اثربخشی آموزش مهارت های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر کاهش علائم نافرمانی مقابله ای کودکان 5 تا 10 سال

پایان نامه
چکیده

در این تحقیق، به «اثربخشی آموزش مهارت¬های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر کاهش علائم نافرمانی مقابله¬ای کودکان 5 تا 10 سال» پرداخته شده است.سوال اصلی تحقیق بدین ترتیب تدوین گردید که به چه میزان آموزش مهارت¬های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر کاهش علائم نافرمانی مقابله¬ای¬موثر می¬باشد؟روش تحقیق حاضر، نیمه¬آزمایشی بوده که در حیطه تحقیقات آزمایشی جای می¬گیرد. جامعه این تحقیق را تمامی کودکان دارای اختلال رفتاری نافرمانی مقابله¬ای که در دامنه سنی 5 تا 10 سال واقع شده¬اند، تشکیل می¬دهند.روش نمونه¬گیری تصادفی بوده است. بدین صورت که تعداد 60 نفر از کودکان 5 تا 10 سال شهر تهران با استفاده از روش نمونه¬گیری هدفمند (برای انتخاب کودکان با اختلال رفتاری نافرمانی مقابله¬ای) و روش نمونه¬گیری در دسترس (برای انتخاب کودکان عادی و بدون اختلال رفتاری) انتخاب شدند. در این تحقیق حاضر از پرسشنامه مقیاس سنجش رفتاری آخن¬باخ فرم معلمان استفاده شده است که دارایی روایی و اعتبار مطلوبی می¬باشد. در این تحقیق از مدل¬های آماری t دو گروه مستقل، به بررسی همگن بودن واریانس¬ها و مدل آماری تحلیل کوواریانس یک طرفه جهت بررسی میزان اثربخشی متغیر مستقل آزمایشی (آموزش مهارت¬های اجتماعی مبتنی بر رویکرد شناختی- رفتاری)، از شاخص شدت اثراستفاده شده است.یافته¬های تحقیق نشان داد کهتأثیر «آموزش مهارت¬های اجتماعی مبتنی بر درمان شناختی رفتاری» بر «مشکلات عاطفی»،«مشکلات اضطرابی»، «مشکلات جسمانی»، «مشکلات نقص توجه/ بیش¬فعالی»، «مشکلات رفتار مقابله¬ای»،«مشکلات سلوک»و «مشکلات توجه»در سطح 01/0=?معنی¬دار است.

منابع مشابه

اثربخشی آموزش والدین شناختی رفتاری بر نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان

رویکردهای مختلفی در درمان اختلال های رفتاری در کودکان وجود دارد که عمدتا آموزش مبتنی بر تغییر و اصلاح رفتار است. بر این اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر آموزش والدین مبتنی بر درمان شناختی رفتاری بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای کودکان است. روش پژوهش حاضر نیمه آزمایشی از نوع پیش آزمون – پس آزمون با گروه کنترل است. در این مطالعه والدین و کودکان 8 تا 10 ساله مراجعه کننده به کلینیک روانش...

متن کامل

اثربخشی آموزش مهارت های شناختی-اجتماعی بر کاهش نشانه های اختلال نافرمانی مقابله ای دانش آموزان

چکیده هدف: هدف پژوهش تعیین اثربخشی آموزش مهارت­های شناختی-اجتماعی بر کاهش نشانه­های اختلال نافرمانی مقابله­ای دانش­آموزان بود. روش: روش مطالعه شبه­ آزمایشی با طرح پیش­آزمون، پس­آزمون، گروه گواه و پیگیری دو ماهه و جامعه آماری 300 نفر از دانش­آموزان پسر پایه اول و دوم دبستان از مناطق 1 و 6 تهران در سال تحصیلی 94-93 بود. به روش نمونه­گیری چند­مرحله­ای تصادفی از میان آن­ها 30 نفر انتخاب و پس از همت...

متن کامل

اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل تدوینی شناختی-فراشناختی-رفتاری بر کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعی

این پژوهش برای تعیین اثربخشی آموزش مبتنی بر مدل شناختی-فراشناختی-رفتاری بر کاهش علائم اختلال اضطراب اجتماعی صورت گرفت. روش پژوهش شبه­آزمایشی با طرح پیش­آزمون-پس­آزمون با گروه کنترل بود. جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه بیماران مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی مراجعه کننده به مراکز خصوصی و عمومی سطح شهر کرمانشاه در سال 1394 بود، که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس تعداد 30 نفر از کسانی که از طریق...

متن کامل

اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر کیفیت دلبستگی و مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به اختلال نافرمانی مقابله ای

زمینه و هدف: همزمان با افزایش میزان شیوع اختلال های روانی،  نگرانی در مورد سلامت روان کودکان و تاثیر آن بر  تحول کودک، در سال های اخیر به طور چشمگیری افزایش یافته است و بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی درمان مبتنی بر دلبستگی بر کیفیت دلبستگی و مهارت های اجتماعی کودکان مبتلا به  اختلال نافرمانی مقابله ای انجام گرفت. روش: روش پژوهش از نوع نیمه­ آزمایشی با طرح پیش­آزمون - پس­آزمون با گ...

متن کامل

مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر کاهش میزان علائم اضطراب اجتماعی

پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری ودرمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به شیوه گروهی بر کاهش میزان علایم اضطراب اجتماعی در دانشجویان مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی انجام شد. این مطالعه یک طرح نیمه تجربی از نوع پیش­آزمون- پس­آزمون با گروه کنترل بود. نمونه پژوهش 45  دانشجوی مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعی بود که با روش نمونه­گیری در دسترس[1]  انتخاب و سپس ...

متن کامل

ذخیره در منابع من


  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023