بررسی رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با عزت نفس و اهمال کاری

پایان نامه
چکیده

چکیده: هدف اساسی پژوهش حاضر بررسی رابطه سبک های فرزند پروری ادراک شده با اهمالکاری و عزت نفس دانش آموزان است. بدین منظور نمونه ای 200 نفری از دانش آموزان دختر دبیرستانی منطقه 2 شهر تهران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای استفاده شده در این پژوهش شامل پرسشنامه اقتدار والدین (paq)، مقیاس سهل انگاری تاکمن (tps) و پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ است. روش اجرا بدین صورت بود که از بین مناطق مختلف شهر تهران یک منطقه به تصادف انتخاب و از بین دبیرستان های آن منطقه 4 دبیرستان به طور تصادفی انتخاب شدند و در هر دبیرستان یک کلاس به تصادف انتخاب وپس از هماهنگی های لازم پرسشنامه ها توزیع، اجرا و جمع آوری شد. در نهایت از 200 نفر گروه نمونه، داده های مربوط به 170 نفر آزمودنی به منظور تحلیل وارد نرم افزار spss شدند.داده های به دست آمده با روش رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شد و نتایج نشان داد که سبک فرزند پروری مستبدانه و عزت نفس می تواند به طور معناداری اهمالکاری را پیش بینی کند. دو سبک فرزند پروری مقتدرانه و سهل گیرانه رابطه معناداری با اهمالکاری نداشتند. واژگان کلیدی: سبک های فرزند پروری ادراک شده، اهمالکاری، عزت نفس

۱۵ صفحه ی اول

برای دانلود 15 صفحه اول باید عضویت طلایی داشته باشید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه سبک های فرزندپروری ادراک شده با اهمال کاری تحصیلی و ترس از موفقیت

هدف از این پژوهش، تعیین رابطه بین سبک های فرزندپروری ادراک شده با اهمال کاری تحصیلی و ترس از موفقیت دانش آموزان دختر منطقه یک شهر تهران است. روش پژوهش ، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دانش آموزان دختر پایه سوم دبیرستان مدارس دولتی منطقه یک شهر تهران است که در سال تحصیلی 93-1392مشغول به تحصیل بودند. نمونه گیری انجام شده از نوع خوشه ای چند مرحله ای است و با استفاده از جدول کرج...

رابطه ی کمال گرایی با اهمال کاری تحصیلی: نقش واسطه ای متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و خودناتوان سازی تحصیلی

هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه‌ی بین کمال‌گرایی و اهمال‌کاری تحصیلی با واسطه گری متغیرهای خودکارآمدی تحصیلی، عزت نفس و خود‌‌‌-ناتوان‌سازی تحصیلی است. تعداد افراد جامعه ی مورد مطالعه 393 نفر و تعداد افرادنمونه ی آماری شامل 235 دانش‌آموز دختر و پسر سال سوم دبیرستان شهر بابلسر بود که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. به منظور بررسی متغیرهای پژوهش، هر یک از شرکت-کنندگان پرسشنامه‌های کمال‌گر...

متن کامل

رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و عزت نفس با رضایت از زندگی در دانشجویان

Introduction: Life satisfaction with several factors such as self-esteem and perceived social support has a strong and significant relationship in different groups. The purpose of this study was to investigate the relationship between perceived social support and self-esteem with life satisfaction in Iranian students. Materials and Methods: This correlation study was performed in the populat...

متن کامل

رابطه شخصیت درونگرا و برونگرا، عزت نفس و تنیدگی ادراک شده با گرایش به اعتیاد

The present study investigated the relationship between extrovert and introvert, self-esteem and perceived stress with a tendency to addiction. The number of participants in this study was 163 students who study in RaziUniversity in Kermanshah. They were both males and females. The available simple consisted of 51 males and 112 females who were randomly selected. The instruments employed ...

متن کامل

رابطه شادکامی، حمایت اجتماعی ادراک شده و عزت نفس با اعتیاد جنسی در بین زوجین

مقدمه: اعتیاد جنسی یک نگرانی رو به رشد است که به عنوان یک بیماری جدی شناخته می‌شود. پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه شادکامی، حمایت اجتماعی ادراک شده و عزت نفس با اعتیاد جنسی در بین زوجین شهر اردبیل صورت پذیرفت. روش کار: روش پژوهش توصیفی، از نوع همبستگی بود. جامعه آماری پژوهش کلیه زوجین شهر اردبیل در سال 1395 بودند که به روش نمونه گیری در دسترس تعداد 110 نفر (55 زن و شوهر) به عنوان نمونه انتخاب ش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


نوع سند: پایان نامه

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری - دانشگاه علامه طباطبایی

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023