیه، یک جلسه هماهنگی با مدیران مدارس منتخب در خصوص هدف این پژوهش برگزار و در جلسه ای دیگر، توضیحاتی در خصوص هدف این پژوهش به دانش آموزان و خانواده های آنان ارائه شد. دانش آموزانی که مایل به شرکت در این پژوهش بودند، با استفاده از پرسشنامه افسردگی بک، در هر پنج مدرسه، مورد آزمون قرار گرفتند. پس از نمره گذاری پرسشنامه ها، 24 نفر از افرادی که نمره آزمون افسردگی بک آن ها بین 21 تا 30 (نسبتاً افسرده) بود به صورت تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایش (12 نفر) و گروه گواه (12 نفر) قرار گرفتند. هر یک از اعضای گروه آزمایش، طی 2 ماه، 8 جلسه (هر هفته یک جلسه) روان درمانی با رویکرد پویشی فشرده کوتاه مدت را به صورت انفرادی در یکی از کلنیک های خصوصی کلان شهر تبریز دریافت نمودند، در حالی که اعضای گروه گواه هیچ نوع درمانی را دریافت نکردند. کل جلسات روان درمانی فردی، 96 جلسه بود. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، ابتدا میانگین نمره های پیش آزمون و پس آزمون هر دو گروه (آزمایش و گواه) با استفاده از آزمون t همبسته، به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفت. سپس تفاضل نمره های پیش آزمون و پس آزمون هر دو گروه (آزمایش و گواه) محاسبه و با استفاده از آزمون t مستقل مورد مقایسه قرار گرفت. فرضیه پژوهشی عبارت بود از این که: روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت در کاهش افسردگی دانش آموزان پسر موثر است. آزمون فرضیه نشان داد که بین گروه گواه و آزمایش بعد از اعمال متغیر مستقل، یعنی روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت، از نظر میزان افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد (0/000p=). با توجه به یافته های پژوهش حاضر می توان نتیجه گرفت که، روان درمانی پویشی فشرده کوتاه مدت در کاهش افسردگی دانش آموزان پسر موثر است.

تحلیل محتوای مقاومت،مکانیسمهای دفاعی،انتقال واتحاد درمانی درکاهش تعارضات زناشویی زنان به شیوه روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1391
  سولماز مبسم   ابوالفضل کرمی

پژوهش حاضر به بررسی تحلیل محتوای مقاومت و مکانیسم های دفاعی، اتحاد درمانی و انتقال در جلسات روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده و همچنین اثر بخشی این شیوه درمانی برکاهش تعارضات زناشویی در زنان پرداخته است. روش پژوهشی مورد استفاده، پژوهش توصیفی در مورد تحلیل محتوای مفاهیم ذکر شده و طرح نیمه آزمایشی به صورت بررسی موردی در زنان مراجعه کننده به مراکز مشاوره در تهران بود. از بین این زنان 5 نفر که تعارضات زناشویی داشتند و داوطلب شرکت در جلسات درمان بودند، همچنین بر اساس جلسه درمان آزمایشی ملاک های ورود به روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده را داشتند، به طور هدفمند نمونه گیری شدند. هدف از این شیوه نمونه گیری انتخاب کسانی بود که با هدف پژوهش مطابقت داشته باشند. این افراد در جلسات درمانی به مدت 12 جلسه شرکت کردند. درمان بر اساس راهنمای روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرد? دوانلو انجام شد. این مدل درمانی متمرکز بر روشن سازی دفاع ها و چالش با آنها، تجربه احساسات و حل تعارضات کانونی است. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، پرسشنامه تعارضات زناشویی در دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون بود. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش در زمینه اثربخشی از آزمون t همبسته استفاده شد و فرضیه اول مورد تایید قرار گرفت: نتایج نشان دادند که روان درمانی پویشی کوتاه مدت فشرده بر کاهش تعارضات زناشویی در زنان موثراست. در زمینه تحلیل محتوا بعد از جمع آوری داده ها کد گذاری بر اساس نظریه ها و منابع موجود انجام شد و سپس توسط دو تن از متخصصین مورد تایید قرار گرفت. 30 مقوله در مورد مکانیسمهای دفاعی اصلی و تاکتیکی، انتقال مثبت و منفی، عناصر اتحاد درمانی و مقاومت انتقالی در دوازده جلسه درمانی پس از ضبط صوتی جلسات مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و به طور کلی نتایج زیر به دست آمد: فرضیه دوم و سوم رد شدند و نتایج نشان دادند که مکانیسم های دفاعی به طور پراکنده در طول دوازده جلسه درمان کوتاه مدت فشرده برای 5 مراجع در تغییر و نوسان بود و بسته به میزان فشار درمانگر برای چالش با دفاع ها، میزان بروز آنها در تغییر بود. همچنین نتایج درمان ارتباط معناداری را بین کاهش تعارضات زناشویی و مکانیسم های دفاعی نشان ندادند. فرضیه چهارم مورد تایید قرار گرفت و نتایج در مورد ارتباط اتحاد درمانی و مکانیسم های دفاعی نشان دادند که تا جلسه سوم یا چهارم هردو افزایش یافتند و بعد از آن رابطه معکوس داشتند. همچنین در مورد سوال های تحلیل محتوای پژوهش نتایج نشان دادند که اتحاد درمانی در جلسه سوم بیشترین میزان را داشت و بعد از آن از تغییرات و نوسان اندکی برخوردار بود. در مورد انتقال، میزان انتقال منفی بیشتر از مثبت بود و در طول درمان دوازده جلسه در نوسان بود. در میان مکانیسم های دفاعی تاکتیکی، واژهای سربسته از بیشترین میزان و فراموشی از کمترین میزان برخوردار بود و در زمینه مکانیسم های دفاعی اصلی دلیل تراشی بیشترین میزان و برون ریزی و گریه کردن کمترین میزان را داشتند.

بررسی تطبیقی احکام معادن درفقه امامیّه و شافعیّه.
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه یزد - دانشکده علوم انسانی 1391
  ابوالفضل کرمی   حسین ابویی مهریزی

یکی از مسائل مهم فقهی، احکام معادن و بخصوص احکام مالکیت آن است. در فقه اسلامی هر زمین وسرزمینی ازحیث ملکیت، یا ملک شخصی یا در مالکیت عموم مسلمانان است و یا ملک امام(دولت اسلامی) است. زیرا آن زمین یا ملک شخص خاص است و و فقط او می تواند از آن بهره برداری کند؛ یا ملک عموم مسلمانان است، مانند زمین هایی که با جهاد اسلامی و قهر و غلبه به دست آمده است؛ این گونه زمین ها که با عنوان «اراضی مفتوح العنوه » از آن یاد می شود، از آن مردم یک عصر نیست؛ و یا ملک امام(دولت اسلامی) است مانند انفال که تا روز قیامت در مالکیت حکومت اسلامی است. در هر یک از این زمین ها گاهی معادنی پدید می آید . آن معدن اگرچه ناگزیر در یکی از اقسام سه گانه مزبور ظهور کرده، لیکن برابر اختلاف مبانی در تبعیت یا استقلال معدن از زمین، درباره مالکیت آن اختلاف نظر است . حاصل این که، آن جا که معدن در زمین انفالی است، هم زمین و هم معدن هر دو در شمار انفال است و آن جا که معدن در زمین شخصی یا زمین متعلق به عموم مسلمانان است اگرچه زمین، شخصی یا از آن عموم مسلمانان است لیکن معدن، مستقل و با توجه به نوعش به ملکیت شخصی یا عمومی در می آید. معادن سرمایه دولت اسلامی و مسلمانان است و سرپرست این سرمایه درعصر غیبت کبری ولی فقیه است.در این رساله ضمن تحلیل مطالب فوق به تعریف انفال ومعادن اشاره می کنیم ومبانی تفسیری،روائی و فتوائی کیفیت بهره برداری از آنها را بررسی کرده و احکام آنها را در فقه امامیه و شافعیه تطبیق می دهیم.

بررسی رابطه کارایی خانواده با روایت پیوند زوجین
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1391
  سمیرا کرمی   ابوالفضل کرمی

پایان نامه به بررسی رابطه بین دو متغیر کارایی خانواده و روایت پیوند زوجین پرداخته است،که روایت پیوند زوجین همان قصه عشق ایت که توسط استرنبرگ و نظریه عشق به مثابه یک داستان مطرخ شده است. متغیرهای مربوط به روایت پیوند زوجین ،از جمله سلطه جویی و جامعه پسندی، کارایی خانواده زوجین را پیش بینی می نماید. این پژوهش که یک پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی می باشد در بین معلمان زن مقطع راهنمایی شهرستان یزد و همسران آنها بوده است که تفاوتی هم بین زنان و مردان در دو متغیر دیده نشد.

مقایسه ویژگی های شخصیتی،جمعیت شناختی و نیت کارآفرینانه کارآفرینان موفق و ناموفق شهرستان خوانسار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1391
  علی اکبر دهاقین   کیومرث فرحبخش

چکیده این پژوهش با هدف مقایسه متغیرهای شخصیتی، توفیق طلبی، سلاست فکری، کانون کنترل، خطرپذیری، تحمل ابهام، عمل گرایی، رویاپردازی، چالش طلبی و نیت کارآفرینانه، نگرش نسبت به کارآفرینی، هنجارهای جامعه و خودکارآمدی کارآفرینی، در دو گروه کارآفرین موفق و ناموفق شهرستان خوانسار به روش علی-مقایسه ای انجام شد. حجم نمونه پژوهش 69نفر ازکارآفرینان موفق و ناموفق این شهرستان بودند که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. جهت اندازه گیری متغیرهای شخصیتی و جمعیت شناختی از پرسشنامه بومی استاندارد شده کارآفرینی و برای سنجش نیت کارآفرینانه از پرسشنامه لینان استفاده شد. داده های حاصل، با استفاده از تحلیل واریانس چند عاملی، t مستقل و ضریب همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج تحلیل نشان داد، بین ویژگی های شخصیتی کارآفرینان موفق و ناموفق در سطح0/01 و همه خرده مقیاس های آن دو گروه به جز تحمل ابهام، رویاپردازی و سلاست فکری تفاوت معنا دار وجود دارد. همچنین، بین نیت کارآفرینانه کارآفرینان موفق و ناموفق در سطح 0/05و بین خرده مقیاس های آن به جز، خودکارآمدی دو گروه موفق وناموفق، تفاوت معنادار مشاهده شد و این فرضیه که متغیر های شخصیتی و نیت کارآفرینانه می توانند عضویت گروهی افراد را در جامعه کارآفرینان موفق وناموفق به طور معنی داری پیش بینی کنند، تایید شد. پیشنهاد می شود، فرهنگ کارآفرینی در سطوح مختلف جامعه توسعه یافته و آموزش های تخصصی برای ارتقاء ویژگی ها و نیت کارآفرینانه قبل و حین راه اندازی کسب و کار برگزار گردد. کلید واژه ها:کارآفرینی ، کارآفرین ، ویژگی های شخصیتی کارآفرینانه ، نیت کارآفرینانه

بررسی رابطه بین سخت رویی با راهبردهای مقابله با استرس وسلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1391
  نرگس صفری   ابوالفضل کرمی

این تحقیق با هدف بررسی رابطه بین سخت رویی با راهبردهای مقابله با استرس و سلامت عمومی دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی انجام شده است. روش تحقیق از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری تحقیق دانشجویان کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی که در سال تحصیلی 90-89 مشغول به تحصیل بوده اند می باشد. تعداد افراد نمونه تحقیق 300نفر و روش نمونه گیری، نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای و تصادفی ساده بوده است. روش تجزیه وتحلیل داده های آماری همبستگی پیرسون، آزمون t، ماتریس همبستگی و رگرسیون گام به گام می باشد. ابزار تحقیق، مقیاس دیدگاه شخصی(سخت رویی) کوباسا(1984) برای سنجش سخت رویی، مقیاس سلامت عمومی ghq-28(1972) برای سنجش سلامت عمومی و مقیاس مهارتهای مقابله ای کرمی و زینلخانی(1389) به منظور سنجش راهبردهای مقابله با استرس مورد استفاده قرار گرفته است. طبق نتایج انجام شده بین سخت رویی با راهبردهای مقابله با استرس و سلامت عمومی رابطه معنادار وجود دارد. ازنظر سخت رویی و راهبردهای مقابه با استرس بین دانشجویان دختر وپسر تفاوت معناداری وجود ندارد. اما از نظر سلامت عمومی بین دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری وجود دارد. همچنین مولفه افسردگی از متغیر سلامت عمومی به عنوان موثرترین عامل در پیش بینی سخت رویی می باشد. همچنین مولفه های هیجان مدار و مسئله مدار از متغیر راهبردهای مقابله با استرس به ترتیب به عنوان متغیرهای دوم و سوم در پیش بینی سخت رویی می باشند.

رابطه سرسختی و رضایت زناشویی در بین فرهنگیان متاهل زن و مرد مقطع ابتدایی شهر سبزوار
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - پژوهشکده علوم انسانی و اجتماعی 1390
  مریم چشامی   ابوالفضل کرمی

چکیده هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه سخت رویی و رضایت زناشویی بود. بدین منظور از میان فرهنگیان متاهل شهر سبزوار که در سال تحصیلی 90-89 در مدارس ابتدایی مشغول به کار بودند نمونه ای 200 نفری که شامل 100 مرد و100 زن بود به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس سخت رویی کوباسا (1984) و شاخص رضایت زناشویی هادسون. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از روش های آماری توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند، نتایج تحلیل آماری نشان داد که فرضیه ی شماره یک، بین میزان سخت رویی و رضایت زناشویی رابطه مستقیم وجود دارد، تایید شد. فرضیه ی شماره دو، مبنی بر رابطه ی بین رضایت زناشویی و تعهد تایید نشد. فرضیه ی شماره ی سه، بین رضایت زناشویی و کنترل رابطه وجود دارد که تایید شد. فرضیه ی شماره چهار، بین رضایت زناشویی و مبارزه جویی رابطه وجود دارد که تایید نشد، اما در ادامه فرایند تحلیل برای متغیرهای پیش بینی کننده که همان مولفه های سخت رویی یعنی تعهد، مبارزه جویی و کنترل می باشد، توانستند نمرات رضایت زناشویی را پیش بینی نمایند که معنی دار می باشد. فرضیه ی شماره پنج، بین رضایت زناشویی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد که تایید شد. فرضیه ی شماره شش، بین میزان سخت رویی زنان و مردان تفاوت معناداری وجود دارد که تایید شد. این نتایج لزوم توجه به نقش سخت رویی در نیل به رضایت زناشویی خاطر نشان می سازد.

اثربخشی آموزش تکنیک های روان درمانی بدنی بر سطح کورتیزول بزاقی و میزان استرس دانش آموزان دختر دبیرستانی
پایان نامه 0 1391
  فاطمه نقی نسب اردهایی   ابوالفضل کرمی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش تکنیک های روان درمانی بدنی بر سطح کورتیزول بزاقی و میزان استرس دانش آموزان دختر دبیرستانی انجام گرفته است.نمونه مورد مطالعه شامل 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل بوده اند که از دو دبیرستان مختلف انتخاب شده اند. در هر دو دبیرستان، پیش آزمون مقیاس سنجش استرس کوهن برای همه دانش آموزان سال های اول، دوم و سوم اجرا شد، سپس از بین دانش آموزانی که نمره بالاتر از میانگین بدست آوردند، بطور تصادفی 20 نفر برای شرکت در گروه آزمایش و 20 نفر برای شرکت در گروه کنترل انتخاب شدند. نمونه بزاقی در ساعات تعیین شده از هر دو گروه گرفته شد. آزمودنی های گروه آزمایش تحت آموزش تکنیک های روان درمانی بدنی قرار گرفتند، ولی گروه کنترل این آموزش را دریافت نکردند. طرح پژوهشی مورد استفاده در این تحقیق از نوع نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل بوده است و تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون t انجام گرفته است. نتایج تجزیه و تحلیل داده های پرسشنامه سنجش استرس کوهن نشان داد که روان درمانی بدنی توانسته است میانگین استرس آزمودنی های گروه آزمایش را در مقایسه با گروه کنترل به طور معناداری( 01/0>p)کاهش دهد. همچنین مقایسه آماری داده های کورتیزول بزاقی نشان داد که میانگین غلظت کورتیزول بزاقی درگروه آزمایش که درمان را دریافت کرده بودندبه طور معناداری کاهش یافته بود(05/0>p).کلید واژه ها: استرس، روان درمانی بدنی، کورتیزول بزاقی.

بررسی و مقایسه ی میزان اضطراب و افسردگی قبل و پس از زایمان طبیعی و سزارین (شهرستان گناباد 1389)
پایان نامه 0 1390
  مریم محمد زاده مقدم   هوشنگ حمیدی

چکیده پژوهش عنوان: بررسی و مقایسه میزان اضطراب و افسردگی قبل و پس از زایمان طبیعی و سزارین (شهرستان گناباد، 1389). این پژوهش با هدف مقایسه میزان اضطراب و افسردگی قبل و پس از زایمان هردو نوع زایمان طبیعی و سزارین در مادران نوبت اول و غیراول بارداری صورت گرفته است. روش انجام این پژوهش، روش پس رویدادی از نوع علی- مقایسه ای است. در این پژوهش چهار نوع گروه نمونه وجود داشتند و تعداد گروه های نمونه 164 نفر بودند. پژوهشگر ابتدا از روش نمونه گیری در دسترس استفاده کرده است، سپس آزمودنی ها از نظر سایر ویژگی ها چون: سن، طبقه اجتماعی و میزان تحصیلات همتا شدند. برای جمع آوری اطلاعات در گروه های نمونه از 2 مقیاس افسردگی بک (فرم کوتاه) و اضطراب زانک استفاده شده است. گروه های نمونه ابتدا در ماه نهم بارداری و سپس پس از گذشت دو هفته از زایمان به سوالات این 2 مقیاس پاسخ دادند. سپس با استفاده از نرم افزار spss آمار توصیفی و استنباطی انجام گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از آزمون هایt استودنت استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان دادند که: میزان افسردگی پس از زایمان افزایش می-یابد اما میزان اضطراب پس از زایمان کاهش می یابد. همچنین نتایج حاکی از آن بود که میزان اضطراب و افسردگی پس از زایمان نوبت اول بیشتر از میزان آنها پس از زایمان غیره اول است. همچنین در این پژوهش میزان اضطراب و افسردگی پس ازعمل سزارین بیشتر از میزان آنها پس از زایمان طبیعی بود. بنابراین پیشنهاد می شود جهت کاهش افسردگی زایمانی، خدمات مشاوره و یاری-رسانی و آموزش مهارت های مقابله ای در طی این دوران در اختیار مادران و سایر اعضای خانواده قرار داده شود و با ارائه آموزش های صحیح، سطح آگاهی مادران نسبت به بهترین روش زایمان افزایش داده شود.

اثر بخشی هینوتراپی در کاهش اضطراب و افسردگی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  بهنام لطفی فر   ابوالفضل کرمی

مقدمه: افسردگی بعنوان ویروس سرما خوردگیو اضطراب بعنوان منشأ بسیاری از بیماری های روان تنی قرن حاضر، بسیاری از انسان ها را درگیر ، آلوده و مبتلا نموده است. و بشر امروزی در میان این امواج ویران گر در حال دست و پا زدن است. این پژوهش با هدف بررسی میزان اثربخشی هیپنوتراپی بر کاهش اضطراب و افسردگی انجام شده است. روش:پژوهش حاضر یک مطالعه کمی مداخله ای نیمه تجربی(نیمه آزمایشی) و بر اساس اهداف کاربردی و میدانی و توسعه ای و با نگاهی آینده نگر و با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه گواه جهت از بین بردن اثرات محیطی مداخله گر انجام شده است. بر روی افراد مراجعه کننده دچار افسردگی و اضطراب به کلینیک در سطح شهر تهران صورت پذیرفته است. از بین افراد مراجعه کننده به کلینیک، 26 نفر از آنانی که بر اساس مصاحبه بالینی dsm-iv دچار اختلال اضطراب وافسردگی بوده انتخاب و سپس بر اساس پرسشنامه فرم کوتاه افسردگی بک و پرسشنامه اضطراب زانک میزان اختلال آنها تعیین و به قید قرعه در دو گروه 13 نفره قرار گرفتند. گروه آزمایش پس ازتعیین بر اساس تئوری خوشه های شخصیتی اشپیگل ها و همچنین بر اساس استعداد و ظرفیت هیپنوتیزم پذیری مقیاس گروهی واترلو- استنفوردطی پنج جلسه پنج هفته ای(هر هفته یک جلسه با تمرینات بین هفته ای) به صورت انفرادی تحت هیپنوتراپی قرار گرفته اند. به منظور بدست آوردن یافته ها ازکواریانسو آزمون تی مستقل استفاده گردیده است. یافته ها:نتایج حاصله از آزمون کوواریانس و تی اختلافی نشان داد در هر دو متغیر اضطراب و افسردگی تفاوت معنی داری در سطح(000/0‍p<)بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون دو گروه آزمایش و گواه وجود دارد. نتیجه گیری:پژوهش حاضر نشان می دهد هیپنوتراپی تاثیر معناداری را بر کاهش اضطراب و افسردگی بیماران بر جای می گذارد. که بسیار فراتر از حد انتظار است. پیشنهادها: از آنجا که در این تحقیق از تلقینات هوش معنوی در درمان بیماران در حالت خلسه و هیپنوز استفاده و تاکید بسیاری شده است، پیشنهاد می گردد میزان تاثیرگذاری تلقینات معناگرا در حالت هیپنوز بر هوش معنوی، در بیماران دچار اختلال اضطرابی و افسردگی سنجیده شود.

بررسی رابطه بین تیپ های شخصیتی و عرصه های شغلی مهندسی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1391
  احسان زارع   ابوالفضل کرمی

الف . موضوع وطرح مسئله ( اهمیت موضوع و هدف ) : راهنمایان و مشاوران شغلی باید بدین بیاندیشند که، انتخاب شغل مراجعان آنها، اگر صحیح و متناسب با خصوصیات شخصیتی شان نباشد، آنها نمی توانند شاغلان مناسب در شغل مهندسی خود بوده و اگر چنین شد، آنگاه از شاخه ای به شاخه دیگر رفته و فرصتی برای او، به عنوان یک انسان مفید و اثربخش، باقی نمی ماند. بنابراین پیامد عدم سازگاری بین تیپ شخصیتی یک مهندس و ویژگی-های مورد انتظار از عرصه ی شغلی وی (که در 1+14 عنوان بیان شده است) هم در سلامت روانی فرد تأثیر منفی خواهد گذاشت و هم در موفقیت و رضایت شغلی وی. لذا ضروری است برای هر یک از 1+14 عرصه ی شغلی مهندسان، تیپ شخصیتی مناسب آن شناسایی گردد تا در مراکز مشاوره ی شغلی، مبنای ارائه ی راهنمایی به مراجعان قرار گیرد. بنابراین هدف این تحقیق، تعیین و تدوین الگوی ویژگی های شخصیتی مورد نیاز در هر یک از 15 عرصه ی مهندسی به منظور استفاده در مشاوره های شغلی مهندسان در بدو اشتغال و در مسیر ارتقای شغلی آنها. ب. مبانی نظری شامل مرور مختصری از منابع ، چارچوب نظری وپرسشها و فرضیه ها : با توجه به اینکه پژوهش حاضر یک پژوهش اکتشافی است، لذا فاقد فرضیه است و سوال زیر، محور اصلی طرح تحقیق می باشد: رابطه ی بین تیپ های شخصیتی و عرصه های اشتغال دانش آموختگان دانشکده های مهندسی، از منظر مهمترین ذی نفعان اشتغال ( اعضای هیأت علمی دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی، اعضای هیأت علمی دانشکده های فنی – مهندسی و مدیران صنایع کشور) کدام است؟ با بررسی تعاریف مختلف ارائه شده از شخصیت می بینیم که روانشناسان در مورد تعریف دقیق شخصیت، اتفاق نظر ندارند. ولی آنچه که مهم است و در بین تمامی آنان مشترک است، همان مسئله تفاوت های فردی است و شخصیت هر فرد هم با توجه به این مسئله از همدیگر متمایز است. مبنای این پژوهش از شخصیت همان سنخ نمای شخصیتی مایرز – بریگز می باشد. در خصوص مهندسی و اینکه آیا مهندسی یک حرفه است، یا نه، اختلاف نظر وجود دارد. خصوصاً به این دلیل که عرصه های کاربرد مهندسی بسیار متنوع است و یک مهندس در هر عرصه ای که قرار می گیرد، وظائف و مسئولیت های خاصی را بر عهده دارد. برخی مهندسی را یک حرفه و برخی آن را فرا حرفه می دانند. (فیض، 1389) عرصه های شغلی مهندسی را بدین گونه بیان داشته است: 1. نوآوری، خلق ایده های مهندسی، ایده پردازی محصول گرا 2. تحقیق و توسعه، r&d، پژوهش در عملیات مهندسی 3. طراحی مهندسی یک محصول/مهندسی معکوس/ تجاری سازی 4. خرید و انتقال یک فناوری یا محصول 5. ساخت، تولید، بهره برداری 6. نصب و راه اندازی 7. نظارت و ارزیابی کیفیت 8. پایش، تعمیر، سرویس و نگهداری 9. تدوین دانش فنی، آموزش و ترویج علوم مهندسی 10. بازاریابی و فروش/ بازارسازی و فرصت سازی 11. کارآفرینی/ توسعه ی کسب و کار 12. تحلیل فرایند و بهینه سازی سیستم ها 13. مدیریت فرایند، سیستم و منابع انسانی 14. مدیریت استراتژیک و رهبری سازمان 15. مدیریت و راهبری پروژه های مهندسی جستجوی در پیشینه این پژوهش، نشان می دهد که پژوهش مستقیم پیرامون این موضوع، وجود ندارد و پژوهش های مشابه و با موضوع های غیر مستقیم مرتبط نیز، نادر می باشند،که گزیده ای از این پژوهش ها به شرح زیر می باشد: هاکفا و دارلی (1955) به طور مشترک، بر اساس تجارب خود اظهار داشته اند الگوهای علائق، که از سیاهه ی علائق استرانگ به دست آمده اند، نمایانگر طبقه اجتماعی و ساختار شخصیت و نیازهای آدمی است. بنابراین علائق شغلی و انتخاب شغل می تواند از چارچوب شخصیتی افراد حاصل شود. فورتهام (1994)، در کتاب خود تلاش دارد برخی از مراحل اصلی را که بر ارتباط بین شخصیت و متغییرهای شغلی اثر می گذارد توصیف کند. در پژوهش های انجام گرفته بر افراد کارآفرین، ویژگی های مختلفی از آنان یاد شده است. اساس پژوهش ها انجام شده، وجود و پرورش ویژگی های افراد، باعث ارتقای قابلیت های کارآفرینی در آنان می شود. برخی از این ویژگی ها عبارتند از، خلاقیت، ریسک-پذیری، توفیق طلبی، تحمل ابهام، استقلال طلبی و ... می باشد (مرادی، حوریه ، بیژنی، کرمی، فلاح حقیقی، 1391). که این خود نشان دهنده ی ویژگی های مورد نیاز برای هر کار می باشد. در جستجو و بررسی های انجام شده در پایان نامه ها و پژوهش های انجام گرفته با موضوع شغل و کار و با محوریت شخصیت به عنوان یک متغییر اصلی، نشان داده شده است که شخصیت از عوامل مهم در توفیق و کامیابی شغلی می باشد. عاشقی، (1389) بیان می کند "بین تیپ های شخصیتی با تعهد شغلی رابطه معناداری وجود دارد." رنجبر، (1388) اظهار می دارد " تعهد شغلی پیشایندهای مختلفی دارد که می توان به تیپ های شخصیتی، ویژگی های شغلی و ... اشاره نمود. از طرفی بین رضایت شغلی و تعهد شغلی همبستگی معناداری وجود دارد و تشابه بین ویژگی های شخصیتی و ویژگی های شغلی از عوامل مهم در رضایت شغلی می باشد. لذا بین ویژگی های شغلی و تعهد شغلی رابطه معناداری وجود دارد. تناسب شخصیت فرد و شغل از عوامل مهم در رضایت شغلی و کیفیت زندگی کاری فرد می باشد." فورنهام و همکارانش، (2005) رابطه تیپ های شخصیتی و ارزش های کاری را مورد بررسی قرار دادند، نتایج پژوهش آن ها نشان داد که برون گرایی رابطه مثبتی با انگیزه پیشرفت دارد و برون گراها بیشتر از درون گراها با ارزش های ارتقاء و پیشرفت شغلی ارتباط مثبت داشتند (گراوندی، 1385). باریک، استوارت و پیتروسکی، (2001) در پژوهشی رابطه تیپ های شخصیتی و عملکرد شغلی را مورد بررسی قرار دادند به این نتیجه دست یافتند که ویژگی برون گرایی بر عملکرد شغلی اثر گذار است (به نقل از شکر کن و همکاران، 1386). ونون برگ و فیچ، (2003) رابطه تیپ های شخصیتی و صفات شغلی و رفتارهای کار را مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که برون گرایی پیش بینی کننده کفایت فردی است (به نقل از رنجبر، 1389). سالگاد و رامبو (1997)، رابطه بین پنج عامل شخصیت با عملکرد کلی شغلی، حل مسأله و انگیزش شغلی مورد بررسی قرار دادند و به این نتیجه دست یافتند که برون گرایی با توانایی حل مسأله، عملکرد و انگیزش همبستگی مثبت دارند (به نقل از علیزاده، 1386). شکرکن و همکاران (1386)، در پژوهشی به این نتیجه دست یافتند که بین برون گرایی و تعهد شغلی (تعهد عاطفی، تعهد پایدار و تعهد هنجاری) رابطه مثبتی وجود دارد. حیدریان (1389)، در پژوهشی نشان داد بین تیپ های شخصیتی مایرز – بریگز و میزان بهره وری در میان کارکنان شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران رابطه معناداری وجود دارد. رنجبر (1389)، در پژوهشی نشان داد که نمرات پنج ویژگی بزرگ شخصیتی (روان نژندی، یرون گرایی، باز بودن، توافق و وجدانی بودن) حاصل از پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئو با نمرات حیطه های تعهد حرفه ای حاصل از پرسشنامه تعهد حرفه ای آلن، می یر و اسمیت رابطه معناداری وجود دارد. پ . روش تحقیق شامل تعریف مفاهیم ، روش تحقیق ، جامعه مورد تحقیق ، نمونه گیری و روشهای نمونه گیری ، ابزاراندازه گیری ، نحوه اجرای آن ، شیوه گردآوری و تجزیه وتحلیل داده ها : مهندس: لغویون، مهندس را واژه ای فارسی از ریشه ی «اندازه» برشمرده اند. (بهادری نژاد و یعقوبی، 1382) لذا مفهوم مهندسی، ذاتاً در بر دارنده ی توانایی محاسبه واندازه گیری و همچنین بکار بستن آموخته های نظری در صحنه ی عمل و نهایتاً طراحی و یا ایجاد یک مصنوع یا فرآیند می باشد. عرصه های شغلی مهندسان: تجربه نشان داده است که مهندسان در موقعیت های شغلی متنوعی به خدمت مشغول می باشند. این موقیعت ها به قدری با یکدیگر متفاوت است که نیازمند احصاء و توجه ویژه می باشد. - تیپ های شخصیتی: شخصیت از واژه ی لاتین persona گرفته شده و به نقابی اشاره دارد که هنر پیشه ها در نمایش استفاده می کردند. هر ماسک بیانگر اعمال و رفتاری بود که از دارنده ی آن انتظار می رفت (کرمی، 1382). خبرگان موضوع: دسته ای خاص از افراد جامعه هستند. فرض بر این است که خبرگان از قدرتِ اعمال نفوذ بیشتری برخوردارند، با فراست اند و در سازمان یا جامعه از آگاهی های بیشتر برخوردارند و بر اساس تخصص هایی که دارند، می توان از این افراد اطلاعات ارزشمندی به دست آورد. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نوع پژوهش کمّی - توصیفی می باشد. جامعه ی آماری پژوهش، را خبرگان و صاحبنظران موضوع تشکیل می دهند، که در 3 گروه مورد توجه قرار گرفتند: الف - مدیران صنایع بزرگ. ب - اساتید پرسابقه ی دانشکده های روانشناسی و علوم تربیتی. ج - اساتید پرسابقه ی دانشکده های علوم مهندسی. با استفاده از نمونه گیری هدفمند، حدود 70 نفر از خبرگان موضوع در سه گروه یاد شده، با کمک استاد محترم راهنما و استاد محترم مشاور، شناسایی و به مشارکت دعوت شدند. از این میان 49 نفر از خبرگان منتخب، در فرایند پژوهش مشارکت فرمودند داده ها، از طریق پیمایش نظرسنجی (در قالب تکمیل پرسشنامه محقق ساخته)، حاصل شده است. نظر خواهی و مصاحبه با خبرگان، به دو صورت کتبی و اینترنتی صورت پذیرفت. در این پژوهش برای توصیف، جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات به دست آمده از نمونه، از آمار توصیفی استفاده شده است. همچنین در قسمت آمار استنباطی، از آزمون نسبت و همچنین آزمون نیکویی برازش خی دو، برای آزمون معناداری میانگین ها و آزمون فرضیه ی صفر، استفاده شده است. ت .یافته های تحقیق : الگوی نهایی تیپ های شخصیتی متناسب با هر یک از عرصه های اشتغال مهندسان ردیف عرصه های اشتغال مهندسان تیپ شخصیتی (بر اساس مایرز - بریگز) mbtitype 1 نوآوری، خلق ایده های مهندسی، ایده پردازی محصول-گرا شهودی- متفکر – ملاحظه کننده ntp 2 تحقیق و توسعه، d & r، پژوهش در عملیات مهندسی درون گرا - شهودی - متفکر ent 3 طراحی مهندسی یک محصول/ مهندسی معکوس/ تجاری سازی شهودی - متفکر nt 4 خرید و انتقال یک فناوری یا محصول برون گرا - متفکر et 5 ساخت، تولید، بهره برداری حسی – متفکر – داوری کننده stj 6 نصب و راه اندازی برون گرا – حسی - متفکر est 7 نظارت و ارزیابی حسی – متفکر – داوری کننده stj 8 پایش، تعمیر، سرویس و نگهداری حسی - متفکر – داوری کننده stj 9 تدوین دانش فنی، آموزش و ترویج علوم مهندسی برون گرا - شهودی - متفکر ent 10 بازاریابی و فروش/ بازار سازی و فرصت سازی برون گرا – شهودی – احساسی – ملاحظه کننده enfp 11 کارآفرینی/ توسعه ی کسب و کار برون گرا – شهودی – ملاحظه کننده enp 12 تحلیل فرآیند و بهینه سازی سیستم ها درون گرا – شهودی - متفکر int 13 مدیریت فر آیند، سیستم و منابع انسانی برون گرا - متفکر et 14 مدیریت استراتژیک و رهبری سازمان برون گرا – شهودی – متفکر – داوری کننده entj 15 مدیریت و راهبری پروژه های مهندسی برون گرا – متفکر – داوری کننده etj ث . نتیجه گیری وپیشنهادات : پیشنهادهای پژوهشی با توجه به محدودیت های موضوعی و زمانی، پژوهش حاضر، نیازمند مراحل تکمیلی زیر است که پیشنهاد می شود توسط سایر پژوهشگران علاقمند صورت پذیرد: 1- با جمع آوری نظرهای سایر خبرگان موضوع، و ارائه ی نتایج استخراج شده ی نهایی به خبرگان، جهت بازبینی و اظهار نظر مجدد در چند نوبت (روش دلفی)، به پالایش و غنای نتایج حاصل بیافزایند. 2- برای نمونه مناسبی از شاغلان در عرصه های مختلف اشتغال مهندسان، بر اساس الگوی نهایی تدوین شده، آزمون تیپ شناسی شخصیتی مایرز - بریگز صورت گیرد، تا نتایج به دست آمده مورد ارزیابی و بررسی بیشتر قرار گیرد و الگوی حاصل از پژوهش حاضر، ارزیابی و اصلاح گردد. 3- برای نمونه مناسبی از دانش آموختگان هر یک از دانشگاه ها، بر اساس الگوی نهایی تدوین شده، ارزیابی وسیعی صورت گیرد تا با تعمیم نتایج آن بتوان درباره نقاط قوت و ضعف نظام آموزشی و فضای حاکم بر آن دانشکده فنی ـ مهندسی قضاوت کرد و با توجه به یافته های آن، برای اصلاح در فرآیندهای دانشکده، اقدام نمود. بدین منظور پیشنهاد می شود علاوه بر خود ارزیابی، از الگوی ارزیابی° 360 نیز استفاده شود تا نتایج، به واقعیت نزدیک تر باشد. 4- با بررسی همزمان سایر عوامل تأثیرگذار در انتخاب شغل، و قرار دادن آن در کنار الگوی استخراج شده در این پژوهش، نسبت به تدوین الگویی جامع برای اشتغال مهندسان در سطح کشور اقدام گردد. 5- پیشنهاد می شود با انجام پژوهش های مشابه،. نسبت به کشف و شناسایی عرصه های اشتغال در سایر حوزه های شغلی کشور (پزشکان، مدیران و ...) اقدام و تیپ های شخصیتی متناسب با هر یک از این عرصه ها تعیین گردد. لذا از این طریق، الگوی جامع اشتغالِ متناسب با تیپ شخصیتی و برنامه ی جامع تعلیمی و تربیتی دانشگاه ها قابل تدوین خواهد بود. پیشنهادهای کاربردی 1- نتایج حاصل از پژوهش حاضر، در موضوعات و موقعیت های زیر قابل استفاده می باشد: ? استفاده از الگوی استخراج شده در مراکز راهنمایی و مشاوره ی شغلی، جهت ارائه ی مشاوره به دانشجویان سال آخر رشته-های مهندسی و دانش آموختگان برای انتخاب مناسب ترین شغل. ? استفاده در گزینش و ارتقاء شغلی مهندسان، به عنوان عامل موثر در پیشرفت شغلی آنها. ? بکارگیری نتایج پژوهش در واحد آموزش و ارتقاء نیروی انسانی ادارات، موسسات و کارخانجات (جهت ارائه ی آموزش متناسب با تیپ های شخصیتی هر عرصه ی مهندسی). ? توجه به نتایج پژوهش در انتهای سال اوّل مقطع متوسطه در مدارس، به منظور لحاظ نمودن آن در فرآیند صدور توصیه نامه تحصیلی، جهت تحصیل در رشته ی ریاضی – فیزیک. ? مبنا قرار گرفتن نتایج، برای فعالیتهای مرتبط با آموزش های حرفه ای در نظام آموزش عالی ایران. ? بهره برداری از نتایج، در مراکز مشاوره و بهداشت روان دانشگاهها ی فنی - مهندسی، به منظور مشاوره وراهنمایی دانشجویان به انتخاب بهترین رسته ی شغلی. ? توجه به نتایج، برای تدوین برنامه های دفاتر ارتباط با صنعت، به منظور معرفی درست و بجای دانشجویان به واحد های مختلف شغلی، جهت دستیابی به حداکثر آمادگی شغلی دانشجویان در واحد کارآموزی و همچنین کارورزی. ? استفاده در گزینش دانشجو برای مقاطع تحصیلات تکمیلی رشته های مهندسی. ? لحاظ نمودن الگوی استخراج شده، در مراکز کاریابی، به منظور معرفی درست و بجای جویندگان شغل به واحد های مختلف شغلی. 2- همانطور که پژوهش حاضر نشان داد، که قطب شخصیتی "برون گرا" بودن در بعد اوّل (برون گرا – درون گرا)، بنا به نظر خبرگان و کارشناسان موضوع، در تمامی عرصه های اشتغال مهندسان، جز در دو عرصه ی "تحقیق و توسعه، d & r، پژوهش در عملیات مهندسی" و "تحلیل فرآیند و بهینه سازی سیستم ها"، قطب غالب در تیپ های شخصیتی مهندسان می باشد. بنابراین می بایست با درگیر کردن بیشتر دانشجویان در پروژه های گروهی، آنان را جهت اشتغال در عرصه های اشتغال مهندسی آماده ساخت. 3- نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در مجموع، قطب شخصیتی شهودی در بعد دوم (شهودی – حسی)، جهت کاربرد توان مهندسی، رجحان دارد. بنابراین جهت پرورش هر چه بیشتر این قطب ضرورت دارد: - دانشجویان از ابتدای تحصیل با وسایل، تجهیزات و مهارت های لازم برای دستیابی و بازیابی اطلاعات آشنا باشند. - بر حل مسائل (مشکل گشایی) مهندسی شامل شناسایی مسئله، جستجوی اطلاعات مرتبط و ساماندهی یک راه حل مناسب تأکید بیشتر گردد. در این ارتباط آموزش دهندگان بهتر است به جای آموزش مستقیم، بیشتر نقش یک هدایت کننده را بر عهده داشته باشند. 4- پژوهش حاضر نشان داد که قطب شخصیتی متفکر بودن در بعد سوم (احساسی - متفکر)، بنا به نظر خبرگان و کارشناسان موضوع، در تمامی عرصه های اشتغال مهندسان، جز در عرصه ی "بازاریابی و فروش/ بازار سازی و فرصت سازی"، قطب موجود در تیپ های شخصیتی مهندسان می باشد. همانطور که در پژوهش فیض، 1389 مشخص گردید، توانایی حل مساله (تفکر)، یکی از مهم ترین ویژگی هایی است که، می بایست قبل از دوران دانشجویی قوت یافته و شکوفا گردد. لذا در دوره ی مدرسه می بایست شرایط شکوفایی این توانایی ذهنی مهیا شود. 5- با عنایت به اهمیت متفکر بودن در تیپ های شخصیتی مهندسان، ضروری است مفاد آموزشی دوره های مهندسی، به صورت"یادگیری مبتنی بر حل مساله" توسعه یابد و حل مساله نیز، در عالم واقع مدّ نظر باشد و نه در فضای مجازی و فرضی، چرا که یکی از هنر های اصلی مهندسان شایسته، حل مساله های واقعی و عینی است. 6- نتایج پژوهش حاضر نشان داد که در مجموع، قطب شخصیتی داوری کننده در بعد چهارم (ملاحظه کننده – داوری کننده)، جهت اشتغال مهندسی، رجحان دارد. بنابراین جهت پرورش هر چه بیشتر این قطب طرح تمرین هایی که نیاز به تصمیم گیری و قضاوت در زمینه های اجتماعی، زیست محیطی، تحلیل ریسک و مسائل فنی داشته باشد، از سوی نهاد پرورش دهنده ی نیروی مهندسی کشور ضرورت دارد.

ارزیابی صلاحیت های مشاوره ای چند فرهنگی ( در ابعاد دانش، آگاهی و مهارت) و طراحی دوره های آموزشی کارآمد برای مشاوران شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1392
  مریم دیباواجاری   عبدالله شفیع آبادی

این پژوهش " ارزیابی صلاحیت های مشاوره چند فرهنگی مشاوران شهر تهران در سه بُعد دانش، آگاهی، و مهارت، و طراحی دوره های آموزشی کارآمد" را مورد مطالعه قرار می دهد. جامعه پژوهش کلیه مشاوران شهر تهران که از سال تاسیس سازمان نظام روانشناسی و مشاوره تا آخر شهریور 1391 پروانه اشتغال دریافت کرده اند و مشغول به کار می باشند را شامل می شود. در یک دسته بندی کلی در این پژوهش از روش کمّی و نیز کیفی استفاده شده است. روش کمّی با توزیع پرسشنامه اجرا شده است، و از آنجا که فهرستی از 145 دفتر و کلینیک مشاوره در سطح شهر تهران از طرف سازمان نظام روانشناسی و مشاوره در اختیار محقق قرار گرفت، با روش تصادفی ساده ابتدا 50 مرکز و کلینیک انتخاب و سپس 20 مرکز دیگر نیز به طور تصادفی در نوبت قرار داده شد. از این میان 298 مشاور و روانشناس، به عنوان حجم نمونه، به پرسشنامه پاسخ دادند. در اجرای روش کمّی، محقق به دنبال پاسخ گویی به سوالات زیر است: 1- آیا مشاوران شهر تهران دارای صلاحیت های مشاوره ای در ابعاد دانش، آگاهی، و مهارت در زمینه مشاوره چند فرهنگی هستند؟ 2- آیا بین جنسیت و صلاحیت های چندفرهنگی مشاوران شهر تهران رابطه تفاوت وجود دارد؟ 3-آیا بین زبان مشاوران شاغل در شهر تهران و میزان صلاحیت های چندفرهنگی شان تفاوت وجود دارد؟ در طی پرداختن به این سوالات پژوهش، سعی شد که به چند سوال فرعی دیگر نیز پاسخ داده شود، از قبیل: 1- آیا بین میزان صلاحیت های مشاوره ای چندفرهنگی مشاوران شهر تهران با مقاطع تحصیلی و رشته تحصیلی آن ها رابطه وجود دارد؟ 2- آیا بین میزان صلاحیت های مشاوره ای چند فرهنگی مشاوران شهر تهران که ساکن زادگاه خود و مشاوران شاغل شهر تهران که دور از زادگاه خود هستند، رابطه وجود دارد؟ 3- آیا بین میزان صلاحیت های مشاوره ای چند فرهنگی مشاوران شهر تهران با وضعیت اشتغال شان (شاغل در کلینک، مدرسه، اساتید دانشگاه) رابطه وجود دارد؟ 4- آیا بین میزان صلاحیت های مشاوره ای چند فرهنگی مشاوران شهر تهران با سابقه کاری شان رابطه وجود دارد؟ ضریب آلفای کرانباخ برای پرسشنامه ی صلاحیت های مشاوره چند فرهنگی در بعد دانش847/0 برای بعد آگاهی 512/0 و بعد مهارت887/0محاسبه شده است و ضریب آلفای کرانباخ کلی برابر با 888/ . محاسبه گردید. نتایج نشان داد که صلاحیت های چندفرهنگی مشاوران شهر تهران هماهنگ با صلاحیت های مورد انتظار نیست، بین زنان و مردان از این حیث تفاوتی وجود ندارد، مشاوران دارای زبان و لهجه متفاوت به لحاظ صلاحیت های مشاوره چند فرهنگی تفاوت دارند، مشاورانی که مدرک دکتری دارند، میانگین صلاحیت های مشاوره چندفرهنگی شان بالاتر است، بین میزان صلاحیت های مشاوره چندفرهنگی مشاوران ساکن زادگاه و دور از زادگاه خود، تفاوت معنی داری مشاهده نشد، این معنا داری با وضعیت اشتغال مختلف نیز مشهود نبود، مشاوران با سابقه کاری 6 تا 9 سال از نظر میزان صلاحیت های مشاوره چندفرهنگی در رتبه اول، و مشاوران با سابقه 1 تا 3 سال در رتبه آخر قرار گرفتند. در روش کیفیِ تحقیق، از نمونه در دسترس و داوطلب استفاده شد. از این رو 9 نفر از مشاوران شهر تهران دارای پروانه اشتغال و سابقه طولانی در انجام کار مشاوره که تمایل به همکاری داشتند، انتخاب شدند. برآیند کلی ناشی از روش کیفی نشان می دهد که، مشاوران شهر تهران، مهارت لازم در زمینه صلاحیت های مشاوره چند فرهنگی را ندارند، دانش اندکی دارند، و آگاهی کافی در این زمینه ندارند. از این رو می توان نتیجه گیری کرد که مشاوران شهر تهران باید از طریق آموزش، صلاحیت های مشاوره چند فرهنگی خود را افزایش دهند. کما اینکه یکی از مهمترین برنامه های آموزشی، اجرای کارگاه های صلاحیت های مشاوره ای چند فرهنگی است، که بطور اثر بخشی می تواند خود ادراکی کارآموزان را در ابعاد دانش، آگاهی و مهارت چند فرهنگی افزایش دهد.

تدوین پروتکل درمانی بر اساس ذهن آگاهی مبتنی بر فعالسازی طرحواره های معنوی-اسلامی و مقایسه اثربخشی آن با درمان پردازشی- تجربه ای/ هیجان مدار بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1392
  حبیب اله اکبری   عبدالله شفیع آبادی

این پژوهش با هدف تدوین پروتکل درمانی بر اساس ذهن آگاهی مبتنی بر فعالسازی طرحواره های معنوی- اسلامی و مقایسه اثربخشی آن با درمان پردازشی- تجربه ای/ هیجان مدار بر کاهش اضطراب اجتماعی دانشجویان انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر را دانشجویان دختر پردیس تحصیلات تکمیلی دانشگاه علامه طباطبایی که در سال 90-1389 در این دانشکده مشغول به تحصیل بودند تشکیل می دهد. از بین آنان تعداد 45 نفر بصورت داوطلبانه و در دسترس که نمره بالاتر از خط برش را در اضطراب اجتماعی داشتند انتخاب شده و بصورت تصادفی به دو گروه آزمایش و یک گروه گواه (هر گروه 15 نفر) اختصاص یافتند. گروه های آزمایش هرکدام به مدت 8 جلسه تحت درمان پروتکل های تدوینی ذهن آگاهی مبتنی بر طرحواره های معنوی- اسلامی و درمان پردازشی- تجربه ای/ هیجان مدار قرار گرفتند. ابزار این پژوهش مقیاس اضطراب اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی (spai) بود که دو مولفه اضطراب اجتماعی و گذرهراسی را مورد سنجش قرار داد. برای تجزیه و تحلیل داده های پژوهش و آزمون فرضیه ها از تحلیل کواریانس و آزمون های تعقیبی استفاده شد. فرضیه های پژوهش عبارتند از: 1- پروتکل درمانی ذهن آگاهی مبتنی بر فعالسازی طرحواره های معنوی اسلامی بر کاهش اضطراب اجتماعی و گذرهراسی دانشجویان دختر موثر است. 2- درمان پردازشی- تجربه ای/ هیجان مدار بر کاهش اضطراب اجتماعی و گذرهراسی دانشجویان دختر موثر است. 3- بین تأثیر دو روش درمانی فوق تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج نشان داد که هرسه فرضیه فوق با احتمال 99% مورد تأیید قرار گرفت. واژگان کلیدی: ذهن آگاهی مبتنی بر فعالسازی طرحواره های معنوی- اسلامی، درمان پردازشی- تجربه ای/ هیجان مدار، اضطراب اجتماعی، گذر هراسی.

بررسی اثر بخشی هموانسفالوگرافی در کودکان مبتلا به بیش فعالی – کمبود توجه
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  الناز صالحی پور   پرویز شریفی درامدی

هدف از پژوهش حاضر تعیین اثربخشی روش هموانسفالوگرافی بر اختلال کمبود توجه بیش فعالی بود. این مطالعه از نوع آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل می باشد. جامعه آماری ما کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه از مراجعین مرکز توانمند سازی پارند میباشند. نمونه شامل 30 نفر از اعضای جامعه آماری پس از اجرای آزمون آزمون iva+plus به صورت تصادفی ساده به طور مساوی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. سپس گروه آزمایشی15 جلسه مداخله دریافت نمودند. در حالی که برای گروه کنترل هیچ مداخله ای صورت نگرفت. داده های به دست آمده با استفاده از آ تحلیل کوواریانس چند متغیری (mancova) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج این مطالعه نشان داد که با حذف تاثیر نمرات پیش آزمون بین میانگین تعدیل شده نقص توجه و کنترل پاسخدهی بر حسب گروه در مرحله پس آزمون تفاوت معنادار وجود دارد. به طور کلی بر اساس یافته های تحقیق حاضر می توان گفت روش هماانسفالوگرافی بر بهبود مشکلات نقص توجه و توان کنترل پاسخ دهی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی و نقص توجه موثر بوده است.

بررسی اثر بخشی استفاده از دستگاه tdcs بر کاهش علائم افسردگی افراد بزرگسال
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  تامییه حقی   ابوالفضل کرمی

افسردگی تحت تاثیر عوامل مختلف زیست شناختی و روانشناختی به وجود می آید. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی استفاده از دستگاه tdcs در کاهش علائم افسردگی و شناختی افراد بزرگسال مراجعه کننده به کلینیک نشاط واقع در همدان انجام شده است. نوع پژوهش طرح نیمه تجربی با روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. 20 بیمار (زن ومرد) به شیوه در دسترس به روش تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. در این پژوهش از پرسشنامه افسردگی بک (21 سوال) و مجموعه آزمون های عصب روانشناختی کمبریج (cantab) بعنوان ابزار سنجش استفاده شد و به منظور تجزیه تحلیل داده ها از آزمون کوواریانس استفاده شد. یافته ها شامل: 1- استفاده از دستگاه tdcs در کاهش علائم افسردگی افراد بزرگسال موثر است. 2- استفاده از دستگاه tdcs در عملکرد شناختی افراد مبتلا به اختلال افسردگی موثر است. 3- استفاده از دستگاه tdcs در بعد بازداری پاسخ افراد مبتلا به اختلال افسردگی موثر است. 4- استفاده از دستگاه tdcs در بعد تکانشگری و تصمیم گیری افراد مبتلا به اختلال افسردگی موثر است. نتیجه می گیریم استفاده از دستگاه tdcs در کنار دارو درمانی و درمان های روانشناختی دیگر می تواند باعث ارتقائ سلامت روانی بیماران مبتلا به اختلال افسردگی شود.

اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر کاهش علائم نافرمانی مقابله ای کودکان 5 تا 10 سال
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1392
  کیمیا رضازاده صوفیانی   پرویز شریفی درآمدی

در این تحقیق، به «اثربخشی آموزش مهارت¬های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر کاهش علائم نافرمانی مقابله¬ای کودکان 5 تا 10 سال» پرداخته شده است.سوال اصلی تحقیق بدین ترتیب تدوین گردید که به چه میزان آموزش مهارت¬های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر کاهش علائم نافرمانی مقابله¬ای¬موثر می¬باشد؟روش تحقیق حاضر، نیمه¬آزمایشی بوده که در حیطه تحقیقات آزمایشی جای می¬گیرد. جامعه این تحقیق را تمامی کودکان دارای اختلال رفتاری نافرمانی مقابله¬ای که در دامنه سنی 5 تا 10 سال واقع شده¬اند، تشکیل می¬دهند.روش نمونه¬گیری تصادفی بوده است. بدین صورت که تعداد 60 نفر از کودکان 5 تا 10 سال شهر تهران با استفاده از روش نمونه¬گیری هدفمند (برای انتخاب کودکان با اختلال رفتاری نافرمانی مقابله¬ای) و روش نمونه¬گیری در دسترس (برای انتخاب کودکان عادی و بدون اختلال رفتاری) انتخاب شدند. در این تحقیق حاضر از پرسشنامه مقیاس سنجش رفتاری آخن¬باخ فرم معلمان استفاده شده است که دارایی روایی و اعتبار مطلوبی می¬باشد. در این تحقیق از مدل¬های آماری t دو گروه مستقل، به بررسی همگن بودن واریانس¬ها و مدل آماری تحلیل کوواریانس یک طرفه جهت بررسی میزان اثربخشی متغیر مستقل آزمایشی (آموزش مهارت¬های اجتماعی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری)، از شاخص شدت اثراستفاده شده است.یافته¬های تحقیق نشان داد کهتأثیر «آموزش مهارت¬های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری» بر «مشکلات عاطفی»،«مشکلات اضطرابی»، «مشکلات جسمانی»، «مشکلات نقص توجه/ بیش¬فعالی»، «مشکلات رفتار مقابله¬ای»،«مشکلات سلوک»و «مشکلات توجه»در سطح 01/0=?معنی¬دار است.

بررسی اثر بخشی آموزش شادکامی فوردایس بر میزان افسردگی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان دهگلان سال تحصیلی91-90
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم انسانی 1391
  علی بیگماز   احمد اعتمادی

چکیده این پژوهش با بررسی تاثیر آموزش شادکامی فوردایس بر میزان افسردگی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان دهگلان انجام گرفت. ابزاری که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفت، پرسشنامه افسردگی بک (21 سوالی) بود. جامعه آماری شامل دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهر دهگلان در سال تحصیلی 91-90 بود. حجم نمونه شامل 24 نفر از دانش آموزان دبیرستان پسرانه از مدرسه چمران شهر دهگلان بود. این آزمودنیها بیشترین نمره را در پرسشنامه افسردگی بک کسب کرده بودند. این آزمودنیها بطور تصادفی در آزمایشی(12) و کنترل(12) جایگزین شدند. به گروه آزمایش به مدت 10 جلسه یک ساعتی روش شادکامی فوردایس آموزش داده شد، در حالی که به گروه کنترل هیچ آموزشی داده نشد. بعد از پایان دوره از هر دو گروه دوباره آزمون افسردگی بک به عمل آمد، در نهایت داده های حاصل از انجام مرحله پیش آزمون و پس آزمون و مقایسه میانگین های گروه آزمایش و گروه کنترل با استفاده از آمار توصیفی(میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی( تحلیل کواریانس) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج به دست آمده از فرضیه تحقیق نشان می دهدکه پیش آزمون به عنوان متغیر کمکی با پس آزمون رابطه معنا داری داشته است که نتیجه تحلیل کواریانس بعد از برداشتن اثر متغیر کمکی تفاوت معنا داری را بین دو گروه کنترل و آزمایش نشان می دهد که مقدارf مشاهده شده 468/20 با درجات آزادی1و21 بزرگتر از مقدار بحرانی می باشد و سطح معناداری مشاهده شده کمتر از 01/0 می باشد. پس با اطمینان 99% می توان گفت که فرضیه مامبنی بر" آموزش شادکامی فوردایس بر میزان افسردگی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان شهرستان دهگلان موثر است."تایید می شود.

بررسی تطبیقی تجسم فضایی در دانش آموزان اول ابتدایی که بر اساس برنامه ریزی چندبعدی آموزش دیده اند با گروهی که این آموزش را ندیده اند
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده علوم تربیتی 1393
  ناهید محمدی   ابوالفضل کرمی

این پژوهش باهدف تعیین اختلاف معناداری تجسم فضایی در دانش آموزان پایه اول ابتدایی که بر اساس برنامه ریزی چندبعدی آموزش دیده اند با گروهی که این آموزش را ندیده اند، انجام شد. جامعه ی آماری تحقیق، شامل کلیه دانش آموزان عادی مقطع اول ابتدایی ناحیه2 کرج در سال تحصیلی 93ـ92 و نمونه ی پژوهش مشتمل بر 80 نفر دانش آموز دختر و پسر بود که در دو گروه آزمایش (دانش آموزان آموزش دیده بر اساس برنامه ریزی چندبعدی) و گواه (دانش آموزان آموزش ندیده بر اساس برنامه ریزی چندبعدی) قرار داشتند؛ که هر گروه 20 نفر دختر و 20 نفر پسر را شامل می شد. برای نمونه گیری دانش آموزانی که بر اساس برنامه ریزی چندبعدی آموزش دیده بودند، از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شد. اما در مورد دانش آموزانی که این آموزش را ندیده بودند، دو مدرسه (یک مدرسه دخترانه و یک مدرسه پسرانه) به طور تصادفی انتخاب و در هر مدرسه 20 دانش آموز به صورت تصادفی ساده برگزیده شدند. روش مورداستفاده در این پژوهش علی ـ مقایسه ای (پس از وقوع) و ابزار به کار گرفته شده آزمون مکعب های کهس بود. به منظور تجزیه وتحلیل داده ها از آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (t مستقل) استفاده شد. نتایج پژوهش نشان دادند که تجسم فضایی در دانش آموزان پایه اول ابتدایی که بر اساس برنامه ریزی چندبعدی آموزش دیده اند بیشتر از گروهی است که این آموزش را ندیده اند. هم چنین بین هوش فضایی دانش آموزان دختر و پسر پایه اول ابتدایی که بر اساس برنامه ریزی چندبعدی آموزش دیده اند تفاوت معنادار آماری وجود ندارد.

زمینه و هدف:امروزه در مقایسه با گذشته شاهد افزایش روز افزون شاغل بودن زنان وتغییر نقش های سنتی آنان هستیم. این تغییر نقش ها می تواند رضایت زناشویی زوجین و همچنین جنبه های مختلف زندگی و فرزندان را تحت تاثیر قرار دهد و از آن می توان به عنوان عنصری موثر در تعارضات زناشویی یاد کرد. این پژوهش باهدف مقایسه خصیصه سلطه گری در زنان شاغل وغیر شاغل و رابطه آن با رضایت زناشویی آنان انجام گرفت. روش تحقیق: این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی بوده و به روش همبستگی مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش نمونه گیری بصورت تصادفی بوده و تعداد120 نفر از زنان متاهل که 60 نفر شاغل و 60 نفر خانه دار در بازه سنی 35-45 سال انتخاب و بررسی شدند. برای سنجش خصیصه سلطه گری از پرسشنامه برن رویتر و میزان رضایت زناشویی از پرسش نامه انریچ استفاده شد. داده های حاصل از این پژوهش از طریق آزمون t برای دو گروه مستقل در سطحp?0.001 و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میانگین نمره سلطه گری در زنان شاغل62/13 و در زنان غیرشاغل07/5- بدست آمدکه اختلاف میان آنها معنی دار بود. همچنین میانگین نمره رضایت زناشوئی درزنان شاغل28/144 و در زنان غیر شاغل43/174 بدست امد که این اختلاف نیز معنی دار بود. بین سلطه گری زنان شاغل ورضایت زناشوئی وهمچنین سلطه گری زنان غیرشاغل ورضایت زناشوئی همبستگی بدست نیامد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه، به نظر می رسد زنان شاغل سلطه گر تر از غیر شاغلین و همچنین رضایت زناشوئی آنان کمتر از غیرشاغلین می باشد. کلید واژه ها: سلطه گری، رضایت زناشوئی، زنان شاغل، زنان غیرشاغل
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1394
  محمدحسن صباغ   ابوالفضل کرمی

زمینه و هدف:امروزه در مقایسه با گذشته شاهد افزایش روز افزون شاغل بودن زنان وتغییر نقش های سنتی آنان هستیم. این تغییر نقش ها می تواند رضایت زناشویی زوجین و همچنین جنبه های مختلف زندگی و فرزندان را تحت تاثیر قرار دهد و از آن می توان به عنوان عنصری موثر در تعارضات زناشویی یاد کرد. این پژوهش باهدف مقایسه خصیصه سلطه گری در زنان شاغل وغیر شاغل و رابطه آن با رضایت زناشویی آنان انجام گرفت. روش تحقیق: این پژوهش از نوع توصیفی - پیمایشی بوده و به روش همبستگی مورد ارزیابی قرار گرفته است. روش نمونه گیری بصورت تصادفی بوده و تعداد120 نفر از زنان متاهل که 60 نفر شاغل و 60 نفر خانه دار در بازه سنی 35-45 سال انتخاب و بررسی شدند. برای سنجش خصیصه سلطه گری از پرسشنامه برن رویتر و میزان رضایت زناشویی از پرسش نامه انریچ استفاده شد. داده های حاصل از این پژوهش از طریق آزمون t برای دو گروه مستقل در سطحp?0.001 و ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: میانگین نمره سلطه گری در زنان شاغل62/13 و در زنان غیرشاغل07/5- بدست آمدکه اختلاف میان آنها معنی دار بود. همچنین میانگین نمره رضایت زناشوئی درزنان شاغل28/144 و در زنان غیر شاغل43/174 بدست امد که این اختلاف نیز معنی دار بود. بین سلطه گری زنان شاغل ورضایت زناشوئی وهمچنین سلطه گری زنان غیرشاغل ورضایت زناشوئی همبستگی بدست نیامد. نتیجه گیری: بر اساس یافته های این مطالعه، به نظر می رسد زنان شاغل سلطه گر تر از غیر شاغلین و همچنین رضایت زناشوئی آنان کمتر از غیرشاغلین می باشد. کلید واژه ها: سلطه گری، رضایت زناشوئی، زنان شاغل، زنان غیرشاغل

رابطه خودکارآمدی و سبک های تفکر با تاب آوری مشاوران دبیرستان های کرج
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1392
  مارال کوثری   ابوالفضل کرمی

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه خودکارآمدی و سبک های تفکر با تاب آوری مشاوران دبیرستان های کرج در سال تحصیلی 93-1392 است. روش پژوهش از نوع همبستگی است که یکی از انواع روشهای پژوهش توصیفی (غیر آزمایشی) است.در این پژوهش یافته های پژوهش نشان دادند که بین تاب آوری و سبک های تفکر قانون گذارانه، اجرایی، قضایی، سلسله مراتبی، آنارشی، کلی، جزئی، درونی، بیرونی و آزادمنشانه همبستگی مستقیم و معنادار وجود دارد، همچنین بین بین تاب آوری و خودکارآمدی رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون چند متغیری نشان داد که متغیرهای خودکارآمدی و سبک های تفکر قانون گذارانه، اجرایی، بیرونی و محافظه کارانه توانایی دارند که تاب آوری را تحت تأثیر قرار دهند؛ آنها همچنین 55 درصد واریانس (تغییرات) تاب آوری را پیش بینی کردند که متغیر خودکارآمدی بیشترین سهم را در این پیش بینی داشت.

اثربخشی آموزش سبک حل مسأله به مادران کودکان adhd بر کاهش علایم بیش فعالی و کمبود توجه فرزندان آن ها
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393
  الهه محمد ابراهیم   ابوالفضل کرمی

در برخی مطالعات، ایجاد آشفتگی و بحران در روابط بین فردی، در دراز مدت بر سازگاری اجتماعی مبتلایان تاثیرات نامطلوبی دارد. آموزش حل مساله به صورت گروهی و فردی بر افزایش توان سازگاری اجتماعی مورد تاکید قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش سبک حل مسأله به مادران کودکان adhd بر کاهش علایم بیش فعالی و کمبود توجه آن ها انجام شد. طرح پژوهش حاضر از نوع شبه آزمایشی طرح پیش آزمون - پس آزمون با گروه گواه می باشد . گروه نمونه شامل 40 نفر از دانش آموزان دارای نارسایی توجه/ بیش فعالی می باشد که به صورت تصادفی خوشه ای تک مرحله ای از بین10 دبستان از میان مدارس منطقه 1 شهر تهران انتخاب شده و در دو گروه 20 نفری به عنوان گروه گواه و گروه آزمایش قرار داده شدند. داده های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه نشانه های مرضی کودکان csi-4و پرسشنامه تجدید نظر شده حل مسأله اجتماعی (spsi) جمع آوری شد. یافته ها : داده های به دست آمده از این پژوهش در مرحله پس آزمون با استفاده از نرم افزار آماری spss و روش آماری تحلیل کوواریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. همانطور که نتایج حاصل از آزمون نشان می دهد چون سطح معناداری کمتر از 05/0 می‏باشد، لذا نتیجه می‏گیریم که آموزش سبک های حل مسأله به مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی بر کاهش علایم نارسایی توجه فرزندان آنها اثر داشته همچنین میزان تأثیر این مداخله بر کاهش علایم نارسایی توجه فرزندان 93/0 است که نشان می دهد آموزش سبک‏های حل مسأله به مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش‏فعالی، در کاهش علایم بیش فعالی فرزندان تاثیر مثبت معنادار دارد. همچنین میزان تأثیر این مداخله بر کاهش علایم بیش فعالی فرزندان 94 /0است. بدین معنا که 94 /0 از واریانس نمرات کل باقیمانده، مربوط به تأثیر آموزش سبک‏های حل مسأله به مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش‏فعالی می باشد. نتیجه گیری: آموزش سبک های حل مسأله می تواند به مادران کودکان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش فعالی و همچنین بر کاهش علایم نارسایی توجه فرزندان آنها و همچنین در کاهش علایم بیش فعالی فرزندان اثر مثبت داشته باشد.

بررسی اثربخشی استفاده ازدستگاه ces بر اختلالات خواب در بزرگسالان
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1393
  الهام مافی   ابوالفضل کرمی

زمینه و هدف: بی خوابی یکی از شایعترین اختلالات خواب در دنیاست. با توجه به عوارض جانبی دارو درمانی، استفاده از روش های درمانی غیر دارویی، ضروری به نظر می رسد .لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر بخشی استفاده از دستگاه cesدر کاهش اختلال بیخوابی افراد بزرگسال مراجعه کننده به کلینیک نشاط واقع در همدان انجام شده است. روش: نوع پژوهش طرح نیمه تجربی با روش پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل است. 24 بیمار(زن ومرد) به شیوه در دسترس به روش تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزار ارزیابی شاخص کیفیت خواب پیتسبورگ (psqi) بود که کیفییت خواب را در هفت مقیاس اصلی می سنجد. به منظور بررسی فرضیات پژوهش از آزمون های یومن –ویتنی در سه مقطع زمانی قبل ، بعد از درمان و یک ماه پس از درمان، استفاده گردید. یافته ها: دستگاهces برافزایش کیفییت خواب،کاهش اختلال خواب، بهبود کارکرد روزانه،کاهش نهفتگی خواب، کاهش نیاز به دارو در کوتاه مدت، و برکمییت خواب و افزایش راندمان خواب در بلندمدت تاثیر گذار است . نتیجه گیری: بر اساس یافته های این پژوهش الکترو درمانی می تواند به عنوان جایگزین مناسبی برای داروهای خواب آور جهت درمان بی خوابی باشد، چرا که نه تنها در درمان بی خوابی موثر واقع شده ، بلکه این درمان پایداری و تداوم داشته و عوارض جانبی گزارش شده ای هم نداشته است.

رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی
پایان نامه دانشگاه آزاد اسلامی - دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود - دانشکده علوم انسانی 1394
  محمد اشرفی   ابوالفضل کرمی

پژوهش حاضر با هدف رابطه باورهای فراشناختی و راهبردهای تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود انجام شد. روش تحقیق توصیفی–همبستگی بود و ابزار مورد استفاده پرسشنامه فراشناخت(mcq30)، پرسشنامه تنظیم هیجان (cerq) و پرسشنامه هراس اجتماعی-کانور بود. جامعه آماری پژوهش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود در سال 1394-93 بود و نمونه پژوهش تعداد 200 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شده اند و به وسیله ابزارهای تحقیق سنجش شدند. در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل رگراسیون و ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که بین باور های فراشناختی و اضطراب اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد (0.01 p<) و همچنین بین راهبردهای تنظیم هیجان با اضطراب اجتماعی رابطه معنی داری وجود دارد (0.01 p<) و همچنین ترکیب متغیرهای راهبردهای فراشناخت و راهبردهای تنظیم هیجان نقش پیش بینی کننده ای با اضطراب اجتماعی دارد(0.01 p<).

مقایسه عملکرد خانواده و سلامت روانی فرزندان در خانواده های تک همسری و دو همسری شهرستان خواف
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1386
  جواد ابراهیمی   احمد اعتمادی

چکیده ندارد.

مقایسه معیارهای همسرگزینی در بین دختران و پسران زیر بیست (17 تا 20 سال) و بالاتر (21 تا 35 سال)
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1386
  لیلا غلامی   ابوالفضل کرمی

چکیده ندارد.

بررسی و مقایسه ویژگی های شخصیتی نوجوانان وابسته و نا وابسته به گفتگوی اینترنتی در منطقه 5 آموزش و پرورش شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1386
  زهرا محمدی   فرامرز سهرابی

چکیده ندارد.

بررسی الگوهای دلبستگی در افراد مبتلا به اختلالات شخصیت و مقایسه آن با افراد عادی در شهر کرمان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1385
  بتول ابراهیم نژاد زرندی   ابوالفضل کرمی

چکیده ندارد.

اثربخشی آموزش مادران با رویکرد آدلری بر عملکرد خانواده های دارای کودکان با اختلال بیش فعالی /کمبود توجه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1386
  سپیده شبان   خدیجه آرین

چکیده ندارد.

بررسی پاسخ های رایج کودکان سه تا شش ساله مهدهای کودک شهرستان اصفهان به آزمون c.a.t
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1386
  لیلا عموسلطانی   هادی بهرامی

چکیده ندارد.

هنجاریابی و تعیین ویژگیهای روان سنجی آزمون خود متمایز سازی در بین افراد 50-25 ساله
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1386
  فاطمه یونسی   ابوالفضل کرمی

چکیده ندارد.

اثربخشی آموزش مهارت های ارتباطی بر عزت نفس دختران 13 - 15 ساله ساکن در مراکز شبانه روزی بهزیستی تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1387
  مریم مستقیمی   عبدالله شفیع آبادی

چکیده ندارد.

بررسی رابطه خصوصیات شخصیت با فرسودگی شغلی در دبیران آموزش و پرورش سنندج
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1387
  فریبا ساعت ساز   عباس آریا

چکیده ندارد.

بررسی اثربخشی درمان گروهی با رویکرد راهبردی کوتاه مدت بر کاهش تعارضات مادر-فرزندی در پسران دوره راهنمایی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1387
  بیتا بیانی   معصومه اسماعیلی

چکیده ندارد.

بررسی مقایسه ای میزان خشونت خانگی و میزان سلامت عمومی در مادران کودکان پرخاشگر و غیرپرخاشگر 9 تا 12 ساله ی منطقه 8 آموزش و پرورش تهران سال تحصیلی 87-86
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1387
  مهدیه درویش   شیوا دولت آبادی

چکیده ندارد.

اثربخشی آموزش آماده سازی شغلی به روش گروهی بر بلوغ حرفه ای و خودکارآمدی دانش آموزان سال اول دبیرستان
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1387
  آسیه کرمی ایوری   ابوالفضل کرمی

چکیده ندارد.

اثربخشی آموزش والدین با برنامه استپ (گام به گام) مبتنی بر رویکرد آدلر-درایکورس بر بهبود تعامل مادر-فرزند در کودکان با اختلال رفتاری
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1387
  زهرا سروی   حمید علیزاده

چکیده ندارد.

اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر بلوغ حرفه ای دانشجویان دانشگاه رازی کرمانشاه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1387
  لیدا امنیان   عبدالله شفیع آبادی

چکیده ندارد.

اثر بخشی آموزش الگوهای فکری و رفتاری با رویکرد شناختی - رفتاری بر سلامت عمومی مادران کودکان مبتلا به adhd مقطع ابتدایی شهر بجنورد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی 1387
  فتانه روحانی   عبدالله شفیع آبادی

چکیده ندارد.

هنجاریابی آزمون انگیزه کسب تایید (amt) در بین دانش آموزان دبیرستانی شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1387
  طاهره فضایلی   ابوالفضل کرمی

چکیده ندارد.

تهیه و هنجاریابی آزمون مسئولیت پذیری دانش آموزان دوره راهنمایی در دو بعد شخصی و اجتماعی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1387
  پری سیما نعمتی   ابوالفضل کرمی

چکیده ندارد.

اثر بخشی آموزش تفکر انتقادی بر تغییر نگرش نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان دبیرستانی شهرستان یزد
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1387
  افسر خلیلی   فرامرز سهرابی

مصرف سوء مواد مخدر، به عنوان یکی از آسیب ها و انحرافات اجتماعی و روانی، واقعیت نوینی است که آفت بزرگ بشریت در عصر کنونی نام گرفته است. کشور جوان ما نیز این قاعده مستثنی نیست. از این رو برنامه ریزی، تدوین و اجرای روش های پیشگیری ضروری می باشد. بر این اساس در این پژوهش سعی شده است با استفاده از آموزش تفکر انتقادی، نگرش نوجوانان نسبت به سوء مصرف مواد را تغییر داده و آن ها را در برابر این بلا ایمن سازیم. این پژوهش یک طرح آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس از آزمون با گروه کنترل است که با هدف تعیین تأثیر آموزش مهارت تفکر انتقادی بر تغییر نگرش دانش آموزان دبیرستان های شهر یزد نسبت به سوء مصرف مواد اجرا شده است. بدین منظور پنج فرضیه تدوین شد: 1- آموزش مهارت تفکر انتقادی، بر مؤلفه شناختی نگرش نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان مؤثر است. 2- آموزش مهارت تفکر انتقادی، بر مؤلفه عاطفی نگرش نسبت به مواد مخدر در دانش آموزان مؤثر است. 3- آموزش مهارت تفکر انتقادی، بر مؤلفه رفتاری نگرش نسبت به سوءمصرف مواد در دانش آموزان مؤثر است. 4- آموزش مهارت تفکر انتقادی، بر نگرش کلی نسبت به مصرف مواد در دانش آموزان مؤثر است. 5- تأثیر آموزش مهارت تفکر انتقادی به مدت سه ماه پایدار است. برای آزمون این فرضیه ها، 40 نفر از دانش آموزان پسر پایه اول از طریق نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی 20 نفر در گروه آزمایش و 20 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. گروه آزمایش به مدت 2 ماه در 8 جلسه 5/1 ساعته آموزش مهارت تفکر انتقادی شرکت کردند اما بر گروه کنترل هیچ متغیری اعمال نشد. سپس از هر دو گروه پس آزمون به عمل آمد. برای سنجش میزان پایداری این آموزش، 3ماه بعد از پس آزمون، از گروه آزمایش پس آزمون دیگری به عمل آمد. داده ها توسط روش های آماری تحلیل کوواریانس و آزمون لوین و t توسط نرم افزار spss تجزیه و تحلیل شدند. نتایج آماری نشان داد که آموزش تفکر انتقادی بر تغییر نگرش دانش آموزان نسبت به سوء مصرف مواد، مؤثر بوده است، لیکن این تأثیر در مؤلفه عاطفی نگرش معنادار نبود. پایداری آموزش به مدت 3 ماه هم تأیید گردید. همان طور که مشخص گردید، آموزش مهارت تفکر انتقادی می تواند به نوجوان کمک کند تا با استفاده از مجموعه ای از مهارت ها، از دانش و ذکاوت خود استفاده نموده و به منطقی ترین موقعیت درباره موضوعی خاص (مواد مخدر) دست یابد و با استفاده از این مهارت فردی بتواند برموقعیت های پر خطر مثل گرایش و تمایل به سمت مواد مخدرغلبه پیدا کند. با توجه به این مباحث، به محققان توصیه می شود در تهیه و اجرای رویکردهای پیشگیرانه، به مهارت تفکر انتقادی توجه بیشتری داشته باشند.

بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی وتعهد حرفه ای در کارکنان شرکت بهره برداری نفت وگاز غرب شهر کرمانشاه
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  مریم رنجبر   عباس آریا

هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تعهد حرفه ای در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز شهر کرمانشاه بود. این پژوهش از نظر هدف بنیادی و از نظر روش یک تحقیق همبستگی بوده است. در این راستا رابطه بین ویژگی های شخصیتی و تعهد حرفه ای در کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گازمورد بررسی قرار گرفت. در این پژوهش پنج فرضیه مورد بررسی قرار گرفتند که در آنها رابطه بین پنج ویژگی بزرگ شخصیتی(روان نژندی، برون گرایی، باز بودن، توافق و وجدانی بودن) باحیطه های تعهد حرفه ای(عاطفی، هنجاری و مستمر) مورد آزمون قرار گرفت. ابزارهایی که در این پژوهش استفاده شدند عبارتنداز: پرسشنامه ویژگی های شخصیتی نئوو پرسشنامه تعهد حرفه ای که توسط آلن، می یر و اسمیت تهیه شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر،کارکنان شرکت بهره برداری نفت و گاز شهر کرمانشاه بودند. برای انتخاب نمونه به دلیل محدود بودن جامعه آماری کل جامعه آماری که جمعا 144 نفر بودند به عنوان نمونه پژوهش انتخاب وپرسشنامه های ویژگی شخصیتی و تعهد حرفه ای در میان کارکنان توزیع شد. و داده های به دست آمده با استفاده از روش همبستگی مورد آزمون قرار گرفتند. نتیجه پژوهش نشان داد که هر پنج فرضیه پژوهش مورد تایید قرار گرفتند و بین پنج ویژگی بزرگ شخصیتی و تعهد حرفه ای رابطه معنادار وجود دارد.

بررسی اثر بخشی آموزش مهارت های مدیریت زمان بر کاهش استرس شغلی کارکنان شرکت ساپکو
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  نفیسه جاویدی   عباس آریا

جامعه برای تداوم حیات خود به کار وکارگر نیاز دارد. این نیازها از قرنها پیش موجود بوده است و در آینده نیز وجود خواهد داشت. کار قسمت اعظم از اوقات زندگی هر فرد را به خود اختصاص می دهد. حتی در جوامع بدوی نیز هر کسی مجبور به انجام کاری است و باید قسمتی از وظایف محوله در جامعه را بر عهده گیرد(شفیع آبادی، 1386). اشتغال برای ادامه زندگی و بقای جامعه ضرورتی اجتناب ناپذیر است. زندگی هر فرد از طریق کارکردن تامین می شود وخودکفایی هرکشور به میزان عملکرد شاغلین آن بستگی دارد. رضایت شغلی و کارکردن در محیطی عاری از استرس ازجمله نیازهای روانی محسوب می شود و ارضای نیازهای روانی نیز عامل بسیار مهمی در افزایش کارآیی و رضایت شغلی است. در دوران کنونی سازمان ها جایگاه والا و برجسته ایی در ساختار فرهنگی و اجتماعی پیدا کرده اند. بسیاری از فعالیت های اساسی و حیاتی مربوط به زندگی انسان ها در سازمان ها انجام می گیرد و زندگی بدون وجود سازمان های گوناگون آموزشی، صنعتی، بازرگانی، خدماتی، سیاسی، نظامی و غیره تقریباً غیرمقدور است. صاحبنظران و اندیشمندان مدیریت معتقدند که هر سازمان از سه نوع سرمایه اصلی تشکیل شده است: 1- سرمایه مادی 2- سرمایه مالی 3- سرمایه انسانی از بین مهمترین سرمایه هر سازمان، نیروی انسانی آن می باشد، چرا که بدون وجود نیروی انسانی سرمایه های مادی و مالی کاری از پیش نخواهد برد. منابع انسانی، نقش بنبادی را در کامیابی برنامه های توسعه ایفاء می کند و عنایت به جنبه های گوناگون آن از اهمیت ویژ ه ای برخوردار است. در این راستا، مبحث استرس به ویژه در ارتباط با کار و اشتغال که بخش عمده زندگی انسان را در برمی گیرد بسیار حائز اهمیت است. امروزه یکی از آفات هر سازمانی استرس شغلی کارکنان آن می باشد. لذا یافتن راه حل برای پیش گیری و مبارزه با آن از اهداف اصلی سازمان ها به شمار می رود. مهارت های مدیریت زمان یکی از روش های پیش گیری از استرس شغلی است.بنابراین هدف از این پژوهش کاهش استرس شغلی کارکنان از طریق آموزش مهارت های مدیریت زمان می باشد.

بررسی تأثیر آموزش مؤلفه های تئوری معکوس بر کاهش مؤلفه های فرسودگی شغلی
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  اشرف السادات شریفی   عباس اریا

هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر آموزش مولف ههای تئوری معکوس بر کاهش فرسودگی شغلی کارکنان واحد اسناد پزشکی سازمان تأمین اجتماعی بوده است. جامعه آماری در این پژوهش شامل کلیه کارکنان واحد اسناد پزشکی شهر تهران می باشد. نمونه مورد نظر به روش نمون هگیری در دسترس انتخاب شد. از کلیه 200 نفر پرسنل زن و مرد شاغل در واحد اسناد پزشکی، پیش آزمون به عمل آورده شد و پس از محاسبه نمرات پیش آزمون، 40 نفر از کسانی که بیشترین نمره را دریافت کرده بودند، انتخاب و به صورت منظم در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند.هر یک از گروه ها متشکل از 20 نفر بود ه است . گروه آزمایشی تحت 10 جلسه 100 دقیقه ای آموزش تئوری معکوس قرار گرفت و گروه کنترل هیچ گونه آموزشی دریافت نکرد . برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه "فرسودگی شغلی مسلش " استفاده شده است . یافته های پژوهش با استفاده از مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند . بر اساس نتایج به دست t و با روش آماری spss نرم افزار آمده در مرحله پس آزمون، مولفه های فرسودگی شغلی گروه آزمایش نسبت به گروه کنترل افزایش ضمن اینکه بیشترین میزان تغییر در مولفه عملکرد شخصی بعد .(p<0/01) معناداری نشان داده است شدت و کمترین میزان تغییر در مولفه مسخ شخصیت بعد فراوانی رخ داده است. این پژوهش شامل 4 فرضیه می باشد که عبارتند از: 1 آموزش مولفه های تئوری معکوس بر کاهش میزان مولفه خستگی عاطفی کارکنان موثر است. 2 آموزش مولفه های تئوری معکوس بر افزایش میزان مولفه عملکرد شخصی کارکنان موثر است. 3 آموزش مولفه های تئوری معکوس بر کاهش میزان مولفه مسخ شخصیت کارکنان موثر است. 4 آموزش مولفه های تئوری معکوس بر کاهش میزان مولفه درگیری کارکنان موثر است.

تاثیر روش روان نمایش گری بر افزایش تمایز یافتگی و تعیین ابعاد این متغییر در بین دانشجویان دانشگاه امیرکبیر
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1388
  خالد اصلانی   عبدالله شفیع آبادی

بررسی ها نشان می دهد حرکت به سوی تمایز یافتگی با موانع و مشکلات زیادی همراه است. این مشکلات جوانان را از رسیدن به سطح مناسب تمایز یافتگی باز می دارد. نرسیدن به سطح مناسبی از تمایز یافتگی مشکلات زیادی را در زندگی فرد ایجاد می کند. لذا یافتن راه های کمک به افراد در تمایز یافتگی به موضوعی مهم در بین مشاوران و روان شناسان تبدیل شده است. این تحقیق در پی تعیین تاثیر روش روان نمایش گری گروهی بر افزایش تمایز یافتگی و تعیین ابعاد فکری، رفتاری و احساسی بود. جهت انجام تحقیق، تست تمایز یافتگی به صورت تصادفی بر روی یک گروه 300 نفری از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر که به طور تصادفی انتخاب شده بودند، در شرایط مناسبی اجراء شد. حجم نمونه 30 نفر بود که از این گروه آزمون شده انتخاب شدند گروه نمونه کسانی بودند که بالاترین نمرات را در تست تمایز یافتگی بدست آورده و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدند. برای تعیین سطح تمایز یافتگی شرکت کنندگان از پرسشنامه تمایزیافتگی(dsi-r) اسکورن و اسمیت (2003) استفاده شد. این پرسشنامه یک ابزار خود سنجی 46 سوالی است که ارتباطهای مهم و روابط فعلی افراد با خانواده های مبدأ در بزرگسالان را می سنجد. به منظور آزمون فرضیه های تحقیق از تحلیل کواریانس چند متغیری (mancova) استفاده شد. پس از بکارگیری این روش آماری مفروضه های آن مورد بررسی قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان داد که روش روان نمایش گری گروهی باعث افزایش تمایز یافتگی و موقعیت من شد. همچنین روش روان نمایش گری باعث کاهش گسلش عاطفی، واکنش هیجانی و آمیختگی با دیگران شد. همچنین پس از تحلیل جلسات انجام شده با سه نفر با تمایز یافتگی پایین، سه نیم رخ فکری، رفتاری و احساسی این افراد ترسیم و نتایج مورد بحث قرار گرفت.

ساخت و هنجاریابی آزمون هوش اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاههای شهر تهران
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی - دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی 1389
  کبری باقری   ابوالفضل کرمی

این پژوهش مطالعه توصیفی از نوع همبستگی است که با هدف ساخت وهنجاریابی پرسشنامه هوش اجتماعی در بین دانشجویان دانشگاه های دولتی شهرتهران درسال تحصیلی 88-87 انجام گرفته است . در این بررسی تعداد 400 نفر دانشجو که 170 دختر و 230 پسر می باشند ، شرکت داشته و جهت گردآوری داده ها ، پرسشنامه 61 سوالی بر اساس مبانی نظری و تعاریف هوش اجتماعی توسط محقق تنظیم گردیده است . برای تعیین تعداد عامل های پرسشنامه از تحلیل عاملی با استفاده از نرم افزار استفاده شده است . یافته های این پژوهش در راستای پاسخگویی به سوالات پژوهش بوده ونشان می دهد ضریب آلفای کرونباخ پرسشنامه که حاکی ازپایایی وهمسانی درونی آن است، درحد بالامی باشد(0/91) .روایی پرسشنامه از طریق تحلیل عاملی در حیطه ی روایی سازه ، در حد مطلوبی است .مقدار کفایت نمونه برداری (kmo ) برابر با 0/881 و ضریب معنی داری خی دو آزمون بارتلت برابر با 0001/0 که حاکی از روایی بیرونی پرسشنامه محقق است .در ضمن از طریق تحلیل عاملی اکتشافی به روش واریماکس ، در نهایت پرسشنامه ی 52 سوالی با 6 مولفه شامل مهارت های ارتباطی ، حل مشکل ، درک اجتماعی ، همدلی ، ابرازخود وعدم درک دیگران به دست آمد .از طرفی از طریق آزمون t مستقل مشخص شده است که بین میانگین نمرات دانشجویان دختر وپسر تفاوت معنی داری وجود ندارد و بنابراین جداول نرم و هنجار t,z برای هر دو گروه باهم ارائه شده است .

بررسی اثربخشی آموزش انیگرام برافزایش ادرک خویشتن دانشجویان دانشگاه الزهرا
پایان نامه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه الزهراء - دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی 1388
  پریسا عظیمی پور   سیمین حسینیان

این پژوهش با هدف بررسی اثربخشی آموزش ویژگی های تیپ های شخصیتی نظریه انیگرام بر افزایش ادراک خویشتن انجام شد. جامعه آماری کلیه دانشجویان رشته های تحصیلی دانشگاه الزهرا بودند (در حدود ده هزار دانشجو از 8 دانشکده) که از میان آن ها 370 نفر از دانشجویان این رشته ها که در مقطع کارشناسی بودند به شیوه تصادفی از 4 دانشکده و متناسب با جمعیت هر دانشکده، به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. از این جمعیت 30 نفر ازکسانی که دارای سطح پایین تری از میانگین ادراک خویش بودند، و همچنین تمایل به شرکت در کلاس های آموزشی نیز داشتند، انتخاب و بطور تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از: مقیاس سنجش ادراک خویشتن(smsp)، شاخص 9 تیپ شخصیتی ریزو-هادسون(rheti) و پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناسی. پس از همتاسازی دو گروه ، افراد گروه آزمایش طی 10 جلسه تحت آموزش انیگرام(متغیر مستقل) قرار گرفته و گروه کنترل به دور از متغیر مستقل نگه داشته شد و بعد از اتمام دوره آموزشی، از هر دو گروه آزمایشی و گواه پس آزمون(مقیاس ادراک خویشتن) گرفته شد و در انتها دو گروه مورد سنجش و مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد که ادراک خویشتن پس از آموزش تیپ های شخصیتی نه گانه انیگرام به گونه ای معنادار بهبود یافته است. همچنین آموزش انیگرام توانست سطح حرمت نفس و خویشتن پذیری(دو مقیاس ادراک خویشتن)را با اطمینان 0/01 p< به گونه ای معنادار افزایش دهد.

بررسی اثرات ضد تشنجی عصاره تام چهار گیاه دارویی (سنبل الطیب-علف چای-بابونه-برگ بو) بر تشنجات ناشی از پنتیلن تترازول ‏‎ptz‎‏ در موش سوری
پایان نامه وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران 1380
  ابوالفضل کرمی   عباس کبریایی زاده

استفاده از چهار گیاه سنبل الطیب ، علف چای، بابونه و برگ بو در درمان بیماریهای اعصاب و روان سابقه ای دیرینه دارد. دراین مطالعه اثرات ضدتشنجی عصاره های آبی الکلی این چهار گیاه در مدل کموشوک ناشی از پنتیلن تترازول ‏‎ptz‎‏ در موش سوری مورد ارزیابی قرار گرفته است..